Vyhláška č. 164/1979 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení

Čiastka 30/1979
Platnosť od 29.12.1979 do30.09.1988
Účinnosť od 01.01.1980 do30.09.1988
Zrušený 149/1988 Zb.

164

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

zo 14. decembra 1979,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí po dohode s federálnymi ministerstvami národnej obrany, vnútra a poľnohospodárstva a výživy, s ministerstvami práce a sociálnych vecí a spravodlivosti republík, s ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi a s Ústrednou radou odborov ustanovuje podľa § 172 ods. 1, 2, 3, 5 a 6 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 150/1979 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom zabezpečení:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky č. 81/1979 Zb. a vyhlášky č. 108/1979 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 3 znie:

㤠3

K § 10 ods. 5 písm. c) zákona

(1) Členovi jednotného roľníckeho družstva sa pre vznik nároku na dôchodok a jeho výšku započítava kalendárny rok, ak v ňom odpracoval všetky pracovné dni, ktoré pre neho vyplývajú z jeho pracovného zaradenia, najmenej však

a) 150 pracovných dní alebo

b) 100 pracovných dní, ak ide o člena jednotného roľníckeho družstva so zmenenou pracovnou schopnosťou alebo členku jednotného roľníckeho družstva, ktorá sa stará aspoň o jedno dieťa predškolského veku staršie ako tri roky alebo o invalidné maloleté dieťa, ktoré potrebuje stálu starostlivosť, pokiaľ nebolo umiestnené v ústave pre také deti.

(2) Odpracovaným dňom sa rozumie deň, v ktorom člen jednotného roľníckeho družstva pracoval v družstve v rozsahu ustanovenom predpismi o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa.56)

(3) Odpracovaným dňom sa kladú na roveň dni,

a) po ktoré člen jednotného roľníckeho družstva so súhlasom družstva pracoval mimo družstva,

b) za ktoré sa poskytujú peňažné dávky zo zabezpečenia v chorobe a zo zabezpečenia matky a dieťaťa nahrádzajúce mzdu,

c) ošetrovania alebo starostlivosti o dieťa mladšie ako 10 rokov alebo ošetrovania iného chorého člena rodiny po uplynutí doby, po ktorú sa poskytuje podpora pri ošetrovaní člena rodiny, za podmienok uvedených v zákone o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa,57)

d) po ktoré sa žena starala o dieťa (aj osvojenca alebo iné dieťa, ktoré prevzala do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov) vo veku do troch rokov alebo o invalidné maloleté dieťa, ktoré potrebuje stálu starostlivosť, pokiaľ nebolo umiestnené v ústave pre také deti,

e) dovolenky na zotavenie a dni kúpeľnej starostlivosti,

f) po ktoré člen jednotného roľníckeho družstva vykonával verejnú funkciu, pokiaľ nebol na jej výkon dlhodobo uvoľnený, plnil občiansku povinnosť alebo iný úkon vo všeobecnom záujme, vykonával službu v ozbrojených silách včítane dní potrebného pracovného voľna poskytovaného v súvislosti s touto službou,

g) po ktoré člen jednotného roľníckeho družstva preukázateľne nemohol pracovať pre nepriaznivé poveternostné vplyvy, prípadne pre prekážku na strane družstva,

h) pracovného voľna poskytovaného podľa predpisov o štúdiu popri zamestnaní a dni účasti na odbornom alebo politickom školení,

ch) za ktoré sa poskytuje pracovníkom náhrada mzdy, prípadne mzda, ako aj doba, za ktorú náhrada mzdy pri dôležitých osobných prekážkach v práci nepatrí len preto, že pracovník nespĺňa požadovanú podmienku doby zamestnania.

(4) Ak členstvo v družstve vzniklo alebo zaniklo v priebehu kalendárneho roka, započítava sa členovi jednotného roľníckeho družstva doba, po ktorú členstvo v družstve trvalo, pokiaľ v tomto období odpracoval všetky pracovné dni, ktoré pre neho vyplývajú z jeho pracovného zaradenia. Odpracované dni musia tvoriť aspoň pomernú časť úväzku ustanoveného v odseku 1 písm. a) alebo b) zodpovedajúcu dobe, po ktorú členstvo v družstve trvalo.

(5) Členovi jednotného roľníckeho družstva, ktorý nepracoval v družstve po časť kalendárneho roka z dôvodov uvedených v odseku 6, sa započíta tá časť kalendárneho roka, v ktorej uvedené dôvody netrvali, ak v tomto období odpracoval všetky pracovné dni, ktoré pre neho vyplývajú z jeho pracovného zaradenia. Ustanovenie poslednej vety predchádzajúceho odseku platí obdobne.

