Vyhláška č. 39/1979 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky vody z verejných vodovodov a odvádzania odpadových vôd verejnými kanalizáciami

(v znení č. 205/1989 Zb.)

Čiastka 5/1979
Platnosť od 29.03.1979 do30.04.1990
Účinnosť od 01.01.1990 do30.04.1990
Zrušený 103/1990 Zb.
Redakčná poznámka

s výnimkou ustanovení § 9 ods. 1 písm. a) a § 15 ods. 1 písm. a), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. aprílom 1980

39

VYHLÁŠKA

Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky

z 21. februára 1979,

ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky vody z verejných vodovodov a odvádzania odpadových vôd verejnými kanalizáciami

Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky po prerokovaní s Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky a s Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky podľa § 392 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


PRVÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet a rozsah úpravy

Táto vyhláška upravuje

a) dodávky vody z verejných vodovodov1) organizáciou, ktorá vodu dodáva (ďalej len „dodávateľ“), organizácii, ktorá vodu odoberá (ďalej len „odberateľ“),

b) odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou2) organizáciou, ktorá odpadové vody odvádza (ďalej len „dodávateľ“), od organizácie, ktorá odpadové vody vypúšťa (ďalej len „odberateľ“).

(2) Vyhláška sa nevzťahuje na dodávky, prípadne prevody vody cez štátne hranice.

§ 2

Odberné miesto

(1) Samostatný priestorove uzavretý vodárenský alebo kanalizačne prepojený celok na súvislom pozemku, z ktorého odoberá vodu alebo vypúšťa odpadové vody jeden odberateľ, sa na účely tejto vyhlášky považuje za jedno odberné miesto, aj keď má viac vodovodných alebo kanalizačných prípojok3) a na meranie sa používa viac meradiel.

(2) Pokiaľ odberné miesto používa spoločne niekoľko organizácií, je odberateľom vlastník alebo organizácia, ktorá má právo hospodárenia k zariadeniu bezprostredne nadväzujúcemu na verejnú časť vodovodu alebo kanalizácie. Vzťahy medzi odberateľom a ďalšími pripojenými organizáciami sa spravujú hospodárskou zmluvou.

§ 3

Pripojenie ďalšieho odberateľa

Odberateľ nesmie bez súhlasu dodávateľa dodávať vodu dodávanú verejným vodovodom ďalším odberateľom alebo pripojiť kanalizačné zariadenie ďalšieho odberateľa na svoju vnútornú kanalizáciu napojenú na verejnú kanalizáciu; dodávateľ udieľa tento súhlas spravidla iba v tých prípadoch, keď samostatné pripojenie týchto ďalších odberateľov na verejný vodovod alebo na verejnú kanalizáciu by bolo nehospodárne alebo technicky neprimerane obtiažne.

Hospodárske zmluvy

§ 4

(1) Aby hospodárska zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a hospodárska zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou (ďalej len „zmluva“) platila, treba splniť podmienky ustanovené pre pripojenie odberného miesta na verejný vodovod alebo na verejnú kanalizáciu.4)

(2) Zmluvy sa uzavierajú spravidla na neurčitý čas, a to pre každé odberné miesto osobitne. Ak sa uzaviera jedna zmluva pre viaceré odberné miesta, rozdelia sa dodávky vody alebo odvádzanie odpadových vôd podľa jednotlivých odberných miest s uvedením podmienok pre rozdielne režimy dodávky vody alebo odvádzania odpadových vôd.

(3) Ak je zmluva uzavretá na neurčitý čas, je odberateľ oprávnený vypovedať ju5) najneskôr 30 dní pred skončením dodávok vody alebo odvádzania odpadových vôd a dodávateľovi umožniť odobrať meracie prístroje, prípadne vykonať ďalšie opatrenia súvisiace so skončením odberu alebo odvádzania.

§ 5

(1) Návrh zmluvy predkladá odberateľ najneskôr 30 dní pred požadovaným začatím dodávok vody alebo odvádzania odpadových vôd. Dodávateľ je povinný vyjadriť sa k návrhu zmluvy do 20 dní po tom, čo ho dostane. Dohoda potrebná pre vznik zmluvy sa nemôže nahradiť spôsobom podľa § 153 ods. 3 písm. b) zákona.

