Vyhláška č. 120/1979 Zb.Vyhláška Federálneho štatistického úradu a Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o priestorovej identifikácii informácií

Čiastka 23/1979
Platnosť od 08.11.1979
Účinnosť od 01.01.1980

120

VYHLÁŠKA

Federálneho štatistického úradu a Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj

zo 14. augusta 1979

o priestorovej identifikácii informácií

Federálny štatistický úrad podľa § 35 ods. 2 zákona č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií a Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj podľa § 130 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ustanovujú:


§ 1

Predmet úpravy

(1) Touto vyhláškou sa upravuje spôsob priestorovej identifikácie sociálno-ekonomických informácií1) v informačných sústavách včítane automatizovaných informačných systémov.

(2) Územno-technické informácie sú údaje na určovanie a posudzovanie stavu, využitia a zmien v území.2)

(3) Priestorová identifikácia informácií podľa odseku 1 sa uskutočňuje podľa častí územia (ďalej „priestorové jednotky“), na ktorých vznikli sledované sociálno-ekonomické alebo územno-technické javy.

Priestorové jednotky

§ 2

Priestorovými jednotkami na účely tejto vyhlášky sú:

a) územno-technické jednotky (stále štatistické obvody),

b) základné sídelné jednotky,

c) základné územné jednotky.

§ 3

Územno-technickou jednotkou je zásadne katastrálne územie.3) Pokiaľ sa výnimočne katastrálne územie delí hranicami základnej územnej jednotky (§ 5), pozerá sa na takto vzniknuté časti katastrálneho územia ako na samostatné územno-technické jednotky. Územno-technická jednotka je stálym štatistickým obvodom na priestorovú identifikáciu sociálno-ekonomických a územno-technických javov v plošných štruktúrach územia.

§ 4

(1) Základná sídelná jednotka je skladobnou časťou sídelného útvaru;4) je určená na priestorovú identifikáciu a sledovanie sociálno-ekonomických a územno-technických javov priamo viazaných na osídlenie. Tvorí ju buď sídelná lokalita, alebo urbanistický obvod.5)

(2) Sídelnú lokalitu tvorí samostatné zoskupenie objektov na bývanie6) včítane územia upraveného na potreby sídelného útvaru a prípadných výrobných, technických a občianskych zariadení. Od seba navzájom sú sídelné lokality oddelené nezastavanými plochami alebo hranicami katastrálnych území.

(3) Územné obvody vybraných miest7) sa delia na urbanistické obvody spravidla v súlade s funkčnými plochami vymedzenými územnoplánovacou dokumentáciou. Hranice urbanistických obvodov musia prebiehať po prirodzených a v území identifikovateľných prvkoch.

§ 5

Základnou územnou jednotkou sa rozumie taká priestorová jednotka, ktorá sa pre výkon štátnej správy už ďalej nečlení.8) Územný obvod každej základnej územnej jednotky sa môže tvoriť súhrnom niekoľkých územno-technických jednotiek alebo je totožný s jednou územno-technickou jednotkou.

§ 6

Priestorové jednotky sa označujú identifikačnými číslami, ktoré určí Federálny štatistický úrad po dohode s Federálnym ministerstvom pre technický a investičný rozvoj a opisuje sa názvami9) a ďalšími charakteristikami vyjadrenými spravidla formou kódov. Identifikačné číslo sa počas existencie priestorovej jednotky nemení; príslušnosť týchto jednotiek k okresom a krajom, resp. k jednotkám územného členenia štátu na roveň im postaveným10) sa určuje nezávisle od identifikačných čísel doplnkovými kódmi.11)

§ 7

(1) Priestorové jednotky, ich identifikačné čísla a základné charakteristiky sú uvedené v jednotnom číselníku priestorových jednotiek,12) ktorý vydáva Federálny štatistický úrad v súčinnosti s Federálnym ministerstvom pre technický a investičný rozvoj.

