Vyhláška č. 102/1979 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky ktorou sa určujú nomenklatúry študijných odborov na stredných odborných učilištiach, gymnáziách, stredných odborných školách, konzervatóriách, stredných školách pre pracujúcich, odborných školách, na stredných školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a sústava učebných odborov na stredných odborných učilištiach, a o štúdiu na nich

Čiastka 21/1979
Platnosť od 31.08.1979

102

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky

z 26. júla 1979,

ktorou sa určujú nomenklatúry študijných odborov na stredných odborných učilištiach, gymnáziách, stredných odborných školách, konzervatóriách, stredných školách pre pracujúcich, odborných školách, na stredných školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a sústava učebných odborov na stredných odborných učilištiach, a o štúdiu na nich

Ministerstvo školstva Českej socialistickej republiky po dohode s Federálnym štatistickým úradom a ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 5 ods. 4, § 9 ods. 4, § 21 ods. 4 a § 22 ods. 4 a Ministerstvo zdravotníctva Českej socialistickej republiky podľa § 9 ods. 4 zákona č. 63/1978 Zb. o opatreniach v sústave základných a stredných škôl ustanovujú:


§ 1

Nomenklatúry študijných odborov a sústava učebných odborov

Stredné odborné učilištia, gymnázia, stredné odborné školy, konzervatória, stredné školy pre pracujúcich, odborné školy a stredné školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť vychovávajú žiakov, učňov a študujúcich popri zamestnaní v skupinách študijných odborov, v študijných odboroch a v zameraniach študijných odborov, v sústave skupín učebných odborov, v učebných odboroch a v zameraniach učebných odborov, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1.

§ 2

Denné štúdium absolventov gymnázií

(1) Na stredných odborných školách sa organizuje denné štúdium absolventov gymnázií v samostatných triedach v študijných odboroch 1) podľa oddielu C prílohy č. 1.

(2) Denné štúdium absolventov gymnázií na stredných odborných školách je dvojročné, s výnimkou študijných odborov Výpočtová technika a spracovanie informácií, Sociálno-právna starostlivosť - zameranie správne, Vedecké a technické informácie, Učiteľstvo pre materské školy, Vychovávateľstvo a Kultúrno-výchovná práca, na ktorých je štúdium jednoročné. Absolventi gymnázií, kde súčasťou štúdia je odborná príprava na výkon povolaní a činností v národnom hospodárstve, správe a kultúre, sa zaraďujú pri dvojročnom štúdiu do druhého ročníka štúdia zodpovedajúceho študijnému odboru na gymnáziu.

§3

Štúdium popri zamestnaní

(1) Na stredných odborných učilištiach, gymnáziách, stredných odborných školách, konzervatóriách, stredných školách pre pracujúcich a odborných školách sa organizuje štúdium popri zamestnaní; na stredných školách pre pracujúcich zriaďovaných socialistickými organizáciami a na stredných odborných učilištiach zriaďovaných generálnymi riaditeľstvami výrobných hospodárskych jednotiek alebo orgánmi, ktoré plnia obdobnú funkciu, prípadne hospodárskymi organizáciami sa organizuje toto štúdium so súhlasom týchto orgánov alebo organizácií.

(2) Štúdium popri zamestnaní na stredných odborných učilištiach je určené pre pracujúcich, ktorí v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu vykonávajú práce zodpovedajúce príslušnému študijnému alebo učebnému odboru; organizuje sa v študijných a učebných odboroch uvedených v oddiele A a E prílohy č. 1, pričom:

a) pre pracujúcich so základným vzdelaním trvá v študijných odboroch 4 roky, v učebných odboroch 3 roky a 4 mesiace,

b) pre absolventov tých gymnázií, kde súčasťou štúdia je odborná príprava na výkon povolaní a činnosti v národnom hospodárstve, správe a kultúre2) a absolventov stredných odborných škôl príbuzného odboru trvá až 1 rok; štúdium v študijných odboroch je jednoročné, v učebných odboroch je dĺžka štúdia určená v oddiele E prílohy č. 1,

c) pre absolventov ostatných stredných odborných škôl trvá až 2 roky; štúdium v študijných odboroch je dvojročné, v učebných odboroch je dĺžka štúdia určená v oddiele E č. 1,

(3) Pre pracujúcich so základným vzdelaním je štúdium popri zamestnaní na gymnáziách štvorročné, na odborných školách je trojročné, na stredných odborných školách a konzervatóriách je päťročné; ďalšie štúdium na konzervatóriách, ktoré poskytujú vyššie vzdelanie, je jednoročné alebo dvojročné. Podľa potreby sa organizuje v študijných odboroch podľa oddielu B a C prílohy č. 1,

(4) Štúdium popri zamestnaní pre pracujúcich, ktorí vykonali záverečnú učňovskú skúšku v učebnom odbore podľa oddielu E prílohy č. 1, je v príbuznom študijnom odbore na odborných školách jednoročné, na stredných odborných školách trojročné a na gymnáziách dvojročné.

