Vyhláška č. 103/1979 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o nomenklatúrach študijných odborov na stredných odborných učilištiach, gymnáziách, stredných odborných školách, konzervatóriách, stredných školách pre pracujúcich, odborných školách a na stredných školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, o sústave učebných odborov na stredných odborných učilištiach a o štúdiu na nich

(v znení č. 84/1981 Zb.)

Čiastka 21/1979
Platnosť od 31.08.1979 do31.12.1984
Účinnosť od 01.09.1981 do31.12.1984
Zrušený 152/1984 Zb.

103

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky

z 31. júla 1979

o nomenklatúrach študijných odborov na stredných odborných učilištiach, gymnáziách, stredných odborných školách, konzervatóriách, stredných školách pre pracujúcich, odborných školách a na stredných školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, o sústave učebných odborov na stredných odborných učilištiach a o štúdiu na nich

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Federálnym štatistickým úradom a ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 5 ods. 4, § 9 ods. 4, § 21 ods. 4 a § 22 ods. 4 a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky podľa § 9 ods. 4 zákona č. 63/1978 Zb. o opatreniach v sústave základných a stredných škôl ustanovujú:


§ 1

Nomenklatúry študijných odborov a sústava učebných odborov

Stredné odborné učilištia, gymnáziá, stredné odborné školy, konzervatóriá, stredné školy pre pracujúcich, odborné školy a stredné školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť vychovávajú žiakov, učňov a študujúcich popri zamestnaní v skupinách študijných odborov, v študijných odboroch a zameraniach študijných odborov, v sústave skupín učebných odborov, učebných odboroch a zameraniach učebných odborov, ktoré sa uvádzajú v prílohe č. 1.

§ 2

Denné štúdium absolventov gymnázií

(1) Stredné odborné školy organizujú denné štúdium absolventov gymnázií v samostatných triedach v študijných odboroch1) podľa oddielu C prílohy č. 1.

(2) Denné štúdium absolventov gymnázií na stredných odborných školách je dvojročné, s výnimkou študijných odborov Výpočtová technika a spracovanie informácií, Sociálno-právna starostlivosť - zameranie správne, Vedecké a technické informácie, Učiteľstvo pre materské školy, Vychovávateľstvo a Kultúrno-výchovná práca, v ktorých je štúdium jednoročné. Absolventi gymnázií, kde súčasťou štúdia je odborná príprava na vykonávanie povolaní a činností v národnom hospodárstve, správe a kultúre, sa zaraďujú pri dvojročnom štúdiu do druhého ročníka štúdia zodpovedajúceho študijnému odboru na gymnáziu.

§ 3

Štúdium popri zamestnaní

(1) Stredné odborné učilištia, gymnáziá, stredné odborné školy, konzervatóriá, stredné školy pre pracujúcich a odborné školy organizujú štúdium popri zamestnaní; na stredných školách pre pracujúcich zriaďovaných socialistickými organizáciami a na stredných odborných učilištiach zriaďovaných generálnymi riaditeľstvami výrobných hospodárskych jednotiek alebo orgánmi, ktoré plnia obdobnú funkciu, prípadne hospodárskymi organizáciami, organizujú toto štúdium so súhlasom týchto orgánov alebo organizácií.

(2) Štúdium popri zamestnaní na stredných odborných učilištiach je určené pre pracujúcich, ktorí v pracovnom alebo obdobnom pracovnom vzťahu vykonávajú práce zodpovedajúce príslušnému študijnému alebo učebnému odboru; organizuje sa v študijných a učebných odboroch uvedených v oddieli A a E prílohy č. 1, pričom:

a) pre pracujúcich so základným vzdelaním trvá v študijných odboroch 4 roky, v učebných odboroch 3 roky a 4 mesiace alebo 2 roky a 4 mesiace,

b) pre absolventov tých gymnázií, kde súčasťou štúdia je odborná príprava na vykonávanie povolaní a činností v národnom hospodárstve, správe a kultúre2) a absolventov stredných odborných škôl príbuzného odboru trvá až 1 rok; štúdium v študijných odboroch je jednoročné, v učebných odboroch je dĺžka štúdia uvedená v oddieli E prílohy č. 1,

c) pre absolventov ostatných gymnázií a absolventov ostatných stredných odborných škôl trvá až 2 roky; štúdium v študijných odboroch je dvojročné, v učebných odboroch je dĺžka štúdia uvedená v oddieli E prílohy č. 1.

(3) Štúdium popri zamestnaní pre pracujúcich so základným vzdelaním na gymnáziách je štvorročné, na odborných školách trojročné, na stredných odborných školách a konzervatóriách päťročné; ďalšie štúdium na konzervatóriách, ktoré poskytujú vyššie vzdelanie, je jednoročné alebo dvojročné. Podľa potreby sa organizuje v študijných odboroch podľa oddielu B a C prílohy č. 1.

(4) Štúdium popri zamestnaní pre pracujúcich, ktorí vykonali záverečnú učňovskú skúšku v učebnom odbore podľa oddielu E prílohy č. 1, je v príbuznom študijnom odbore na odborných školách jednoročné, na stredných odborných školách trojročné a na gymnáziách dvojročné.

(5) Štúdium popri zamestnaní absolventov gymnázií a absolventov študijných odborov stredných odborných učilíšť a štvorročných učebných odborov ukončených maturitnou skúškou sa organizuje na stredných odborných školách v študijných odboroch podľa oddielu C prílohy č. 1. Štúdium je dvojročné. Štúdium absolventov gymnázií, na ktorých súčasťou štúdia je odborná príprava na vykonávanie povolaní, a absolventov študijných odborov stredných odborných učilíšť a štvorročných učebných odborov ukončených maturitnou skúškou je jednoročné a absolventi sa zaraďujú do druhého ročníka štúdia absolventov gymnázií na stredných odborných školách príbuzného študijného odboru.

§ 4

Pomaturitné štúdium

Pomaturitné štúdium na stredných odborných učilištiach, gymnáziách a stredných odborných školách je najmenej jednoročné v rozsahu 400 vyučovacích hodín večerného alebo 160 konzultačných hodín diaľkového štúdia v školskom roku. Dĺžku pomaturitného štúdia určujú príslušné učebné plány.

§ 5

Štúdium jednotlivých predmetov

(1) Stredné odborné učilištia, gymnáziá, stredné odborné školy, konzervatóriá a odborné školy organizujú štúdium jednotlivých predmetov.3) Štúdium sa končí skúškou z vyučovacieho predmetu. Študujúci sa môžu na skúšku z vyučovacieho predmetu pripraviť aj individuálne.

(2) Štúdiom jednotlivých vyučovacích predmetov sa pracujúci môžu pripraviť aj na vykonanie externej maturitnej skúšky, a to v študijných odboroch, v ktorých sa umožňuje robiť externú maturitnú skúšku.4)

§ 6

Štúdium vrcholových športovcov

Vrcholovým športovcom sa umožňuje štúdium na stredných školách podľa individuálnych učebných plánov a v triedach a na školách pre nich zriaďovaných. Vrcholovým športovcom prijatým na denné štúdium sa umožňuje aj vyučovanie podľa učebných plánov a učebných osnov štúdia popri zamestnaní.