(2) Predmet plnenia sa pri dodávkach vody určuje druhom a účelom použitia vody, akosťou a množstvom vody; pri odvádzaní odpadových vôd sa predmet plnenia určuje koncentračnou a bilančnou hodnotou znečistenia6) vypúšťaných odpadových vôd podľa kanalizačného poriadku,7) množstvom odpadových vôd a ich teplotou. Pre úseky verejnej kanalizácie prevádzkované výnimočne a dočasne bez schváleného kanalizačného poriadku môžu organizácie dohodnúť v hospodárskej zmluve hodnoty koncentračného a bilančného znečistenia, množstvo a teplotu vypúšťaných odpadových vôd.

(3) V prípadoch, keď je na odberné miesto pripojený objekt slúžiaci hromadnému ubytovaniu, bytový dom, objekt jaslí, materskej školy, vybraného školského, kultúrneho alebo športového zariadenia7a) výlučne alebo v spojení s iným z týchto uvedených objektov, postačí, keď predmet plnenia sa bude určovať iba množstvom dodávanej vody alebo množstvom odvádzaných odpadových vôd. Na základe požiadavky dodávateľa alebo odberateľa môže sa predmet plnenia aj v týchto prípadoch podľa konkrétnych okolností určovať navyše aj niektorou z ďalších hodnôt alebo všetkými hodnotami podľa predchádzajúceho odseku.

(4) Čas plnenia sa pri dodávkach vody určuje stanovením obdobia, v ktorom sa voda dodáva, a podľa potreby ďalším rozvrhnutím dodávky vody v rámci dojednaného obdobia. Pri odvádzaní odpadových vôd sa čas plnenia určuje stanovením obdobia, v ktorom sa odpadové vody odvádzajú, a podľa potreby ďalším rozvrhnutím odvádzania odpadových vôd v rámci dojednaného obdobia; osobitne sa dojednávajú prípady riadeného vypúšťania odpadových vôd.

(5) Ďalej sa organizácie v zmluve dohodnú podľa potreby

a) na tlaku,

b) na osobitnom spôsobe merania, prípadne určovania množstva dodávok vody alebo odvádzania odpadových vôd a na úhrade nákladov na vybudovanie osobitných technických zariadení na to potrebných.

(6) Pri uzavieraní zmlúv sa používajú spravidla formuláre, ktoré dodávateľ na vyžiadanie poskytne odberateľovi.

§ 6

Povinnosti organizácií

(1) Dodávateľ je povinný vytvárať predpoklady bezporuchovej dodávky vody alebo bezporuchového odvádzania odpadových vôd. Ak dôjde k poruche zariadenia verejného vodovodu,1) verejnej kanalizácie2) alebo verejnej časti kanalizačnej prípojky,3) je dodávateľ povinný zabezpečiť bez zbytočného odkladu opravu; v prípadoch, keď dôjde k poškodeniu alebo zaneseniu verejnej časti kanalizačnej prípojky prevádzkou vnútornej kanalizácie alebo vypúšťanými odpadovými vodami, uhrádza náklady na opravu verejnej časti prípojky odberateľ.

(2) Odberateľ je povinný udržiavať domovú časť vodovodnej alebo kanalizačnej prípojky,3) vnútorný vodovod alebo vnútornú kanalizáciu a ostatné zariadenia slúžiace na privádzanie dodávanej vody alebo na odvádzanie odpadových vôd, prípadne na meranie odvádzaných odpadových vôd, ktoré má vo svojej správe, v stave zodpovedajúcom požiadavkám príslušných technických noriem.8)

(3) Práva odberateľa zo zmluvy nesmú byť bez súhlasu dodávateľa postúpené inej organizácii (§ 128 ods. 1 zákona). V žiadosti o súhlas odberateľ označí organizáciu, ktorej majú byť práva postúpené a deň, ktorým k postúpeniu práva má dôjsť. Ak z akéhokoľvek dôvodu k postúpeniu práv nedôjde alebo k nemu dôjde v inom než oznámenom dni, je odberateľ povinný túto skutočnosť oznámiť dodávateľovi bezodkladne po jej zistení.

