37

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 16. februára 1979

o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o spolupráci v oblasti kultúry, školstva a vedy

Dňa 22. novembra 1977 bola vo Viedni podpísaná Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o spolupráci v oblasti kultúry, školstva a vedy. Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku 25 dňom 9. decembra 1978.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník:

Ing. Knížka v. r.

DOHODA
medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o spolupráci v oblasti kultúry, školstva a vedy

Československá socialistická republika a Rakúska republika,

uznávajúc, že rozvoj vzťahov v oblasti kultúry, školstva a vedy prispieva k lepšiemu porozumeniu medzi ľuďmi a národmi, a tým podporuje trvalé dorozumenie medzi štátmi, a

prajúc si ďalej rozvíjať priateľské vzťahy medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou, ako aj medzi národmi oboch krajín na základe Záverečného aktu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe,

rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu a dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné štáty budú podporovať vzájomnú spoluprácu v oblasti kultúry, vedy, umenia, školstva, filmu, masových oznamovacích prostriedkov a športu.

Článok 2

Zmluvné štáty budú podporovať spoluprácu medzi Československou akadémiou vied a Rakúskou akadémiou vied na základe priamych dojednaní medzi týmito inštitúciami.

Článok 3

Zmluvné štáty budú podporovať spoluprácu medzi vysokými školami a inými vedeckými inštitúciami. Za tým účelom si budú vymieňať vysokoškolských profesorov a výskumných pracovníkov.

Článok 4

Zmluvné štáty budú podporovať spoluprácu v oblasti základného výskumu určením a uskutočňovaním spoločných vedeckých programov, usporadúvaním spoločných konferencií a sympózií a inými formami. Budú podporovať účasť vedcov a výskumných pracovníkov na vedeckých akciách konaných v druhej krajine.

Článok 5

Zmluvné štáty budú podporovať výmenu skúseností, informácií a publikácií medzi vysokými školami a inštitúciami základného výskumu a uľahčia prístup k takým informáciám a publikáciám v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Článok 6

Zmluvné štáty budú podporovať výmenu lektorov tak českého a slovenského, ako aj nemeckého jazyka na vysokých školách a v jazykových kurzoch.

Článok 7

Zmluvné štáty budú vzájomne poskytovať študentom a absolventom vysokých škôl študijné a krátkodobé štipendiá v minimálnom rozsahu 32 mesiacov ročne.

Článok 8

Zmluvné štáty budú skúmať podmienky, za ktorých môže dôjsť k vzájomnému uznávaniu maturitných vysvedčení, zápočtov doby štúdia na vysokých školách a uznania akademických hodností. Za tým účelom si vymenia podklady o príslušných predpisoch a v komisii expertov pripravia rozhovory o takomto uznávaní.

Článok 9

Zmluvné štáty budú podporovať prácu vedcov a výskumných pracovníkov druhého štátu tým, že im uľahčia prístup do kultúrnych a vedeckých inštitúcií, ako knižníc, archívov a múzeí, a to v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

Článok 10

Zmluvné štáty si budú vymieňať pedagogické skúsenosti odovzdávaním didaktických pomôcok a výmenou odborníkov.

Článok 11

Za účelom objektívneho výkladu dejín, zemepisu a kultúry druhého zmluvného štátu v učebniciach si oba zmluvné štáty vymenia osnovy a učebnice a striedavo budú vysielať delegácie na vypracovanie spoločných odporúčaní.

Článok 12

Zmluvné štáty budú podporovať spoluprácu v oblasti vzdelávania dospelých, najmä výmenou dokumentačného a informačného materiálu, ako aj výmenou odborníkov.

Článok 13

Zmluvné štáty budú podporovať spoluprácu v oblasti knižníc, pamiatkovej starostlivosti, múzeí a divadla odovzdávaním príslušnej dokumentácie a výmenou odborníkov.

Článok 14

Zmluvné štáty si budú vymieňať výstavy starého a súčasného umenia; na uskutočnenie takýchto výstav budú uzavierať dojednania medzi príslušnými orgánmi.

Článok 15

Zmluvné štáty budú podporovať uskutočňovanie pohostinských vystúpení divadiel, umeleckých súborov a jednotlivých umelcov na komerčnom a nekomerčnom základe a uvádzanie divadelných a hudobných diel autorov a skladateľov druhej krajiny.

Článok 16

Zmluvné štáty budú podporovať prekladanie literárnych, umeleckých a vedeckých diel a pozývanie prekladateľov.