§ 7

Prechodné ustanovenia

(1) V stredných odborných učilištiach5) sa vychovávajú aj učni v učebných odboroch podľa prílohy č. 2, pokiaľ sa ich výchova nezabezpečuje v odborných učilištiach alebo učňovských školách.

(2) Do učebných odborov podľa prílohy č. 2 sa môžu učni naposledy prijímať na školský rok 1980/81.


§ 8

Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1. smernice o prevádzkovej praxi žiakov a škôl riadených Povereníctvom školstva a kultúry publikované v čiastke 98/1956 Ú. v. (Ú. l.),

2. smernice Ministerstva školstva a kultúry a Ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva č. 41/1966 Zb. o výpomoci žiakov škôl II. cyklu (vrátane učňov) pri špičkových poľnohospodárskych prácach,

3. § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 11/1971 Zb. o učebných odboroch a o organizácii výchovy učňov,

4. časť II prílohy úpravy Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 28. augusta 1974 č. 4841/1974-II/2 o nomenklatúrach skupín, odborov a zameraní štúdia na vysokých školách, konzervatóriách, stredných odborných a odborných školách (Zvesti MŠ a MK SSR 1974, zošit 10 a ako úprava č. 10/1974 Ú. v. SSR) registrovanej v čiastke 24/1974 Zb.,

5. úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky zo 6. decembra 1976 č. 14 571/1976-III o stredných školách pre pracujúcich v sústave výchovných a vzdelávacích zariadení na prípravu mládeže na robotnícke povolania (Zvesti MŠ a MK SSR 1977, zošit 3 a ako úprava č. 5/1977 Ú. v. SSR) registrovaná v čiastke 11/1977 Zb.

§ 9

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1979.


Prvý námestník

ministra zdravotníctva:

MUDr. Hatiar CSc. v. r.

Prvý námestník

ministra školstva:

Prof. PhDr. Kilár CSc. v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky č. 103/1979 Zb.

ODDIEL A

Nomenklatúra skupín študijných odborov, študijných odborov a zameraní študijných odborov na stredných odborných učilištiach

KódSKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV
Študijný odbor
Zameranie študijného odboru na:
Určený pre:
chlapcov = CH
dievčatá = D
Študijný odbor zavedený odNázov zodpovedajúceho štvorročného učebného odboru ukončeného maturitnou skúškou
12345
01NASTAVOVANIE, RIADENIE A OBSLUHA VÝROBNÝCH STROJOV A ZARIADENÍ
01-11-4Baník mechanizátorCH1. 9. 1979-
01-12-4Mechanik banských strojov a veľkostrojovCH1. 9. 1978Mechanik banských strojov a veľkostrojov
01-3Mechanik nastavovač
Mechanička nastavovačka
01-31-4- výrobné linkyCH1. 9. 1978Mechanik výroby prefabrikátov
01-32-4- obrábacie stroje a linkyCH, D1. 9. 1978Univerzálny obrábač kovov
Univerzálna obrábačka kovov
01-33-4- stroje na prípravu a spracovanie vlákienCH1. 9. 1978Nastavovač textilných strojov (so zameraním na pradiarske stroje)
01-34-4- stroje na tkanieCH1. 9. 1978Nastavovač textilných strojov (so zameraním na tkáčske stroje)
01-35-4- pletiarske strojeCH1. 9. 1978Nastavovač textilných strojov (so zameraním na pletiarske stroje)
02,03HUTNÍCTVO, STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA
02-2Hutník operátor
02-21-4- metalurgiuCH1. 9. 1978Hutník operátor (so zameraním na metalurgiu)
02-22-4- tvárnenie kovovCH1. 9. 1978Hutník operátor (so zameraním na tvárnenie kovov)
02-3Mechanik
02-32-4- číslicovo riadené strojeCH1. 9. 1978Mechanik programovo (číslicovo) riadených strojov
02-33-4- organizačné a výpočtové strojeCH1. 9. 1978-
02-43-4Letecký mechanikCH1. 9. 1978Letecký mechanik
02-44-4Mechanik lietadlových prístrojov
Mechanička lietadlových prístrojov
CH, D1. 9. 1978Mechanik lietadlových prístrojov
02-45-4Mechanik strojov a zariadeníCH1. 9. 1980-
04ELEKTROTECHNIKA, DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE
04-41-4Mechanik silnoprúdových zariadení
Mechanička silnoprúdových zariadení
CH, D1. 9. 1978Elektromechanik
Elektromechanička
04-42-4Banský elektromontérCH1. 9. 1978Banský elektromontér
04-43-4Mechanik oznamovacích a zabezpečovacích zariadení
Mechanička oznamovacích a zabezpečovacích zariadení
CH, D1. 9. 1978Elektromechanik oznamovacích a zabezpečovacích zariadení
Elektromechanička oznamovacích a zabezpečovacích zariadení
04-44-4Mechanik automatizačnej techniky
Mechanička automatizačnej techniky
CH, D1. 9. 1978Mechanik meracích a regulačných prístrojov
Mechanička meracích a regulačných prístrojov
Mechanik meracích a regulačných prístrojov (so zameraním na elektrárenskú prevádzku)
04-45-4Mechanik elektronik
Mechanička elektronička
CH, D1. 9. 1978Mechanik elektronických zariadení
Mechanička elektronických zariadení
04-46-4Mechanik prenosových zariadení
Mechanička prenosových zariadení
CH, D1. 9. 1978Mechanik telekomunikačných prenosových zariadení
Mechanička telekomunikačných prenosových zariadení
04-48-4Spojový manipulant
Spojová manipulantka
CH, D1. 9. 1978Spojový manipulant
Spojová manipulantka
06OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA, POTRAVINÁRSTVO A POLYGRAFIA
06-2Chemik operátor
Chemička operátorka
06-21-4- priemyselnú chémiuCH, D1. 9. 1978Prevádzkový chemik
Prevádzková chemička
06-22-4- výrobu celulózy a papieraCH, D1. 9. 1978-
06-23-4- farmaceutickú výrobuCH, D1. 9. 1978Prevádzkový chemik (so zameraním na farmaceutickú výrobu)
Prevádzková chemička (so zameraním na farmaceutickú výrobu)
06-35-4Sadzač
Sadzačka
CH, D1. 9. 1979-
06-36-4Tlačiar na polygrafických strojochCH1. 9. 1979-
06-37-4Reprodukčný grafik
Reprodukčná grafička
CH, D1. 9. 1979-
45POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
45-4Operátor poľnohospodárskej techniky
Operátorka poľnohospodárskej techniky
45-41-4- rastlinnú výrobuCH1. 9. 1978Mechanik poľnohospodárskej techniky (so zameraním na rastlinnú výrobu)
45-42-4- živočíšnu výrobuCH, D1. 9. 1978Mechanik poľnohospodárskej techniky (so zameraním na živočíšnu výrobu)
Mechanička poľnohospodárskej techniky (so zameraním na živočíšnu výrobu)
45-55-4Chovateľ cudzokrajných zvierat
Chovateľka cudzokrajných zvierat
CH, D1. 9. 1978Chovateľ cudzokrajných zvierat
Chovateľka cudzokrajných zvierat
55ZDRAVOTNÍCTVO
55-31-4Ortopedický protetik
Ortopedická protetička
CH, D1. 9. 1978Ortopedický protetik
Ortopedická protetička
64EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
64-41-4Kníhkupec
Kníhkupkyňa
CH, D1. 9. 1978Kníhkupec
Kníhkupkyňa
64-44-4Čašník
Servírka
CH, D1. 9. 1978Čašník
Servírka
64-46-4KozmetičkaD1. 9. 1978