DRUHÁ ČASŤ

OSOBITNÉ USTANOVENIA

Prvý oddiel

Dodávky vody

§ 7

Splnenie

(1) Dodávka vody je splnená prechodom zo zariadenia dodávateľa do zariadenia odberateľa.

(2) Pri dodávkach vody vodovodnými prípojkami3) je dodávka vody splnená

a) prietokom vody vodomerom, ak je osadený mimo nehnuteľnosti,

b) v ostatných prípadoch prietokom vody v mieste, kde verejná časť vodovodnej prípojky3) prechádza v domovú časť vodovodnej prípojky.3)

§ 8

Odchýlka v množstve

(1) Množstvo dodávanej vody sa môže v jednotlivých dojednaných obdobiach odchyľovať od množstva určeného zmluvou o ± 5 %.

(2) Množstvo odoberanej vody sa môže v jednotlivom dojednanom období odchýliť od množstva dohodnutého v zmluve o 5 % smerom hore a neobmedzene smerom dole. O trvalom podstatnom znížení odberu vody oproti dohovorenému množstvu je odberateľ povinný dodávateľa informovať.

§ 9

Neoprávnený odber vody

(1) Za neoprávnený odber vody z verejného vodovodu sa považuje,

a) ak organizácia odoberá vodu bez predchádzajúceho uzavretia zmluvy s dodávateľom, okrem prípadov, keď sa zmluva neuzavrela pre okolnosti na strane dodávateľa,

b) ak odberateľ odoberá vodu vo vyššom množstve než zmluvne dohodnutom a nad povolenú odchýlku v množstve (§ 8 ods. 2),

c) ak odberateľ urobil na meracom zariadení také úpravy, aby nezaznamenávalo odber, prípadne aby zaznamenávalo menší odber než skutočný, a takto upravené zariadenie používa,

d) ak odberateľ používa meracie zariadenie, ktoré sám poškodil alebo na ktorom zistil poškodenie a bez zbytočného odkladu ho neohlásil dodávateľovi,

e) ak odberateľ odoberá vodu na iný účel, než bolo dojednané,

f) ak odberateľ používa požiarny obtok alebo požiarny vodovod na iné účely než požiarne.

(2) Odber nie je neoprávnený, ak odberateľ použil vodu na iný účel, aby zabránil vzniku škôd na majetku alebo z iného závažného dôvodu, a bez meškania túto skutočnosť oznámil dodávateľovi.

(3) Množstvo vody neoprávnene odobranej sa zisťuje meracím zariadením, a ak to nie je možné, technickým prepočtom, pričom sa vychádza zo svetlosti potrubia a z preukázaného obdobia. Ak nemožno zistiť presne celé obdobie neoprávneného odberu vody, predpokladá sa, že toto obdobie je 1 mesiac.

(4) Pri neoprávnenom odbere vody zaplatí odberateľ dodávateľovi náklady spojené s jeho zisťovaním, najmenej však 50 Kčs.

§ 10

Obmedzenie alebo prerušenie dodávky vody

(1) Dodávateľ je oprávnený obmedziť alebo prerušiť dodávku vody z verejného vodovodu

a) pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbových alebo revíznych prác,

b) z dôvodov spôsobených živelnými pohromami (napr. povodňou, zosunutím pôdy, požiarom),

c) pri havárii na vodovodnej sieti alebo v iných prípadoch vyvolaných potrebou prevádzky, ak je nebezpečenstvo vzniku škody,

d) ak odberateľovo zariadenie alebo spôsob odberu nevyhovuje tak, že môže ohroziť zdravie a bezpečnosť osôb alebo majetok, prípadne spôsobiť mimoriadny pokles alebo kolísanie tlaku vody u iných odberateľov,

e) pri obmedzovaní alebo inej úprave zásobovania pitnou vodou vodohospodárskym orgánom.9)

(2) Obmedzenie dodávky vody uskutočňované podľa odseku 1 písm. a) je dodávateľ povinný odberateľovi písomne oznámiť a prerokovať s ním najneskôr 40 dní pred predpokladaným obmedzením. Ak sa má dodávka vody prerušiť, je táto lehota 90 dní.

