26

VYHLÁŠKA

Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu

z 22. januára 1979,

ktorou sa určujú vyhradené plynové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti

Slovenský úrad bezpečnosti práce podľa § 5 ods. 1 písm. d) a f) zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce (ďalej len „zákon“) a Slovenský banský úrad podľa § 57 ods. 1 písm. d) zákona č. 41/1957 Zb. o využití nerastného bohatstva (banský zákon) a podľa § 10 písm. a) a c) zákona Slovenskej národnej rady č. 42/1972 Zb. o organizácii a o rozšírení dozoru štátnej banskej správy po dohode s príslušnými orgánmi a organizáciami ustanovujú:


§ 1

Rozsah platnosti

(1) Vyhláška je záväzná pre organizácie, na ktoré sa vzťahuje pôsobnosť orgánov štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce,1) pre organizácie, ktoré vykonávajú činnosť podliehajúcu hlavnému dozoru orgánov štátnej banskej správy,2) a pre právnické a fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť podľa osobitných predpisov6) (ďalej len „organizácie“).

(2) Vyhláška sa nevzťahuje na technické zariadenia podliehajúce dozoru orgánov uvedených v § 3 ods. 2 písm. b) zákona.

§ 2

Vyhradené plynové zariadenia

Vyhradenými plynovými zariadeniami v zmysle § 4 písm. d) až g) zákona (ďalej len „zariadenia“) sú zariadenia:

a) na výrobu a úpravu plynov,3)

b) na skladovanie a prepravu plynov,

c) na plnenie nádob plynmi, vrátane tlakových staníc,

d) na skvapaľňovanie a odparovanie plynov,

e) na zvyšovanie a znižovanie tlaku plynov,

f) na rozvod plynov,

g) na spotrebu plynov spaľovaním.

§ 3

Oprávnenie organizácií

(1) Organizácie môžu montovať, opravovať zariadenie, vykonávať na ňom dodávateľským spôsobom revízie a plniť tlakové nádoby na plyny len na základe oprávnenia (ďalej len „oprávnená organizácia“).

(2) Oprávnenie vydáva inšpektorát bezpečnosti práce, prípadne obvodný banský úrad (ďalej len „orgán dozoru“), v obvode ktorého má organizácia sídlo, príp. miesto bydliska, a to na základe písomnej žiadosti organizácie.

(3) Organizácia v žiadosti uvedie, ako je zaistená spoľahlivosť a bezpečnosť plynových zariadení, najmä ako je zaistená

a) technická kontrola,

b) možnosť zacvičenia obsluhy na prevádzku plynových zariadení v priebehu montáže a skúšok,

c) servisná služba,

d) odborná spôsobilosť pracovníkov na vykonávanie montáží, opráv, revízií a skúšok,

e) dodávka predpísanej technickej dokumentácie prevádzateľov, upravenej podľa skutočného vyhotovenia vrátane nárokov na obsluhu a na vykonávanie revízií.

(4) Pri preverovaní odbornej spôsobilosti organizácie orgán dozoru zisťuje, či jej technická úroveň a odborná spôsobilosť jej pracovníkov poskytuje záruku, že činnosť s ohľadom na rozsah požadovaného oprávnenia bude zodpovedať požiadavkám bezpečnosti práce a technických zariadení.

(5) Orgán dozoru môže na základe výsledkov preverovania odbornej spôsobilosti určiť ďalšie podmienky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení na vydanie oprávnenia. Splnenie týchto podmienok musí organizácia pred vydaním oprávnenia preukázať.

(6) Ak orgán dozoru zistí nedodržiavanie podmienok alebo porušovanie predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení pri činnosti podľa oprávnenia, obmedzí rozsah oprávnenia alebo ho organizácii odoberie.

(7) Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa nevzťahujú na plynárenské a odberné plynové zariadenia, pokiaľ ich montujú a opravujú plynárenské podniky.4)

(8) Výrobná alebo montážna organizácia je povinná písomne oznámiť orgánu dozoru príslušnému podľa umiestnenia zariadenia aspoň 15 dní vopred miesto a čas konania skúšok7) zariadení

a) pre ťažbu a podzemné skladovanie plynu v prírodných horninových štruktúrach vrátane ťažobných a vytláčacích sond,

b) pre plnenie tlakových nádob plynom,

c) kompresné a regulačné stanice s vysokým a veľmi vysokým tlakom,

d) pre rozvod plynov s vysokým s veľmi vysokým tlakom,

e) pre spotrebu plynov spalovaním s výkonom nad 3,5 MW,

f) na výrobu horľavých plynov s jednotkovým výkonom nad 5 m3/hod.,

g) na výrobu kyslíka s jednotkovým výkonom nad 1 500 m3/hod.

(9) Zariadenie uvedené v odseku 8 môže výrobná alebo montážna organizácia odovzdať odberateľovi len po úspešnej tlakovej skúške tesnosti zariadenia potvrdenej orgánom dozoru.

(10) Pri dovážaných zariadeniach zabezpečuje plnenie povinností podľa odsekov 8 a 9 odberateľská organizácia.

§ 4

Revízny technik

Revízny technik musí mať pre vykonávanie revízii a skúšok zariadení osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané orgánom dozoru na základe vykonanej skúšky.

Odborná spôsobilosť na obsluhu a montáž

§ 5

(1) Pracovníci poverení obsluhou zariadenia musia byť prevádzateľskou organizáciou (ďalej len „prevádzateľ“) oboznámení s predpismi na obsluhu a so súvisiacimi bezpečnostnými predpismi, s požiarnym poriadkom, poplachovými smernicami a musia byť zaškolení na obsluhu týchto zariadení. Pred poverením samostatnou obsluhou zariadenia musia byť prevádzateľom preskúšaní.

(2) Prevádzateľ zariadenia je povinný určiť obsah oboznámenia a dĺžku (osnovu) zaškolenia s ohľadom na charakter a rozsah vykonávanej činnosti na danom druhu zariadenia a overovať znalosti pracovníkov uvedených v odseku 1 komisionálnou skúškou raz za tri roky.

(3) Orgán dozoru alebo orgán nadriadený prevádzateľovi môžu v odôvodnených prípadoch nariadiť komisionálne preskúšanie pracovníkov pred uplynutím uvedenej lehoty.

(4) Skúšobná komisia zriadená prevádzateľom sa skladá z predsedu a najmenej z dvoch členov. Musí v nej byť zástupca prevádzateľa, zástupca príslušného závodného výboru Revolučného odborového hnutia a odborný pracovník z odboru plynových zariadení (napr. revízny technik).

(5) Komisionálne skúšky a preskúšavanie sa nepožadujú pre obsluhu plynového zariadenia uvedeného v § 2 písm. g), ktorého celkový výkon je nižší ako 50 kW.

§ 6

(1) Podmienky odbornej spôsobilosti na montáž odberných plynových zariadení a plynárenských zariadení ustanovuje osobitný predpis.4)

(2) Montáž ostatných zariadení môžu vykonávať iba osoby, ktoré boli oboznámené v rozsahu svojej činnosti s predpismi na montážne práce na zariadení a boli zaškolení. Musia byť oboznámení so súvisiacimi bezpečnostnými predpismi a mať najmenej jeden rok odbornej praxe, čím sa rozumie praktická činnosť na zariadení príslušného druhu a musia zložiť skúšky pred orgánom dozoru.

§ 7

Skúška zariadení

Organizácia oprávnená na montáže alebo opravy zariadení je povinná zabezpečiť skúšku zariadení po dokončení montáže alebo rekonštrukcie v rozsahu určenom príslušnými predpismi a projektovou dokumentáciou.

§ 8

Prevádzka zariadení

Prevádzateľ je povinný:

a) zabezpečiť, aby kontroly a prevádzkové revízie boli vykonávané podľa osobitných predpisov, prípadne návodov a pokynov výrobcu a dodávateľa,

b) zabezpečiť, aby montáž a opravy zariadení vykonávala iba oprávnená organizácia a obsluhu zariadení iba odborne spôsobilí pracovníci,

c) vypracovať do jedného mesiaca od začatia prevádzky miestny prevádzkový poriadok podľa podkladov projektovej a dodávateľskej dokumentácie, návodov výrobcu a na základe skúsenosti z prevádzky,

d) pri zariadeniach, kde sa pracuje s jedovatými a nedýchateľnými plynmi, pred začatím prevádzky zabezpečiť dýchaciu a oživovaciu techniku, udržovať ju v prevádzkyschopnom stave a v prípade potreby (havária, porucha) zabezpečiť protiplynovú alebo záchrannú službu,

e) viesť predpísanú technickú dokumentáciu, evidenciu zariadení a uschovávať doklady ustanovené právnymi predpismi alebo technickými normami.

§ 9

Kontrolné prehliadky a skúšky

(1) Na účely štátneho odborného dozoru je prevádzateľ povinný pripraviť zariadenie na kontrolnú prehliadku alebo skúšku v určenom termíne a za podmienok určených orgánom dozoru.

(2) Technické úkony potrebné na riadne vykonanie prehliadky alebo skúšky riadi a vykonáva technik alebo iný odborný pracovník určený prevádzateľom.


Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 10

(1) Organizácie, ktoré vykonávajú činnosť uvedenú v § 3 doteraz bez oprávnení, sú povinné požiadať o ne do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.

(2) Oprávnenia vydané organizáciám a osvedčenia vydané pracovníkom pred účinnosťou tejto vyhlášky zostávajú v platnosti tri roky odo dňa, keď vyhláška nadobúda účinnosť.

§ 11

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1979.5)


Predseda Slovenského banského úradu

Ing. Baran CSc. v. r.

Riaditeľ Slovenského úradu bezpečnosti práce

Ing. Kováč v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 3 ods. 1 zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce.

2) § 39 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe.

3) § 1 ods. 4 vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 86/1978 Zb. o kontrolách, revíziách a skúškach plynových zariadení.

4) Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 175/1975 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia plynárenského zákona.

5) Týmto dňom strácajú účinnosť ustanovenia vyhlášky č. 133/1973 Zb., týkajúce sa vyhradených plynových zariadení, ktorá bola zrušená vyhláškou č. 22/1979 Zb.

6) Zákon č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach.
Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.
Zákon č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení zákona č. 112/1990 Zb.

7) § 9 vyhlášky č. 86/1990 Zb. o kontrolách, revíziách a skúškach plynových zariadení.