ODDIEL B

Nomenklatúra skupín študijných odborov, študijných odborov a zameraní študijných odborov na gymnáziách

KódSKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV
Študijný odbor
Zameranie študijného odboru na:
19-01-51)Gymnázium - prírodovedný odbor
01Matematiku
02Matematiku a fyziku
05Chémiu a biológiu
11Pedagogiku
12Telesnú výchovu
23Technické základy strojárstva
24Technicko-ekonomické základy strojárstva
25Technické základy elektrotechniky
26Technicko-ekonomické základy elektrotechniky
27Technické základy priemyselnej chémie
28Technicko-ekonomické základy priemyselnej chémie
35Technické základy stavebníctva
36Technickok-ekonomické základy stavebníctva
38Technické základy programovania
41Technické základy poľnohospodárstva
42Technicko-ekonomické základy poľnohospodárstva
63Základy všeobecnej ekonomiky
64Základy ekonomiky odvetvia strojárstva
65Základy ekonomiky odvetvia elektrotechniky
66Základy ekonomiky odvetvia priemyselnej chémie
67Základy ekonomiky odvetvia stavebníctva
68Základy ekonomiky odvetvia poľnohospodárstva
73Moderné jazyky
82Hudobnú výchovu
83Výtvarnú výchovu
79-01-5Gymnázium - humanitný odbor
11Pedagogiku
12Telesnú výchovu
23Technické základy strojárstva
24Technicko-ekonomické základy strojárstva
25Technické základy elektrotechniky
26Technicko-ekonomické základy elektrotechniky
27Technické základy priemyselnej chémie
28Technicko-ekonomické základy priemyselnej chémie
35Technické základy stavebníctva
36Technicko-ekonomické základy stavebníctva
38Technické základy programovania
41Technické základy poľnohospodárstva
42Technicko-ekonomické základy poľnohospodárstva
63Základy všeobecnej ekonomiky
64Základy ekonomiky odvetvia strojárstva
65Základy ekonomiky odvetvia elektrotechniky
66Základy ekonomiky odvetvia priemyselnej chémie
67Základy ekonomiky odvetvia stavebníctva
68Základy ekonomiky odvetvia poľnohospodárstva
71Klasické jazyky
73Moderné jazyky
82Hudobnú výchovu
83Výtvarnú výchovu
79-02-5Gymnázium2)
01Matematiku
02Matematiku a fyziku
05Chémiu a biológiu
13Základy ložiskovej geológie
21Základy baníctva
22Základy hutníctva
23Základy strojárstva
26Základy elektrotechniky
28Základy technickej chémie
36Základy stavebníctva
37Základy dopravy
38Základy programovania a počítačových systémov
39Základy spojov
42Základy poľnohospodárskej výroby
61Základy ekonomiky obchodu a služieb
62Základy cestovného ruchu
63Základy ekonomiky a organizácie
72Základy knihovníctva
73Živé jazyky
75Pedagogiku a osvetovú prácu
76Telesnú výchovu
82Hudobnú výchovu
83Výtvarnú výchovu

ODDIEL C

Nomenklatúra skupín študijných odborov, študijných odborov a zamerania študijných odborov na stredných odborných školách, konzervatóriách a odborných školách

KódSKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV
Študijný odbor
Zameranie študijného odboru
Vysvetlivky:
21BANÍCTVO A BANÍCKA GEOLÓGIA
21-41-6Geologický prieskum a banské meračstvo
21-42-6Dobývanie uhlia
01Hlbinné dobývanie uhlia
02Povrchové dobývanie uhlia
21-43-6Dobývanie a úprava rúd a nerudných surovín
21-44-6Ťažba a spracovanie kameňa
22HUTNÍCTVO
22-34-6Zlievačstvo
22-35-6Hutníctvo1)
23STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA
23-81-6Strojárstvo
23-82-6Prístrojová a automatizačná technika
26ELEKTROTECHNIKA
26-61-6Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky
26-62-6Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia
01Obrazová, zvuková a prenosová technika
02Prístrojová a zdravotnícka technika
26-63-6Meracia a automatizačná technika
01Výpočtové a riadiace systémy
26-64-6Elektrovákuová a polovodičová technika
26-65-6Prístrojová a prevádzková technika jadrových zariadení
27TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
27-24-6Technológia cementu, vápna a maltovín
27-25-6Tehliarstvo a výroba žiaruvzdorných materiálov2)
27-26-6Technológia keramiky
27-27-6Technológia skla
28OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA
28-51-6Chemická technológia
28-52-6Výroba a spracovanie makromolekulárnych látok
28-53-6Výroba celulózy a papiera
29POTRAVINÁRSTVO
29-41-6Výroba cukru a cukroviniek
29-42-6Priemyselná výroba krmív a mlynárstvo
29-43-6Spracovanie múky
29-44-6Kvasná technológia
29-45-6Spracovanie mlieka
29-46-6Výroba tukov
29-47-6Spracovanie mäsa
29-48-6Konzervárstvo
31TEXTIL A ODEVNÍCTVO
31-21-6Pradiarstvo
31-22-6Tkáčstvo
31-23-6Pletiarstvo
01Pletiarstvo - technická vetva
02Pletiarstvo - výrobná vetva
31-24-6Chemická technológia textilu
31-25-6Výroba odevov a bielizne
01Konfekcia pletených výrobkov
32SPRACOVANIE KOŽE A VÝROBA OBUVI
32-30-6Garbiarstvo
32-31-6Výroba obuvi a galantérneho tovaru
01Výroba obuvi
02Výroba galantérneho tovaru
33SPRACOVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV
33-31-6Drevárstvo
33-33-6Stolárstvo
33-35-6Čalúnnictvo a dekoratérstvo
33-37-6Výroba hudobných nástrojov
34POLYGRAFIA, SPRACOVANIE PAPIERA, FILM A FOTOGRAFIA
34-31-6Polygrafia
36STAVEBNÍCTVO A ZAMEMERAČSTVO
36-32-6Pozemné stavby3)
36-52-6Technické zariadenia budov
36-53-6Dopravné stavby
36-54-6Vodohospodárske stavby4)
36-55-6Geodézia
37DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE
37-41-6Zabezpečovacia a oznamovacia technika v železničnej doprave
37-42-6Elektrická trakcia a koľajové vozidlá v železničnej doprave
37-43-6Železničná doprava a preprava
37-44-6Prevádzka automobilovej dopravy
37-45-6Prevádzka lodnej dopravy
37-46-6Spojová technika
37-47-6Údržba a rekonštrukcia tratí
37-48-6Mestská hromadná doprava
39ŠPECIÁLNE TECHNICKÉ ODBORY
39-62-6Technická obsluha prostriedkov výpočtovej techniky
42POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
42-11-6, 3Záhradníctvo5)
42-13-6Pestovateľstvo - chovateľstvo
42-14-6Vinohradníctvo
42-15-6Rybárstvo
42-16-6Hydinárstvo
42-17-6Mechanizácia poľnohospodárskej výroby
42-19-6Lesníctvo
42-31-6Pestovateľstvo6)
42-32-6Chovateľstvo7)
43VETERINÁRNE VEDY
43-30-6Veterinárstvo
53ZDRAVOTNÍCTVO
53-01-6Zdravotná sestra
53-02-6Detská sestra
53-03-6Ženská sestra
53-04-6Diétna sestra
53-06-6Rehabilitačný pracovník
53-07-6Asistent hygienickej služby
53-08-6Zdravotnícky laborant
53-09-6Rádiologický laborant
53-10-6Zubný laborant
53-11-6Farmaceutický laborant
53-12-6Očný optik
53-13-6Ortopedický protetik
63EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
63-01-6Všeobecná ekonomika
01Zahraničný obchod
63-02-6Ekonomika spojov
63-03-6Ekonomika služieb
63-04-6Ekonomika obchodu a služieb
63-05-6Ekonomika poľnohospodárstva
63-06-6Výpočtová technika a spracovanie informácií
63-14-6Cestovný ruch a spoločné stravovanie
01Cestovný ruch
02Ekonomika a prevádzka hotelov
03Ekonomika a prevádzka spoločného stravovania
04Prevádzka hotelov a spoločného stravovania
63-33-6Administratíva a sekretárske práce
68PRÁVNE VEDY
68-51-6Sociálno-právna starostlivosť
01Správne zameranie
02Sociálne zameranie
03Kádrová a personálna práca
72PUBLICISTIKA, KNIHOVNÍCTVO A VEDECKÉ INFORMÁCIE
72-47-6Knihovníctvo8)
72-50-6Vedecké a technické informácie
76UČITEĽSTVO
76-40-6Učiteľstvo na materských školách
76-41-6Vychovávateľstvo9)
76-43-6Kultúrno-výchovná práca
82UMENIE, ÚŽITKOVÉ UMENIE A RUČNÁ UMELECKOREMESELNÁ VÝROBA
82-26-76Herectvo10)
82-27-7,6Tanec10)
82-28-7,6Spev10)
82-29-7,6Hudba10)
01Dirigovanie11)
02Hra na klávesových nástrojoch
03Hra na sláčikových nástrojoch
04Hra na dychových nástrojoch
09Hra na ostatných nástrojoch
82-30-6Scénografia
01Scénické techniky pre divadlo, film a televíziu
03Parochniarstvo a maskérstvo
82-31-6Priemyselné výtvarníctvo
01Tvarovanie strojov a nástrojov
02Tvarovanie výrobkov z plastických látok
03Konštrukcia a tvorba osvetľovadiel
04Konštrukcia a tvorba nábytku a interiéru
05Tvarovanie a rytectvo razníc jabloneckej bižutérie
06Pasiarstvo jabloneckej bižutérie
07Povrchové zošľachťovanie jabloneckej bižutérie
08Tvarovanie hračiek a dekoratívnych predmetov
82-32-6Propagačné výtvarníctvo
01Aranžérstvo a výstavníctvo
02Propagačná grafika
03Úžitková fotografia v propagácii, vede a kultúre
04Grafická úprava tlačív
82-33-6Výtvarné spracovanie kovov a drahých kameňov
01Zlatníctvo a strieborníctvo
02Umelecké kováčstvo a zámočníctvo
03Plošné a plastické rytie kovov
04Brúsenie a rytie drahých kameňov
82-34-6Výtvarné spracovanie keramiky
01Modelárstvo úžitkovej a dekoratívnej keramiky alebo porcelánu
02Ozdobovanie keramiky alebo porcelánu
82-35-6Výtvarné spracovanie skla
01Modelárstvo lisovaného skla a zhotovovanie tvárníc
02Brúsenie a vzorovanie brúseného skla
03Hutnícke tvarovanie skla
04Tvarovanie, maľovanie a leptanie skla
05Rytie skla
06Tvorba a výroba železnobrodských sklených figúrok
07Vzorovanie sklenej bižutérie
82-36-6Výtvarné spracovanie textílií
01Výtvarné spracovanie tkanín
02Výtvarné spracovanie pletenín
82-37-6Modelárstvo a návrhárstvo odevov, obuvi a módnych doplnkov
01Modelárstvo a návrhárstvo odevov vrátane scénických kostýmov
02Modelárstvo a návrhárstvo obuvi a módnych doplnkov
82-38-6Umelecké remeslá
01Kameňosochárstvo
02Rezbárstvo a tvarovanie dreva
03Úžitková maľba a plastické dekorácie v propagácii, scénografii a architektúre
05Ručné tkanie, čipkárska a výšivkárska tvorba
82-39-6Obalová technika
82-45-6Konzervátorstvo a reštaurátorstvo
82-46-6Umelecké odlievanie kovov

Odbory, v ktorých sa poskytuje stredné vzdelanie bez maturity

KódSKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV
Študijný odbor
Zamearnie učebného odboru na:
42POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
42-33-3Včelárstvo
42-34-3Ovčiarstvo
53ZDRAVOTNÍCTVO
53-01-3Ošetrovateľka
53-02-3Pestúnka
53-05-3Zubná inštrumentárka
63EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
63-32-3Hospodárska administratíva
82UMENIE, ÚŽITKOVÉ UMENIE A RUČNÁ UMELECKOREMESELNÁ VÝROBA
82-47-3Ladič klavírov (len pre zrakovo postihnutú mládež)

Vysvetlivky

Piaty člen číselného znaku (jednomiestny) označuje stupeň (prípadne druh) vzdelania, ktorý sa štúdiom uvedeného odboru dosahuje. Číslo 3 označuje stredné vzdelanie (kratšie štúdium než štvorročné, neukončené maturitnou skúškou). Číslo 6 označuje úplné stredné vzdelanie na stredných odborných školách, číslo 7 označuje vyššie vzdelanie (piaty a šiesty ročník konzervatórií).

