Vyhláška č. 67/1979 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstva obchodu Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstva stavebníctva Slovenskej socialistickej republiky a Slovenského cenového úradu, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka upravujúce poskytovanie služieb občanom

Čiastka 12/1979
Platnosť od 29.06.1979 do31.12.1991
Účinnosť od 01.09.1979 do31.12.1991
Zrušený 572/1991 Zb.

67

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstva obchodu Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstva stavebníctva Slovenskej socialistickej republiky a Slovenského cenového úradu

z 2. mája 1979,

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka upravujúce poskytovanie služieb občanom

Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstvo obchodu Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstvo stavebníctva Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvá“) a Slovenský cenový úrad ustanovujú po dohode so Slovenským zväzom výrobných družstiev podľa § 508 ods. 1 Občianskeho zákonníka (ďalej len „zákon“):


Všeobecné ustanovenia

§ 1

Táto vyhláška sa vzťahuje na zhotovenie veci na zákazku a na opravy a úpravy veci ako platených služieb poskytovaných organizáciami riadenými ministerstvami alebo národnými výbormi, alebo poskytovaných výrobnými družstvami (ďalej len „organizácia“); nevzťahuje sa na údržbu a na opravy cestných motorových vozidiel.1)

§ 2

(1) Opravou veci je služba, ktorou sa odstraňujú vady veci, následky jej poškodenia alebo účinky jej opotrebenia.

(2) Úpravou veci je služba, ktorou sa mení povrch veci alebo jej vlastnosti.

§ 3

Záručná doba

(1) Záručné doby dlhšie ako šesť mesiacov na veci zhotovené na zákazku (§ 271 ods. 2 zákona) a záručné doby dlhšie ako tri mesiace na opravené alebo upravené veci (§ 280 ods. 1 a 2 zákona) sú uvedené v prílohe č. 1.

(2) Práva zo zodpovednosti za vady opravených vecí uvedených v prílohe č. 2 treba uplatniť bez zbytočného odkladu (§ 236 ods. 1 zákona). Práva zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe. Záručná doba je päť dní.

(3) Ak organizácia použije na opravu alebo na úpravu veci súčiastku, na ktorú výrobca poskytuje dlhšiu záručnú dobu ako je záručná doba na zhotovenú, opravenú alebo upravenú vec, je povinná v záručnej dobe na takúto súčiastku bezplatne odstrániť jej vadu alebo ju vymeniť, aj keď už uplynula záručná doba na zhotovenú, opravenú alebo upravenú vec.

§ 4

Záručný list

(1) Organizácia potvrdí správnosť a úplnosť údajov uvedených v záručnom liste vydávanom občanovi (§ 271 ods. 2 a 3 a § 280 ods. 2 a 3 zákona) odtlačkom pečiatky organizácie a podpisom zodpovedného pracovníka.

(2) Ako záručný list môže slúžiť opravný list, pracovný výkaz alebo iný podobný doklad obsahujúci údaje o záručnej dobe a o podmienkach a rozsahu záruky a potvrdený odtlačkom pečiatky organizácie a podpisom zodpovedného pracovníka.

§ 5

Preddavok a zaplatenie ceny vopred

Požadovať preddavok alebo zaplatenie ceny opravy alebo úpravy veci je neodôvodnené (§ 232 ods. 1 zákona), ak organizácia môže náklady opravy alebo úpravy veci plne uhradiť predajom veci (§ 282 ods. 2 zákona), ktorú môže zadržať (§ 278 ods. 1 zákona).

§ 6

Povinnosť pri nedodržaní dohodnutej doby

Ak organizácia nemôže zhotoviť vec na zákazku, opraviť alebo upraviť vec (ďalej len „služba“) v dohodnutej dobe (§ 268 ods. 1 a 277 zákona), je povinná občana o tom bezodkladne preukázateľne upovedomiť, a to pred uplynutím dohodnutej doby, a oznámiť mu, v akej dodatočnej lehote môže službu poskytnúť.

§ 7

Zľava

(1) Zľava (§ 269 a 283 zákona) sa vypočíta z ceny za výkony podľa cenových predpisov; nepočíta sa, s výnimkou stavieb a stavebných prác,2) z hodnoty osobitne účtovaného základného materiálu, z osobitných nákladov (cestovné, stravné a pod.) a z rozdielu vyplývajúceho zo zaokrúhlenia fakturovanej ceny. Ak ide o expresné služby, počíta sa zľava z ceny zvýšenej o prirážku. Prirážku však nemožno občanovi účtovať.

(2) Zľava z ceny sa poskytne na čas začínajúci dňom nasledujúcim po dni, v ktorom mala byť podľa zmluvy vec pripravená na prevzatie, a končiaci dňom, v ktorom sa občan preukázateľne dozvedel, že vec je pripravená na prevzatie, alebo dňom, ktorým uplynul posledný deň dodatočne poskytnutej lehoty (§ 234 zákona), ak organizácia v tejto lehote službu skutočne poskytla.

(3) Zľava je 10 % z ceny, najviac však 500,- Kčs za každých aj začatých sedem dní omeškania. Zľava nesmie presiahnuť 30 % z ceny.

(4) Ak ide o stavbu alebo o stavebné práce s cenou

a) nepresahujúcou 10 000,- Kčs, je zľava 3,5 % za každých aj začatých sedem dní omeškania; nesmie však presiahnuť 1000,- Kčs;

b) presahujúcou 10 000,- Kčs, je zľava 0,5 % + 500,- Kčs za každý aj začatý mesiac omeškania; nesmie však presiahnuť 10 % z ceny.

(5) Zľavu z ceny je organizácia povinná občanovi poskytnúť aj bez uplatnenia práva na ňu.

§ 8

Zaslanie veci

Ak organizácia na základe dohody s občanom po vykonaní služby zašle vec na jeho adresu, účtuje mu náklady skutočne vynaložené na zaslanie veci; nemôže ich účtovať, ak sú podľa cenových predpisov zahrnuté v cene služby.

§ 9

Poplatok za uskladnenie

(1) Poplatok za uskladnenie sa vyberá za každých aj začatých sedem kalendárnych dní omeškania (§ 275 ods. 1 a § 282 ods. 1 zákona). V odôvodnených prípadoch, najmä ak by uplatnenie nároku na poplatok za uskladnenie viedlo k tvrdosti alebo ak by jeho výška bola neprimeraná k hodnote veci, môže organizácia poplatok za uskladnenie znížiť alebo odpustiť.

(2) Sadzby poplatku za uskladnenie sú uvedené v prílohe č. 3.

Evidenčná a oznamovacia povinnosť

§ 10

Organizácia je povinná viesť v prvotnej evidencii údaje nevyhnutné na zistenie záručnej doby, zľavy a poplatku za uskladnenie.

§ 11

Organizácia je povinná umiestniť v prevádzkárni na mieste prístupnom občanom oznam o podmienkach poskytovania služieb, vrátane cenníkov a určených dodacích lehôt a reklamačný poriadok.


Prechodné a zrušovacie ustanovenia

§ 12

Na služby poskytované na základe zmlúv uzavretých pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky sa vzťahujú doterajšie predpisy.

§ 13

Zrušuje sa vyhláška Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva č. 46/1964 Zb. o zárukách, zľavách pri nedodržaní dodacích lehôt a o poplatku za uskladnenie pri niektorých službách vykonávaných organizáciami miestneho hospodárstva a výrobnými družstvami.

§ 14

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1979.


Minister vnútra

Slovenskej socialistickej republiky:

Ing. Lazar v. r.

Minister obchodu

Slovenskej socialistickej republiky:

Ing. Goga v. r.

Námestník ministra poľnohospodárstva a výživy

Slovenskej socialistickej republiky:

Ing. Medveď CSc. v. r.

Minister stavebníctva

Slovenskej socialistickej republiky:

Ing. Bróska v. r.

Predseda

Slovenského cenového úradu:

Doc. Ing. Zervan CSc. v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky č. 67/1979 Zb.

Záručné doby na veci zhotovené na zákazku a na opravené alebo upravené veci (§ 3 ods. 1 vyhlášky)

1. Veci zhotovené na zákazku:

Názov veciZáručná doba
Kovový, drevený a čalúnený nábytok (súpravy i jednotlivé dielce)12 mesiacov
Odevy (vrátane výrobkov zhotovených z kože a kožušín)9 mesiacov

2. Opravené alebo upravené veci:

Názov veciZáručná doba
541 111Plynové sporáky6 mesiacov
541 112Elektrické sporáky6 mesiacov
541 114Kombinované sporáky6 mesiacov
541 221Plynové rúry na pečenie6 mesiacov
541 222Elektrické rúry na pečenie6 mesiacov
541 243Elektrické ražne a opekače („grily")5 mesiacov
541 311Plynové prietokové ohrievače6 mesiacov
541 322Elektrické zásobníky teplej vody6 mesiacov
542 111Kompresorové chladničky5 mesiacov
542 112Elektrické absorpčné chladničky6 mesiacov
542 113Plynové absorpčné chladničky6 mesiacov
542 21Práčky pre domácnosť vrátane automatických5 mesiacov
542 221Odstredivky pre domácnosť5 mesiacov
542 311Pohonné jednotky na elektrické roboty5 mesiacov
542 351Elektrické žehliace stroje pre domácnosť6 mesiacov
545 1Strelné poľovnícke zbrane6 mesiacov

Príloha č. 2 vyhlášky č. 67/1979 Zb.

Opravy (úpravy) vecí, na ktoré je záručná doba 5 dní (§ 3 ods. 2 vyhlášky)

1. Opravy pančúch a ponožiek

2. Výmena alebo oprava dámskych ihličkových alebo kolíčkových opätkov

3. Vylepenie pätovej časti topánky

4. Zošitie jednotlivých dielov topánky

5. Upratovacie služby

6. Pranie, žehlenie a mangľovanie bielizne

7. Čistenie textílií vrátane bytových a vrchného šatstva

Príloha č. 3 vyhlášky č. 67/1979 Zb.

Sadzby poplatku za uskladnenie (§ 9 ods. 2 vyhlášky)

1. Nábytkové súpravy (kuchyne, jedálne, obývacie izby, spálne)50,- Kčs za súpravu
2. Skriňový nábytok, klavíry, pianá, harmóniá, elektrofonické organy, cimbaly a knihárske práce s cenou zákazky nad 200,- Kčs10,- Kčs za kus
3. Domáce chladničky, práčky a odstredivky bielizne, sporáky, čerpadlá, elektromotory a elektrické ohrievače od 1 kW, bicykle, detské kočíky a vozíčky, šijacie stroje, poľovnícke zbrane, projektory, zväčšovacie prístroje, zásobníky a prietokové ohrievače vody, plynové a naftové ohrievače, televízory, gramorádiá, lôžkový a stolový nábytok, kožuchy a knihárske práce v cene zákazky od 50,- do 200,- Kčs5,- Kčs za kus
4. Pneumatiky3,- Kčs za kus
5. Pranie, žehlenie a mangľovanie bielizne2,- Kčs za balík
6. Čistenie peria2,- Kčs za 1 kg
7. Obuv, pančuchy a ponožky2,- Kčs za pár
8. Fotografické služby, čistenie a farbenie šatstva2,- Kčs za 1 objednávku
9. Plniace a guličkové perá a nožiarske výrobky1,- Kčs za kus
10. Ostatné veci2,- Kčs za kus

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Ministerstva všeobecného strojárstva a Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva č. 18/1965 Zb. o podmienkach údržby a opráv cestných vozidiel pre motorovú dopravu v majetku občanov a nesocialistických organizácií.

2) Výmer Federálneho cenového úradu z 8. marca 1976 č. 1670/5/FCÚ-10/KPVC/Z/76, ktorým sa vydávajú pravidlá pre určovanie cien stavebných prác (registrované v čiastke 31/1976 Zb.).