(3) Obmedzenie alebo prerušenie dodávky vody uskutočňované podľa odseku 1 písm. b), c) a d) je dodávateľ povinný odberateľovi oznámiť najneskôr do 24 hodín po vzniku dôvodu obmedzenia alebo prerušenia dodávky vody.

(4) V prípadoch prerušenia dodávky vody uskutočneného podľa odseku 1 písm. a), b) a c) je dodávateľ povinný poskytnúť náhradné plnenie (napr. dovážanie pitnej vody v cisternách), a to v rozsahu núdzového zásobovania obyvateľstva pitnou vodou pre osobnú potrebu v dosiahnuteľnej vzdialenosti. Odberateľ je povinný spolupracovať s dodávateľom s cieľom zabezpečiť náhradné plnenie.

(5) V prípadoch, keď odberateľ

a) odoberá vodu neoprávnene (§ 9),

b) dodáva vodu bez súhlasu dodávateľa ďalším odberateľom (§ 3),

c) neodstráni poruchy na vnútornom vodovode alebo neurobí opatrenia na ochranu meriaceho zariadenia a hlavného uzáveru vody,10)

d) je v omeškaní s úhradou vodného po dobu dlhšiu ako jeden rok,

je dodávateľ oprávnený obmedziť alebo prerušiť dodávku vody, ak odberateľ neuposlúchne jeho výzvu na ukončenie konania uvedeného v písmenách a) a b) alebo výzvy na splnenie povinností uvedených v písmenách c) a d) v lehote, ktorú mu dodávateľ určil s upozornením, že mu obmedzí alebo preruší dodávku vody.

(6) Dodávateľ je povinný prerušiť dodávku vody, ak o to odberateľ požiada kvôli odstraňovaniu porúch na domovej časti vodovodnej prípojky.

(7) Po odstránení dôvodov obmedzenia alebo prerušenia dodávky vody je dodávateľ povinný bez meškania dodávku vody obnoviť.

§ 11

Majetkové sankcie

(1) Ak dodávateľ nedodá dohodnuté množstvo vody z verejného vodovodu v lehote dohodnutej v zmluve, je povinný zaplatiť odberateľovi penále vo výške 10 % z ceny nedodaného množstva vody. Toto penále neplatí v prípade uvedenom v § 10 ods. 1, ak postupoval podľa § 10 ods. 2, 3 a 4, ani pri odôvodnenom obmedzení alebo prerušení dodávky vody podľa § 10 ods. 5, alebo pokiaľ odberateľ odobral v dojednanom období menšie množstvo vody (§ 8 ods. 2).

(2) Za neoprávnený odber vody podľa § 9 písm. a) a b) je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške trojnásobku vodného11) pripadajúceho na množstvo vody neoprávnene odobrané.

(3) Za neoprávnený odber vody podľa § 9 písm. c), d), e), f) zaplatí odberateľ dodávateľovi penále vo výške 10 000 Kčs za každý druh neoprávneného odberu a každý zistený prípad osobitne.

(4) Rovnaké penále ako v odseku 3 zaplatí odberateľ dodávateľovi, ak

a) neumožní oprávnenému pracovníkovi dodávateľa prístup k meraciemu zariadeniu, preverenie jeho stavu a riadny odpočet odberu,

b) prevedie práva zo zmluvy na tretiu organizáciu (§ 6 ods. 3) bez súhlasu dodávateľa,

c) neoznámi v určenej lehote11a) dodávateľovi podstatnú zmenu v rozdelení odberu vody podľa cien (sadzieb), ku ktorej dôjde počas roka.