Ad 1) Študijný odbor 22-35-6 Hutníctvo má vnútorné zamerania Hutníctvo neželezných kovov a Tepelné spracovanie kovov, ktoré sa označujú tým istým číselným znakom.

Ad 2) Študijný odbor 27-25-6 Tehlárstvo a výroba žiaruvzdorných materiálov má vnútorné zamerania Tehliarstvo a výroba ľahčených stavebných materiálov a Výroba žiaruvzdorných materiálov, ktoré sa označujú tým istým číselným znakom.

Ad 3) Odbor 36-32-6 Pozemné stavby má vnútorné zameranie Obnova stavebných pamiatok, ktoré sa označuje tým istým číselným znakom.

Ad 4) Odbor 36-54-6 Vodohospodárske stavby má aj prevádzkové zameranie, ktoré sa označuje tým istým číselným znakom.

Ad 5) Odbor 42-11-3 Záhradníctvo má v štúdiu poskytujúcom stredné vzdelanie (bez maturitnej skúšky) vnútorné zamerania Viazačstvo a aranžérstvo, Ovocinárstvo a zeleninárstvo, Vinárstvo a zeleninárstvo, Kvetinárstvo a zeleninárstvo a Sadovníctvo a škôlkárstvo, ktoré sa označujú spoločným číselným znakom 42-11-3.

Ad 6) Odbor 42-31-6 Pestovateľstvo má vnútorné zamerania na chmeliarstvo a na meliorácie, ktoré sa označujú tým istým číselným znakom.

Ad 7) Odbor 42-32-6 Chovateľstvo má vnútorné zameranie pracovník Pionierskej organimeranie na podhorskú oblasť, ktoré sa označuje tým istým číselným znakom.

Ad 8) Odbor 72-47-6 Knihovníctvo má vnútorné zameranie archívnictvo, ktoré sa označuje tým istým číselným znakom.

Ad 9) Odbor 76-41-6 Vychovávateľstvo má vnútorné zameranie pracovník Pionierskej organizácie SZM, ktoré sa označuje tým istým číselným znakom.

Ad 10) V odbore 82-27-7 Tanec je denné štúdium absolventov konzervatórií, ktoré poskytuje vyššie vzdelanie, jednoročné. V odboroch 82-26-7 Herectvo, 82-28-7 Spev a 82-29-7 Hudba je denné štúdium absolventov konzervatórií, ktoré poskytuje vyššie vzdelanie, dvojročné.

Ad 11) Študijné zameranie 82-29-7,6/01 Dirigovanie má vnútorné zameranie skladba, ktoré sa označuje tým istým číselným znakom.

ODDIEL D

Nomenklatúra skupín študijných odborov, študijných odborov a zameraní študijných odborov na stredných školách pre pracujúcich

KódSKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV
Študijný odbor
Zameranie študijného odboru na:
01NASTAVOVANIE, RIADENIE A OBSLUHA VÝROBNÝCH STROJOV A ZARIADENÍ
01-01-4Baníctvo
02, 03HUTNÍCTVO, STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA
02-0Hutníctvo kovov
02-01-4metalurgiu
02-02-4tvárnenie kovov
02-1Strojárstvo
02-11-4- spracovanie kovov a montáž strojov a zariadení
02-12-4- strojové obrábanie kovov
02-13-4- tvárnenie a úpravu kovov
02-14-4- prevádzku strojov a zariadení
02-48-4Plynárstvo
04ELEKTROTECHNIKA, DOPRAVA, POŚTY A TELEKOMUNIKÁCIE
04-0Elektrotechnika
04-01-4- energetiku
04-02-4- výrobu a prevádzku strojov a zariadení
04-03-4- elektronické zariadenia
04-11-4Zariadenia oznamovacej techniky
04-16-4Poštová prevádzka
04-2Dopravná prevádzka
04-21-4- železničnú dopravu
04-22-4- cestnú a mestskú dopravu
04-23-4- lodnú dopravu
05TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
05-01-4Keramický priemysel
05-02-4Výroba bižutérie
05-1Sklársky priemysel
05-11-4- výrobu skla
05-12-4- zošľachťovanie skla
05-13-4- optiku
06OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA, POTRAVINÁRSTVO A POLYGRAFIA
06-0Priemyselná chémia
06-01-4- chemické procesy
06-02-4- spracovanie kaučuku a plastov
06-03-4- textil
06-04-4- farmaceutickú výrobu
06-15-4Potravinársky priemysel
06-17-4Polygrafický priemysel
07TEXTIL A ODEVNÍCTVO
07-01-4Textilný priemysel
07-02-4Odevníctvo
08SPRACOVANIE DREVA, VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV, SPRACOVANIE KOŽE A VÝROBA OBUVI
08-01-4Drevospracúvací priemysel
08-02-4Nábytkársky priemysel
08-05-4Kožušnícka výroba
08-1Kožiarska výroba
08-11-4- výrobu usní a kožušín
08-12-4- výrobu obuvi
08-13-4- výrobu koženej galantérie
09STAVEBNÍCTVO A ZEMEMERAČSTVO
09-01-4Stavebníctvo
09-02-4Vodohospodárske zariadenia
45POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
45-0Poľnohospodárstvo
45-01-4- rastlinnú výrobu
45-02-4- živočíšnu výrobu
45-1Záhradníctvo
45-11-4- záhradnícku výrobu
45-12-4- záhradnícke služby
45-21-4Lesné hospodárstvo
45-26-4Mechanizácia poľnohospodárstva a lesníctva
55ZDRAVOTNÍCTVO
55-01-4Zdravotníctvo
55-02-4Ortopedická protetika
64EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
64-0Prevádzka miestneho hospodárstva a výrobných družstiev
64-01-4- výrobu a služby
64-02-4- fotografiu
64-1Prevádzka obchodu
64-11-4- vnútorný obchod
64-12-4- propagáciu
64-13-4- knižnú kultúru
64-21-4Prevádzka spoločného stravovania
64-26-4Vlasová kozmetika
85UMENIE, ÚŽITKOVÉ UMENIE A RUČNÁ UMELECKOREMESELNÁ VÝROBA
85-01-4Umeleckoremeselné práce
85-02-4Scénická tvorba

ODDIEL E

I. Sústava skupín učebných odborov, učebných odborov a zameraní učebných odborov na stredných odborných učilištiach, ktorých denné štúdium trvá 3 roky a 4 mesiace