(6) Dôvodmi podľa predchádzajúceho odseku sú

a) výkon verejnej funkcie, pre ktorú bol člen jednotného roľníckeho družstva dlhodobo uvoľnený,

b) príprava na povolanie štúdiom [§ 10 ods. 1 písm. d) zákona],

c) starostlivosť ženy o dieťa predškolského veku staršie ako tri roky, pokiaľ táto žena nespĺňa podmienky zápočtu celého kalendárneho roka [odsek 1. písm. b)],

d) prerušenie pracovnej činnosti v družstve z vážnych dôvodov (§ 13 ods. 2 zákona),

e) poberanie starobného alebo invalidného dôchodku,

f) väzba alebo výkon trestu odňatia slobody.

(7) Ak člen jednotného roľníckeho družstva neodpracoval počet pracovných dní potrebný podľa predchádzajúcich odsekov na zápočet celého kalendárneho roka alebo jeho časti, započítavajú sa pre vznik nároku na dôchodok a jeho výšku len odpracované dni, prípadne dni, ktoré sa im kladú na roveň, pokiaľ pracovná činnosť člena jednotného roľníckeho družstva zakladala zabezpečenie v chorobe podľa predpisov o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa.58)

(8) Ustanoveniami predchádzajúcich odsekov nie sú dotknuté predpisy o zápočte náhradných dôb do doby pracovnej činnosti na účely dôchodkového zabezpečenia.".

2. V § 10 sa vkladá za slovo „prarodičia“ slovo „súrodenci“.

3. V § 14 ods. 1 písm. a) č. 1 sa slová „prémie a podiely na hospodárskych výsledkoch“ nahrádzajú slovami „prémie, odmeny59) a podiely na hospodárskych výsledkoch“.

4. § 14 ods. 1 písm. a) č. 4 znie:

4. mzdové vyrovnanie poskytované pracujúcim uvoľňovaným alebo prevádzaným v súvislosti s vykonávaním štrukturálnych zmien v národnom hospodárstve, s likvidáciou neefektívnych prevádzok, so znižovaním správneho a riadiaceho aparátu a s inými racionalizačnými alebo organizačnými opatreniami60) alebo baníkom pracujúcim v podzemí hlbinných baní uvoľneným alebo prevedeným na inú prácu zo zdravotných dôvodov61) a príspevok na zapracovanie poskytovaný pri nábore vykonávanom národnými výbormi,62)".

5. § 14 ods. 1 písm. a) sa dopĺňa č. 6, ktoré znie:

6. vernostný prídavok baníkov,63) mzdy a odmeny členov záchranných zborov pri zásahoch v banských revíroch, stabilizačné odmeny poskytované pravidelne za nepretržité trvanie pracovného pomeru podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a mzdy a odmeny nevidomých občanov, ktorým sa poskytli mimoriadne výhody III. stupňa,64) aj keď sú od dane zo mzdy oslobodení. Vernostný prídavok baníkov a stabilizačné odmeny sa započítavajú v tom roku, v ktorom boli vyplatené;".

6. § 14 ods. 1 písm. c) č. 6 znie:

6. príspevok na čiastočnú úhradu nákladov sociálneho zabezpečenia platený družstvom (§ 145a) a pred 1. januárom 1980 časť príspevku plateného družstvom na čiastočnú úhradu nákladov sociálneho zabezpečenia v období od 1. januára 1964 do 31. decembra 1967 vo výške 11,2 % a v období od 1. januára 1968 do 31. decembra 1979 vo výške 12,5 % úhrnu príjmov člena jednotného roľníckeho družstva uvedených pod č. 1 až 5. Na účely určenia najvyššej percentnej výmery dôchodku sa priemerný mesačný zárobok neobmedzený podľa § 14 ods. 4 zákona znižuje o sumu zodpovedajúcu jednej dvanástine príspevku na čiastočnú úhradu nákladov sociálneho zabezpečenia vypočítaného z takého ročného príjmu, ktorý zodpovedá priemernému mesačnému zárobku neobmedzenému podľa § 14 ods. 4 zákona.“.

7. § 20 ods. 1 a 2 znejú:

(1) Za podstatný pokles zárobku pracujúceho sa spravidla považuje, ak priemer jeho hrubých zárobkov (§ 14 a 15) včítane odmien poskytovaných na základe dohody o pracovnej činnosti zistený za posledných 12 mesiacov je aspoň o tretinu nižší ako priemerný mesačný zárobok, z ktorého sa vypočítava dôchodok, ale neobmedzený podľa § 14 ods. 4 zákona. Ak sa pracujúci stal čiastočne invalidným v čase prípravy na pracovné uplatnenie alebo ak po priznaní dôchodku nastali podstatné zmeny v mzdových pomeroch pracujúcich, porovnáva sa priemer hrubých zárobkov pracujúceho spravidla za posledných 12 mesiacov s priemerným zárobkom obvykle dosahovaným v zamestnaní, ktoré pracujúci vykonával v čase vzniku nároku na dôchodok. Porovnanie priemeru hrubých zárobkov so zárobkom obvykle dosahovaným v zamestnaní, ktoré pracujúci vykonával v čase vzniku nároku na dôchodok, sa ďalej uskutočňuje buď po piatich rokoch od porovnania podľa predchádzajúcej vety, alebo po piatich rokoch poberania čiastočného invalidného dôchodku, ak v tomto období k porovnaniu nedošlo.