(2) Obsah jednotného číselníka priestorových jednotiek s niektorými ďalšími údajmi je uložený v centrálne vedenom automatizovanom registri priestorových jednotiek. Oprávnenie orgánov a organizácií čerpať údaje tohto registra formou zostáv alebo iných nosičov dát určuje v jednotlivých prípadoch Federálny štatistický úrad po dohode s Federálnym ministerstvom pre technický a investičný rozvoj podľa požiadaviek ústredných orgánov.

(3) Územné vymedzenie a názvy základných sídelných jednotiek (§ 4) sú vyznačené v jednotnom mapovom diele.13)

§ 8

Využívanie priestorovej identifikácie informácií

Všetky organizácie sú povinné používať identifikačné čísla, prípadne aj ostatné údaje podľa § 6 na priestorovú identifikáciu informácií

a) pri štatistickom zisťovaní v rozsahu a spôsobom určeným Federálnym štatistickým úradom, prípadne ústrednými štatistickými orgánmi republík, a pokiaľ ide o účtovné výkazníctvo, Federálnym ministerstvom financií po dohode s Federálnym štatistickým úradom,

b) o územno-technických javoch v sústave vybraných informácií pre výstavbu,14) v podkladoch pre územné plánovanie a pri sledovaní technického a investičného rozvoja v rozsahu a spôsobom určeným Federálnym ministerstvom pre technický a investičný rozvoj,

c) v oblastných (regionálnych) plánoch15) v rozsahu a spôsobom určeným v jednotných metodických pokynoch vydávaných Štátnou plánovacou komisiou16) alebo v metodických pokynoch pre vypracovanie oblastných plánov vydávaných ústrednými plánovacími orgánmi republík,17)

d) v podkladoch pre zostavovanie rozpočtov a finančných plánov a pre zostavovanie záverečných účtov v rozsahu a spôsobom určeným príslušnými finančnými orgánmi,18)

e) v dokladoch týkajúcich sa dodávateľsko-odberateľských vzťahov (hospodárske zmluvy, objednávky a pod.) v prípadoch určených Federálnym štatistickým úradom v súčinnosti s vecne príslušnými ústrednými orgánmi,19)

f) v osobitne organizovaných evidenciách, pasportoch a registroch20) v rozsahu a spôsobom určeným Federálnym štatistickým úradom v súčinnosti s vecne príslušnými ústrednými orgánmi,

g) v iných integrovaných informačných sústavách,21) ak oprávnené orgány určia sledované javy priestorovo identifikovať.


Záverečné ustanovenia

§ 9

Používať v styku medzi organizáciami odchylný spôsob priestorovej identifikácie informácií od zásad ustanovených touto vyhláškou alebo požadovať priestorovú identifikáciu informácií od organizácií podľa iných priestorových jednotiek, než ktoré sú ustanovené v § 2, môže vo výnimočných prípadoch povoliť Federálny štatistický úrad po dohode s Federálnym ministerstvom pre technický a investičný rozvoj na návrh príslušného ústredného orgánu. Pokiaľ ide o ústredné orgány republík, podávajú návrhy prostredníctvom ústredných štatistických orgánov republík.

§ 10

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1980.


Minister ČSSR

pre technický a investičný rovoj:

Ing. Šupka v. r.

Preseda

Federálneho štatistického úradu:

Ing. Kazimour CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 1 ods. 2 zákona č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií.

2) Územno-technickými informáciami sa rozumejú údaje o plochách v území podľa funkcií (napr. výroby, stavebníctva, poľnohospodárstva, rekreácie, bývania atď.) a údaje o nárokoch na územie; sú napríklad obsiahnuté v registračných listoch územnoplánovacej dokumentácie podľa § 1 ods. 5 vyhlášky č. 84/1976 Zb. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.

3) § 1 ods. 1 vyhlášky č. 23/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností.

4) § 14 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon); § 1 ods. 2 vyhlášky č. 84/1976 Zb.

