Vyhláška č. 134/1979 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Filipínskej republiky

Čiastka 26/1979
Platnosť od 10.12.1979 do30.04.2004
Účinnosť od 25.12.1979 do30.04.2004
Zrušený 343/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 13 dňom 22. novembra 1978.

134

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 26. októbra 1979

o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Filipínskej republiky

Dňa 9. marca 1977 bola v Manile podpísaná Obchodná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Filipínskej republiky.

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 13 dňom 22. novembra 1978.

České znenie dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

OBCHODNÁ DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Filipínskej republiky

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Filipínskej republiky, ďalej označené ako zmluvné strany,

vedené prianím rozvíjať a upevňovať vzájomné priame obchodné a hospodárske vzťahy v súlade so svojím rozvojom, obchodnými potrebami a cieľmi na obojstranne výhodných základoch,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú podporovať rozvoj obchodných a hospodárskych vzťahov medzi oboma krajinami v súlade so zákonmi, nariadeniami a pravidlami platnými v každej krajine.

Článok 2

Zmluvné strany si navzájom poskytnú zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod vo všetkých veciach týkajúcich sa:

a) ciel a poplatkov každého druhu včítane spôsobu ukladania ciel a poplatkov vyberaných pri dovoze alebo vývoze alebo pri prevode platieb za dovoz alebo vývoz;

b) pravidiel a postupov spojených s colným odbavovaním;

c) všetkých vnútorných dávok alebo iných vnútorných poplatkov akéhokoľvek druhu, ukladaných v súvislosti s dovozom alebo vývozom tovaru;

d) vydávania dovozných a vývozných licencií.

Článok 3

Ustanovenia článku 2 sa nevzťahujú:

a) na tarifné preferencie alebo iné výhody, ktoré niektorá strana poskytuje alebo môže poskytnúť na uľahčenie pohraničného styku;

b) na osobitné preferencie alebo iné výhody poskytnuté niektorou stranou, ktoré vyplývajú z jej účasti v colnej únii alebo v oblasti voľného obchodu alebo z opatrení vedúcich k utvoreniu colnej únie alebo oblasti voľného obchodu;

c) na tarifné preferencie alebo iné výhody, ktoré Filipíny môžu poskytnúť rozvojovým krajinám v rámci rozvoja obchodnej a hospodárskej spolupráce v súlade so zásadami Konferencie Spojených národov o obchode a rozvoji.

Článok 4

Dovoz a vývoz tovaru za ceny prevládajúce na svetovom trhu sa bude vykonávať medzi československými organizáciami zahraničného obchodu a filipínskymi dovoznými a vývoznými podnikmi oprávnenými vykonávať zahraničný obchod v súlade so zákonmi, nariadeniami a pravidlami platnými v každej krajine.

Článok 5

Dodávky tovaru medzi oboma krajinami sa budú uskutočňovať v súlade s listinami tovaru uvedenými v prílohách „A“ a „B“, ktoré sú indikatívne a môžu sa vzájomnou dohodou oboch strán doplniť ďalším tovarom.

Ustanovenie predchádzajúceho odseku nezabraňuje uskutočňovaniu obchodných operácií v tovare, ktorý nie je uvedený v prílohách.

Článok 6

Všetky bežné platby medzi oboma krajinami sa budú uskutočňovať vo voľne zameniteľnej mene pri dodržiavaní devízových predpisov a ďalších zákonov, nariadení a pravidiel platných v každej krajine.

Toto ustanovenie nezabraňuje uzavieraniu iných platobných usporiadaní na uľahčenie obchodu, ak sa o tom zmluvné strany dohodnú.

Článok 7

V záujme ďalšieho rozvoja obchodu medzi oboma krajinami si zmluvné strany budú navzájom uľahčovať účasť na veľtrhoch usporadúvaných v každej krajine a usporadúvanie výstav jednej krajiny na území druhej krajiny za podmienok dohodnutých medzi príslušnými úradmi.

Oslobodenie výrobkov a vzoriek určených na veľtrhy a výstavy od ciel a ďalších podobných poplatkov, ako aj predaj a nakladanie s nimi budú podrobené zákonom, nariadeniam a pravidlám krajiny, kde sa veľtrh alebo výstava koná.

