Vyhláška č. 14/1979 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Horná Orava

Čiastka 2/1979
Platnosť od 20.02.1979 do23.09.1979
Účinnosť od 20.02.1979 do23.09.1979
Zrušený 110/1979 Zb.

14

VYHLÁŠKA

Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky

z 27. decembra 1978,

ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Horná Orava

Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi štátnej správy ustanovuje podľa § 10 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody (ďalej len „zákon“):


§ 1

(1) Územie vymedzené v časti A prílohy, ktorá tvorí súčasť tejto vyhlášky, vyhlasuje sa za chránenú krajinnú oblasť Horná Orava (ďalej len „oblasť“). Oblasť sa rozprestiera na území okresu Dolný Kubín v Stredoslovenskom kraji v katastrálnych územiach obcí: Oravská Lesná, Zákamenné, Novoť, Mutné, Beňadovo, Krušetnica, Breza, Lomná, Oravské Veselé, Sihelné, Oravská Polhora, Rabča, Rabčice, Bobrov, Zubrohlava, Klin, Námestovo, Hladovka, Suchá Hora a ďalej v katastrálnych územiach Námestovské Pilsko, Slanica, Osada, Oravské Hámre a v časti katastrálnych území obcí: Zázrivá, Hruštín, Vaňovka, Vasiľov, Lokca, Oravská Jasenica, Horný Štefanov, Dolný Štefanov, Ústie nad Priehradou, Trstená, Liesek, Vitanová.

(2) Územie oblasti sa člení na 4 podoblasti podľa ich prírodných hodnôt a stupňa hospodárskeho a kultúrneho využívania. Podoblasti majú diferencované ochranné podmienky. Podoblasti sa vzhľadom na rozptýlenosť členia ďalej na krajinné celky s rovnakými podmienkami ochrany. Podoblasti a krajinné celky sú vymedzené v časti B prílohy tejto vyhlášky.

§ 2

(1) Cieľom vyhlásenia oblasti je ochrana a zveľaďovanie prírody a prírodných hodnôt, zabezpečovanie ich optimálneho využívania so zreteľom na ich všestranný kultúrny, vedecký, ekonomický, vodohospodársky a zdravotno-rekreačný význam.

(2) Ochrana prírody a prírodných hodnôt a dodržiavanie určených podmienok ochrany oblasti je povinnosťou všetkých orgánov a organizácií, ktoré na jej území akokoľvek pôsobia, ako aj občanov, ktorí majú v oblasti bydlisko alebo sa v nej zdržiavajú.

(3) Na území oblasti možno podľa § 6 ods. 3 a § 7 a 8 zákona vyhlásiť osobitnú ochranu jej mimoriadne významných častí.

§ 3

(1) Na celom území oblasti nie je dovolené:1)

a) vykonávať stavebnú činnosť, ktorá by bola v rozpore s platnou územnoplánovacou dokumentáciou;

b) umiestňovať skládky a skladať odpady mimo miest na to určených;

c) vypaľovať trávu, krovie a ostatnú vegetáciu mimo intravilánu obcí, zakladať ohne mimo vyznačených miest;

d) znečisťovať vodné toky a ostatné povrchové vody;

e) znečisťovať vzduch exhalátmi;

f) táboriť mimo vyhradených miest.

(2) Na celom území oblasti možno len po dohode s orgánmi štátnej ochrany prírody

a) dobývať ložiská nerastov;

b) upravovať vodné toky;

c) zavádzať nepôvodné druhy rastlín a živočíchov do voľnej prírody, a to zásadne len pri vykonávaní výskumov v rámci experimentálnej činnosti. Toto ustanovenie sa netýka poľnohospodárskeho pôdneho fondu obhospodarovaného podľa schválených plánov rozvoja poľnohospodárskej výroby;

d) rúbať stromy rastúce mimo lesa.

§ 4

(1) Na území podoblasti I okrem ochranných podmienok uvedených v § 3 možno len po dohode s orgánmi štátnej ochrany prírody:

a) vykonávať inú hospodársku činnosť ako lesnícku;

b) zachytávať a upravovať pramene, vyvieračky a povrchové vody na vodohospodárske ciele;

c) vykonávať geologické práce (vrátane technických prác) v rozsahu určenom osobitnými predpismi;

d) mimo intravilánu obcí budovať stavby všetkého druhu (banské, priemyselné, inžinierske, rekreačné, obytné, garáže a pod.) okrem prevádzkových zariadení štátnych lesov a poľnohospodárskych podnikov a zariadení slúžiacich na ochranu štátnych hraníc;

e) vykonávať archeologické výkopy alebo iné výkopy spojené najmä s výskumom a prieskumom v prírode;

f) veľkoplošne používať pesticídy mimo lesných škôlok.

(2) Na území podoblasti II okrem ochranných podmienok uvedených v § 3 možno len po dohode s orgánmi štátnej ochrany prírody:

a) zasahovať do krajinnej scenérie;

b) zachytávať a upravovať pramene, vyvieračky a povrchové vody na vodohospodárske ciele;

c) mimo intravilánu obcí umiestňovať informačné, reklamné a iné podobné zariadenia;

d) vykonávať geologické práce (vrátane technických prác) v rozsahu určenom osobitnými predpismi;

e) používať poľnohospodárske a lesné pozemky na iné ciele;

f) vykonávať také stavebné zásahy na doterajších stavbách, najmä na objektoch ľudovej architektúry, ktorými sa podstatne zmení architektonický charakter a vonkajší vzhľad stavieb a ich areálov;

g) vykonávať archeologické výkopy alebo iné výkopy spojené najmä s výskumom a prieskumom v prírode;

h) veľkoplošne používať pesticídy mimo lesných škôlok a poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

(3) Na území podoblasti III okrem ochranných podmienok uvedených v § 3 nie je dovolená nijaká činnosť, ktorá by narúšala biologické podmienky hniezdenia, migrácie a výskytu vodného vtáctva. Pre časť tejto podoblasti platí Štatút Oravskej priehrady.2)

(4) Na území podoblasti IV platia ochranné podmienky uvedené v § 3. Ostatnú hospodársku a inú činnosť treba vykonávať tak, aby sa nepoškodzovali prírodné hodnoty oblasti a zachoval prirodzený ráz krajiny. Najmä treba dbať o zachovanie čistoty vodných tokov a čistoty ovzdušia.

§ 5

Rozsah vykonávania ostatných činností na území celej oblasti sa vymedzuje takto:

a) v lesoch sa hospodári podľa schválených lesných hospodárskych plánov, v ktorých hospodárske opatrenia pre lesy osobitného určenia z dôvodu ochrany prírody sa určujú po prerokovaní s orgánmi štátnej ochrany prírody;

b) rozvoj poľnohospodárskej výroby sa vykonáva na základe plánov rozvoja poľnohospodárskej výroby (vrátane úprav pozemkov so stromami a krovitou vegetáciou) vypracovaných pre jednotlivé územnosprávne celky v spolupráci s orgánmi štátnej ochrany prírody s osobitným zreteľom na zachovanie biologických a estetických hodnôt oblasti a na záujmy ochrany a racionálneho využitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu;

c) pri všetkých zámeroch a zásahoch sa musí rešpektovať vodohospodársky význam územia a dbať o čistotu vodných tokov a ostatných povrchových vôd. Vodohospodárske diela akéhokoľvek druhu3) (nádrže, úpravy tokov, vodohospodárske meliorácie a pod.) možno v oblasti realizovať iba na základe príslušnej dokumentácie schválenej orgánmi štátnej ochrany prírody. Osobitnú starostlivosť treba venovať ochrane súčasných a perspektívnych zdrojov pitnej vody a minerálnym prameňom;

d) výstavba sa realizuje podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie so zreteľom na optimálne zachovanie neurbanizovaných priestorov pôvodného prírodného prostredia. Pri projektovaní a výstavbe treba prizerať na charakter krajiny a na používaný materiál. Výstavba chát na individuálnu rekreáciu, stavieb na dočasné ubytovanie, vrátane podnikových zotavovní, chatových táborov, priestorov vyhradených na stanovanie, autocampingov, parkovísk a iných funkčných zariadení4) sa dovoľuje len v priestoroch vymedzených orgánmi územného plánovania so súhlasom orgánov štátnej ochrany prírody a ostatných orgánov štátnej správy, ktorých sa to týka, na podklade schválenej územnoplánovacej dokumentácie, ako aj uznesením rady príslušného okresného národného výboru o schválení rekreačnej oblasti;

e) poľovníctvo a rybárstvo sa vykonáva podľa schválených plánov chovu a lovu zveri a rýb a so zreteľom na zachovanie a zveľaďovanie prirodzených súborov spoločenstiev, a ak ide o ochranu voľne žijúcich živočíchov, v spolupráci s orgánmi štátnej ochrany prírody;

f) komunikácie sa budujú na základe schválenej územnoplánovacej dokumentácie. Turistické chodníky sa rozširujú a značkujú a náučné trasy sa budujú v súlade s koncepciou ochrany prírody v oblasti po vzájomnej dohode s orgánmi turistiky v Slovenskej socialistickej republike. Dopravný prieskum na ciele lesného hospodárstva sa vykonáva v spolupráci s orgánmi štátnej ochrany prírody a schvaľuje sa za ich účasti pri záverečnej zápisnici o lesnom hospodárskom pláne;

g) výskum a prieskum, ktorý sa dotýka prírodných pomerov oblasti, možno vykonávať len s vedomím Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, ktorý vedie ich evidenciu. Pritom treba dbať, aby sa v čase a mieste nestretávali záujmy rozličných organizácií a aby sa nepoškodzovali chránené prírodné hodnoty.