(2) Do priemeru hrubých zárobkov na preskúmanie podstatného poklesu zárobku sa nezahŕňajú

a) podiely na hospodárskych výsledkoch,

b) náhrada mzdy za nevyčerpanú dovolenku,

c) mimoriadne odmeny,65)

d) stabilizačné odmeny [§ 14 ods. 1 písm. a) č. 6],

e) vernostný prídavok baníkov,

f) odmeny poskytované pri významných pracovných a životných výročiach,66)

g) odmeny do výšky 2000 Kčs ročne za dobrovoľnú verejnoprospešnú činnosť (napr. odmeny za brigádnickú činnosť v akcii Z),

h) príjmy z krátkodobej činnosti bezprostredne smerujúce k odstráneniu nepriaznivých dôsledkov živelných pohrôm,

ch) príjmy za mimoriadne smeny v dňoch pracovného pokoja vykonávané z dôvodu naliehavej potreby národného hospodárstva,

i) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov sociálneho zabezpečenia platený jednotným roľníckym družstvom.“.

8. V § 22 ods. 2 sa slová „v prílohe k tejto vyhláške“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 1 vyhlášky“.

9. V § 23 sa doterajšie znenie označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsek 2, ktorý znie:

(2) Pri rozhodovaní o čiastočnom invalidnom dôchodku sa prihliada na sociálne pomery pracujúceho a jeho rodiny.“.

10. V § 25 ods. 1 písm. c) sa na konci dopĺňajú tieto slová: „alebo príprava na pracovné uplatnenie vo výcvikových zariadeniach pre občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou,“.

11. V § 27 ods. 1 sa slová „ktoré poskytuje dôchodcovi platiteľ dane zo mzdy požívajúci na dôchodcu zľavu na tejto dani21)“ včítane poznámky pod čiarou nahrádzajú slovami „daňovej úľavy platiteľa dane zo mzdy vyplývajúcej z uznania dôchodcu za ním vyživovanú osobu, alebo ak je suma tejto daňovej úľavy menšia ako 100 Kčs mesačne, suma 100 Kčs mesačne.21)“.

12. V § 31 sa v nadpise vypúšťajú slová „Súbeh nárokov na starobný dôchodok a nemocenské" a odsek 2 znie:

(2) Ak sa na dieťa poskytovalo výchovné, hoci sa na toto dieťa mali poskytovať prídavky na deti, zastaví sa výplata výchovného pri výplate splátky dôchodku splatnej po dni, ktorým uplynulo obdobie, za ktoré už bolo výchovné vyplatené. Výchovné za predchádzajúci čas sa nepovažuje za preplatok, pokiaľ nepresahovalo výšku, v ktorej by prídavky na deti za tento čas inak patrili; podmienkou však je, že sa na toto dieťa poskytlo výchovné len raz a že sa neporušili predpisy o výplate výchovného.“.

13. § 31 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Ak v rodine dôchodcu žijú deti, z ktorých na niektoré sa výchovné vypláca manželovi a na ostatné sa výchovné vypláca manželke, poskytne sa na žiadosť k súčtu súm výchovného, ktoré sa vyplácajú na tieto deti, doplatok do výšky výchovného, ktoré by sa poskytovalo na všetky deti len k jednému dôchodku. Doplatok sa rozdelí k výchovnému pomernou časťou podľa počtu detí; ustanovenie § 46 ods. 7 poslednej vety zákona platí aj tu.

(4) Ak požívateľ dôchodku neuplatnil nárok na výchovné, hoci by mu inak patrilo, je oprávnený uplatniť nárok na výchovné z jeho dôchodkového zabezpečenia (poistenia) v záujme dieťaťa druhý z rodičov, iný občan, ktorý má dieťa v priamom zaopatrení, opatrovník alebo orgán poverený úlohami v starostlivosti o deti.“.

14. Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý včítane nadpisu znie:

㤠31a

Súbeh nárokov na starobný alebo invalidný dôchodok a nemocenské

(1) Ak orgány dôchodkového zabezpečenia priznávajú starobný dôchodok spätne aj za dobu, po ktorú sa poskytovalo nemocenské, zúčtujú s doplatkom dôchodku nemocenské vyplatené za dlhšiu dobu, ako ustanovujú predpisy o nemocenskom poistení (zabezpečení v chorobe).67)

(2) Ak orgány dôchodkového zabezpečenia priznávajú invalidný dôchodok spätne aj za dobu, po ktorú sa poskytovalo nemocenské priznané po vzniku nároku na tento dôchodok, zúčtujú s doplatkom dôchodku nemocenské vyplatené za dlhšiu dobu, ako ustanovujú predpisy o nemocenskom poistení (zabezpečení v chorobe).67)".