(5) Štúdium popri zamestnaní absolventov gymnázií a absolventov študijných odborov stredných odborných učilíšť a štvorročných učebných odborov ukončených maturitnou skúškou sa organizuje na stredných odborných školách v študijných odboroch podľa oddielu C prílohy č. 1; štúdium je dvojročné. Štúdium absolventov gymnázií, kde súčasťou absolventov študijných odborov stredných odborných učilíšť a štvorročných učebných odborov ukončených maturitnou skúškou je jednoročné a absolventi sa zaraďujú do druhého ročníka štúdia absolventov gymnázií na stredných odborných školách príbuzného študijného odboru.

§ 4

Pomaturitné štúdium

Pomaturitné štúdium na stredných odborných učilištiach, gymnáziách a stredných odborných školách je najmenej jednoročné v rozsahu 400 vyučovacích hodín večerného alebo 160 konzultačných hodín diaľkového štúdia v školskom roku. Dĺžku pomaturitného štúdia určuje príslušný učebný plán.

§ 5

Štúdium jednotlivých predmetov

(1) Na stredných odborných učilištiach, gymnáziách, stredných odborných školách, konzervatóriách a odborných školách sa organizuje štúdium jednotlivých vyučovacích predmetov, a to formou jednoročných vyučovacích predmetov, a to formou jednoročných kurzov.3) Kurz sa ukončuje skúškou z vyučovacieho predmetu. Študujúci sa môžu na skúšku z vyučovacieho predmetu pripraviť aj individuálne.

(2) Štúdiom jednotlivých vyučovacích predmetov sa pracujúci môžu pripraviť aj na vykonanie externej maturitnej skúšky, a to v študijných odboroch, v ktorých sa umožňuje externú maturitnú skúšku robiť.4)

§ 6

Štúdium vrcholových športovcov

Vrcholovým športovcom sa štúdium na stredných školách umožňuje jednak podľa individuálnych učebných plánov, jednak v špeciálnych triedach pre nich zriaďovaných. Vrcholovým športovcom prijatým na denné štúdium sa tiež umožňuje vyučovanie podľa učebných plánov a učebných osnov štúdia popri zamestnaní.


§ 7

Prechodné ustanovenia

(1) Na stredných odborných učilištiach5) sa vychovávajú aj učni v učebných odboroch podľa prílohy č. 2, pokiaľ sa ich výchova nezabezpečuje na odborných učilištiach alebo učňovských školách.

(2) Na učebné odbory podľa prílohy č. 2 sa môžu učni naposledy prijímať na školský rok 1980/81.

Záverečné ustanovenia

§ 8

Zrušujú sa:

1. § 3 vyhlášky č. 87/1970 Zb. o učebných odboroch a o organizácií výchovy učňov,

2. časť II prílohy úpravy Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky z 29. 7. 1974 č. 19 781/74-213, ktorou sa upravujú nomenklatúry skupín, odborov a zameraní štúdia na vysokých školách, konzervatóriách, stredných odborných školách a odborných školách, uverejnenej v čiastke 6/1974 Ústredného vestníka ČSR a oznámenej v čiastke 14/1974 Zbierky zákonov.

§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1979.


Minister školstva ČSR:

Vondruška v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky č. 102/1979 Zb.

Príloha 01

Príloha č. 2 vyhlášky č. 102/1979 Zb.

Príloha 02

Poznámky pod čiarou

1) Študijné odbory, v ktorých krajské národné výbory zriaďujú prvé ročníky tohto štúdia, určí každoročne Ministerstvo školstva ČSR, na zdravotníckych školách Ministerstvo zdravotníctva ČSR po dohode s Ministerstvom práce a sociálnych vecí ČSR na základe plánu potrieb kvalifikovaných pracovníkov schváleného vládou ČSR.

2) § 8 ods. 1 zákona č. 63/1978 Zb. o opatreniach v sústave základných a stredných škôl.

3) Smernice Ministerstva školstva ČSR o organizácií kurzov pre pracujúcich z 30. 9. 1977 č. 26 079/77-211 (Vestník MŠ a MK ČSR 1977, str. 269).

4) § 10 smerníc Ministerstva školstva ČSR z 5. apríla 1971 č. 10 812/71-213 pre maturitné skúšky na školách poskytujúcich úplné stredné vzdelanie (Vestník MŠ a MK ČSR 1971, str. 42).

5) § 16 a 42 zákona č. 63/1978 Zb.