Vyhláška č. 29/1979 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o obchode a plavbe medzi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou

Čiastka 4/1979
Platnosť od 06.03.1979
Účinnosť od 21.03.1979
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku XIII nadobudla Zmluva platnosť 15. decembra 1978.

29

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 18. januára 1979

o Zmluve o obchode a plavbe medzi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou


Dňa 5. novembra 1977 bola v Havane podpísaná Zmluva o obchode a plavbe medzi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou.

So Zmluvou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky, a prezident republiky ju ratifikoval. Ratifikačné listiny boli vymenené v Prahe 15. decembra 1978.

Podľa svojho článku XIII nadobudla Zmluva platnosť 15. decembra 1978.

České znenie Zmluvy sa vyhlasuje súčasne. *)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

ZMLUVA

o obchode a plavbe medzi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou

Československá socialistická republika a Kubánska republika,

vedené prianím ďalej upevňovať a rozvíjať obchodné vzťahy a námornú dopravu medzi oboma štátmi na základe rovnoprávnosti a vzájomných výhod,

dohodli sa takto:

Článok I

Zmluvné strany urobia všetky potrebné opatrenia na rozvoj a upevnenie obchodných vzťahov medzi oboma štátmi v duchu priateľskej spolupráce a vzájomnej pomoci na zásade rovnoprávnosti a vzájomných výhod.

Za týmto účelom budú zmluvné strany dojednávať dohody o vzájomných dodávkach tovaru včítane dlhodobých dohôd a o iných podmienkach, ktoré zabezpečia rozvoj výmeny tovaru v súlade s potrebami národného hospodárstva oboch štátov.

Článok II

Zmluvné strany si navzájom poskytnú bezpodmienečné zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod vo všetkých otázkach týkajúcich sa obchodu, námornej plavby, ako aj všetkých ostatných hospodárskych vzťahov medzi oboma štátmi.

Článok III

Zásada najvyšších výhod zahŕňa všetky otázky týkajúce sa ciel, daní alebo iných dávok, konzulárnych a iných poplatkov alebo dávok akéhokoľvek druhu ukladaných pri dovoze alebo vývoze tovaru, spôsobu ich vyberania, ako aj predpisov a formalít colného odbavenia tovaru.

Článok IV

Ustanovenia článkov II a III o zaobchádzaní podľa zásady najvyšších výhod sa nevzťahujú:

a) na výhody, ktoré Československá socialistická republika poskytla alebo v budúcnosti poskytne susedným krajinám v záujme uľahčenia pohraničného styku,

b) na výhody, ktoré Kubánska republika poskytla alebo v budúcnosti poskytne ktorejkoľvek rozvojovej krajine s cieľom posilniť a rozvíjať obchod s takou krajinou,

c) na výhody, ktoré ktorákoľvek zo strán poskytne tretím krajinám ako dôsledok procesov vytvárania colných únií, oblastí voľného obchodu alebo regionálnej ekonomickej integrácie,

d) na výhody, ktoré strany poskytli alebo v budúcnosti poskytnú tretím krajinám, s ktorými uzavrú osobitné dohody o líniovej námornej preprave s pevnými plánmi ciest.

Článok V

Žiadny tovar jednej zmluvnej strany dopravovaný z územia alebo na územie tretieho štátu cez územie druhej zmluvnej strany nepodlieha clám, daniam alebo iným dávkam.

Pokiaľ ide o predpisy a formality týkajúce sa prevozu, nebudú sa pre uvedený tovar poskytovať menšie výhody ako pre náklady ktoréhokoľvek tretieho štátu.

Článok VI

Vzorky tovaru vyvážané na územie druhého štátu v množstve v obchode obvyklom a používanom len ako vzorky, ako aj katalógy, cenníky, prospekty a reklamný materiál včítane reklamných filmov budú na území druhej strany bez ďalšieho oslobodené od cla, daní alebo iných dávok tak pri dovoze, ako aj pri spätnom vývoze.

Ďalej zmluvné strany vzájomne prepustia do colného záznamového obehu, ktorý oslobodzuje od ciel a iných dávok, najmä tieto predmety:

a) predmety určené na výstavy a veľtrhy,

b) predmety, nástroje, materiály a náradie určené na pokusy, skúšky a opravy,

c) náradie a nástroje určené na montážne práce a vedeckotechnickú pomoc,

d) značkované obaly dovážané na naplnenie, ako aj obaly obsahujúce predmety dovozu a vyvážané späť.

Čas platnosti a ďalšie podmienky colného záznamového obehu sa určia v každom prípade podľa účelu, na ktorý sa predmety prepustené do colného záznamového obehu určujú.