Článok 17

Zmluvné štáty budú podporovať návštevy osobností kultúrneho života, umelcov a novinárov z oblasti kultúry.

Článok 18

Zmluvné štáty budú podporovať styky v oblasti výtvarného a úžitkového umenia a architektúry, ako aj priamu spoluprácu medzi príslušnými galériami, zväzmi a organizáciami.

Článok 19

Zmluvné štáty budú podporovať spoluprácu v oblasti tlače, najmä vzájomné návštevy novinárov.

Zmluvné štáty budú podporovať rozširovanie priamej spolupráce medzi Československým rozhlasom a Československou televíziou a Rakúskym rozhlasom.

Článok 20

Zmluvné štáty budú podporovať spoluprácu v oblasti filmu

1. pozývaním odborníkov na účasť na akciách;

2. výmenou filmov, záznamov, programov a materiálov;

3. organizovaním filmových týždňov alebo filmových dní;

4. spoluprácou príslušných odborných organizácií.

Článok 21

Zmluvné štáty budú podporovať rozširovanie vzťahov v oblasti športu a telesnej výchovy spoluprácou príslušných organizácií.

Článok 22

Všeobecné organizačné a finančné podmienky vykonávania tejto Dohody sú upravené v Prílohe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Dohody.

Článok 23

Na vykonávanie tejto Dohody sa vytvorí zmiešaná komisia zložená zo zástupcov zmluvných štátov. Bude sa schádzať najmenej každé dva roky striedavo v Československej socialistickej republike a v Rakúskej republike. Bude vypracúvať programy na vykonávanie tejto Dohody a na úpravu s nimi spojených organizačných a finančných otázok.

Mená členov zmiešanej komisie sa budú oznamovať diplomatickou cestou.

Na zasadania zmiešanej komisie sa môžu prizvať aj experti.

Článok 24

Táto Dohoda sa uzaviera na neobmedzený čas a môže ju každý zo zmluvných štátov písomne vypovedať diplomatickou cestou. Výpoveď nadobudne platnosť 6 mesiacov po tom, čo takú notifikáciu dostane druhý štát.

Článok 25

Táto Dohoda nadobudne platnosť šesťdesiatym dňom nasledujúcim po dni, keď si oba zmluvné štáty navzájom písomne oznámia diplomatickou cestou, že sa splnili požadované vnútroštátne predpoklady jej nadobudnutia platnosti.

Na dôkaz toho oprávnení splnomocnenci túto Dohodu podpísali a opatrili pečaťami.

Dané vo Viedni 22. novembra 1977 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a nemeckom jazyku, pričom oba texty majú rovnakú platnosť.

Za

Československú socialistickú republiku:

Ing. Bohuslav Chňoupek v. r.

Za

Rakúsku republiku:

Willibald Pahr v. r.

PRÍLOHA

Dohody medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o spolupráci v oblasti kultúry, školstva a vedy

1. Pri uskutočňovaní programov vypracovaných zmiešanou komisiou zriadenou podľa článku 23 Dohody budú zmluvné štáty umožňovať a podporovať:

a) priamu spoluprácu medzi príslušnými inštitúciami, organizáciami a zväzmi,

b) pozvanie hosťujúcich profesorov alebo pozvanie vysokoškolských učiteľov a vedcov, ako aj osobností kultúrneho a vedeckého života na dohodnuté kratšie pobyty.

2. Štipendiá dohodnuté na základe tejto Dohody budú kryť náklady pobytu (ubytovanie, stravovanie, vreckové) a poplatky za štúdium. Náklady na nevyhnutné lekárske ošetrenie bude znášať hostiteľská krajina.

3. Pri návštevách dojednaných na základe tejto Dohody uhrádza vysielajúca krajina cestovné náklady do prvého a z posledného cieľového miesta, hostiteľská krajina všetky dohodnuté cesty vo vnútrozemí, náklady na ubytovanie a stravu, ako aj v primeranej miere i iné výdavky vyplývajúce z účelu pozvania.

4. Pri výstavách dohodnutých na základe tejto Dohody uhrádza vysielajúca krajina náklady spojené s prípravou a zaslaním do prvého miesta určenia v hostiteľskej krajine a z posledného miesta určenia v hostiteľskej krajine späť, ako aj poistenie za dopravu a po čas pobytu. Hostiteľská krajina uhrádza všetky ostatné náklady.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.