Vyhláška č. 81/1979 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zmenách vyhlášky č. 121/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení

Čiastka 16/1979
Platnosť od 19.07.1979 do31.01.1982
Účinnosť od 01.08.1979 do31.01.1982
Zrušený 15/1982 Zb.

81

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

z 19. júla 1979,

o zmenách vyhlášky č. 121/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení

Federálne ministerstva práce a sociálnych vecí ustanovuje podľa § 172 ods. 1 a 3 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení po dohode s Federálnym ministerstvom poľnohospodárstva a výživy, s ostatnými zúčastnenými orgánmi a s Ústrednou radou odborov a podľa zásad ustanovených vládou Československej socialistickej republiky :


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, sa mení takto:

1. V § 28 ods. 2 písm. a) sa suma 600 Kčs nahrádza sumou 780 Kčs a suma 1100 Kčs sumou 1330 Kčs.

2. § 110 odsek 2 znie:

(2) Výchovné mesačne je

na jedno dieťa
Kčs
na dve deti
Kčs
na tri deti
Kčs
na štyri deti
Kčs
k dôchodku
invalidnému19053010301480
inému14053010301480

a zvyšuje sa na každé ďalšie dieťa mesačne o 290 Kčs.“

3. V § 115 v odseku 1 sa suma 600 Kčs nahrádza sumou 780 Kčs a v odseku 2 sa suma 1100 Kčs nahrádza sumou 1330 Kčs.

4. § 124 odsek 2 znie:

(2) Prídavky na deti mesačne sú

na 1 dieťa140 Kčs
na 2 deti530 Kčs
na 3 deti1030 Kčs
na 4 deti1480 Kčs

a na každé ďalšie dieťa sa zvyšujú mesačne o 290 Kčs.“.


Čl. II

Zvýšenie dôchodku podľa čl. I č. 3 tejto vyhlášky sa vykonávajú na žiadosť najskôr od splátky dôchodku splatnej po dni účinnosti tejto vyhlášky.

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augustom 1979.


Námestník ministra:

Dr. Havelka CSc. v. r.