5) Základné sídelné jednotky obojakého druhu sa vedú v evidencii Federálneho štatistického úradu a Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj.

6) Vyhláška č. 89/1967 Zb. o zavedení a využívaní Jednotnej klasifikácie stavebných objektov.

7) Vybrané mestá ako strediská osídlenia oblastného a obvodného významu (uznesenie vlády ČSR č. 283/1971, uznesenie vlády SSR č. 1/1972) a strediská osídlenia miestneho významu, ktoré dosiahli veľkosť 10 000 obyvateľov, evidujú ministerstvá výstavby a techniky republík.

8) Sú to najmä všetky obce bez ohľadu na to, či majú vlastný národný výbor, ďalej obvody a mestské časti miest Plzne, Brna, Ostravy a Košíc, územné obvody MNV v hl. meste Prahe a v hl. meste SSR Bratislave, na roveň obcí postavené časti územných obvodov národných výborov podľa § 9 zákona o národných výboroch (úplné znenie č. 28/1972 Zb. pre ČSR a č. 27/1972 Zb. pre SSR), ďalej vojenské obvody (zákon č. 169/1949 Zb. o vojenských obvodoch), prípadne iné, na účely štátnej správy ďalej nečlenené jednotky, nie však časti obcí.

9) Pomenovanie územno-technických jednotiek prihliada na názvoslovie operátov evidencie nehnuteľností vymedzených ustanoveniami vyhlášky č. 23/1964 Zb., pre základné územné jednotky je to zákon č. 36/1960 Zb. o územnom členení štátu v znení predpisov ho meniacich a novelizujúcich, ďalej vyhláška č. 97/1961 Zb. o názvoch obcí, označovaní ulíc a číslovaní domov v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 1/1963 Zb. (pre ČSR) a vyhlášky č. 93/1970 Zb. o určovaní názvov obcí a ich častí, ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní budov (pre SSR). Názvy základných sídelných jednotiek sa preberajú z mapového diela (§ 7 ods. 3) alebo z územnoplánovacej dokumentácie.

10) § 2 zákona č. 36/1960 Zb. o územnom členení štátu, § 1 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1970 Zb. o územnom členení Slovenskej socialistickej republiky.

11) Úprava Federálneho štatistického úradu č. 1793/78-032-918 z 9.júna 1078, ktorou sa upravuje číselné označovanie krajov a okresov v ČSSR. Publikované v Spravodajcovi ústredných štatistických orgánov pod č. 8 v čiastke 7-8/1978. Registrované v Zbierke zákonov, čiastka 25/1978.

12) Tlač a distribúciu jednotlivých dielov číselníka zabezpečuje Statistické a evidenční vydavatelství tiskopisů (SEVT), Praha 1 - Malá Strana, Tržiště 9, PSČ 118 16.

13) „Mapu základných územných jednotiek" vydáva v gescii Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj Český úrad geodetický a kartografický v súčinnosti s Ministerstvom výstavby a techniky ČSR a Slovenským úradom geodézie a kartografie v súčinnosti s Ministerstvom výstavby a techniky SSR.

14) § 128 zákona č. 50/1976 Zb.

15) § 3 písm. e) zákona č. 145/1970 Zb. o národohospodárskom plánovaní.

16) § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1970 Zb.

17) § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1970 Zb.

18) § 9 ods. 4 a § 25 ods. 3 zákona č. 134/1970 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu československej federácie a o zásadách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami štátnych rozpočtov federácie a republík (rozpočtové pravidlá).

19) Najmä pri zavádzaní zjednotených vzorov prvotných záznamov a bežných zápisov podľa vyhlášky č. 78/1977 Zb. o zavádzaní zjednotených vzorov prvotných záznamov a bežných zápisov v informačnej sústave organizácií.

20) § 2 písm. f) zákona č. 21/1971 Zb.

21) Rezortné informačné systémy, automatizovaný informačný systém národných výborov a iné účelové informačné systémy.