Druhý oddiel

Odvádzanie odpadových vôd

§ 12

Osobitné spôsoby odvádzania odpadových vôd

(1) Ak je dohodnuté odvádzanie odpadových vôd, ktorých zdrojom je verejný vodovod, môže odberateľ vypúšťať do verejnej kanalizácie odpadové vody aj z iných zdrojov (napr. z vodných tokov, vlastných studní) len so súhlasom dodávateľa.12)

(2) Ak je odvádzanie odpadových vôd dohodnuté v miestach, kde je vybudovaná verejná kanalizácia, ale nie je vybudovaný verejný vodovod, dohodne sa dodávateľ s odberateľom na spôsobe odvádzania a merania odpadových vôd.

§ 13

Množstvo vypúšťaných odpadových vôd

(1) Pokiaľ sa množstvo vypúšťaných vôd nemeria, predpokladá sa, že odberateľ, ktorý odoberá vodu z verejného vodovodu, vypúšťa do verejnej kanalizácie také množstvo odpadových vôd, ktoré podľa zistenia na vodomere alebo podľa ročných smerných čísel spotreby vody z verejného vodovodu odobral s pripočítaním množstva vody, ktorej zistený odpad v príslušnom období pochádza z iných zdrojov ako z verejného vodovodu.

(2) Ak odberateľ vodu odobranú z verejného vodovodu čiastočne spotrebuje a nevypúšťa ju do verejnej kanalizácie (napr. pivovary, sódovkárne, zahradníctva), zistí sa množstvo vypúšťaných odpadových vôd meraním alebo odborným výpočtom; podkladom sú výkazy a technické prepočty predložené odberateľom, pokiaľ dodávateľ nedokáže nesprávnosť údajov uvedených odberateľom v predložených výkazoch.

(3) Ak odberateľ vypúšťa do verejnej kanalizácie odpadové vody z iných zdrojov ako z verejného vodovodu a ak nie je možné zistiť množstvo vypúšťaných odpadových vôd meraním alebo podľa ročných smerných čísel spotreby vody, zistí dodávateľ množstvo vypúšťaných odpadových vôd odborným výpočtom, prípadne zistením na mieste samom; podkladom sú výkazy a technické prepočty predložené odberateľom, pokiaľ dodávateľ nedokáže nesprávnosť údajov uvedených odberateľom v predložených výkazoch.

§ 14

Splnenie

Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou je splnené v okamihu prechodu vypúšťaných odpadových vôd zo zariadenia odberateľa do zariadenia dodávateľa, t. j. v mieste, kde domová časť kanalizačnej prípojky prechádza vo verejnú časť kanalizačnej prípojky.3)

§ 15

Neoprávené vypúšťanie odpadových vôd a iných látok

(1) Za neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie sa považuje,

a) ak organizácia vypúšťa odpadové vody bez predchádzajúceho uzavretia zmluvy s dodávateľom,

b) ak odberateľ urobí na meracom zariadení také úpravy, aby nezaznamenávalo alebo zaznamenávalo nesprávne množstvo vypúšťaných odpadových vôd, prípadne niektoré ďalšie skutočnosti určujúce predmet plnenia (§ 5) a takto upravené meracie zariadenie používa,

c) ak odberateľ používa meracie zariadenie, ktoré sám poškodil alebo na ktorom zistil poškodenie a bez zbytočného odkladu ho neohlásil dodávateľovi,

d) ak odberateľ vypúšťa odpadové vody vo väčšom množstve, vo vyššej koncetračnej alebo vo vyššej bilančnej hodnote znečistenia alebo s vyššou teplotou, než bolo dojednané,

e) ak organizácia vypúšťa do verejnej kanalizácie iné látky, ktorých vniknutiu do verejnej kanalizácie sa musí zabrániť.13)

(2) Množstvo neoprávnene vypúšťaných odpadových vôd sa zisťuje meracím zariadením, a ak to nie je možné, technickým prepočtom, pričom sa vychádza zo zdrojov vody, svetlosti potrubia a z preukázaného obdobia. Ak nemožno zistiť presne celé obdobie neoprávneného vypúšťania odpadových vôd, predpokladá sa, že obdobie neoprávneného vypúšťania odpadových vôd je jeden mesiac.