15. § 41 ods. 3 a § 43 včítane nadpisu sa vypúšťajú.

16. § 44 včítane nadpisu znie:

㤠44

Domácki pracovníci

Do hrubého zárobku domáckeho pracovníka sa nezapočítavajú režijné náklady a cena surovín, ktoré si domácky pracovník zaobstaráva na vlastný náklad.“.

17. § 46 včítane nadpisu znie:

㤠46

Sezónni a kampaňoví pracovníci

(1) Do doby zamestnania sezónneho a kampaňového pracovníka68) sa započítava každý kalendárny mesiac, v ktorom bol pracovník zúčastnený na nemocenskom poistení aspoň časť mesiaca. Ak pracovník odpracoval na sezónnych a kampaňových prácach v kalendárnom roku aspoň 150 dní a dosiahol v tomto roku za tieto práce hrubý zárobok aspoň 3000 Kčs, započítava sa do doby zamestnania celý kalendárny rok.

(2) Do priemerného mesačného zárobku sa započítavajú aj zárobky za kalendárne mesiace, v ktorých sezónny a kampaňový pracovník nebol zúčastnený na nemocenskom poistení; tieto kalendárne mesiace sa tiež zahŕňajú do doby, za ktorú sa vypočítava priemerný mesačný zárobok.".

18. § 47 ods. 1 znie:

(1) Do doby zamestnania pracovníka na nepravidelnú výpomoc69) sa započítava každý kalendárny mesiac, v ktorom bol pracovník zúčastnený na nemocenskom poistení aspoň časť mesiaca.".

19. V § 48 ods. 1 sa vypúšťajú slová „majú trvalý pobyt v Československej socialistickej republike".

20. § 50 ods. 2 a 3 znejú:

(2) Rovnako ako experti sa v dôchodkovom zabezpečení posudzujú československí občania - pracujúci, ktorí boli vyslaní na študijný pobyt, prípadne na štúdium v zahraničí a poberajú v zahraničí štipendium od československej alebo zahraničnej organizácie.

(3) Na účely dôchodkového zabezpečenia sa za expertov nepovažujú československí občania - pracujúci, ktorí síce vykonávajú činnosť uvedenú v odseku 1, sú však za ňu odmeňovaní výhradne československou organizáciou v súlade so zásadami mzdových úprav pre pracovníkov zahraničnej služby; títo pracujúci - pokiaľ sú československými občanmi - sú zabezpečení podľa § 48 a 49.“.

21. V § 51 sa slová „hrubá mzda (plat), ktorá mu v priemere patrila“ nahrádzajú slovami „hrubý zárobok, ktorý mu patril v priemere“.

22. V § 53 ods. 2 sa na konci dopĺňa táto veta: „Ustanovenie § 27 ods. 1 druhej vety zákona platí obdobne.“.

23. V § 54 ods. 2 sa na konci dopĺňa táto veta: „Ustanovenie § 27 ods. 1 druhej vety zákona platí obdobne.“.

24. § 60 včítane nadpisu znie:

„Študenti a žiaci

§ 60

(1) Za hrubý zárobok študenta (žiaka)70) sa považuje suma 1200 Kčs mesačne.

(2) Ak študent (žiak) pri zamestnaní dosiahol v niektorom mesiaci vyšší hrubý zárobok ako 1200 Kčs, považuje sa za jeho zárobok v tomto mesiaci hrubý zárobok skutočne dosiahnutý. Ak sa študent (žiak) stal úplne (čiastočne) invalidným následkom pracovného úrazu (§ 27 zákona), ktorý utrpel v zamestnaní, považuje sa za jeho hrubý zárobok, pokiaľ je to pre neho priaznivejšie, hrubý zárobok, ktorý by dosiahol v tomto zamestnaní, keby ho vykonával po celý pracovný čas ustanovený právnymi predpismi pre príslušné výrobné odvetvie.

(3) Pracovným úrazom je úraz, ktorý študent (žiak) utrpel pri vyučovaní alebo v súvislosti s ním;71) ustanovenie § 27 ods. 1 druhej vety zákona platí obdobne.“.

25. § 62 včítane nadpisu znie:

㤠62

Interní vedeckí a umeleckí ašpiranti

(1) Za hrubý zárobok interného vedeckého ašpiranta72) sa považuje štipendium73) včítane tej časti, ktorá je oslobodená od dane zo mzdy.

