Vyhláška č. 45/1979 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu

Čiastka 7/1979
Platnosť od 28.04.1979 do31.07.2000
Účinnosť od 01.05.1979 do31.07.2000
Zrušený 50/1976 Zb.

OBSAH

45

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj

zo 16. marca 1979,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu

Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj ustanovuje podľa § 143 ods. 1 písm. k) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon):


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 ods. 2 znie:

(2) Pri nadstavbách, stavebných úpravách a udržiavacích prácach na stavbách sa postupuje podľa tejto vyhlášky primerane.“.

2. § 4 ods. 6 znie:

(6) Stavebné pozemky sa môžu oplotiť alebo ohradiť, ak je to žiadúce najmä z dôvodov bezpečnosti, ochrany majetku, mimoriadnej povahy stavby alebo celkového usporiadania pri začlenení stavby v území.“.

3. § 44 znie:

㤠44

(1) Ak rodinné domčeky vytvárajú medzi sebou voľný priestor, vzdialenosť medzi nimi má byť 10 m, nesmie však byť menšia ako 7 m.

(2) Vzdialenosť rodinných domčekov vytvárajúcich medzi sebou voľný priestor nesmie byť od spoločných hraníc pozemkov menšia ako 3 m. Pokiaľ by rozmery stavebného pozemku znemožňovali účelné dispozičné riešenie stavby rodinného domčeka, môže stavebný úrad znížiť jeho vzdialenosť od spoločnej hranice pozemkov výnimočne až na 2 m.

(3) V mimoriadne stiesnených územných podmienkach, kde nemožno dodržať vzdialenosti podľa odseku 1, môže stavebný úrad znížiť vzdialenosť medzi rodinnými domčekmi až na 4 m, ak v žiadnej z protiľahlých častí stien nie sú okná obytných miestností. V týchto prípadoch sa nemusí uplatniť ustanovenie odseku 2 o vzdialenostiach rodinných domčekov od spoločných hraníc pozemkov.

(4) Vzdialenosti sa merajú na najkratšej spojnici medzi vonkajšími povrchmi obvodových stien, prípadne od vonkajších hrán vstupov, balkónov, loggií, terás, od hraníc pozemkov a pod.“.

4. V § 45 ods. 1 sa vypúšťajú slová „garáže a“ a slovo „drobné“.

5. V § 45 ods. 2 sa vypúšťajú slová „garáže a drobné“.

6. § 45 ods. 4 znie:

(4) Pre stavby umiestňované na stavebných pozemkoch rodinných domčekov podľa odseku 1 neplatia ustanovenia § 44.“.

7. § 53 ods. 7 znie:

(7) Na stavebných pozemkoch rekreačných chát v krajine sa môžu umiestňovať iba také drobné stavby, ktoré podstatne neovplyvnia životné prostredie a plnia doplnkovú funkciu rekreačných chát v krajine alebo vhodne dopĺňajú ich rekreačný účel, a to len pokiaľ zabezpečenie takej funkcie v hlavnej stavbe nie je vhodné. Garáže pre osobné motorové vozidlá sa smú zriaďovať iba ako vstavané do rekreačných chát.“.

8. V § 56 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Na stavebných pozemkoch rekreačných domčekov sa môžu umiestňovať iba také stavby, ktoré podstatne neovplyvnia životné prostredie a plnia doplnkovú funkciu rekreačných domčekov alebo vhodne dopĺňajú ich rekreačný účel, a to len ak zo stavebnotechnických dôvodov nemožno takú funkciu zabezpečiť priamo v rekreačných domčekoch.“.

9. V § 56 sa doterajší odsek 3 označuje ako odsek 4.

10. § 57 znie:

㤠57

(1) Pre úpravy stavieb na rekreačné chalupy a pre umiestňovanie stavieb, ktoré plnia doplnkovú funkciu pri rekreačných chalupách platia ustanovenia § 56 ods. 2 až 4.

(2) Pri úpravách sa má zachovať pôvodný ráz stavby.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. májom 1979.


Minister:

Ing. Šupka v. r.