Vyhláška č. 28/1979 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Hašimovského kráľovstva Jordánska

Čiastka 4/1979
Platnosť od 06.03.1979
Účinnosť od 21.03.1979
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku 12 dňom 20. novembra 1978.

28

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 29. decembra 1978

o Dlhodobej obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Hašimovského kráľovstva Jordánska


Dňa 24. júna 1978 bola v Ammáne podpísaná Dlhodobá obchodná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Hašimovského kráľovstva Jordánska. Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku 12 dňom 20. novembra 1978.

Český preklad textu Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DLHODOBÁ OBCHODNÁ DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Hašimovského kráľovstva Jordánska

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Hašimovského kráľovstva Jordánska, prajúc si upevniť a ďalej rozšíriť hospodárske a obchodné vzťahy medzi oboma krajinami založené na zásadách priateľstva a vzájomných výhod, sa dohodli takto:

Článok 1

Obe zmluvné strany urobia všetky vhodné opatrenia na rozšírenie hospodárskych vzťahov a na rozvoj objemu obchodu medzi oboma krajinami na najvyššiu možnú mieru.

Článok 2

(1) Zmluvné strany v súlade s ustanoveniami tejto dohody a ich príslušnými platnými zákonmi a predpismi vynaložia všetko úsilie na uľahčenie a rozvoj výmeny tovaru, ako aj na dosiahnutie spravodlivej obchodnej bilancie medzi oboma krajinami.

(2) Tovarové listiny, ktoré sú pripojené ako Listiny „A“ a „B“, tvoria neoddeliteľnú časť tejto dohody. Tieto listiny majú iba indikatívny charakter a nemôžu sa považovať za obmedzujúce výmenu tovaru v nich neuvedeného.

Článok 3

Zmluvné strany si navzájom poskytnú zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa ich vzájomných obchodných vzťahov.

Zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod sa bude vzťahovať najmä na clá a ďalšie poplatky, náklady a dane, ktoré sa môžu vyberať pri dovoze alebo vývoze tovaru pochádzajúceho z druhej zmluvnej strany, ako aj na predpisy a formality upravujúce colné odbavovanie a na vydávanie dovozných a vývozných licencií.

Zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod, ustanovené týmto článkom, sa nebude vzťahovať na osobitné výhody, ktoré:

a) jedna zo zmluvných strán poskytla alebo poskytne susedným krajinám s cieľom uľahčiť pohraničný styk;

b) vyplývajú z oblasti voľného obchodu alebo colnej únie alebo hospodárskeho integračného zoskupenia, ktorého členom je alebo sa stane jedna zo zmluvných strán;

c) sa poskytli niektorej zmluvnej strane na tovar, ktorý sa dováža v rámci programu pomoci poskytnutého tejto strane ktoroukoľvek treťou krajinou, spoločenstvom, združením alebo medzinárodnou organizáciou a

d) Hašimovské kráľovstvo Jordánska poskytlo alebo v budúcnosti poskytne ktorejkoľvek arabskej krajine.

Článok 4

Obe zmluvné strany sa zaväzujú, že v rámci zákonov a predpisov platných v oboch krajinách budú vydávať dovozné a vývozné licencie, ak sa také licencie budú vyžadovať na tovar pochádzajúci a dovážaný z územia alebo vyvážaný na územie druhej zmluvnej strany.

Článok 5

Obchodné operácie v rámci tejto dohody sa budú uskutočňovať na základe kontraktov, ktoré budú uzavreté medzi právnickými a fyzickými osobami oboch krajín náležite oprávnenými podľa príslušných zákonov a predpisov týchto krajín vykonávať zahraničnoobchodnú činnosť.

Článok 6

Zmluvné strany v rámci zákonov a predpisov platných vo svojich krajinách oslobodia:

a) od ciel vzorky a propagačný materiál na získanie objednávok a na propagačné účely;

b) od ciel, daní a ostatných poplatkov okrem kolkov a poplatkov vyberaných za dovozné licencie, stavebné materiály a konštrukcie dovážané na stále veľtrhy a výstavy;

c) od ciel, daní a ostatných poplatkov okrem kolkov a poplatkov vyberaných za dovozné a vývozné licencie, ďalej uvedený tovar a položky v prípade ich dovozu na prechodný čas:

- náradie a ďalšie výrobky dovážané alebo zaslané na montážne účely alebo na kompletizáciu projektu,

- výrobky určené na skúšobné účely,

- tovar a výrobky, ktoré sa majú vystavovať na veľtrhoch a výstavách buď prechodne, alebo stále,

- označené baliace materiály dovážané na balenie dovážaných výrobkov, ktoré sa musia po určitom období reexportovať.

Tovar a výrobky uvedené v časti c) tohto článku sa môžu po uplynutí obdobia na dočasný dovoz buď reexportovať, alebo po zaplatení ciel a daní v krajine spotrebovať, ak to platné predpisy dovoľujú.

Článok 7

Všetky platby medzi oboma krajinami sa budú uskutočňovať vo voľne zameniteľných menách. Príslušné orgány každej zmluvnej strany udelia potrebné povolenie na včasný prevod akýchkoľvek platieb vyplývajúcich z operácií uzavretých podľa tejto dohody.

Článok 8

Zmluvné strany podporia vzájomné podnikanie včítane spoločného podnikania, výmeny technických poznatkov a iných foriem hospodárskej a technickej spolupráce, ktorého cieľom je rozvoj obchodnej a hospodárskej spolupráce medzi oboma krajinami podľa zákonov, smerníc a predpisov platných v oboch krajinách.

Článok 9

Zmluvné strany uľahčia a podporia účasť na medzinárodných veľtrhoch a výstavách práve tak ako organizovanie jednotlivých výstav konaných na území druhej strany.

Článok 10

S cieľom uľahčiť vykonávanie tejto dohody a rozširovať hospodárske vzťahy medzi oboma krajinami ustanovia zmluvné strany spoločný výbor s týmito hlavnými úlohami:

a) posudzovať výsledky plnenia tejto dohody;

b) urovnávať prípadné ťažkosti, ktoré môžu vzniknúť počas vykonávania tejto dohody;

c) vypracúvať návrhy smerujúce k povzbudeniu a ďalšiemu rozšíreniu hospodárskych vzťahov medzi oboma krajinami.

Výbor sa bude schádzať na požiadanie niektorej zmluvnej strany vo vzájomne dohodnutom čase, striedavo v Prahe a v Ammáne.

Článok 11

Ustanovenia tejto dohody budú platné aj po skončení jej platnosti pre kontrakty uzavreté v jej rámci a počas jej platnosti.

Článok 12

Táto dohoda podlieha ratifikácii alebo schváleniu v súlade s predpismi každej zmluvnej strany a nadobudne platnosť dňom výmeny nót potvrdzujúcich takú ratifikáciu alebo schválenie.

Táto dohoda zostane v platnosti po tri roky a potom sa bude mlčky predlžovať o jednoročné obdobia, ak jedna zo zmluvných strán jej platnosť neukončí nótou tri mesiace pred skončením obdobia platnosti.

Vyhotovené a podpísané v Ammáne 24. júna 1978 vo dvoch vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Jaroslav Jakubec v. r.

Za vládu

Hašimovského kráľovstva Jordánska:

Dr. Hashem Dabbas v. r.

LISTINA „A“

tovaru na vývoz z Československej socialistickej republiky do Hašimovského kráľovstva Jordánska

1. Kompletné priemyselné závody a ich zariadenia

2. Čerpadlá

3. Dieselové motory a dieselové agregáty

4. Zdvíhacie zariadenia

5. Elektrické motory a elektrické zariadenia

6. Meniarne elektrického napätia

7. Dopravné zariadenia

8. Bicykle

9. Osobné automobily

10. Nákladné automobily

11. Cestné a stavebné stroje

12. Textilné stroje

13. Žeriavy a pojazdné žeriavy

14. Náradie a vybavenie dielní

15. Spojové zariadenia

16. Meracie, laboratórne a zdravotnícke zariadenia

17. Poľnohospodárske stroje a zariadenia

18. Kožiarske a obuvnícke stroje

19. Zváračky

20. Presné nástroje a prístroje, tlačiarenské stroje, písacie stroje a počítače

21. Náhradné dielce

22. Vybavenie pre domácnosť

23. Papier - rôzne druhy

24. Valcovaný materiál a výrobky z ocele (tyče, plechy, rúrky atď.)

25. Chemické, farmaceutické a lekárske výrobky

26. Cukor

27. Poľnohospodárske výrobky a potraviny

28. Hudobné nástroje a gramofónové platne

29. Fotoaparáty a kamery

30. Filmy a fotografické papiere

31. Sanitná keramika, obkladačky a fitinky

32. Brúsivá

33. Hračky, hry a športové potreby

34. Textil - rôzne druhy

35. Koberce

36. Obuvnícke materiály

37. Kancelárske potreby

38. Sklo a sklenený tovar

39. Poľovnícke a športové zbrane a munícia

40. Kancelárske a školské vybavenia

41. Bižutéria včítane príslušenstva, sklenené a umelé kamene

42. Iné spotrebné a nešpecifikované položky

LISTINA „B“

tovaru na vývoz z Hašimovského kráľovstva Jordánska do Československej socialistickej republiky

1. Kaolín

2. Fosfáty

3. Paradajkový pretlak

4. Sušienky a plnené i neplnené oblátky

5. Prášok do pečiva a droždie

6. Žuvačky

7. Vaječný krém a rôsol

8. Hydina a krmivá pre zvieratá

9. Liehoviny

10. Arak

11. Ručné výrobky

12. Cigarety a cigaretové dutinky

13. Tabak v listoch

14. Tričká a svetre

15. Ponožky a pančuchy

16. Koberce a rohože

17. Spodná bielizeň

18. Vlnené a syntetické prikrývky

19. Švédske zápalky (bezpečnostné)

20. Hypochlorid sodný (soľ)

21. Plastické granuly

22. Farmaceutické výrobky

23. Mydlá

24. Parfuméria

25. Zásypový prášok

26. Vrecká z umelých hmôt (plastikové)

27. Zubné pasty a holiace krémy

28. Kozmetika

29. Činené kože a kožky

30. Kabelky z kože a umelých hmôt

31. Plastiková, kožená a gumová obuv

32. Detské kočíky

33. Lepenka

34. Papierové vrecká

35. Kartónové škatule

36. Obrúsky, toaletný a hygienický papier

37. Motorový olej

38. Rúrky z umelej hmoty

39. Profily

40. Klince a ostatné drôty

41. Ploché sklo

42. Zdravotnícka keramika

43. Dlaždice a keramika

44. Ohňovzdorné tehly

45. Vodovodné potrubia

46. Kruhové oceľové tyče

47. Mokré články a akumulátorové skrine

48. Obálky

49. Laky

50. Polystyrénové fólie

51. Vodovodné rúrky a fitinky z PVC

52. Liatinové sanitné výrobky

53. Kachle

54. Výfuky (automobilové)

55. Dvere z plastických hmôt

56. Radiátory ústredného kúrenia

57. Minerálna voda

58. Ovocie a zelenina

59. Kyselina fosforečná

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.