KódSKUPINA UČEBNÝCH ODBOROV
Učebný odbor
Zameranie učebného odboru na:
Učebný odbor určený pre
chlapcov - CH
dievčatá - D
Učebný odbor zavedený:Kód študijného odboru na strednej škole pre pracujúcich1)
01NASTAVOVANIE, RIADENIE A OBSLUHA VÝROBNÝCH STROJOV A ZARIADENÍ
01-51-2BaníkCH1. 9. 198101-01-4
01-6, 01-7Strojník
Strojníčka
01-61-2poľnohospodársku výrobuCH1. 9. 198145-01-4
02-14-4
01-62-2výrobu krmív a úpravu plodínCH, D1. 9. 198102-14-4
01-63-2vrtné súpravyCH1. 9. 198102-14-4
01-64-2výrobu káblovCH, D1. 9. 198102-14-4
01-65-2hutnícke tvárnenie kovovCH1. 9. 198102-02-4
02-14-4
01-66-2energetické zariadeniaCH, D1. 9. 198102-14-4
04-01-4
01-67-2lodnú dopravuCH1. 9. 198104-23-4
02-14-4
01-68-2duté skloCH1. 9. 198102-14-4
01-69-2ploché skloCH1. 9. 198102-14-4
01-71-2výrobu stavebných látokCH, D1. 9. 198102-14-4
01-72-2drevárske polotovaryCH1. 9. 198102-14-4
01-73-2konštrukčné doskyCH, D1. 9. 198102-14-4
01-74-2výrobu papieraCH1. 9. 198102-14-4
01-75-2spracovanie papieraCH, D1. 9. 198102-14-4
01-76-2cukrovary a škrobárneCH, D1. 9. 198102-14-4
01-77-2stavebné a traťové strojeCH1. 9. 198102-14-4
01-78-2hutnícku druhovýrobu kovovCH, D1. 9. 198102-14-4
02, 03HUTNÍCTVO, STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA
02-5Hutník
02-51-2výrobu železných kovovCH1. 9. 198102-01-4
02-52-2výrobu neželezných kovovCH1. 9. 198102-01-4
02-7Klampiar
02-71-2strojársku výrobuCH1. 9. 197802-11-4
02-72-2stavebnú výrobuCH1. 9. 197802-11-4
02-73-2karosérieCH1. 9. 197802-11-4
02-8Strojový mechanik
Strojová mechanička
02-81-2stroje a zariadeniaCH, D1. 9. 198102-11-4
02-82-2nástroje a náradieCH, D1. 9. 198102-11-4
02-83-2okuliarovú optikuCH, D1. 9. 198102-11-4
02-84-2oceľové konštrukcieCH1. 9. 198102-11-4
02-85-2výrobu a montáž potrubiaCH1. 9. 198102-11-4
02-86-2výrobu a montáž kotlovCH1. 9. 198102-11-4
02-87-2traťové montážeCH1. 9. 198104-21-4
03-1, 03-2Mechanik-opravár
Mechanička-opravárka
03-11-2poľnohospodárske a lesnícke stroje a zariadeniaCH1. 9. 198002-11-4
03-12-2vážiace zariadeniaCH, D1. 9. 198002-11-4
03-13-2stroje a zariadeniaCH, D1. 9. 198002-11-4
03-14-2administratívnu technikuCH, D1. 9. 198002-11-4
01-01-4
03-15-2banské stroje a zariadeniaCH1. 9. 198002-11-4
02-48-4
03-16-2plynárenské zariadeniaCH1. 9. 198002-11-4
02-48-4
03-17-2cestné motorové vozidláCH, D1. 9. 198002-11-4
04-22-4
03-18-2zdvíhacie zariadeniaCH1. 9. 198002-11-4
03-19-2koľajové vozidláCH1. 9. 198004-22-4
02-11-4
03-21-2chladiarenské zariadeniaCH, D1. 9. 198002-11-4
03-22-2lietadláCH1. 9. 198002-11-4
03-4Úpravár kovov
03-41-2tepelné spracovanieCH1. 9. 198002-13-4
03-42-2pokovovanieCH1. 9. 198002-13-4
03-5Rytec kovov
Rytkyňa kovov
03-51-2nástroje a znakyCH, D1. 9. 197902-11-4
03-52-2tlačiace a raziace valceCH, D1. 9. 197902-11-4
03-71-2ZlievačCH1. 9. 198102-13-4
03-72-2Strojový kováčCH1. 9. 198002-13-4
03-73-2Modelár
Modelárka
CH, D1. 9. 198002-11-4
02-13-4
08-01-4
03-74-2Nástrojár
Nástrojárka
CH, D1. 9. 197802-11-4
03-75-2Obrábač kovov
Obrábačka kovov
CH, D1. 9. 197802-12-4
03-76-2Mechanik optických prístrojov
Mechanička optických prístrojov
CH, D1. 9. 197902-11-4
03-77-2Hodinár
Hodinárka
CH, D1. 9. 197802-11-4
03-79-2Lakovník
Lakovníčka
CH, D1. 9. 197864-01-4
04ELEKTROTECHNIKA, DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE
04-6Elektromechanik
Elektromechanička
04-61-2stroje a zariadeniaCH, D1. 9. 197804-02-4
04-62-2banské stroje a zariadeniaCH1. 9. 197804-02-4
01-01-4
04-63-2rozvodné zariadeniaCH, D1. 9. 197804-02-4
04-01-4
04-64-2meracie a regulačné prístrojeCH, D1. 9. 197804-02-4
04-7Spojový mechanik
Spojová mechanička
04-71-2oznamovacie sieteCH1. 9. 197804-11-4
04-72-2spojové zariadeniaCH, D1. 9. 197804-11-4
04-81-2Mechanik elektronických zariadení
Mechanička elektronických zariadení
CH, D1. 9. 197904-03-2
04-85-2Manipulant poštovej prevádzky a prepravy
Manipulantka poštovej prevádzky a prepravy
CH, D1. 9. 197804-16-4
04-86-2Železničiar
Železničiarka
CH, D1. 9. 198004-21-4
05TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
05-3Keramik
Keramička
05-31-2porcelán a keramikuCH, D1. 9. 197805-01-4
05-32-2stavebnú keramikuCH, D1. 9. 197805-01-4
05-33-2elektrokeramikuCH, D1. 9. 197805-01-4
05-34-2brúsiace prostriedkyCH, D1. 9. 197805-01-4
05-35-2umeleckoremeselné práceCH, D1. 9. 197805-01-4
05-4Maliar skla a keramiky
Maliarka skla a keramiky
05-41-2maľbu sklaCH, D1. 9. 197905-12-4
05-42-2maľbu a dekoráciu keramikyCH, D1. 9. 197905-12-4
05-01-4
05-5Sklár
Sklárka
05-51-2duté skloCH1. 9. 197805-11-4
05-52-2lisované skloCH1. 9. 197805-11-4
05-53-2technické skloCH, D1. 9. 197805-11-4
05-6Brusič skla
Brusička skla
