52

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky

z 1. februára 1979

o prijímaní na štúdium na stredných školách

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a s ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 5 ods. 4 a § 22 ods. 4 zákona č. 63/1978 Zb. o opatreniach v sústave základných a stredných škôl a podľa § 14 ods. 2 písm. f) a § 24 ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 79/1978 Zb. o štátnej správe v školstve:


§ 1

Základné ustanovenie

Táto vyhláška nadväzuje na základnú zákonnú úpravu1) a upravuje prijímanie uchádzačov na štúdium na stredných odborných učilištiach, gymnáziách, stredných odborných školách, konzervatóriách, stredných školách pre pracujúcich a odborných školách (ďalej len „stredné školy“); nevzťahuje sa na prijímanie na štúdium na vojenských školách, školách Zboru národnej bezpečnosti a na školách Zboru nápravnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky.2)

PRVÁ ČASŤ

PRIJÍMANIE UCHÁDZAČOV, KTORÍ MAJÚ ZÁKLADNÉ VZDELANIE, NA DENNÉ ŠTÚDIUM

Prvý oddiel

Prijímanie uchádzačov, ktorí majú základné vzdelanie, na denné štúdium v študijných odboroch na stredných školách

§ 2

Podmienky prijatia do prvých ročníkov

(1) Do prvých ročníkov denného štúdia v študijných odboroch na stredných školách sa v počte určenom plánom prijímajú uchádzači, ktorí

a) do začiatku nasledujúceho školského roku úspešne skončia deviaty alebo ôsmy ročník základnej deväťročnej školy,

b) majú zdravotnú spôsobilosť na štúdium zvoleného študijného odboru a na vykonávanie povolania, doloženú vyjadrením príslušného lekára,

c) do konca kalendárneho roku, v ktorom začnú študovať, nedovŕšia osemnásty rok veku,

d) vykonajú s úspechom prijímaciu skúšku, ak sa im neodpustí podľa § 5 ods. 4 a 5.

(2) Uchádzači o prijatie na stredné umeleckopriemyselné školy, stredné odborné školy výtvarné alebo na výtvarné či výtvarnotechnické odbory na stredných odborných školách, na stredné zdravotnícke školy na odbory „zubní laboranti“ a „rehabilitační pracovníci“, na konzervatóriá, na stredné pedagogické školy a na odbornú ladičskú školu pre zrakovo postihnutú mládež konajú aj talentovú skúšku.

(3) Podmienkou prijatia na strednú odbornú školu na zameranie študijného odboru „modelárstvo a návrhárstvo odevov vrátane scénických kostýmov“ je najmenej jednoročná prax v príslušnom odbore nadobudnutá v učebnom alebo pracovnom pomere.

(4) Podmienkou prijatia na strednú odbornú školu na zameranie študijného odboru „hlbinné dobývanie uhlia“ je vyučenie v príslušnom učebnom odbore.

(5) Podmienka uvedená v odseku 1 písm. c) sa nevzťahuje na uchádzačov o prijatie na zameranie študijných odborov podľa odsekov 3 a 4, na konzervatóriá na študijný odbor „spev“ a na stredné školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť.

Prihlášky na štúdium

§ 3

(1) Uchádzači, ktorí sú žiakmi základnej deväťročnej školy, podávajú prihlášku na študijný odbor do 15. januára na predpísanom tlačive3) riaditeľovi školy, ktorú navštevujú; uchádzači, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku mimo územia Československej socialistickej republiky, riaditeľovi školy v Československej socialistickej republike, na ktorej sú vedení v evidencii. Ak je uchádzač neplnoletý, prihláška musí byť podpísaná aj zákonným zástupcom uchádzača.

(2) Uchádzači, ktorí sú v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu (ďalej len „v pracovnom pomere“) alebo v učebnom pomere, podávajú do 15. januára prihlášku na štúdium na predpísanom tlačive3) organizácii, s ktorou sú v učebnom pomere alebo v pracovnom pomere (ďalej len „organizácia“).

(3) Uchádzač k prihláške pripojí doklady svedčiace o jeho schopnostiach, nadaní a záujmoch (napr. potvrdenie o účasti a umiestnení v olympiádach, športových alebo umeleckých súťažiach, o autorstve objavu, vynálezu, zlepšovacieho návrhu alebo priemyselného vzoru prijatého podľa osobitných predpisov.4)

(4) Uchádzač, ktorý je občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou, pripojí aj rozhodnutie posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia príslušného okresného národného výboru.5)

§ 4

(1) Riaditeľ základnej deväťročnej školy (u uchádzačov, ktorí sú v učebnom alebo pracovnom pomere, organizácia) zodpovedá za vypracovanie osobnej charakteristiky uchádzača. Osobná charakteristika uchádzača obsahuje údaje o schopnostiach a záujmoch uchádzača vo vzťahu k zvolenému študijnému odboru, o jeho charakterových vlastnostiach a vyjadrenie, či škola alebo organizácia uchádzača na štúdium odporúča. S osobnou charakteristikou oboznámi škola alebo organizácia uchádzača, ak je neplnoletý, jeho zákonného zástupcu. Uchádzač, prípadne zákonný zástupca môže k osobnej charakteristike pripojiť svoje vyjadrenie.