(2) Za hrubý zárobok umeleckého ašpiranta74) sa považuje štipendium včítane tej časti, ktorá je oslobodená od dane zo mzdy, a odmeny vyplácané za pedagogickú činnosť vykonávanú v rámci študijného plánu.75)

(3) Za hrubý zárobok interného vedeckého alebo umeleckého ašpiranta vyslaného na študijný pobyt v zahraničí sa považuje suma zodpovedajúca štipendiu, ktoré by mu patrilo v Československej socialistickej republike.

(4) Pracovným úrazom interného vedeckého alebo umeleckého ašpiranta je úraz utrpený pri činnosti vykonávanej podľa jeho študijného plánu alebo v priamej súvislosti s ňou; ustanovenie § 27 ods. 1 druhej vety zákona platí obdobne.

(5) Úraz, ktorý utrpí externý vedecký (umelecký) ašpirant dôchodkove zabezpečený ako pracujúci pri činnosti vykonávanej podľa jeho študijného plánu alebo v priamej súvislosti s ňou, sa považuje za pracovný úraz v zamestnaní; ustanovenie § 27 ods. 1 druhej vety zákona platí obdobne.".

26. § 63 znie:

㤠63

Ako doba zamestnania dobrovoľných pracovníkov opatrovateľskej služby organizovanej národným výborom (opatrovateľov) sa započítava každý kalendárny mesiac, v ktorom bol opatrovateľ zúčastnený na nemocenskom poistení76) aspoň časť mesiaca.“.

27. § 64 ods. 2 znie:

(2) Do priemerného mesačného zárobku sa započítavajú aj odmeny za kalendárne mesiace, v ktorých opatrovateľ nebol zúčastnený na nemocenskom poistení; tieto kalendárne mesiace sa zahŕňajú aj do doby, za ktorú sa vypočítava priemerný mesačný zárobok.“.

28. Za § 65 sa vkladá § 65a, ktorý včítane nadpisu znie:

㤠65a

Občania so zmenenou pracovnou schopnosťou pripravujúci sa na pracovné uplatnenie

(1) Doba, po ktorú sa občan so zmenenou pracovnou schopnosťou pripravuje podľa odporúčaní správnej komisie národného výboru na pracovné uplatnenie (§ 130), sa považuje na účely dôchodkového zabezpečenia za dobu zamestnania, ak občan nie je zúčastnený na dôchodkovom zabezpečení už z dôvodu inej činnosti.

(2) Za hrubý zárobok občana so zmenenou pracovnou schopnosťou pripravujúceho sa na pracovné uplatnenie sa považuje suma 1200 Kčs mesačne.

(3) Za pracovný úraz občana so zmenenou pracovnou schopnosťou sa považuje úraz, ktorý občan so zmenenou pracovnou schopnosťou utrpel pri príprave na pracovné uplatnenie alebo v súvislosti s ňou; ustanovenie § 27 ods. 1 druhej vety zákona platí obdobne.“.

29. V § 67 ods. 1 sa vypúšťa písm. g) a v písm. ch) sa slovo „neplatených“ nahrádza slovom „bezplatných“; písm. h) až i) sa označujú ako písm. g) až ch).

30. V § 69 ods. 1 sa slová „neplatená brigádnická činnosť 32)“ včítane poznámky pod čiarou nahrádzajú slovami „bezplatná brigáda32)“.

31. Za § 71 sa vkladá § 71a, ktorý včítane nadpisu znie:

㤠71a

Spoločné ustanovenie

Doba zamestnania domáckych pracovníkov, sezónnych a kampaňových pracovníkov, opatrovateľov a občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou pripravujúcich sa na pracovné uplatnenie sa započítava pred 1. januárom 1980 v rozsahu a za podmienok ustanovených doterajšími predpismi.“.

32. V § 89 ods. 3 sa slová „6 mesiacov“ nahrádzajú slovami „dvanásť mesiacov“.

33. § 91 včítane nadpisu znie:

㤠91

Priemerný mesačný zárobok

Pre určenie priemerného mesačného zárobku sa započítavajú len zárobky (§ 14) dosiahnuté v zamestnaniach zakladajúcich nárok na dôchodok za výsluhu rokov; doba iného zamestnania sa nezahŕňa do obdobia, z ktorého sa vypočítava priemerný mesačný zárobok.“.

34. § 92 ods. 1 znie:

(1) Ak je požívateľ dôchodku za výsluhu rokov zárobkove činný, kráti sa dôchodok za výsluhu rokov o sumu, o ktorú úhrn dôchodku za výsluhu rokov a priemeru hrubých príjmov zo zárobkovej činnosti presahuje priemerný mesačný zárobok neobmedzený podľa § 14 ods. 4 zákona.“.

35. § 94 znie:

㤠94

(1) Za hrubý zárobok pracovníka, ktorý je činný na základe dohody o pracovnej činnosti vykonávanej mimo pracovného pomeru (ďalej len „pracovník na dohodu“),77) sa považuje odmena za dohodnuté práce podrobená dani zo mzdy.