05-61-2obrusovanie a zabrusovanieCH, D1. 9. 197805-12-4
05-62-2vybrusovanieCH, D1. 9. 197805-12-4
05-63-2rytieCH, D1. 9. 197805-12-4
05-7Výrobca bižutérie a ozdobných predmetov
Výrobkyňa bižutérie a ozdobných predmetov
05-71-2sklenú bižutériuCH, D1. 9. 197905-02-4
05-72-2kovovú bižutériuCH, D1. 9. 197905-02-4
05-73-2ozdobné predmetyCH, D1. 9. 197905-02-4
05-74-2výrobu zapínadielCH, D1. 9. 197905-02-4
05-81-2Brusič technického a šperkového kameňa
Brusička technického a šperkového kameňa
05-82-2Prístrojový optik
Prístrojová optička
CH, D1. 9. 197905-13-4
06OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA, POTRAVINÁRSTVO A POLYGRAFIA
06-4Prevádzkový chemik
Prevádzková chemička
06-41-2priemyselnú chémiuCH, D1. 9. 197806-01-4
06-42-2úpravu vodyCH, D1. 9. 197806-01-4
06-43-2výrobu koksu a spracovanie vedľajších produktovCH1. 9. 198106-01-4
06-44-2úpravu úžitkových nerastovCH1. 9. 197806-01-4
06-45-2silikátové vláknaCH, D1. 9. 198106-01-4
06-46-2tukový priemysel a kozmetikuCH, D1. 9. 197806-01-4
06-47-2práčovne a čistiarneCH, D1. 9. 197806-01-4
64-01-4
06-5Textilný chemik
Textilná chemička
06-51-2úpravu textíliíCH, D1. 9. 197806-03-4
06-52-2farbenie textíliíCH, D1. 9. 197806-03-4
06-53-2potlačovanie textíliíCH, D1. 9. 197806-03-4
06-6Garbiarsky chemik
Garbiarska chemička
06-61-2spracovanie kožeCH, D1. 9. 197808-11-4
06-62-2spracovanie kožušníckych kožiekCH1. 9. 197808-11-4
06-7Biochemik
Biochemička
06-71-2mliekársku výrobuCH, D1. 9. 198006-15-4
06-72-2výrobu piva a sladuCH, D1. 9. 198006-15-4
06-73-2liehovarskú výrobu a výrobu vínaCH, D1. 9. 198006-15-4
06-79-2farmaceutickú výrobuCH, D1. 9. 198006-04-4
06-81-2Gumár-plastikár
Gumárka-plastikárka
CH, D1. 9. 197806-02-4
64-01-4
06-84-2Filmový laborant
Filmová laborantka
CH, D1. 9. 197964-02-4
06-85-2Tlačiar na maloofsetových a sieťotlačových strojoch
Tlačiarka na maloofsetových a sieťotlačových strojoch
CH, D1. 9. 197906-17-4
06-86-2Lejár v polygrafiiCH1. 9. 198006-17-4
06-91-2MlynárCH1. 9. 197906-15-4
06-92-2Pekár
Pekárka
CH, D1. 9. 197906-15-4
06-93-2Cukrár
Cukrárka
CH, D1. 9. 197906-15-4
06-94-2Cukrovinkár
Cukrovinkárka
CH, D1. 9. 198106-15-4
06-95-2Mäsiar-údenár
Mäsiarka-údenárka
CH, D1. 9. 198006-15-4
06-96-2Konzervár
Konzervárka
CH, D1. 9. 198006-15-4
07TEXTIL A ODEVNÍCTVO
07-2Plstiar
Plstiarka
07-21-2technické plstiCH, D1. 9. 198007-01-4
07-22-2klobučnícke plstiCH, D1. 9. 198007-01-4
07-3Pradiar
Pradiarka
07-31-2prípravu lykových vlákienCH, D1. 9. 197907-01-4
07-32-2spracovanie vlákien na textilné polotovaryCH, D1. 9. 197907-01-4
07-4Tkáč
Tkáčka
07-41-2plošné textílieCH, D1. 9. 197907-01-4
07-42-2kovové tkaniny a sitáCH, D1. 9. 197907-01-4
07-43-2umeleckoremeselné práceCH, D1. 9. 197985-01-4
07-5Klobučník
Klobučníčka
07-51-2priemyselnú výrobuCH, D1. 9. 198007-01-4
07-52-2zákazkovú výrobuCH, D1. 9. 198064-01-4
07-01-4
07-6Krajčírka
07-61-2odevnú konfekciu a bielizeňD1. 9. 197907-02-4
07-62-2technickú konfekciuD1. 9. 197907-02-4
01-63-2textilné hračkyD1. 9. 197907-02-4
07-7Krajčír
Krajčírka
07-71-2dámske odevyCH, D1. 9. 198007-02-4
07-72-2pánske odevyCH, D1. 9. 198007-02-4
07-73-2scénické kostýmyCH, D1. 9. 198085-02-4
07-81-2Prámikár
Prámikárka
CH, D1. 9. 198007-01-4
07-82-2Pletiar
Pletiarka
CH, D1. 9. 198007-01-4
07-83-2Strojová vyšívačkaD1. 9. 198007-01-4
07-84-2Výrobca netkaných textílií
Výrobkyňa netkaných textílií
CH, D1. 9. 198007-01-4
08SPRACOVANIE DREVA, VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV, SRPACOVANIE KOŽE A VÝROBA OBUVI
08-2Stolár
Stolárka
08-21-2výrobu nábytku a zariadeníCH, D1. 9. 197908-02-4
08-22-2stavebnú výrobuCH1. 9. 197908-01-4
08-23-2umeleckoremeselné práceCH, D1. 9. 197985-01-4
08-3Spracovateľ prírodných pletív
Spracovateľka prírodných pletív
08-31-2výrobu košíkov a nábytkuCH, D1. 9. 197964-01-4
08-32-2pletenú galantériuCH, D1. 9. 197964-01-4
08-4Mechanik hudobných nástrojov
Mechanička hudobných nástrojov
08-41-2akordeóny a fúkacie harmonikyCH, D1. 9. 198008-01-4
08-42-2dychové a bicie nástrojeCH, D1. 9. 198008-01-4
08-43-2klávesové nástrojeCH, D1. 9. 198008-01-4
08-44-2strunové nástrojeCH, D1. 9. 198008-01-4
08-5Kožušník
Kožušníčka
08-51-2prípravu kožušinových výrobkovCH, D1. 9. 197908-05-4
08-52-2šitie a opravy kožušinových výrobkovCH, D1. 9. 197908-05-4
08-6Rukavičkár
Rukavičkárka
08-61-2strih rukavičkárskych výrobkovCH, D1. 9. 197808-13-4
08-62-2šitie rukavičkárskych výrobkovCH, D1. 9. 197808-13-4
08-7Obuvník
Obuvníčka
08-71-2výrobu obuvi z usní a plastovCH, D1. 9. 198008-12-4
08-72-2výrobu obuvníckych polotovarovCH, D1. 9. 198008-12-4
08-73-2scénickú obuvCH, D1. 9. 198085-02-4