Článok VII

Žiadna zo zmluvných strán nepoužije pri dovoze z územia druhej zmluvnej strany alebo pri vývoze na územie druhej zmluvnej strany žiadne obmedzenia alebo zákazy, pokiaľ ich nepoužije voči všetkým ostatným štátom.

Článok VIII

Československým námorným lodiam a ich nákladom sa v kubánskych prístavoch pri príchode, pobyte a odchode poskytne zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod, najmä pokiaľ ide:

a) o dávky a poplatky akéhokoľvek druhu vyberané v prospech alebo v mene štátnych inštitúcií alebo iných organizácií,

b) o umiestňovanie na nábrežiach, nakladanie a vykladanie v prístavoch a kotvištiach,

c) o používanie služieb lodivodov a vlečných lodí, použitie kanálov a preplavových zariadení, signálov a osvetlenia plavebnej dráhy,

d) o použitie žeriavov, váh, skladov, lodeníc, suchých dokov a opravárskych dielní,

e) o zásobovanie pohonnými látkami, mazadlami, vodou a potravinami,

f) o lekársku pomoc a hygienickú službu.

Ustanovenia predchádzajúceho odseku neoprávňujú vykonávať prístavné služby, ako lodivodstvo a remorkérstvo v prístavoch a teritoriálnych vodách Kubánskej republiky, vyslobodzovacie služby, záchranné práce a pomoc, na ktoré má právo národná vlajka, bez predchádzajúceho súhlasu príslušných úradov Kubánskej republiky.

Ustanovenia tohto článku sa ďalej nevzťahujú na pobrežnú plavbu (kabotáž), rybolov a žiadne opatrenia, ktoré vykoná vláda Kubánskej republiky na ochranu a rozvoj kubánskeho obchodného loďstva.

Za pobrežnú plavbu (kabotáž) sa nepovažuje plavba československej lode z jedného kubánskeho prístavu do druhého kubánskeho prístavu s cieľom vyložiť tovar pochádzajúci z Československej socialistickej republiky alebo tretieho štátu alebo s cieľom naložiť tovar určený Československej socialistickej republike alebo tretiemu štátu.

Článok IX

Ak československá loď havaruje, uviazne na plytčine alebo stroskotá neďaleko alebo na pobreží Kubánskej republiky, bude osobám na palube, lodi a nákladu poskytnutá nevyhnutná pomoc a rovnaká podpora a výhody, aké poskytuje kubánske zákonodarstvo vlastným lodiam, osobám a nákladom, ktoré sa nachádzajú na palube.

Článok X

Štátnu príslušnosť československých lodí budú uznávať príslušné úrady Kubánskej republiky na základe listín nachádzajúcich sa na lodi a vydaných príslušnými československými úradmi podľa zákonov a predpisov Československej socialistickej republiky.

Výmerné listy a iné lodné listiny nachádzajúce sa na lodi a vydané v súlade s československými predpismi budú uznávať príslušné úrady Kubánskej republiky. V zhode s týmto ustanovením československé lode opatrené riadne vydanými výmernými listami budú v kubánskych prístavoch oslobodené od opätovného premerania a za základ pre výpočet prístavných poplatkov sa vezme čistý priestor lode vyznačený v týchto listoch.

Článok XI

Príslušné organizácie zmluvných strán, ktorých činnosť sa týka námornej dopravy, môžu s predbežným súhlasom vysielať a udržiavať na území druhej zmluvnej strany zastupiteľstvá s vlastným personálom. Tieto zastupiteľstvá požívajú tie isté práva a výhody, ktoré sa poskytujú obdobným zastupiteľstvám ktoréhokoľvek tretieho štátu.

Článok XII

V záujme zabezpečenia účinnej prepravy tovaru pri obchodnej výmene medzi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou budú príslušné orgány oboch zmluvných strán dojednávať ročné protokoly o preprave tovaru, v ktorých sa upravia podmienky námornej prepravy tovaru.

Článok XIII

Táto Zmluva podlieha ratifikácii. Ratifikačné listiny budú vymenené v čo najkratšom čase.

Zmluva nadobudne platnosť dňom výmeny ratifikačných listín a zostane v platnosti až do uplynutia šiestich mesiacov odo dňa, keď jedna zo zmluvných strán písomne oznámi druhej zmluvnej strane svoj úmysel zmluvu vypovedať.

Dané v Havane 5. novembra 1977 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom a španielskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za

Československú socialistickú republiku:

Ing. Andrej Barčák v. r.

Za

Kubánsku republiku:

Marcelo Fernandez Font v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.