Nariadenie vlády č. 106/1979 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa zvyšujú hranice príjmov prípustné pre poskytovanie niektorých sociálnych dávok na deti

Čiastka 22/1979
Platnosť od 24.09.1979 do31.12.2003
Účinnosť od 01.10.1979 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.

OBSAH

106

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

zo 6. septembra 1979,

ktorým sa zvyšujú hranice príjmov prípustné pre poskytovanie niektorých sociálnych dávok na deti

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 35 zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia, § 142a zákona č. 103/1964 Zb. o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa v znení neskorších predpisov, § 168 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení a § 21 zákona č. 50/1973 Zb. o pestúnskej starostlivosti:


§ 1

Suma najvyššej prípustnej hranice vlastného hrubého príjmu pre nárok na prídavky na deti,1) sirotský dôchodok a výchovné2) a príspevok na úhradu potrieb dieťaťa v pestúnskej starostlivosti3) sa zvyšuje zo 620 Kčs mesačne na 780 Kčs mesačne.

§ 2

Dávky uvedené v § 1 sa vyplatia za mesiac august a september 1979, ak vlastný hrubý príjem rozhodný pre nárok na tieto dávky neprevýšil sumu 780 Kčs mesačne a ostatné podmienky nároku na tieto dávky boli splnené.


§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. októbrom 1979.


Dr. Štrougal v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 18 ods. 2 a § 33 ods. 2 zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia v znení zákona č. 99/1972 Zb.,§ 31 ods. 2 zákona č. 103/1964 Zb. o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 51/1976 Zb.).

2) § 40 ods. 4 a § 46 ods. 5 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení.

3) § 5 ods. 5 zákona č. 50/1973 Zb. o pestúnskej starostlivosti.