(3) Pri neoprávnenom vypúšťaní odpadových vôd zaplatí odberateľ dodávateľovi náklady spojené so zisťovaním neoprávneného vypúšťania odpadových vôd, najmenej však 50 Kčs.

(4) Odberateľ uhradí dodávateľovi zvýšené náklady vynaložené na opatrenia vyvolané prekročením dohodnutej koncentračnej alebo bilančnej hodnoty znečistenia vypúšťaných odpadových vôd alebo vypúšťaním látok, ktorých vniknutiu do verejnej kanalizácie sa musí zabrániť,13) a potrebné na zistenie ukazovateľov schváleného kanalizačného poriadku a povolenie na vypúšťanie vôd.4) Tým nie je dotknuté právo dodávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla zvýšením odplát za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových13a) vôd, uložením pokuty za nedovolené vypúšťanie vôd13b) alebo z iného obdobného dôvodu.

§ 16

Obmedzenie alebo prerušenie odvádzania odpadových vôd

(1) Dodávateľ je oprávnený obmedziť alebo prerušiť odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou

a) pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbových a revíznych prác,

b) z dôvodov spôsobených živelnými pohromami (napríklad povodňou, zosunutím pôdy, požiarom) alebo haváriou v prevádzke kanalizačnej siete, brániacich odvádzaniu odpadových vôd,

c) ak odberateľovo zariadenie nevyhovuje (§ 6 ods. 2) do tej miery, že môže ohroziť zdravie a bezpečnosť osôb alebo majetok.

(2) Obmedzenie odvádzania odpadových vôd podľa odseku 1 písm. a) je dodávateľ povinný odberateľovi písomne oznámiť a prerokovať s ním najneskôr 40 dní pred predpokladaným obmedzením. Ak sa má odvádzanie odpadových vôd prerušiť, je táto lehota 90 dní.

(3) Obmedzenie alebo prerušenie odvádzania odpadových vôd podľa odseku 1 písm. b) a c) je dodávateľ povinný odberateľovi oznámiť najneskôr do 24 hodín po vzniku dôvodu obmedzenia alebo prerušenia odvádzania odpadových vôd.

(4) Dodávateľ je povinný v prípadoch uvedených v odseku 1 písm. a) a b) zabezpečiť v súčinnosti s odberateľom náhradné odvádzanie odpadových vôd.

(5) V prípadoch, keď odberateľ

a) vypúšťa odpadové vody neoprávnene (§ 15),

b) dodávateľovi bezdôvodne zabraňuje v prístupe k zariadeniam vnútornej kanalizácie a ich kontrole,14)

c) neodstráni poruchy na vnútornej kanalizácii, je dodávateľ oprávnený obmedziť alebo prerušiť odvádzanie odpadových vôd, ak odberateľ neposlúchne jeho výzvu na ukončenie činnosti uvedenej v písmenách a) a b) alebo výzvu na odstránenie poruchy na vnútornej kanalizácii ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu dodávateľ určil s upozornením, že mu obmedzí alebo preruší odvádzanie odpadových vôd.

(6) Ustanovenia § 10 ods. 6 a 7 platia obdobne.

§ 17

Majetkové sankcie

(1) Za neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd podľa § 15 ods. 1 písm. a) a za vypúšťanie väčšieho množstva odpadových vôd, než bolo dojednané, zaplatí odberateľ dodávateľovi penále vo výške trojnásobku stočného pripadajúceho na množstvo odpadových vôd neoprávnene do verejnej kanalizácie vypustených.

(2) Za neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie podľa § 15 ods. 1 písm. b) a c) a za vypúšťanie odpadových vôd vo vyššej než dojednanej teplote zaplatí organizácia (odberateľ) dodávateľovi penále 10 000 Kčs.