§ 6

(1) Vo veciach, ktoré sa dotýkajú oblasti, rozhodujú orgány štátnej správy, najmä orgány územného plánovania, stavebné úrady, banské úrady, orgány štátnej starostlivosti o lesy, orgány ochrany ovzdušia, vodohospodárske, poľnohospodárske, dopravné orgány, orgány cestovného ruchu, zdravotníctva a hygieny, ako aj orgány telesnej výchovy s ohľadom na poslanie oblasti, a to v spolupráci s príslušnými orgánmi štátnej ochrany prírody.

(2) Obdobne postupujú orgány a organizácie, ktoré v oblasti robia vlastné opatrenia na ochranu ovzdušia, vody, pôdy, vegetačného krytu, rýb, zveri a iných voľne žijúcich živočíchov.

§ 7

(1) O spôsobe ochrany osobitne chránených území, ktoré sú v oblasti, platia podmienky určené príslušnými orgánmi. Ustanovenia § 4 tejto vyhlášky sa nevzťahujú na plánovanú poľnohospodársku činnosť na osobitne chránených poľnohospodárskych pôdach.5)

(2) Na územiach, na ktoré sa vzťahuje pôsobnosť Federálneho ministerstva národnej obrany a ministerstiev vnútra, sú orgány štátnej ochrany prírody a orgány štátnej pamiatkovej starostlivosti povinné dbať na záujmy vojenskej správy a pri zmenách, ktoré sa dotýkajú obrany štátu, zariadení alebo priestorov slúžiacich na tento cieľ, vyžiadať si súhlas vojenskej správy alebo príslušných orgánov ministerstiev vnútra. Záujmové územia vojenskej správy nie sú vyhlásením oblasti dotknuté.

(3) Vyhlásením oblasti nie sú dotknuté vlastnícke práva a iné majetkové vzťahy k nehnuteľnostiam, ktoré sú na území oblasti, ani ochranné pásma určené podľa osobitných predpisov.6)

§ 8

(1) Úlohy orgánov štátnej ochrany prírody na území oblasti podľa tejto vyhlášky vykonáva v rámci svojej pôsobnosti7) Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave.

(2) Na ochrane prírody a prírodných hodnôt v oblasti sa aktívne zúčastňujú národné výbory pôsobiace na jej území.

(3) Orgány a organizácie, ktoré využívajú územie oblasti, zabezpečujú v rámci svojej pôsobnosti finančné a materiálne prostriedky na ochranu, rozvoj a zveľaďovanie oblasti v rámci schválených hospodárskych a finančných plánov, ak potreba týchto prostriedkov vyplýva z činnosti, ktorú na tomto území vykonávajú.

§ 9

Mapy, v ktorých je zakreslené územie oblasti, sú uložené v Slovenskom ústave pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave, na Stredoslovenskom krajskom národnom výbore v Banskej Bystrici, na Okresnom národnom výbore v Dolnom Kubíne a na Krajskej správe geodézie a kartografie v Banskej Bystrici.


§ 10

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Námestník ministra:

RSDr. Koyš v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 12 a 13 zákona.

2) Nariadenie ONV v Dolnom Kubíne z 21. III. 1973, ktorým sa vydáva Štatút Oravskej priehrady.

3) § 38 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon).

4) Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu.

5) § 7a zákona č. 53/1966 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu (úplné znenie vyhlásené pod č. 124/1976 Zb.).

6) Zákon č. 51/1964 Zb. o dráhach v znení zákona č. 104/1974 Zb. Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách.Zákon č. 47/1956 Zb. o civilnom letectve (úplné znenie vyhlásené pod č. 127/1976 Zb.).Zákon č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách.Zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 15/1972 Zb. o ochrane a rozvoji prírodných liečebných kúpeľov a prírodných liečivých zdrojov.

7) Zákon Slovenskej národnej rady č. 7/1958 Zb. SNR o kultúrnych pamiatkach.