(2) Ustanovenie § 46 ods. 2 platí tu obdobne.“.

36. § 95 znie:

㤠95

(1) Ak je pracovník na dohodu už zabezpečený (poistený) z dôvodu inej činnosti, posudzuje sa v dôchodkovom zabezpečení úraz, ktorý utrpí pri výkone dohodnutých prác alebo v priamej súvislosti s ním, ako pracovný úraz.

(2) Ak pracovník na dohodu poberá starobný alebo invalidný dôchodok, posudzuje sa v dôchodkovom zabezpečení úraz, ktorý utrpí pri výkone dohodnutých prác alebo v priamej súvislosti s ním, ako pracovný úraz.“.

37. § 96 znie:

㤠96

Doba zamestnania pracovníkov na dohodu pred 1. januárom 1980 sa započítava v rozsahu a za podmienok ustanovených doterajšími predpismi.“.

38. § 137 ods. 6 znie:

(6) O zvýšení príspevku na manželku platí § 136 ods. 4. Zvýšenie príspevku na manželku patrí aj vtedy, ak oprávnený poberá v čase prípravy nemocenské.“.

39. V § 137 ods. 7 prvá veta znie:

„Príspevok počas prípravy na pracovné uplatnenie môže národný výbor zvýšiť až o 10 %, a ak ide o príspevok poskytovaný podľa odseku 5 občanom starším ako 18 rokov, až o 50 Kčs mesačne, ak občan dosahuje v tejto príprave výsledky hodné uznania.“.

40. § 137 ods. 8 znie:

(8) Počas práceneschopnosti alebo počas karantény sa vypláca príspevok občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou starším ako 18 rokov najdlhšie 60 pracovných dní v kalendárnom roku a občanom mladším ako 18 rokov sa vypláca najdlhšie po dobu, po ktorú by sa poskytovalo nemocenské;78) ak občan dovŕši 18 rokov veku počas práceneschopnosti, výška príspevku sa do skončenia práceneschopnosti nemení.“.

41. Za štvrtú časť sa vkladá nová piata časť, ktorá včítane nadpisu znie:

„PIATA ČASŤ

ÚHRADA NÁKLADOV SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA ČLENOV JEDNOTNÝCH ROĽNÍCKYCH DRUŽSTIEV

Výpočet príspevku na čiastočnú úhradu nákladov sociálneho zabezpečenia a spôsob jeho odvádzania

K § 101 zákona

§ 145a

(1) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov sociálneho zabezpečenia za jednotlivého člena vypočíta jednotné roľnícke družstvo v závislosti od výšky ročných príjmov člena podľa tabuľky uvedenej v prílohe č. 2 vyhlášky, a to po vyúčtovaní odmien za prácu za celý kalendárny rok najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka.

(2) Do ročných príjmov člena jednotného roľníckeho družstva sa zahŕňajú všetky príjmy z pracovnej činnosti uvedené v § 14 ods. 1 písm. c) č. 1 až 5.

§ 145b

(1) Jednotné roľnícke družstvo odvádza v kalendárnom roku úhrn príspevkov za jednotlivých členov mesačne formou preddavku vo výške jednej dvanástiny úhrnu príspevkov za členov vypočítaných za predchádzajúci kalendárny rok. Preddavok takto určený je splatný vždy pri vyberaní peňažných prostriedkov na výplatu odmien za prácu od príslušnej pobočky Štátnej banky československej za výplatné obdobie.

(2) Z preddavku na úhrn príspevkov vypočítaného podľa predchádzajúceho odseku, prípadne zvýšeného o náhrady preplatených dávok z predchádzajúcich výplatných období odpočíta jednotné roľnícke družstvo úhrn peňažných dávok zo zabezpečenia v chorobe a zo zabezpečenia matky a dieťaťa vyplatených zo štátnych prostriedkov za uplynulé obdobie. Na zostávajúcu sumu preddavku včítane náhrad preplatených dávok vydá jednotné roľnícke družstvo príkaz na prevod zo svojho účtu v príslušnej pobočke Štátnej banky československej na príjmový účet príslušného národného výboru. Ak je úhrn výplat peňažných dávok zo zabezpečenia v chorobe a zo zabezpečenia matky a dieťaťa za uplynulé výplatné obdobie vyšší ako preddavok vypočítaný podľa predchádzajúceho odseku, požiada jednotné roľnícke družstvo príslušný národný výbor o úhradu rozdielu; národný výbor vydá príkaz na prevod zo svojho výdavkového účtu na účet jednotného roľníckeho družstva v príslušnej pobočke Štátnej banky československej do 8 dní odo dňa predloženia žiadosti jednotného roľníckeho družstva.