(3) Za vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie vo vyššej koncentračnej alebo vyššej bilančnej hodnote znečistenia, než bolo dohodnuté, prípadne než je určené kanalizačným poriadkom ak došlo k vypusteniu takých vôd do verejnej kanalizácie bez uzavretia zmluvy, zaplatí odberateľ dodávateľovi penále vypočítané tak, že za prekročenie každého ukazovateľa koncentračnej alebo bilančnej hodnoty znečistenia o 1 % je penále 8 % stočného za dobu, po ktorú k prekročeniu dochádzalo, vždy za každý začatý deň prekročenia; ak sa hodnota prekročenia zmení v priebehu jeho trvania, za základ pre výpočet penále sa vezme najvyššia zistená hodnota. Ak dobu prekračovania príslušného ukazovateľa nemožno presne určiť predpokladá sa, že táto doba je 30 dní.

(4) Za vypúšťanie látok, ktorých vniknutiu do verejnej kanalizácie sa musí zabrániť,13) do verejnej kanalizácie zaplatí odberateľ dodávateľovi penále 50 000 Kčs, a to za každý druh takej látky osobitne.

(5) Rovnaké penále ako v odseku 4 zaplatí odberateľ dodávateľovi, ak postúpi práva zo zmluvy na tretiu organizáciu bez súhlasu dodávateľa (§ 6 ods. 3).

(6) Vznik práva na penále sa posudzuje za každé odberné miesto samostatne. Ak je vypúšťanie odpadových vôd neoprávnené z viacerých dôvodov (§ 15 ods. 1), vypočíta sa penále za každé porušenie povinnosti osobitne.

TRETIA ČASŤ

PODKLADY PRE FAKTUROVANIE A PLATENIE16)

§ 18

(1) Ak odberateľ odoberá vodu z verejných výtokových stojanov, je vodné11) vypočítané podľa ročných smerných čísel spotreby so znížením o 50 %, ak je stojan vzdialený do 100 m, a o 70 %, ak je stojan vzdialený vyše 100 m od sídla odberateľa.

(2) Pri náhradnom plnení (§ 10 ods. 4) platí odberateľ len za vodu skutočne dodanú.11)

(3) Ak odpadové vody odberateľ dováža až do čistiarní odpadových vôd v cisternách a iba sa čistia, uhrádza odberateľ dodávateľovi namiesto stočného17) skutočné náklady spojené s čistením odpadových vôd.


ŠTVRTÁ ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 20

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1979 s výnimkou ustanovení § 9 ods. 1 písm. a) a § 15 ods. 1 písm. a), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. aprílom 1980.


Hlavný arbiter Československej socialistickej republiky:

Brandejs v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 30 ods. 1 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon),
§ 1 vyhlášky Ministerstva lesného a vodného hospodárstva ČSR č. 144/1978 Zb. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách,
§ 1 vyhlášky Ministerstva lesného a vodného hospodárstva SSR č. 154/1978 Zb. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

2) § 24 ods. 1 zákona č. 138/1973 Zb.,
§ 2 vyhlášky č. 144/1978 Zb.,
§ 2 vyhlášky č. 154/1978 Zb.

3) Článok I smerníc Štátneho výboru pre výstavbu a Ústrednej správy vodného hospodárstva č. 129/1957 Ú. l. (Ú. v.) o spôsobe plánovania, financovania, projektovania a robenia vodovodných a kanalizačných prípojok.

4) Najmä § 8 a 9 zákona č. 138/1973 Zb.

5) § 129a zákona.

6) § 6a vyhlášky Ministerstva lesného a vodného hospodárstva ČSR č. 49/1975 Zb. o postupe vodohospodárskych orgánov pri uvádzaní doterajšieho nakladania s vodami do súladu s vodným zákonom a o postupe pri vydávaní povolení na vypúšťanie odpadových alebo zvláštnych vôd do verejných kanalizácií.
§ 6a vyhlášky Ministerstva lesného a vodného hospodárstva SSR č. 97/1975 Zb. o postupe vodohospodárskych orgánov pri uvádzaní doterajšieho nakladania s vodami do súladu s vodným zákonom a o postupe pri vydávaní povolení na vypúšťanie odpadových alebo zvláštnych vôd do verejných kanalizácií.

