Vyhláška č. 155/1979 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Španielskeho kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave

Čiastka 28/1979
Platnosť od 22.12.1979 do05.07.2002
Účinnosť od 06.01.1980 do05.07.2002
Zrušený 379/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 24. júna 1979.

155

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 30. októbra 1979

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Španielskeho kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave

Dňa 7. marca 1979 bola v Madride podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Španielskeho kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 20 dňom 24. júna 1979.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Španielskeho kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Španielskeho kráľovstva, prajúc si rozvíjať priateľské vzťahy medzi oboma krajinami v súlade so Záverečným aktom Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe (Helsinki 1975) a podporovať medzinárodnú cestnú dopravu medzi oboma štátmi, ako aj tranzit ich územím, sa dohodli takto:

I. Preprava cestujúcich

Článok 1

Všetka preprava cestujúcich medzi oboma krajinami alebo tranzit ich územím, ktoré sa vykonávajú vozidlami spôsobilými prepravovať viac ako osem sediacich osôb okrem vodiča, podlieha povoľovaciemu konaniu, s výnimkou prepráv definovaných článkom 4.

1. Pravidelné trate medzi oboma krajinami alebo tranzit ich územím sa schvaľujú spoločnou dohodou medzi príslušnými orgánmi zmluvných strán na základe reciprocity.

2. Príslušné orgány zmluvných strán vydávajú povolenie pre úsek trate ležiaci na ich vlastnom území.

3. Podmienky vydávania povolenia budú dohodnuté spoločnou dohodou medzi príslušnými orgánmi oboch zmluvných strán.

Článok 2

Žiadosť o povolenie sa musí adresovať príslušným orgánom krajiny, v ktorej je vozidlo evidované, aspoň dva mesiace pred plánovaným dátumom uskutočnenia cesty. Žiadosti sa musia vybaviť dokladmi potrebnými na získanie povolenia.

Článok 3

Na príležitostné prepravy cestujúcich, ktoré nie sú uvedené v článku 4, bude sa vyžadovať povolenie vystavené príslušnými orgánmi druhej zmluvnej strany. Tieto povolenia budú vydávať príslušné orgány zmluvnej strany, kde je vozidlo evidované.

Článok 4

1. Príležitostné cesty autokarom nepodliehajú povoľovaciemu konaniu, ak sa tie isté osoby prepravujú tým istým vozidlom

a) pri príležitosti okružnej cesty, ktorá sa začína a končí na území krajiny, kde je vozidlo evidované, alebo v rovnakej tretej krajine;

b) pri príležitosti cesty, kde miesto odchodu leží na území krajiny, v ktorej je vozidlo evidované, a miesto určenia je na území druhej zmluvnej strany alebo na území tretej krajiny za podmienky, že vozidlo sa vráti prázdne do svojej krajiny, kde je evidované, s výnimkou, že má osobitné povolenie.

2. Príležitostné prepravy spravujúce sa týmito podmienkami podliehajú predpisom o prepravnom doklade, ktorý musí dopravca vyplniť podľa spôsobov, ktoré určia spoločnou dohodou príslušné orgány oboch zmluvných strán.

II. Preprava tovaru

Článok 5

1. Všetka preprava tovaru medzi oboma krajinami alebo tranzit ich územím, s výnimkou prepráv uvedených v článku 6, podliehajú povoľovaciemu konaniu.

2. Príslušné orgány oboch zmluvných strán určia v spoločnej dohode ročný kontingent povolení.

3. Príslušné orgány každej zmluvnej strany odovzdajú určený počet povolení príslušným orgánom druhej zmluvnej strany.

4. Prepravné povolenia odovzdajú dopravcom príslušné orgány krajiny, kde sú vozidlá evidované.

Článok 6

Povoleniu nepodliehajú:

a) prepravy tovaru určeného na výstavy a veľtrhy,

b) prepravy pretekárskych koní, pretekárskych automobilov a iných športových potrieb určených pre športové podujatia,

c) prepravy divadelných dekorácií a rekvizít,

d) prepravy hudobných nástrojov a potrieb pre rozhlasové, filmové alebo televízne nakrúcania,

e) príležitostné prepravy tovaru na letisko a z letiska v prípade odklonenia leteckých služieb,

f) prepravy batožín prívesmi za vozidlami určenými na prepravy cestujúcich a prepravy batožín vozidlami každého druhu na letisko a z letiska,

g) prepravy poštových zásielok,

h) prepravy poškodených vozidiel, ani vstup prázdneho vozidla ako náhrady za poškodené vozidlo v záujme prepravy tovaru naloženého na poškodenom vozidle,

i) prepravy včiel a rybieho plôdika,

j) pohrebné prepravy.

Prepravy uvedené pod a) až d) nepodliehajú povoleniu, ak sa predmety alebo zvieratá znovu vyvezú.

Článok 7

Nasledujúce prepravy budú podliehať povoleniu, ale mimo rámca kontingentu:

a) prepravy sťahovaných zvrškov vo vozidlách na tento účel osobitne vybavených,

b) prepravy tovaru vozidlami, ktorých celková hmotnosť s nákladom včítane prívesu neprevyšuje 6 ton,

c) prepravy v izotermických vozidlách na tento účel osobitne vybavených.