(3) Jednotné roľnícke družstvo je povinné vyhotoviť vyúčtovanie preddavku na úhrn príspevkov a výplat peňažných dávok zo zabezpečenia v chorobe a zo zabezpečenia matky a dieťaťa za uplynulé výplatné obdobie a predložiť ho príslušnej pobočke Štátnej banky československej spolu s príkazom na prevod preddavku na úhrn príspevkov včítane náhrad preplatených dávok.

(4) Jednotné roľnícke družstvo nie je oprávnené čerpať prostriedky na výplatu odmien za prácu členov, ak príslušnej pobočke Štátnej banky československej nepredložilo vyúčtovanie preddavkov na úhrn príspevkov a výplat peňažných dávok zo zabezpečenia v chorobe a zo zabezpečenia matky a dieťaťa a príkaz na prevod na úhradu preddavku na úhrn príspevkov v prospech príjmového účtu príslušného národného výboru alebo doklad o tom, že požiadalo príslušný národný výbor o úhradu rozdielu.

(5) Pri nedostatku prostriedkov na účte jednotného roľníckeho družstva na úhradu všetkých splatných záväzkov má preddavok (vyúčtovanie preddavkov) na úhrn príspevkov prednostné poradie a jednotné roľnícke družstvo je povinné označiť príkaz na prevod na úhradu preddavku (vyúčtovanie preddavkov) na úhrn príspevkov znakom (doložkou) určujúcim toto prednostné poradie.

§ 145c

Jednotné roľnícke družstvo vykoná vyúčtovanie preddavkov na úhrn príspevkov odvedených za uplynulý kalendárny rok najneskôr pri výbere peňažných prostriedkov na výplatu odmien za prácu vo februári nasledujúceho roka.“.

42. Doterajšia piata, šiesta a siedma časť sa označujú ako šiesta, siedma a ôsma časť.

43. V § 151 písm. ch) druhá veta znie:

„V čase, keď študujúci, s výnimkou účastníkov štúdia popri zamestnaní, sú zamestnaní (pracovne činní) v organizácii, vedie záznamy táto organizácia a na výzvu ich oznamuje orgánu dôchodkového zabezpečenia až v prípadnom konaní o dávku dôchodkového zabezpečenia; to platí tiež, ak študujúci pracuje v organizácii podľa učebných plánov a osnov.“.

44. § 151 sa dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

o) u občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou pripravujúcich sa na pracovné uplatnenie príslušný národný výbor, v obvode ktorého sa príprava vykonáva, alebo výcvikové stredisko (zariadenie) pre občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, v ktorom sa občan pripravuje na pracovné uplatnenie.“.

45. § 154 ods. 1 písm. d) znie:

d) označenie druhu činnosti a doby jej trvania, pričom u pracujúcich, ktorí vykonávajú zamestnanie zaradené do I. alebo II. pracovnej kategórie, sa zapisujú údaje o dobe a trvaní práce (údajom počtu dní za kalendárnu dobu skutočnej práce) a druh činnosti sa označí podľa názvoslovia a podľa poradových čísiel uvedených v rezortných zoznamoch;79)“.

46. V § 154 ods. 1 písm. f) sa na konci dopĺňajú tieto slová: „alebo na účely odborného alebo politického školenia;“.

47. V § 154 ods. 1 písm. h) sa na konci dopĺňajú tieto slová: „a kto ho vypláca,“.

48. § 154 ods. 1 sa dopĺňa písmenom ch), ktoré znie:

„ch) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov sociálneho zabezpečenia člena jednotného roľníckeho družstva.“.

49. V § 156 sa vypúšťa odsek 2. V odseku 3 sa slová „predchádzajúcich odsekov“ nahrádzajú slovami „predchádzajúceho odseku“ a odsek sa označuje ako odsek 2.

50. V § 157 ods. 1 sa v prvej vete dopĺňajú na konci tieto slová: „doba materskej dovolenky, po ktorú sa neposkytovala peňažná pomoc v materstve, doba ďalšej materskej dovolenky, doba ošetrovania člena rodiny, po ktorú sa už neposkytovala podpora pri ošetrovaní člena rodiny, a doba pracovného voľna bez náhrady mzdy (odmeny za prácu) poskytnutého organizáciou na štúdium popri zamestnaní alebo na účasť na odbornom alebo politickom školení.“.

51. § 159 ods. 2 posledná veta znie:

„U požívateľky vdovského dôchodku a požívateľa dôchodku za výsluhu rokov (čiastočného dôchodku za výsluhu rokov) je organizácia povinná hlásiť vždy za 12 kalendárnych mesiacov výšku dosiahnutého hrubého zárobku a výšku vyplateného nemocenského, a to oddelene.“.

