Vyhláška č. 80/1979 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o zvýšení hranice vlastného príjmu, ktorá je rozhodujúca pre uznávanie osôb za vyživované daňovníkom pri dani zo mzdy

Čiastka 16/1979
Platnosť od 19.07.1979 do31.01.1982
Účinnosť od 01.08.1979 do31.01.1982
Zrušený 14/1982 Zb.

OBSAH

80

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 19. júla 1979

o zvýšení hranice vlastného príjmu, ktorá je rozhodujúca pre uznávanie osôb za vyživované daňovníkom pri dani zo mzdy

Federálne ministerstvo financií ustanovuje podľa § 22 ods. 3 zákona č. 76/1952 Zb. o dani zo mzdy:


§ 1

Hranica vlastného príjmu, ktorá je rozhodujúca pre uznanie osoby za vyživovanú daňovníkom a je uvedená v § 7 ods. 1 písm. b) a c), ods. 5, ods. 8, § 15 ods. 4 písm. c) a v § 17 ods. 2 vyhlášky č. 161/1976 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani zo mzdy, sa zvyšuje

a) u osôb, u ktorých je dôchodok zvýšený na najnižšiu výmeru podľa ustanovenia § 32 ods. 2, § 42 ods. 1 a 2, § 45 ods. 2, § 57 ods. 2 a 5, § 59 ods. 2, § 60 a § 159 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákonného opatrenia č. 76/1979 Zb. o zvýšení dôchodkov a u detí, ktoré sa pripravujú na budúce povolanie denným štúdiom alebo v učebnom pomere, na 780 Kč mesačne;

b) v ostatných prípadoch na 650 Kč mesačne.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augustom 1979. Po prvý raz sa použije na zrážku dane zo mzdy začínajúc mzdovým obdobím po 1. septembri 1979, t. j. s prihliadnutím na príjmy, ktoré vyživované osoby dosiahli po 1. auguste 1979.


Námestník ministra financií ČSSR:

Hájek v. r.