III. Všeobecné ustanovenia

Článok 8

Príslušné orgány zmluvných strán vydávajú povolenia na prepravu cestujúcich a tovaru v súlade s touto Dohodou, a to iba dopravcom, ktorí sú oprávnení podľa predpisov svojej krajiny vykonávať medzinárodnú prepravu.

Článok 9

Dopravcovia jednej krajiny nie sú oprávnení vykonávať prepravy medzi dvoma miestami ležiacimi na území druhej krajiny.

Článok 10

Dopravcovia jednej krajiny sú oprávnení vykonávať prepravy medzi druhou a treťou krajinou v prípade, ak im príslušný orgán druhej zmluvnej strany vydal osobitné povolenie, ktoré im môže byť udelené, ak vozidlo prechádza tranzitom krajinu, v ktorej je evidované.

Článok 11

1. Ak váhy alebo rozmery vozidla alebo nákladu prekročia najvyššie prípustné váhy alebo rozmery na území druhej zmluvnej strany, vozidlo môže uskutočniť prepravu, len ak je vybavené osobitným povolením vydaným príslušným orgánom tejto zmluvnej strany.

2. Osobitné povolenie vydané príslušným orgánom druhej zmluvnej strany bude potrebné v prípade prepráv nebezpečného tovaru.

3. Ak povolenia obmedzujú jazdu vozidla na určenú trasu, môže sa táto preprava vykonať iba po tej istej trase.

Článok 12

1. Dopravcovia vrátia povolenia po použití alebo po uplynutí času ich platnosti v prípade nepoužitia orgánom, ktoré ich vydali; použité povolenia musia byť opečiatkované colnými orgánmi.

2. Príslušné orgány oboch zmluvných strán určia vzájomnou dohodou spôsob výmeny potrebných dokladov a štatistických údajov.

Článok 13

Prepravné povolenia a iné doklady uvedené v tejto Dohode musia byť vo vozidlách a musia byť na požiadanie príslušných kontrolných orgánov kedykoľvek predložené.

Článok 14

1. Dopravcovia, ktorí sa dopustia na území druhej zmluvnej strany závažných alebo opätovných priestupkov proti ustanoveniu tejto Dohody alebo proti platným zákonom a predpisom na uvedenom území, ktoré súvisia s cestnou dopravou a cestnou premávkou, podliehajú na požiadanie príslušných orgánov štátu, kde došlo k priestupku, jednému z týchto opatrení:

a) udeleniu výstrahy,

b) vysloveniu dočasného zákazu (čiastočného alebo úplného) možnosti vykonávať prepravy na území zmluvnej strany, kde bol priestupok spáchaný.

2. Vykonanie opatrení uvedených v predchádzajúcom odseku sa musí bez meškania ohlásiť príslušným orgánom zmluvnej strany, ktorá ich bude uplatňovať.

3. Ustanovenia tohto článku nevylučujú trestný postih podľa platných zákonov a predpisov štátu, kde bol priestupok spáchaný.

Článok 15

V prípadoch, ktoré nie sú upravené ustanoveniami tejto Dohody alebo ustanoveniami medzinárodných zmlúv, ktorými sú obe zmluvné strany viazané, sa použijú vnútroštátne predpisy príslušného štátu.

Článok 16

Podniky, ktoré vykonávajú prepravy uvedené v tejto Dohode, zaplatia za prepravy uskutočnené na území druhej zmluvnej strany dane a poplatky vyberané na jej území za podmienok ustanovených v protokole spomínanom v článku 19 tejto Dohody.

Článok 17

Zmluvné strany si navzájom oznámia, ktoré orgány sú príslušné upravovať otázky týkajúce sa vykonávania tejto Dohody.

Článok 18

Na vykonávanie tejto Dohody sa zriaďuje Zmiešaná komisia. Táto komisia sa zíde na žiadosť jednej alebo druhej zmluvnej strany, striedavo na území každej z nich.

Článok 19

1. Zmluvné strany upravia spôsob vykonávania tejto Dohody protokolom, ktorý nadobudne platnosť súčasne s touto Dohodou.

2. Zmiešaná komisia uvedená v článku 18 tejto Dohody bude príslušná v prípade potreby vykonávať zmeny v tomto protokole.

IV. Záverečné ustanovenia

Článok 20

1. Zmluvné strany si oznámia diplomatickou cestou splnenie ústavných a právnych formalít požadovaných pre nadobudnutie platnosti Dohody. Dohoda nadobudne platnosť o 30 dní odo dňa prijatia druhého z týchto oznámení.

2. Táto Dohoda sa uzaviera na jeden rok a bude sa mlčky predlžovať z roka na rok, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán nevypovie tri mesiace pred koncom prebiehajúceho kalendárneho roka.

Dané v Madride 7. marca 1979 vo dvoch vyhotoveniach v českom, španielskom a francúzskom jazyku, pričom všetky tri texty sú rovnako autentické. V prípade sporu o výklade bude rozhodujúci francúzsky text.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Bohuslav Chňoupek v. r.

Za vládu

Španielskeho kráľovstva:

Marcelino Oreja v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.