Vyhláška č. 11/1979 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o pôsobnosti správ celoštátnych dráh na úseku štátneho odborného technického dozoru na dráhach

Čiastka 2/1979
Platnosť od 20.02.1979 do31.12.2005
Účinnosť od 01.07.1979 do31.12.2005
Zrušený 109/2005 Z. z.

OBSAH

11

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva dopravy

z 2. januára 1979

o pôsobnosti správ celoštátnych dráh na úseku štátneho odborného technického dozoru na dráhach

Federálne ministerstvo dopravy ustanovuje podľa § 20 ods. 2 zákona č. 51/1964 Zb. o dráhach v znení zákona č. 51/1964 Zb. o dráhach v znení zákona č. 104/1974 Zb. (ďalej len „zákon o dráhach“):


§ 1

Výkonom štátneho odborného technického dozoru na celoštátnych dráhach, vlečkách, mestských dráhach a dráhach osobitného určenia (ďalej len „štátny odborný technický dozor na dráhach“) v zmysle § 20 ods. 3 zákona o dráhach, s výnimkou úkonov uvedených v § 2, sa poverujú Správa Východnej dráhy so sídlom v Bratislave, Správa Strednej dráhy so sídlom v Olomouci, Správa Severozápadnej dráhy so sídlom v Prahe a Správa juhozápadnej dráhy so sídlom v Plzni.

§ 2

Federálne ministerstvo dopravy dozerá1) na výkon štátneho odborného technického dozoru na dráhach, vydáva v zmysle § 20 ods. 3 zákona o dráhach osvedčenia, potvrdenia, oprávnenia a výnimky, dozerá na odbornú stránku výučby zvárania a ďalej koordinuje pôsobnosť štátneho odborného technického dozoru na dráhach s ostatnými štátnymi odbornými dozormi a vypracúva odborné posudky.


§ 3

Zrušuje sa:

1. § 2 vyhlášky č. 68/1964 Zb. o prenesení pôsobnosti štátnej správy vo veciach dráh,

2. § 2 bod 2 smerníc pre výkon štátneho odborného technického dozoru na celoštátnych dráhach, vlečkách, mestských dráhach a dráhach osobitného určenia, reg. v čiastke 40 Zbierky zákonov v ročníku 1965.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1979.


Minister:

Ing. Blažek v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Štátny hlavný dozor (§ 2 ods. 3 úpravy o štátnom dozore na dráhach - reg. v čiastke 2 Zbierky zákonov v ročníku 1966.