25

VYHLÁŠKA

Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu

z 22. januára 1979,

ktorou sa určujú vyhradené elektrické zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti

Slovenský úrad bezpečnosti práce podľa § 5 ods. 1 písm. d) a f) zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce (ďalej len „zákon“) a Slovenský banský úrad podľa § 57 ods. 1 písm. d) zákona č. 41/1957 Zb. o využití nerastného bohatstva (banský zákon) a podľa § 10 písm. a) a c) zákona Slovenskej národnej rady č. 42/1972 Zb. o organizácii a o rozšírení dozoru štátnej banskej správy po dohode s príslušnými orgánmi a organizáciami ustanovujú:


§ 1

Rozsah platnosti

(1) Vyhláška je záväzná pre organizácie, na ktoré sa vzťahuje pôsobnosť orgánov štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce1), pre organizácie, ktoré vykonávajú činnosť podliehajúcu hlavnénu dozoru orgánov štátnej banskej správy,2) a pre právnické a fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť podľa osobitných predpisov7) (ďalej len „organizácia“).

(2) Vyhláška sa nevzťahuje na technické zariadenia podliehajúce dozoru orgánov uvedených v § 3 ods. 2 písm. b) zákona.

§ 2

Vyhradené elektrické zariadenia

Vyhradenými elektrickými zariadeniami podľa § 4 písm. d) až g) zákona (ďalej len „zariadenie“) sú zariadenia:

a) na výrobu, premenu, rozvod a odber elektrickej energie,

b) určené na ochranu pred účinkami atmosferickej alebo statickej elektriny.

§ 3

Oprávnenie organizácií

(1) Organizácie môžu

a) vykonávať montáž, opravy a údržbu zariadení,

b) vyrábať rozvádzače nízkeho napätia,

dodávateľským spôsobom len na základe oprávnenia.

(2) Oprávnenie vydáva inšpektorát bezpečnosti práce, prípadne obvodný banský úrad (ďalej len „orgán dozoru“), v obvode pôsobnosti ktorého má organizácia sídlo, príp. miesto bydliska, a to na základe písomnej žiadosti organizácie.

Organizácia v žiadosti uvedie:

a) presný názov a adresu,

b) názov a adresu závodu (prevádzkárne), pre ktorý žiada oprávnenie, pokiaľ nie je v sídle organizácie,

c) označenie druhu žiadaného oprávnenia a jeho rozsahu,

d) zabezpečenie výkonu činnosti, na ktorú požaduje oprávnenie, po stránke technického vybavenia a odbornej kvalifikácie pracovníkov.

(3) Orgán dozoru zisťuje pri overovaní odbornej spôsobilosti organizácie, či jej technická úroveň a odborná spôsobilosť jej pracovníkov3) poskytujú záruku, že činnosť s ohľadom na rozsah požadovaného oprávnenia bude zodpovedať požiadavkám bezpečnosti práce a technických zariadení.

(4) Orgán dozoru môže určiť na základe výsledku overovania odbornej spôsobilosti ďalšie podmienky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení. Splnenie týchto podmienok musí organizácia preukázať pred vydaním oprávnenia.

(5) Ak orgán dozoru zistí, že určené podmienky nie sú dodržiavané alebo že sú pri činnosti podľa oprávnenia porušované predpisy na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení, obmedzí rozsah oprávnenia alebo ho organizácii odoberie.

§ 4

Povinnosti organizácií

(1) Dodávateľská organizácia je povinná pred odovzdaním zariadenia dodávateľovi zabezpečiť v rozsahu a za podmienok určených predpismi kontrolu zariadení (revízie, skúšky a pod.) a vypracovať o tom doklady (správy o revíziách, protokoly o skúškach, osvedčenie o akosti a kompletnosti a pod.) a odovzdať ich spolu so zariadením odberateľovi.

(2) Organizácia, ktorá vykonáva montáž zariadení

a) na výrobu, premenu a rozvod elektrickej energie

1. v elektrárňach s menovitým výkonom väčším ako 5 MW,

2. v spínacích staniciach vysokého, veľmi vysokého a osobitne vysokého napätia,

3. v transformovniach s menovitým výkonom jednotlivých transformátorov väčším ako 1 MW,

b) na premenu, rozvod a odber elektrickej energie

1. s celkovým menovitým výkonom väčším ako 0,3 MW,

2. inštalovaných v prostredí s nebezpečnosťou výbuchu alebo v priestoroch z hľadiska úrazu elektrickým prúdom osobitne nebezpečných,4)

3. v objektoch určených na zhromažďovanie viac ako 250 osôb,

je povinná oznámiť najmenej 15 dní vopred príslušnému orgánu dozoru, v obvode pôsobnosti ktorého boli montážne práce vykonané, ukončenie montáže ako celku.

(3) Ak sa zariadenie skladá z viacerých častí, ktoré možno samostatne používať, môže organizácia oznámiť ukončenie montáže jednotlivých častí.

(4) Organizácia používajúca zariadenie (ďalej len „prevádzateľ“) je povinná zabezpečiť v rámci preventívnej údržby vykonanie predpísaných kontrol zariadení (revízie, skúšky, prehliadky a pod.) so zreteľom na podmienky, za ktorých sa zariadenie používa.

Pre účely revízií sa objekty delia na tieto revízne triedy:

a) A – objekty bez nebezpečenstva výbuchu,

b) B – objekty s nebezpečenstvom výbuchu,

c) C – objekty podliehajúce hlavnému dozoru orgánov štátnej banskej správy.

(5) Záznamy a doklady, ktoré prevádzateľ je povinný vyhotovovať5) o prevádzke, revíziách, zistených závadách, opravách a rekonštrukciách zariadení, musí uschovávať, pokiaľ nie je určené inak, d odstránenia závad, najmenej však do budúcej revízie alebo kontroly rovnakého rozsahu.

(6) Východiskové a pravidelné revízie môžu vykonávať len revízni technici. Požiadavky na ich odbornú spôsobilosť ustanovuje osobitný predpis.3)

(7) Zariadenia uvedené v odseku 2 písm. b) bod 2. a 3. môže montážna organizácia odovzdať odberateľovi len so súhlasom orgánu dozoru.

(8) Pri dovážaných zariadeniach zabezpečuje plnenie povinností podľa odseku 2 odberateľská organizácia.


Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 5

(1) Organizácie vykonávajúce činnosť uvedenú v § 3 doteraz bez oprávnení sú povinné požiadať o ne do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.

(2) Oprávnenia vydané organizáciám pred účinnosťou tejto vyhlášky zostávajú v platnosti tri roky odo dňa, keď vyhláška nadobúda účinnosť.

§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1979.6)


Predseda Slovenského banského úradu

Ing. Baran CSc. v. r.

Riaditeľ Slovenského úradu bezpečnosti práce

Ing. Kováč v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 3 ods. 1 zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce.

2) § 39 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe.

3) Vyhláška č. 51/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike.

4) ČSN 34 1010 Všeobecné predpisy na ochranu pred nebezpečným dotykovým napätím.

5) Napr. ČSN 34 3800 Revízia elektrických zariadení a hromozvodov.

6) Týmto dňom strácajú účinnosť ustanovenia vyhlášky č. 133/1973 Zb. týkajúce sa vyhradených elektrických zariadení, ktorá bola zrušená vyhláškou č. 22/1979 Zb.

7) Zákon č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach.
Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.
Zákon č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení zákona č. 112/1990 Zb.