52. K vyhláške č. 128/1975 Zb. sa pripája príloha č. 2; znenie tejto prílohy je uvedené v prílohe tejto vyhlášky. Nadpis doterajšej prílohy vyhlášky č. 128/1975 Zb. znie: „Príloha č. 1 vyhlášky č. 128/1975 Zb.“.


Čl. II

(1) Vernostné prídavky baníkov, mzdy a odmeny členov záchranných zborov pri zásahoch v banských revíroch a mzdy a odmeny nevidomých občanov [§ 14 ods. 1 písm. a) č. 6] vyplatené pred 1. januárom 1980 sa započítavajú do hrubých zárobkov na účely dôchodkového zabezpečenia, aj keď tieto príjmy nepodliehali dani zo mzdy. Pracujúcim, ktorým sa dôchodok v období od 1. januára 1977 do 31. decembra 1979 už priznal, sa na žiadosť upraví výška dôchodku podľa predchádzajúcej vety, a to najskôr od splátky dôchodku splatnej v januári 1980.

(2) V roku 1980 sa pre výpočet mesačného preddavku (§ 145b) určuje príspevok na čiastočnú úhradu nákladov sociálneho zabezpečenia za člena družstva v jednotnej výške a vypočítava sa z priemerného ročného príjmu pripadajúceho na člena družstva dosiahnutého v roku 1979.

Čl. III

Zrušuje sa § 81 vyhlášky č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa, v znení vyhlášky č. 128/1975 Zb. a vyhlášky č. 54/1976 Zb.

Čl. IV

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1980.


Minister:

Štanceľ v. r.


Príloha vyhlášky č. 164/1979 Zb.

Príloha 01

Poznámky pod čiarou

21) § 7 ods. 1 vyhlášky č. 161/1976 Zb.

32) § 103 ods. 2 vyhlášky č. 165/1979 Zb.

56) § 22 ods. 1 vyhlášky č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa, v znení vyhlášky č. 128/1975 Zb. a vyhlášky č. 54/1976 Zb.

57) § 16 zákona č. 103/1964 Zb. o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa (úplné znenie č. 51/1976 Zb.).

58) § 4 zákona č. 103/1964 Zb. (úplné znenie č. 51/1976 Zb.).

59) § 26 vyhlášky č. 157/1975 Zb. o usmerňovaní mzdového vývoja a odmieňaní práce.

60) Vyhláška č. 74/1970 Zb. v znení vyhlášky č. 4/1979 Zb.

61) Vyhláška č. 129/1979 Zb. o pracovnom uplatnení a hmotnom zabezpečení pracovníkov trvale nespôsobilých na doterajšiu prácu v podzemí hlbinných baní.

62) Vyhláška č. 33/1974 Zb. o príspevkoch a náhradách, ktoré sa poskytujú pracovníkom získaným náborom vykonávaným národnými výbormi.

63) Zákon č. 177/1968 Zb. o vernostnom prídavku baníkov.

64) § 39 vyhlášky č. 130/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Českej národnej rady o pôsobnosti orgánov Českej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, § 39 vyhlášky č. 134/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, a § 4 č. 4 písm. g) vyhlášky č. 161/1976 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani zo mzdy, v znení vyhlášky č. 80/1979 Zb.

65) § 26 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 157/1975 Zb.

66) Vyhláška č. 159/1970 Zb. o poskytovaní odmien pri významných pracovných a životných výročiach.

67) § 21 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov, § 12 zákona č. 103/1964 Zb.

68) § 10 vyhlášky č. 165/1979 Zb. o nemocenskom poistení niektorých pracovníkov a o poskytovaní dávok nemocenského poistenia občanom v osobitných prípadoch.

69) § 18 vyhlášky č. 165/1979 Zb.

70) § 46 vyhlášky č. 165/1979 Zb.

71) Napr. pri práci v laboratóriách, v školskej dielni, na školskom pozemku alebo pri prevádzkovej praxi.

72) § 14 zákona č. 39/1977 Zb. o výchove nových vedeckých pracovníkov a o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie vedeckých pracovníkov.

73) § 3 vyhlášky č. 54/1977 Zb., ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti o pracovnoprávnych vzťahoch účastníkov vedeckej výchovy a študijných pobytov a o poskytovaní štipendií, v znení vyhlášky č. 40/1979 Zb.

74) § 1 vyhlášky č. 210/1959 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydáva organizačný a štipendijný poriadok pre umeleckých ašpirantov.

75) § 40 vyhlášky č. 210/1959 Ú. l. (Ú. v.).

76) § 80 a 81 vyhlášky č. 165/1979 Zb.

77) § 232 ods. 2 Zákonníka práce. Nemocenské poistenie pracovníkov na dohodu upravujú § 67 a 68 vyhlášky č. 165/1979 Zb.

78) § 15 ods. 3 až 5 zákona č. 54/1956 Zb.

79) Nariadenie vlády ČSSR č. 136/1975 Zb. o zaraďovaní zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia.