Vyhláška č. 142/1979 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Českej socialistickej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška kultúry a informácií č. 25/1967 zb. o úprave autorských odmien za vydanie slovesných diel

Čiastka 27/1979
Platnosť od 19.12.1979

142

VYHLÁŠKA

Ministerstva kultúry Českej socialistickej republiky

z 30. novembra 1979,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva kultúry a informácií č. 25/1967 Zb.

o úprave autorských odmien za vydanie slovesných diel

Ministerstvo kultúry Českej socialistickej republiky ustanovuje po prerokovaní so zúčastnenými ústrednými orgánmi štátnej správy a ideových organizácií tvorivých pracovníkov podľa § 13 ods. 2 zákona č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon):


Čl. I

Vyhláška Ministerstva kultúry a informácií č. 25/1967 Zb. o úprave autorských odmien za vydanie slovesných diel sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 ods. 3 písm. d) znie:

d) ktoré tvoria súčasť diel drobnej grafiky (maľovaniek, vystrihovačiek, odtlačkov, nálepiek a pod.), leporiel, pohľadníc, plagátov a letákov, divadelných a iných programov, katalógov výstav a pod.,“.

2. § 3 ods. 4 znie:

(4) Za vydanie diela československého občana maďarskej, nemeckej, poľskej alebo ukrajinskej (rusínskej) národnosti v jeho materinskom jazyku alebo za vydanie prekladu diela československého občana z českého alebo slovenského jazyka do niektorého jazyka uvedených národností sa určuje odmena podľa normy ustanovenej v sadzobníku pre vydanie diela v slovenskom jazyku.“.

3. V § 6 ods. 1 sa nahrádza text v zátvorkách takto:

„I. časť sadzobníka, s výnimkou položky 1b)“.

4. V § 6 ods. 3 sa nahrádza text v zátvorkách takto:

„II. časť oddiel B sadzobníka, s výnimkou položky 1b)“.

5. V § 8 ods. 1 druhá veta znie:

„ Ak však takto bolo spracované voľné dielo, nesmie odmena presiahnuť pri dielach uvedených v I. časti sadzobníka 75 % z odmeny vypočítanej z hornej hranice príslušnej sadzby.“

6. § 10 ods. 4 písm. a) znie:

a) pri dielach uvedených v I. časti sadzobníka začínajúc odmenou za tretiu normu, pri českých dielach vydaných v slovenskom preklade a pri slovenských dielach vydaných v slovenskom preklade a pri slovenských dielach vydaných v českom preklade však začínajúc odmenou za druhú normu; tretia norma sa použije aj pri vydaní prekladov českých alebo slovenských diel do niektorého z jazykov uvedených v § 3 ods. 4,“.


Čl. II

Sadzobník odmien, ktorý tvorí prílohu vyhláška č. 25/1967 Zb. sa nahrádza novým sadzobníkom, ktorý tvorí prílohu tejto vyhlášky.

Čl. III

Odmeny dojednané v nakladateľských zmluvách pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky zostávajú nedotknuté na jedno vydanie diela po 1. januári 1980.

Čl. IV

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1980.


Minister:

Klusák v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky č. 142/1979 Zb.

Príloha 01