(2) Riaditeľ základnej deväťročnej školy zodpovedá za riadne vyplnenie prihlášky a jej doplnenie vyjadrením príslušného lekára o zdravotnom stave uchádzača a o jeho zdravotnej spôsobilosti na štúdium a na vykonávanie zvoleného povolania, pripojí k nej osobnú charakteristiku žiaka a ostatné doklady podľa § 3 ods. 3 a 4 a takto doloženú prihlášku zašle, s výnimkou uvedenou v odseku 3, strednej škole, na ktorú sa uchádzač hlási, do 15. februára.

(3) Prihlášky uchádzačov na štvorročný študijný odbor na strednom odbornom učilišti zašle riaditeľ základnej deväťročnej školy do 5. februára okresnému národnému výboru príslušnému podľa sídla školy, ktorú žiak navštevuje. Okresný národný výbor zašle prihlášky do 18. februára organizáciám, ktoré uchádzači uviedli na prihláške. Organizácia ich zašle do 1. marca strednému odbornému učilišťu, ktoré uchádzači uviedli na prihláške.

(4) Organizácia zodpovedá za riadne vyplnenie prihlášky uchádzača, ktorý je v učebnom alebo pracovnom pomere, a jej doplnenie vyjadrením príslušného lekára o zdravotnom stave uchádzača a o jeho zdravotnej spôsobilosti vykonávať povolanie, na ktoré sa štúdiom pripravuje; pripojí aj osobnú charakteristiku uchádzača a ostatné doklady podľa § 3 ods. 3 a 4 a takto doloženú prihlášku zašle do 15. februára strednej škole, na ktorú sa uchádzač hlási.

§ 5

Prijímacie a talentové skúšky

(1) Uchádzači o štúdium robia v termínoch uvedených v § 20 prijímaciu skúšku na strednej škole. Prijímacie skúšky sú písomné, anonymné. Ich obsah a rozsah sa riadi pokynmi Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“).

(2) Súčasťou prijímacej skúšky na školách a na študijných odboroch uvedených v § 2 ods. 2 je talentová skúška. Talentové skúšky sú anonymné tam, kde to povaha skúšky umožňuje. Cieľ talentových skúšok je uvedený v prílohe, ktorá je súčasťou tejto vyhlášky. Obsah a rozsah talentovej skúšky určí riaditeľ strednej školy.

(3) Prijímacie skúšky podľa odseku 1 nerobia uchádzači o prijatie na zdravotnícke odborné školy na študijné odbory „ošetrovateľka“ a „pestúnka“.

(4) Riaditeľ strednej školy odpustí vykonanie prijímacej skúšky uchádzačom s prihliadnutím na osobnú charakteristiku uchádzačov, ak

a) v posledných štyroch ročníkoch základnej deväťročnej školy mali na polroku i na konci školského roku z povinných vyučovacích predmetov známku výbornú alebo

b) sú úspešnými riešiteľmi niektorej z olympiád, ktoré určí ministerstvo školstva, a umiestnili sa v okresnom, krajskom alebo národnom kole na prvých troch miestach (na konzervatóriá aj víťazmi celoštátnych alebo medzinárodných umeleckých súťaží) a mali na polroku i na konci školského roku v posledných štyroch ročníkoch základnej deväťročnej školy priemerný prospech z povinných vyučovacích predmetov aspoň 1,5 alebo

c) sú členmi strediska vrcholového športu mládeže alebo ako športovci počas dochádzky do základnej deväťročnej školy získali prvé až tretie miesto v individuálnych alebo kolektívnych športoch v národných a celoštátnych majstrovstvách alebo medzištátnych športových súťažiach a mali na polroku i na konci školského roku v posledných štyroch ročníkoch základnej deväťročnej školy priemerný prospech z povinných vyučovacích predmetov aspoň 1,5 alebo

d) sú autormi objavu, vynálezu, zlepšovacieho návrhu alebo priemyselného vzoru podľa osobitných predpisov.4)

(5) Vykonanie prijímacej skúšky sa odpustí iba vtedy, ak

a) počet uchádzačov vyhovujúcich podmienkam uvedeným v odseku 4 nie je vyšší ako plánovaný počet žiakov, ktorých možno na školu alebo na príslušný študijný odbor prijať,

b) dôvod prijatia bez prijímacej skúšky doloží uchádzač dokladom spravidla súčasne s prihláškou, najneskoršie však hodinu pred začiatkom skúšky,

c) uchádzač úspešne urobil talentovú skúšku v prípadoch, kde je táto skúška predpísaná.

