Vyhláška č. 7/1979 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o štátnom odbornom dozore nad vybratými tlakovými zariadeniami energetických zariadení

Čiastka 1/1979
Platnosť od 23.01.1979 do30.09.1982
Účinnosť od 23.01.1979 do30.09.1982
Zrušený 106/1982 Zb.

7

VYHLÁŠKA

Slovenského úradu bezpečnosti práce

z 9. januára 1979

o štátnom odbornom dozore nad vybratými tlakovými zariadeniami energetických zariadení

Mimoriadne technické nároky na výstavbu a prevádzku jadrovoenergetických zariadení vyžadujú prehĺbený režim štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce a technických zariadení. Za tým účelom ustanovuje Slovenský úrad bezpečnosti práce podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce po dohode so Slovenskou odborovou radou a ostatnými ústrednými orgánmi:


Úvodné ustanovenia

§ 1

(1) Vyhláška ustanovuje povinnosti stavebníkov a organizácií, ktoré navrhujú, projektujú, vyrábajú, dovážajú, montujú, uskutočňujú výstavbu a udržiavajú v činnosti jadrovoenergetické zariadenia.

(2) Vyhláška sa vzťahuje na tlakové zariadenia primárneho okruhu a ďalšie vybraté tlakové zariadenia jadrovoenergetických zariadení (ďalej len „zariadenia“). Týmito zariadeniami sa rozumejú reaktory, parné generátory, kompenzátory objemu, nádoby, telesá čerpadiel, armatúry, potrubia pracujúce pod tlakom a ďalšie zariadenia, ktoré určí Slovenský úrad bezpečnosti práce osobitným predpisom.

(3) Vyhláška sa nevzťahuje na palivové články, tyče systému regulácie a ochrany a tlakové prvky, ktoré obsahujú štiepne, absorpčné alebo moderačné materiály, a ďalej na tlakové zariadenia a potrubia z nekovových materiálov.

Povinnosti stavebníka

§ 2

Stavebník jadrovoenergetického zariadenia je povinný predložiť inšpektorátu bezpečnosti práce (ďalej len „inšpektorát“) príslušnému podľa miesta stavby:

a) pri prerokúvaní projektovej úlohy podľa osobitných predpisov1) najneskoršie však pred návrhom na vydanie územného rozhodnutia2) taktiež:

1. zadávaciu bezpečnostnú správu,3)

2. zadávací program zabezpečenia akosti a prevádzkovej kontroly, ktorého náležitosti určí Československá komisia pre atómovú energiu (ďalej len „ČSKAE“) podľa osobitných predpisov,

3. ďalšie doklady vyžiadané inšpektorátom, nevyhnutné pre výkon dozoru podľa tejto vyhlášky;

b) najneskoršie pred podaním žiadosti o stavebné povolenie:4)

1. úvodný projekt,

2. predbežnú bezpečnostnú správu,5)

3. program zabezpečenia akosti a prevádzkovej kontroly, ktorého náležitosti určí ČSKAE podľa osobitných predpisov,

4. ďalšie doklady vyžiadané inšpektorátom, nevyhnutné pre výkon dozoru podľa tejto vyhlášky;

c) najneskoršie pred podaním návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia:6)

1. vybraté časti vykonávacieho projektu určené inšpektorátom,

2. predprevádzkovú bezpečnostnú správu,6)

3. vyhodnotenie akosti dodaných a zabudovaných zariadení,

4. program uvádzania jadrovoenergetického zariadenia do prevádzky,

5. program zabezpečenia akosti a prevádzkových kontrol na obdobie prevádzky,

6. správu o komplexnom vyskúšaní,

7. ďalšie doklady vyžiadané inšpektorátom, nevyhnutné pre výkon dozoru podľa tejto vyhlášky.

§ 3

Stavebník je povinný pri zariadeniach dodaných na stavbu zabezpečiť ich kontroly v súlade s príslušnými programami zabezpečenia akosti a prevádzkovej kontroly, vyhodnotiť ich výsledky a inšpektorát príslušný podľa miesta stavby zariadenia vopred oboznámiť s harmonogramom týchto kontrol.

Povinnosti organizácií zabezpečujúcich projektovú dokumentáciu

§ 4

(1) Generálny projektant je povinný spracovať pre stavebníka súbežne s úvodným projektom program zabezpečenia akosti a prevádzkovej kontroly, ktorého náležitosti určí ČSKAE podľa osobitných predpisov.

(2) Organizácie zabezpečujúce projektovú dokumentáciu sú povinné dodržiavať zásady týkajúce sa akosti a bezpečnosti zariadení, ktoré určí ČSKAE podľa osobitných predpisov.

§ 5

Zariadenie sa musí navrhnúť tak, aby bola zabezpečená možnosť jeho bezpečných prehliadok, vykonávanie obsluhy, opráv a kontrol.

Povinnosti dodávateľských, výrobných a montážnych organizácií

§ 6

Projektové podklady7) musia zodpovedať technickým normám alebo výnimkám povoleným z nich. Ak na zariadenie nie je vydaná technická norma, musia projektové podklady zodpovedať dohodnutým technickým podmienkam.

§ 7

(1) Výroba a montáž zariadenia sa môže vykonávať iba podľa technických noriem a predpisov. Ak nie sú vydané technické normy a predpisy pre výrobu a montáž týchto zariadení, sú výrobcovia a montážne organizácie povinné vyrábať a montovať zariadenia podľa dohodnutých technických podmienok.

(2) Akosť a vlastnosti materiálov, ktoré sa použijú na výrobu zariadení, a akosť a vlastnosti zariadení musia byť doložené atestom výrobných organizácií, protokolmi s výsledkami skúšok a rozsahom i lokalizáciou prípustných chýb v súlade s požiadavkami príslušného programu zabezpečenia akosti a prevádzkovej kontroly a dohodnutými zmluvnými podmienkami.

(3) Na stavebnej a prvej tlakovej skúške zariadenia8) sa zúčastňuje inšpektorát príslušný podľa miesta vykonávania skúšky. Výrobca je povinný najmenej 14 dní vopred oznámiť inšpektorátu termín týchto skúšok.

(4) Pre každé zariadenie, ktoré má charakter tlakovej nádoby, je výrobca povinný vystaviť samostatný pasport (revíznu knihu).8) Pasport (revízna kniha) sa vyhotovuje najmenej v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno je určené výrobcovi zariadenia a druhé jeho prevádzateľovi. Výrobca a prevádzateľ zariadenia sú povinní uschovávať pasport (revíznu knihu) až do úplnej likvidácie zariadenia.

(5) Výrobca i montážna organizácia sú povinní uschovávať u seba prvotnú dokumentáciu o kvalite výroby a montáži zariadenia, ktoré má charakter tlakovej nádoby, najmenej počas desiatich rokov odo dňa registrácie tohto zariadenia (§ 10 ods. 4).

§ 8

Výrobca musí predložiť inšpektorátu príslušnému podľa miesta výroby zariadenia rozsah a sortiment výroby zariadenia v príslušnom roku vrátane termínu realizácie a oboznámiť ho so štruktúrou a zabezpečením vnútornej kontroly.

§ 9

(1) Pri výrobe, montáži a opravách zariadení sa môžu na zváranie používať len overené prídavné materiály.

(2) Vyhotovenie a akosť zvarových spojov a návarov musí zodpovedať predovšetkým požiadavkám programu zabezpečenia akosti a prevádzkovej kontroly a dohodnutým technickým podmienkam.

(3) Zvárať zariadenia môžu len zvárači s predpísanou kvalifikáciou. Pred zváračskými prácami na zariadení alebo jeho časti musí zvárač preukázať svoju spôsobilosť skúškami, ktoré sa konajú za rovnakých podmienok, aké sú predpísané v príslušnom technologickom postupe. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na zváračov, ktorí majú vykonávať stehovanie zváraných častí.

Povinnosti prevádzateľov zariadenia

§ 10

(1) Prevádzateľ spoločne so stavebníkom je povinný kontrolovať, či preberané zariadenie spĺňa požiadavky určené návrhom riešenia daného zariadenia a príslušného programu zabezpečenia akosti a prevádzkovej kontroly.

(2) Rozsah kontrol podľa odseku 1 sa musí dohodnúť s inšpektorátom príslušným podľa miesta stavby.

(3) Prevádzateľ je podľa osobitných predpisov9) povinný spracovať pre zariadenie prevádzkovú dokumentáciu, ktorá je neoddeliteľnou časťou dokumentácie nevyhnutnej na uvedenie zariadenia do prevádzky.

(4) Prevádzateľ je povinný najneskoršie do 14 dní od prevzatia zariadenia prihlásiť ho na registráciu na inšpektoráte príslušnom podľa miesta prevádzky zariadenia. Bez tejto registrácie sa nesmie zariadenie udržiavať v prevádzke.

§ 11

Prevádzateľ je povinný zabezpečiť počas prevádzkového využitia riadnu odbornú údržbu a obsluhu zariadenia, vykonávanie prevádzkových kontrol a vyhodnocovanie ich výsledkov a určiť spôsobilého pracovníka zodpovedného za riadny stav a bezpečnosť zariadenia.

§ 12

(1) Prevádzateľ je povinný zabezpečiť v priebehu prevádzkového využitia kontrolu zariadenia podľa príslušného programu zabezpečenia akosti a prevádzkovej kontroly na základe vypracovaného harmonogramu a vyhodnocovať výsledky vykonaných kontrol.

(2) Prevádzateľ je povinný predkladať inšpektorátu príslušnému podľa miesta prevádzky zariadenia:

a) vyhodnotené výsledky prevádzkových kontrol,

b) programy pre kontrolu akosti zariadení.

(3) Kontrolu stavu zariadenia v priebehu prevádzkového využitia vykonávajú osobitne na to určení a odborne vyškolení pracovníci vymenovaní prevádzateľom.

§ 13

(1) Opravy zariadenia sa môžu vykonávať len podľa vopred spracovanej a schválenej dokumentácie a technologických postupov. Dokumentáciu opráv je prevádzateľ povinný predložiť najneskoršie 14 dní pred začatím opráv inšpektorátu príslušnému podľa miesta prevádzky zariadenia.

(2) Ak sa pri oprave na zariadení vykonala zmena oproti pôvodnej dokumentácii, je prevádzateľ povinný ihneď prihlásiť toto zariadenie na inšpektoráte príslušnom podľa miesta prevádzky zariadenia na novú registráciu.

§ 14

Povinnosti pri dovoze zariadení

(1) Organizácia odoberajúca zariadenia (ďalej len „objednávateľ“) od organizácií oprávnených na zahraničnú obchodnú činnosť je povinná oznámiť inšpektorátu príslušnému podľa miesta sídla objednávateľa plánovaný dovoz, stručný opis, základné technické hodnoty a množstvo dovážaných zariadení.

(2) Inšpektorát príslušný podľa miesta sídla objednávateľa oznámi do 14 dní od prijatia oznámenia objednávateľovi rozsah nevyhnutných dokladov k objednanému zariadeniu potrebných pre výkon dozoru.


Záverečné ustanovenia

§ 15

(1) Orgány štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce a technických zariadení vydávajú o výsledkoch dozoru podľa tejto vyhlášky záväzné stanoviská.

(2) Záväzné stanoviská vydávajú najneskôr do:

a) 30 dní odo dňa predloženia dokumentácie podľa § 2,

b) 30 dní odo dňa vykonania dozoru nad činnosťou organizácií uvedených v § 1 ods. 1, pokiaľ nebola dohodnutá iná lehota.

§ 16

(1) Pri výkone dozoru spolupracujú orgány štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce a technických zariadení najmä s orgánmi hygienickej služby a orgánmi štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou.10)

(2) Organizácie pri plnení povinností podľa tejto vyhlášky úzko spolupracujú s orgánmi spoločenskej kontroly nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci.11)

§ 17

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Riaditeľ:

Ing. Kováč v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 20 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb.

2) § 7 vyhlášky č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku.

3) § 7 ods. 4 vyhlášky č. 85/1976 Zb.

4) § 20 vyhlášky č. 85/1976 Zb.

5) § 20 ods. 4 vyhlášky č. 85/1976 Zb.

6) § 39 vyhlášky č. 85/1976 Zb.

7) § 27 vyhlášky č. 163/1973 Zb.

8) ČSN 69 0010 Tlakové nádoby stabilné.

9) OEG 38 3010 Prevádzkové pravidlá pre elektrárne a siete - strojovo-technologické zariadenia elektrární. Časť A.

10) § 7 zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce.

11) Smernice ÚRO č. 124/1973 Zb. o postavení a úlohách orgánov ROH v starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.