7) § 24 ods. 2 a 3 zákona č. 138/1973 Zb.

7a) Objekty jednotnej klasifikácie stavebných objektov odborov:
801 16 budovy jasieľ
801 17 budovy dojčenských ústavov, detských domovov pre deti do troch rokov a detských ozdravovní
801 22 budovy očistných kúpeľov
801 31 budovy materských škôl
801 32 budovy učební všeobecnovzdelávacích škôl
801 33 budovy učební učňovských škôl a odborných škôl
801 34 budovy učební odborných škôl
801 35 budovy posluchární a pedagogických pracovní vysokých škôl
801 4 budovy pre vedu, kultúru a osvetu (s výnimkou budov laboratórií podskupiny 801 48)
801 5 budovy pre telovýchovu
801 6 budovy pre riadenie, správu a administratívu
801 72 budovy ubytovní pracujúcich, študujúcich a žiakov bez vývarovne
801 73 budovy ubytovní pracujúcich, študujúcich a žiakov s vývarovňou
801 75 budovy detských domovov (pre deti do troch rokov) a domovov mládeže, bez vývarovne
801 76 budovy detských domovov (pre deti do troch rokov) a domovov mládeže, s vývarovňou
801 77 budovy pre spoločnú rekreáciu
801 86 budovy stravovní pre žiakov a študentov
801 9 budovy pre sociálnu starostlivosť
802 1 haly pre vedu, kultúru a osvetu
802 2 haly pre telovýchovu
802 44 haly pre spoločné ubytovanie a rekreáciu
802 45 haly pre sociálnu starostlivosť
803 budovy na bývanie

8) ČSN 73 6760 - Vnútorná kanalizácia, ČSN 73 6701 - Stokové siete a kanalizačné prípojky, ČSN 73 5620 - Vodovodné rady a prípojky, ČSN 73 6660 - Vnútorné vodovody.

9) § 30 ods. 3 zákona č. 138/1973 Zb.

10) § 9 a 22 vyhlášky č. 144/1978 Zb.
§ 9 a 22 vyhlášky č. 154/1978 Zb.

11) § 37 ods. 1 a 2 vyhlášky č. 144/1978 Zb.§ 37 ods. 1 a 2 vyhlášky č. 154/1978 Zb.Cenník veľkoobchodných a maloobchodných cien evid. č. VC-MC-17/9 - odbor 795.

11a) § 38 ods. 2 vyhlášky Ministerstva lesného a vodného hospodárstva ČSR č. 144/1978 Zb. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
§ 38 ods. 2 vyhlášky Ministerstva lesného a vodného hospodárstva SSR č. 154/1978 Zb. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

12) § 24 ods. 2 a 4 zákona č. 138/1973 Zb.

13) § 24 ods. 2 zákona č. 138/1973 Zb.

13a) Tretia časť nariadenia vlády ČSSR č. 35/1979 Zb. o odplatách vo vodnom hospodárstve v úplnom znení vyhlásenom pod č. 2/1989 Zb.

13b) § 3 nariadenia vlády ČSSR č. 26/1975 Zb. o pokutách za porušenie povinností ustanovených na úseku vodného hospodárstva.

14) § 9 vyhlášky č. 144/1978 Zb.
§ 9 vyhlášky č. 154/1978 Zb.

15) § 3, 4 a 5 vládnej vyhlášky č. 16/1966 Zb. o náhradách za vypúšťanie nečistených alebo nedostatočne čistených odpadových vôd do vodných tokov.
§ 8, 9, 10 a 11 nariadenia vlády ČSSR č. 35/1979 Zb. o odplatách vo vodnom hospodárstve.

16) Vyhláška č. 154/1975 Zb. o fakturovaní a platení dodávok neinvestičnej povahy.

17) § 37 ods. 1 a 3 vyhlášky č. 144/1978 Zb.
§ 37 ods. 1 a 3 vyhlášky č. 154/1978 Zb.
Cenník veľkoobchodných a maloobchodných cien evid. č. VC-MC-17/9 - odbor 795.