(6) Uchádzač, ktorý neurobil talentovú skúšku, nekoná prijímaciu skúšku na škole, kde je talentová skúška predpísaná, ale na škole, ktorú v prihláške na štúdium uviedol na druhom mieste.

(7) Uchádzačom, ktorí pre riadne doložené vážne dôvody (najmä zdravotné a plnenie povinnej školskej dochádzky mimo územia Československej socialistickej republiky) nemôžu prísť na prijímaciu skúšku v určenom termíne, povolí riaditeľ strednej školy, na ktorú sa uchádzač hlási, po prerokovaní s príslušným krajským národným výborom skúšku v náhradnom termíne. Termín náhradnej skúšky, školu, kde sa bude skúška konať, a obsah skúšky určí riaditeľ školy po prerokovaní s krajským národným výborom, ktorý školu odborne vedie.

§ 6

Rozhodnutie o prijatí

(1) O prijatí na štúdium na strednej škole rozhoduje riaditeľ strednej školy; o prijatí do stredného odborného učilišťa rozhoduje riaditeľ stredného odborného učilišťa po predchádzajúcom prerokovaní s organizáciou, pre ktorú sa bude žiak vychovávať.

(2) Uchádzači, ktorí podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia okresného národného výboru sú občanmi so zmenenou pracovnou schopnosťou, sa prijímajú prednostne pred uchádzačmi, ktorí rovnocenne vyhovujú všetkým prijímacím podmienkam.

(3) Riaditeľ strednej školy rozhodne o prijatí alebo neprijatí uchádzačov v súlade s plánovaným počtom žiakov prvého ročníka do ôsmich dní od konania písomnej prijímacej skúšky; svoje rozhodnutie neodkladne oznámi uchádzačovi, ak je neplnoletý, jeho zákonnému zástupcovi a okresnému národnému výboru príslušnému podľa sídla základnej deväťročnej školy, ktorú uchádzač navštevuje,6) alebo podľa sídla organizácie, s ktorou je uchádzač v učebnom alebo pracovnom pomere.

(4) Rozhodnutie o prijatí platí len pre bezprostredne nasledujúci školský rok.

(5) Proti rozhodnutiu môže uchádzač podať do ôsmich dní odo dňa oznámenia prostredníctvom riaditeľa strednej školy odvolanie na krajský národný výbor, ktorý školu odborne vedie. O odvolaní rozhodne krajský národný výbor príslušný podľa sídla strednej školy, na ktorú sa uchádzač hlási; ak ide o stredné odborné učilište, po prerokovaní s generálnym riaditeľstvom výrobnej hospodárskej jednotky, ktoré je nadriadené organizácii, ktorá uchádzača získala.

Druhý oddiel

Prijímanie uchádzačov, ktorí majú základné vzdelanie, na denné štúdium v učebných odboroch na stredných odborných učilištiach

§ 7

Podmienky prijatia do prvých ročníkov

Do prvého ročníka denného štúdia v učebných odboroch na stredných odborných učilištiach sa prijímajú v počte určenom plánom uchádzači, ktorí

a) do začiatku nasledujúceho školského roku úspešne skončia deviaty alebo ôsmy ročník základnej deväťročnej školy,

b) majú zdravotnú spôsobilosť na štúdium zvoleného učebného odboru a na vykonávanie povolania, doloženú vyjadrením príslušného lekára.

§ 8

Prihlášky na štúdium

(1) Prihlášky na štúdium v učebných odboroch na stredných odborných učilištiach podávajú žiaci základných deväťročných škôl riaditeľovi školy, ktorú navštevujú; uchádzači, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku mimo územia Československej socialistickej republiky, riaditeľovi školy v Československej socialistickej republike, na ktorej sú vedení v evidencii, a to po začatí náboru jednotlivými organizáciami v termínoch určených ročným vykonávacím plánom kvalifikovaných pracovníkov.

(2) Uchádzač zabezpečí doplnenie prihlášky3) vyjadrením príslušného lekára o zdravotnom stave uchádzača, pripojí k nej doklady podľa § 3 ods. 3 a 4 a odovzdá ju riaditeľovi školy, ktorú navštevuje. Prihláška musí byť podpísaná aj zákonným zástupcom uchádzača.

(3) Riaditeľ základnej deväťročnej školy zabezpečí riadne vyplnenie prihlášky, pripojí k nej osobnú charakteristiku žiaka a ostatné doklady podľa § 3 ods. 3 a 4 a takto doloženú prihlášku zašle do pätnástich dní po tom, čo ju od uchádzača dostal, okresnému národnému výboru príslušnému podľa sídla školy, ktorú žiak navštevuje.

(4) Okresný národný výbor postúpi prihlášku do siedmich dní po tom, čo ju dostal, organizácii, ktorú žiak uviedol na prvom mieste. Ak má táto organizácia sídlo v inom okrese, postúpi okresný národný výbor prihlášku okresnému národnému výboru podľa sídla organizácie, ktorý ju postúpi do siedmich dní po tom, čo ju dostal, uvedenej organizácii.

§ 9

Rozhodovanie o prijatí

(1) Organizácia posúdi vhodnosť prijatia uchádzača na zvolený učebný odbor, vrátane zdravotnej spôsobilosti a uplatnenia uchádzača v organizácii po skončení štúdia, a zašle prihlášku so svojím zdôvodneným vyjadrením, či uchádzača odporúča na prijatie, do troch týždňov po tom, čo ju dostal, riaditeľovi stredného odborného učilišťa uvedeného na prihláške.

(2) Riaditeľ stredného odborného učilišťa po prerokovaní s organizáciou rozhodne do ôsmich dní po tom, čo dostal prihlášku, o prijatí alebo neprijatí uchádzača. Riaditeľ stredného odborného učilišťa neodkladne oznámi svoje rozhodnutie uchádzačovi, ak je neplnoletý, jeho zákonnému zástupcovi, okresnému národnému výboru príslušnému podľa sídla základnej deväťročnej školy, ktorú žiak navštevuje, a organizácii, ktorá žiaka získala.

(3) Proti rozhodnutiu môže uchádzač podať do ôsmich dní odo dňa oznámenia prostredníctvom riaditeľa stredného odborného učilišťa odvolanie na krajský národný výbor, ktorý učilište odborne vedie. O odvolaní rozhodne krajský národný výbor príslušný podľa sídla stredného odborného učilišťa, na ktoré sa uchádzač hlási, po prerokovaní s generálnym riaditeľstvom výrobnej hospodárskej jednotky nadriadeným organizácii, ktorá žiaka získala.

(4) Ak uchádzač nepodá odvolanie proti neprijatiu, riaditeľ stredného odborného učilišťa vráti jeho prihlášku okresnému národnému výboru príslušnému podľa sídla základnej deväťročnej školy, ktorú žiak navštevuje, a to do troch pracovných dní po uplynutí lehoty na odvolanie.

(5) Okresný národný výbor zašle prihlášku do siedmich dní po tom, čo ju dostal, organizácii, ktorú uchádzač uviedol na druhom mieste, na ďalšie konanie podľa odsekov 1 a 2.

(6) Ak uchádzač neuviedol na prihláške druhú organizáciu alebo nebol na štúdium prijatý, prerokuje okresný národný výbor s uchádzačom ďalšie možnosti štúdia alebo prípravy na budúce povolanie.

DRUHÁ ČASŤ

PRIJÍMANIE UCHÁDZAČOV, KTORÍ MAJÚ ZÁKLADNÉ VZDELANIE, NA ŠTÚDIUM POPRI ZAMESTNANÍ, S VÝNIMKOU STREDNÝCH ŠKÔL PRE PRACUJÚCICH

§ 10

Podmienky prijatia

(1) Na štúdium popri zamestnaní sa v počte určenom plánom prijímajú uchádzači, ktorí

a) majú základné vzdelanie,

b) v roku začatia štúdia dovŕšia osemnásť rokov veku,

c) majú zdravotnú spôsobilosť na štúdium vo zvolenom študijnom odbore i na vykonávanie povolania, doloženú vyjadrením príslušného lekára,

d) úspešne vykonajú talentovú skúšku, ak sa hlásia na štúdium na škole, prípadne v študijnom odbore uvedenom v § 2 ods. 2,

e) s úspechom vykonajú prijímaciu skúšku, ak sa im neodpustila podľa § 5 ods. 4 a 5,

f) v čase začatia štúdia na strednom odbornom učilišti sú v pracovnom pomere v odbore zodpovedajúcom zvolenému študijnému alebo učebnému odboru a sú v pracovnom pomere aspoň tri roky,

g) v čase začatia štúdia na gymnáziu sú v pracovnom pomere aspoň tri roky,

h) v čase začatia štúdia na odborných alebo stredných odborných školách preukážu trojročný učebný pomer alebo trojročný pracovný pomer spravidla v zodpovedajúcom odbore. Pritom uchádzači o prijatie na štúdium na stredných priemyselných školách, stredných umeleckopriemyselných školách, na stredných poľnohospodárskych technických školách v študijnom odbore „mechanizácia poľnohospodárskej výroby“, na stredných lesníckych technických školách a na stredných hotelových školách preukážu, že vykonali záverečnú učňovskú skúšku v odbore zodpovedajúcom študijnému odboru, ktorý chcú študovať, alebo v zodpovedajúcom odbore urobili v pracovnom pomere kvalifikačnú skúšku podľa osobitných predpisov; uchádzači, ktorí túto podmienku nespĺňajú, preukážu skúškou základné vedomosti a zručnosti v rozsahu určenom učebnými osnovami predmetov prax alebo dielenské vyučovanie pre denné štúdium príslušného študijného odboru.

(2) Výnimku z požadovanej dĺžky pracovného pomeru podľa odseku 1 písm. f) až h) môže povoliť riaditeľ školy po prerokovaní s krajským národným výborom, ktorý odborne vedie zvolenú školu; v odôvodnených prípadoch môže požadovanú dĺžku učebného alebo pracovného pomeru celkom odpustiť, a to ženám, ktoré sa starajú aspoň o jedno dieťa, občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou a invalidným dôchodcom, ktorí sa uchádzajú o prijatie na štúdium na gymnáziách, na stredných ekonomických školách a na stredných pedagogických školách.

§ 11

Prihlášky na štúdium

(1) Uchádzači podávajú do 1. februára prihlášky na štúdium na predpísanom tlačive7) riaditeľovi zvolenej školy prostredníctvom organizácie, s ktorou sú v pracovnom pomere. Organizácia prihlášku doplní osobnou charakteristikou uchádzača vrátane vyjadrenia, či ho na štúdium odporúča, a zašle ju do 15. apríla riaditeľovi zvolenej strednej školy.

(2) Uchádzači, ktorí nie sú v pracovnom pomere, podávajú do 1. februára prihlášky na štúdium prostredníctvom okresného národného výboru príslušného podľa miesta bydliska uchádzača. Okresný národný výbor prihlášku doplní osobnou charakteristikou uchádzača, stanoviskom k jeho štúdiu a zašle ju do 15. apríla riaditeľovi zvolenej strednej školy.

§ 12

Prijímacie a talentové skúšky

(1) Uchádzači robia v termínoch uvedených v § 20 písomné prijímacie skúšky na škole, na ktorú sa hlásia. Organizáciu týchto skúšok určuje ministerstvo školstva. Skúšky sú anonymné.

(2) Na školách uvedených v § 2 ods. 2 robia uchádzači okrem písomnej prijímacej skúšky podľa odseku 1 aj talentovú skúšku. Cieľ talentovej skúšky je uvedený v prílohe, ktorá je súčasťou tejto vyhlášky. Obsah a rozsah talentovej skúšky určí riaditeľ strednej školy. Talentové skúšky sú anonymné tam, kde to povaha skúšky umožňuje.

(3) Na prijímacie a talentové skúšky sa vzťahujú aj ustanovenia § 5 ods. 3 až 7.

§ 13

Rozhodovanie o prijatí

(1) O prijatí uchádzača rozhoduje riaditeľ strednej školy.

(2) Na rozhodovanie o prijatí sa vzťahujú ustanovenia § 6, s výnimkou predchádzajúceho prerokovania s organizáciou a oznámenia rozhodnutia okresnému národnému výboru.

(3) Na štúdium popri zamestnaní možno prijať i uchádzača, ktorého organizácia na štúdium neodporučila.

TRETIA ČASŤ

PRIJÍMANIE UCHÁDZAČOV NA ŠTÚDIUM NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH PRE PRACUJÚCICH

§ 14

Podmienky prijatia

(1) Do prvých ročníkov dvojročného i trojročného štúdia na stredných školách pre pracujúcich možno v počte určenom plánom prijať uchádzačov, ktorí

a) do začiatku štúdia získali základné vzdelanie a úspešne vykonali záverečnú učňovskú skúšku,

b) majú zdravotnú spôsobilosť na štúdium na strednej škole pre pracujúcich a na vykonávanie povolania, doloženú vyjadrením príslušného lekára,

c) s úspechom urobili prijímaciu skúšku, ak sa im neodpustila podľa § 5 ods. 4 a 5.

(2) Uchádzači sa zaraďujú do študijného odboru zodpovedajúceho učebnému odboru, v ktorom úspešne urobili záverečnú učňovskú skúšku.

§ 15

Prijímanie na štúdium

(1) Prihlášky na štúdium na stredných školách pre pracujúcich podávajú uchádzači do 1. februára na predpísanom tlačive7) prostredníctvom organizácie, s ktorou sú v pracovnom alebo učebnom pomere. Prihlášku neplnoletého uchádzača musí podpísať aj jeho zákonný zástupca. Uchádzači, ktorí nie sú v pracovnom pomere, podávajú do 1. februára prihlášky na štúdium zvolenej strednej škole pre pracujúcich prostredníctvom okresného národného výboru príslušného podľa bydliska uchádzača. Uchádzač k prihláške pripojí doklady podľa § 3 ods. 3 a 4.

(2) Organizácia, prípadne okresný národný výbor príslušný podľa bydliska uchádzača doplní prihlášku osobnou charakteristikou uchádzača, stanoviskom k jeho štúdiu a zašle ju do 15. apríla riaditeľovi zvolenej školy.

(3) Uchádzači, ktorým sa prijímacie skúšky neodpustili podľa § 5 ods. 4 a 5, robia písomné prijímacie skúšky v termínoch uvedených v § 20. Organizáciu, obsah a rozsah skúšok určuje ministerstvo školstva.

(4) O prijatí uchádzača rozhoduje riaditeľ školy podľa ustanovení § 6, s výnimkou predchádzajúceho prerokovania s organizáciou a oznámenia rozhodnutia okresnému národnému výboru.

(5) Na štúdium možno prijať i uchádzača, ktorého organizácia na štúdium neodporučila.

ŠTVRTÁ ČASŤ

PRIJÍMANIE NA ŠTÚDIUM NA STREDNÝCH ODBORNÝCH UČILIŠTIACH A NA STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH PRE ABSOLVENTOV ŠKÔL POSKYTUJÚCICH ÚPLNÉ STREDNÉ VZDELANIE

§ 16

Podmienky prijatia na denné štúdium pre absolventov gymnázií na stredných odborných školách

(1) Na denné štúdium pre absolventov gymnázií na stredných odborných školách možno prijať v počte určenom plánom uchádzačov, ktorí

a) do začiatku nasledujúceho školského roku získajú úplné stredné vzdelanie na gymnáziu,

b) majú zdravotné predpoklady na štúdium zvoleného študijného odboru i na vykonávanie povolania,

c) úspešne urobili talentovú skúšku, ak sa prihlásili na štúdium na škole alebo v študijnom odbore uvedenom v § 2 ods. 2.

(2) Uchádzači nerobia prijímaciu skúšku, s výnimkou talentovej skúšky podľa odseku 1 písm. c), ale iba prijímací pohovor.

(3) Žiaci posledného ročníka gymnázií podávajú prihlášky na denné štúdium pre absolventov gymnázií na stredných odborných školách aj s dokladmi podľa § 3 ods. 3 a 4 do 10. mája riaditeľovi školy, na ktorej končia štúdium; riaditeľ tejto školy doplní prihlášku osobnou charakteristikou absolventa a zašle ju do 20. mája riaditeľovi strednej odbornej školy, na ktorú sa uchádzač hlási.

(4) Absolventi, ktorí sa hlásia na štúdium pre absolventov gymnázií na stredných odborných školách po neprijatí na štúdium na vysokých školách, podávajú do 15. augusta prihlášku priamo riaditeľovi zvolenej strednej odbornej školy, ktorý si vyžiada od dekanátu príslušnej fakulty ich doklady predložené aj s prihláškou na štúdium na vysokej škole.

(5) O prijatí uchádzača rozhoduje riaditeľ zvolenej strednej odbornej školy. Na rozhodnutie o prijatí sa vzťahujú ustanovenia § 6.

§ 17

Podmienky prijatia na štúdium popri zamestnaní pre absolventov škôl poskytujúcich úplné stredné vzdelanie

(1) Na štúdium popri zamestnaní na stredných odborných učilištiach a na stredných odborných školách pre absolventov škôl poskytujúcich úplné stredné vzdelanie sa prijímajú v počte určenom plánom uchádzači, ktorí

a) majú úplné stredné vzdelanie,

b) majú zdravotnú spôsobilosť na štúdium zvoleného študijného alebo učebného odboru i na vykonávanie povolania, doloženú vyjadrením príslušného lekára,

c) pri začatí štúdia sú v pracovnom pomere v povolaní zodpovedajúcom zvolenému študijnému alebo učebnému odboru,

