Vyhláška č. 71/1979 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a kráľovskou vládou Nepálu o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskej vedy

Čiastka 14/1979
Platnosť od 16.07.1979
Účinnosť od 31.07.1979
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla na základe svojho článku 9 platnosť dňom podpisu.

71

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 22. marca 1979

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a kráľovskou vládou Nepálu o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskej vedy


Dňa 1. marca 1979 bola v Káthmándú podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a kráľovskou vládou Nepálu o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskej vedy. Dohoda nadobudla na základe svojho článku 9 platnosť dňom podpisu.

Český preklad textu Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a kráľovskou vládou Nepálu o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskej vedy

Vláda Československej socialistickej republiky a kráľovská vláda Nepálu (ďalej len zmluvné strany) v snahe upevňovať priateľské vzťahy a spoluprácu v oblasti zdravotníctva a lekárskej vedy medzi oboma krajinami,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú rozvíjať spoluprácu a podporovať vzájomnú výmenu skúseností v oblasti zdravotníctva a lekárskej vedy.

Článok 2

Zmluvné strany si budú vymieňať najmä skúsenosti z úseku liečebno-preventívnej starostlivosti, hygienickej a protiepidemickej služby, zdravotníckej výchovy a skúsenosti s používaním lekárskych nástrojov a liečiv.

Článok 3

Zmluvné strany sa budú navzájom informovať o kongresoch a sympóziách s medzinárodnou účasťou týkajúcich sa zdravotníckych otázok a konaných na ich území.

Článok 4

Zmluvné strany si budú vymieňať zoznamy lekárskej literatúry a zdravotníckych filmov, názorné pomôcky a iný materiál z oblasti zdravotníckej výchovy a lekárskej vedy.

Článok 5

Za účelom spoločného boja proti prenosným chorobám si budú príslušné orgány a inštitúcie zmluvných strán vymieňať skúsenosti o prevencii, diagnostike a liečení týchto chorôb, ako aj prehľady o epidemiologickej situácii vo svojej krajine.

Článok 6

Zmluvné strany budú spolupracovať na úseku školenia zdravotníckych pracovníkov najmä tým, že

a) na žiadosť jednej zo zmluvných strán bude druhá zmluvná strana vysielať odborníkov na vyškolenie zdravotníckych pracovníkov alebo umožní zdravotníckym pracovníkom školenie vo svojich zariadeniach;

b) budú podporovať výmenu lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov na študijné pobyty a pokiaľ to bude možné, poskytovať štipendiá na postgraduálne školenie v určitom špeciálnom odbore a štúdium určitých druhov chorôb;

c) budú si vymieňať učebné pomôcky a pedagogické skúsenosti.

Článok 7

Príslušné orgány a zariadenia zmluvných strán budú prijímať občanov druhej strany na liečenie za podmienok, ktoré sa dohodnú v plánoch spolupráce dojednávaných podľa ustanovenia článku 8.

Článok 8

Na vykonávanie tejto Dohody dojednajú zmluvné strany plány spolupráce, ktoré budú obsahovať aj finančné a organizačné podmienky.

Článok 9

Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu a zostane v platnosti päť rokov. Potom sa bude jej platnosť predlžovať vždy na ďalších päť rokov, ak ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie šesť mesiacov pred uplynutím prebiehajúceho obdobia platnosti. Táto Dohoda sa môže zmeniť so súhlasom oboch zmluvných strán.

Dané a podpísané v Káthmándú 1. marca 1979 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Dr. Jaroslav Prokopec v. r.

Za kráľovskú vládu Nepálu:

Padma Sunder Lawati v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.