Článok 8

Zmluvné strany nebudú vyvážať tovar pochádzajúci od druhej zmluvnej strany pod cenou prevládajúcou na svetovom trhu alebo v množstve, ktoré by mohlo mať nepriaznivý vplyv na trh.

Článok 9

Akýkoľvek spor týkajúci sa obchodných operácií uzavretých v súlade s touto dohodou sa vyrieši priateľskou cestou. Pokiaľ sa tak nestane, strany kontraktu predložia prípad rozhodcom v súlade s ustanoveniami kontraktu. Pokiaľ nie je v kontrakte ustanovenie o rozhodcovskom konaní, predložia prípad rozhodcom, na ktorých sa strany kontraktu navzájom dohodnú.

Článok 10

Ustanovenia tejto dohody neobmedzujú práva ani jednej zmluvnej strany prijať alebo uplatniť opatrenia:

a) na ochranu verejného zdravia, morálky, poriadku a bezpečnosti;

b) na ochranu rastlín a živočíchov pred chorobami;

c) na ochranu celkovej vonkajšej finančnej pozície a celkovej platobnej rovnováhy;

d) na ochranu domácej výroby v súlade s ustanoveniami Všeobecnej dohody o clách a obchode;

e) na ochranu národného umeleckého, historického alebo archeologického bohatstva.

Článok 11

Zmluvné strany sa budú navzájom radiť na žiadosť niektorej z nich o všetkých veciach spoločného záujmu, ako aj o opatreniach smerujúcich k rozvoju vzájomnej spolupráce a obchodných stykov týkajúcich sa realizácie ustanovení tejto dohody.

Každá schôdzka zvolaná v súlade s týmto článkom na žiadosť niektorej strany sa bude konať na vzájomne dohodnutom mieste, a to nie neskôr ako 90 dní po dni, čo dostane žiadosť druhá strana.

Článok 12

Ustanovenia tejto dohody sa budú vzťahovať aj po skončení jej platnosti na kontrakty uzavreté počas platnosti tejto dohody, ktoré však neboli splnené ku dňu skončenia jej platnosti.

Článok 13

Táto dohoda nadobudne platnosť dňom výmeny nót potvrdzujúcich, že bola ratifikovaná alebo schválená v súlade s príslušnými zákonmi zmluvných strán. Zostane v platnosti jeden rok a zostane v platnosti aj po skončení tohto obdobia, pokiaľ ju niektorá zo strán písomne nevypovie s trojmesačnou lehotou.

V čase platnosti dohody môže každá strana písomne navrhnúť jej zmenu a druhá strana odpovie do 120 dní po prijatí takého návrhu. Ustanovenia dohody sa môžu zmeniť vzájomnou dohodou zmluvných strán.

Vyhotovené a podpísané v Manile 9. marca 1977 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku, po jednom pre každú zmluvnú stranu, pričom obe vyhotovenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Andrej Barčák v. r.,

minister zahraničného obchodu

Za vládu

Filipínskej republiky:

Troadio T. Quiazon v. r.,

minister obchodu

PRÍLOHA A

Tovar na vývoz z Filipínskej republiky

1. Kokosový olej

2. Drevo

3. Cement

4. Káva

5. Tropické ovocie

6. Tabak

7. Koncentrát medi

8. Koncentrát niklu

9. Koncentrát olova

10. Chrómová ruda

11. Mangánová ruda

12. Vyrezávky z dreva

13. Nábytok

14. Odevy

15. Ručné výrobky

PRÍLOHA B

Tovar na vývoz z Československej socialistickej republiky

1. Textilné a garbiarske stroje

2. Elektrické stroje a príslušenstvo

3. Priemyselné zariadenia a príslušenstvo

4. Kovoobrábacie a drevoobrábacie stroje

5. Stavebné a cestné stroje

6. Vedecké, meracie a laboratórne zariadenia

7. Kompresory a dieselové stroje

8. Vozidlá včítane nákladných automobilov

9. Ostatné priemyselné zariadenia

10. Liečivá

11. Keramické výrobky na priemyselné použitie

12. Výrobky z papiera

13. Štatistické stroje

14. Písacie a počítacie stroje

15. Chmeľ a slad

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.