d) pri začatí štúdia na stredných priemyselných školách, stredných umeleckopriemyselných školách, na stredných poľnohospodárskych technických školách v študijnom odbore „mechanizácia poľnohospodárskej výroby“, na stredných lesníckych technických školách a na stredných hotelových školách preukážu aspoň jednoročný pracovný pomer v odbore a vyučenie v odbore zodpovedajúcom zameraniu školy, na ktorej chcú študovať, alebo v tomto odbore vykonali v pracovnom pomere kvalifikačnú skúšku podľa osobitných predpisov. Uchádzači, ktorí túto podmienku nespĺňajú, preukážu skúškou v rámci pohovoru podľa odseku 3 základné vedomosti a zručnosti v rozsahu určenom učebnými osnovami predmetov prax alebo dielenské vyučovanie pre denné štúdium príslušného študijného odboru. Podmienka dĺžky pracovného pomeru, vyučenia v odbore alebo kvalifikačnej skúšky alebo skúšky zo základov predmetov prax alebo dielenské vyučovanie sa nevzťahuje na uchádzačov spomedzi absolventov gymnázií, ktoré poskytujú odbornú prípravu,8) študijných odborov na stredných odborných učilištiach a štvorročných učebných odborov ukončených maturitnou skúškou,

e) úspešne urobili talentovú skúšku, ak sa prihlásili na štúdium na škole alebo v študijnom odbore uvedenom v § 2 ods. 2.

(2) Na podávanie písomných prihlášok na štúdium sa vzťahujú ustanovenia § 11.

(3) Uchádzači nerobia prijímaciu skúšku, s výnimkou talentovej skúšky podľa odseku 1 písm. e), ale iba prijímací pohovor v termínoch uvedených v § 20.

(4) O prijatí uchádzača rozhoduje riaditeľ strednej školy. Na rozhodovanie o prijatí sa vzťahujú ustanovenia § 6, s výnimkou predchádzajúceho prerokovania s organizáciou a oznámenia rozhodnutia okresnému národnému výboru.

(5) Na štúdium možno prijať i uchádzača, ktorého organizácia na štúdium neodporučila.

PIATA ČASŤ

PRIJÍMANIE DO VYŠŠÍCH ROČNÍKOV STREDNÝCH ŠKÔL

§ 18

Prijímanie do vyšších ročníkov denného štúdia na stredných školách, s výnimkou dvojročného a trojročného štúdia na stredných odborných učilištiach

(1) Do vyšších ročníkov denného štúdia na strednej škole možno v rámci plánu školy prijať uchádzačov, ktorí nie sú žiakmi alebo učňami inej strednej školy a spĺňajú podmienky uvedené v § 2, s výnimkou písm. d), prípadne v § 16 ods. 1, ak úspešne urobia rozdielové skúšky z vyučovacej látky predchádzajúcich ročníkov. Obsah a rozsah rozdielových skúšok určí riaditeľ strednej školy, na ktorú sa uchádzač hlási.

(2) Na podávanie prihlášok na štúdium a na rozhodovanie o prijatí sa vzťahujú ustanovenia § 3, 4 a 6.

(3) Prestup žiakov alebo učňov do vyšších ročníkov denného štúdia na inej strednej škole sa spravuje osobitnými predpismi.

§ 19

Prijímanie do vyšších ročníkov štúdia popri zamestnaní na stredných školách

(1) Uchádzači o prijatie do vyšších ročníkov štúdia popri zamestnaní na stredných školách, aj keď majú vzdelanie vyššie ako základné, robia rozdielové skúšky z vyučovacej látky predchádzajúcich ročníkov. Obsah a rozsah rozdielových skúšok určí riaditeľ strednej školy, na ktorú sa uchádzač hlási.

(2) Na podmienky prijatia, na podávanie prihlášok na štúdium a na rozhodovanie o prijatí sa vzťahujú ustanovenia § 10, 11 a 13.

ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 20

Termíny prijímacích skúšok

(1) Talentové skúšky na denné štúdium na stredných školách (s výnimkou štúdia absolventov gymnázií na stredných odborných školách) sa konajú v prvom úplnom kalendárnom týždni v mesiaci marci.

(2) Prijímacie skúšky na denné štúdium na stredných školách (s výnimkou štúdia absolventov gymnázií na stredných odborných školách) sa konajú v prvý utorok a v stredu v mesiaci apríli.

(3) Prijímacie pohovory, prípadne talentové skúšky na denné štúdium absolventov gymnázií na stredných odborných školách konajú uchádzači, ktorí sa prihlásili v májovom termíne, koncom júna. Uchádzači, ktorí sa prihlásili v augustovom termíne, konajú prijímacie pohovory, prípadne talentové skúšky koncom augusta. Prijímacie pohovory v oboch termínoch sa konajú len vtedy, keď sa prihlási na štúdium viac uchádzačov, než koľko žiakov možno podľa plánu prijať. Presný termín pohovorov určí riaditeľ strednej odbornej školy, na ktorú sa uchádzač hlási.

(4) Prijímacie skúšky na štúdium popri zamestnaní sa konajú

a) na stredných školách pre pracujúcich v utorok, v stredu a vo štvrtok v poslednom úplnom kalendárnom týždni v mesiaci máji,

b) na ostatných stredných školách od 10. do 31. mája; presný termín určí krajský národný výbor, ktorý školu odborne vedie. Talentové skúšky sa konajú v termíne, ktorý určí riaditeľ strednej školy.

(5) Rozdielové skúšky do vyšších ročníkov denného štúdia na stredných školách a do vyšších ročníkov štúdia popri zamestnaní sa konajú v termíne, ktorý určí riaditeľ strednej školy, na ktorú sa uchádzač hlási.


SIEDMA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 21

Prijímanie na štúdium cudzích štátnych príslušníkov

Táto vyhláška sa vzťahuje aj na cudzích štátnych príslušníkov, ktorí majú na území Československej socialistickej republiky povolený pobyt. O prijatí cudzích štátnych príslušníkov rozhoduje riaditeľ strednej školy po prerokovaní s krajským národným výborom, ktorý strednú školu odborne vedie.

§ 22

Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1. úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 29. decembra 1975 č. 15 749/1975-II/1 o prijímaní na štúdium na školách poskytujúcich stredné a vyššie vzdelanie, registrovaná v čiastke 40/1975 Zb.,

2. § 5 až 9 úpravy Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 5/1977 Ú.v. SSR o stredných školách pre pracujúcich v sústave výchovných a vzdelávacích zariadení na prípravu mládeže na robotnícke povolania, registrovanej v čiastke 11/1977 Zb.

§ 23

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Prof. Ing. Buša CSc. v. r.


Príloha vyhlášky č. 52/1979 Zb.

Ciele talentových skúšok

1. Cieľom talentových skúšok vo výtvarných alebo výtvarnotechnických študijných odboroch na stredných umeleckopriemyselných školách a na stredných odborných školách je zisťovanie miery výtvarného nadania úlohami z kreslenia, maľovania alebo modelovania a osobitných výtvarnotechnických dispozícií úlohami zameranými podľa študijného odboru.

2. Cieľom talentovej skúšky na konzervatóriách je zisťovanie stupňa technickej vyspelosti v speve alebo hre na zvolenom hudobnom nástroji a predpokladov uchádzača pre ďalší hudobný vývin, u uchádzača o prijatie na študijný odbor „tanec" zisťovanie jeho fyzickej dispozície a hudobnosti. Na Konzervatóriu pre zrakovo postihnutú mládež v Prahe sa zisťuje stupeň technickej vyspelosti v hre na zvolenom hudobnom nástroji, sluchová orientačná schopnosť a základné znalosti zo všeobecnej náuky o hudbe.

3. Cieľom talentovej skúšky na odbornej ladičskej škole pre zrakovo postihnutú mládež je overenie hudobného sluchu a manuálnych zručností uchádzača.

4. Cieľom talentovej skúšky na stredných zdravotníckych školách uchádzača o prijatie na študijný odbor „zubní laboranti" je zistenie jeho schopností kreslenia a modelovania; u uchádzača o prijatie na študijný odbor „rehabilitační pracovníci" zistenie jeho pohybových schopností a zručností v plávaní.

5. Cieľom overovania predpokladov na štúdium na stredných pedagogických školách je zistenie vlôh uchádzača pre hudobnú, výtvarnú a telesnú výchovu a jeho správnej výslovnosti a vyjadrovania.

Poznámky pod čiarou

1) § 5 a 22 zákona č. 63/1978 Zb. o opatreniach v sústave základných a stredných škôl;
§ 14 a 24 zákona Slovenskej národnej rady č. 79/1978 Zb. o štátnej správe v školstve.

2) V odborných učilištiach a učňovských školách ide o prípravu na povolanie v učebnom pomere podľa § 13 a 14 zákona č. 63/1978 Zb.

3) Tlačivo „Prihláška na denné štúdium - do učebného pomeru - do pracovného pomeru" vydáva základným deväťročným školám, prípadne organizáciám, s ktorými sú uchádzači o štúdium v učebnom alebo pracovnom pomere, odbor pracovných síl príslušného okresného národného výboru.

4) § 120 ods. 1 písm. a) zákona č. 84/1972 Zb. o objavoch, vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch.

5) § 23 zákona Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení.

6) Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 152/1970 Zb. o povinnostiach organizácií a občanov pri zabezpečovaní práce občanom.

7) Tlačivo „Prihláška na štúdium popri zamestnaní na stredných školách a do kurzu pre doplnenie základného vzdelania", ktoré uchádzači dostanú na škole, na ktorej chcú študovať.

8) § 8 zákona č. 63/1978 Zb.