08-81-2Spracovateľ dreva
Spracovateľka dreva
CH, D1. 9. 198008-01-4
08-82-2Kefár
Kefárka
CH, D1. 9. 197908-01-4
08-83-2Čalúnnik
Čalúnnička
CH, D1. 9. 198008-02-4
08-84-2Pečiatkár
Pečiatkárka
CH, D1. 9. 197964-01-4
08-85-2Remenár-sedlár
Remenárka-sedlárka
CH, D1. 9. 198008-13-4
08-86-2Zvrškár
Zvrškárka
CH, D1. 9. 198008-12-4
09STAVEBNÍCTVO A ZEMEMERAČSTVO
09-3Železobetonár
09-31-2výrobu stavebných dielcovCH1. 9. 198009-01-4
09-32-2výrobu a montáž stavebných konštrukciíCH1. 9. 198009-01-4
09-4Kamenár
09-41-2ťažbu a spracovanie kameňaCH1. 9. 198164-01-4
09-42-2umeleckoremeselné práceCH1. 9. 198185-01-4
09-5Sklenár
Sklenárka
09-51-2zasklievanie a rámovanieCH, D1. 9. 198164-01-4
09-52-2umeleckoremeselné práceCH1. 9. 198185-01-4
09-6Maliar
09-61-2stavebnú výrobuCH1. 9. 197864-01-4
09-62-2interiéryCH1. 9. 197864-01-4
09-71-2MurárCH1. 9. 197909-01-4
09-72-2TesárCH1. 9. 198009-01-4
09-73-2VodárCH1. 9. 197809-02-4
09-74-2Mozaikár
Mozaikárka
CH, D1. 9. 198185-01-4
09-75-2DláždičCH1. 9. 197909-01-4
09-76-2IzolatérCH1. 9. 198109-01-4
09-77-2PokrývačCH1. 9. 198009-01-4
09-78-2InštalatérCH1. 9. 197902-11-4
02-05-4
09-79-2PodlahárCH1. 9. 198009-01-4
09-81-2KominárCH1. 9. 198164-01-4
45POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
45-6Pestovateľ
Pestovateľka
45-61-2vinohradníctvoCH, D1. 9. 197845-11-4
45-62-2ovocinárstvo a včelárstvoCH, D1. 9. 197845-11-4
45-63-2šľachtenie a semenárstvoCH, D1. 9. 197845-11-4
45-71-2Záhradník
Záhradníčka
CH, D1. 9. 197845-11-4
45-12-4
64-01-4
45-75-2Mechanizátor lesnej výrobyCH1. 9. 198045-21-4
45-77-2Hydinár
Hydinárka
CH, D1. 9. 197845-02-4
45-78-2RybárCH1. 9. 197945-02-4
45-8Chovateľ
Chovateľka
45-81-2chov hovädzieho dobytka, ošípaných a oviecCH, D1. 9. 198045-02-4
45-82-2chov koní a jazdectvoCH, D1. 9. 198045-02-4
45-83-2chov kožušinových a laboratórnych zvieratCH, D1. 9. 198045-02-4
55ZDRAVOTNÍCTVO
55-6Protetik
Protetička
55-61-2mechanikuCH, D1. 9. 197855-02-4
55-62-2bandážeCH, D1. 9. 197855-02-4
55-63-2obuvCH, D1. 9. 197855-02-4
64EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
64-51-2Aranžér
Aranžérka
CH, D1. 9. 197964-12-4
64-52-2Fotograf
Fotografka
CH, D1. 9. 197964-02-4
64-53-2Knihár
Knihárka
CH, D1. 9. 197806-17-4
64-56-2Kaderník
Kaderníčka
CH, D1. 9. 197964-26-4
85-02-4
64-6, 64-7Predavač
Predavačka
64-61-2potravinársky tovarCH, D1. 9. 198164-11-4
64-62-2rozličný tovarCH, D1. 9. 198164-11-4
64-63-2elektrotechnický tovarCH, D1. 9. 198164-11-4
64-64-2drogériový tovarCH, D1. 9. 198164-11-4
64-65-2motorové vozidláCH, D1. 9. 198164-11-4
64-66-2stavebniny a remeselnícke potrebyCH, D1. 9. 198164-11-4
64-67-2textil a odievanieCH, D1. 9. 198164-11-4
64-68-2obuv a koženú galantériuCH, D1. 9. 198164-11-4
64-69-2domáce potrebyCH, D1. 9. 198164-11-4
64-71-2drobný tovarCH, D1. 9. 198164-11-4
64-72-2hodiny a klenotyCH, D1. 9. 198164-11-4
64-73-2nábytok a bytové zariadeniaCH, D1. 9. 198164-11-4
64-74-2kníhkupectvoCH, D1. 9. 198164-13-4
64-8Operátor skladovania
Operátorka skladovania
64-81-2hutnícke a strojárske výrobkyCH, D1. 9. 197802-11-4
64-11-4
64-82-2stavebné materiályCH, D1. 9. 198109-01-4
64-11-4
64-83-2obchodCH, D1. 9. 197864-11-4
64-84-2zdravotnícke potrebyCH, D1. 9. 197864-11-4
64-9Kuchár-čašník
Kuchárka-servírka
64-91-2kuchára
kuchárku
CH, D1. 9. 197964-21-4
64-92-2čašníka
servírku
CH, D1. 9. 197964-21-4
64-93-2kuchára-čašníka
kuchárku-servírku
CH, D1. 9. 197964-21-4
85UMENIE, ÚŽITKOVÉ UMENIE A RUČNÁ UMELECKOREMESELNÁ VÝROBA
85-41-2Kováč a zámočníkCH1. 9. 198185-01-4
85-42-2Kovolejár a cizelérCH1. 9. 198085-01-4
85-43-2Pasiar
Pasiarka
CH, D1. 9. 198085-01-4
05-02-4
85-45-2Zlatník a klenotník
Zlatníčka a klenotníčka
CH, D1. 9. 198085-01-4
05-02-4
85-51-2ŠtukatérCH1. 9. 198085-01-4
85-55-2Rezbár
Rezbárka
CH, D1. 9. 198185-01-4
85-6Pozlacovač
Pozlacovačka
85-61-2obrazové rámyCH, D1. 9. 198008-01-4
85-01-4
85-62-2umeleckoremeselné práceCH, D1. 9. 198085-01-4
85-71-2Ručná vyšívačkaD1. 9. 198085-01-4
85-72-2Ručná čipkárkaD1. 9. 197885-01-4
85-76-2Parochniar a maskér
Parochniarka a maskérka
CH, D1. 9. 198064-26-4
85-02-4

II. Štúdium popri zamestnaní pre absolventov gymnázií, kde súčasťou štúdia je odborná príprava na výkon povolaní a činností v národnom hospodárstve, a pre absolventov stredných odborných škôl príbuzného odboru trvá v učebných odboroch 08-82-2 Kefár, Kefárka a 09-75-2 Dláždič pol roka, v ostatných učebných odboroch jeden rok.

III. Štúdium popri zamestnaní pre absolventov ostatných gymnázií a pre absolventov ostatných stredných odborných škôl trvá v učebných odboroch 08-82-2 Kefár, Kefárka a 09-75-2 Dláždič jeden rok, v učebných odboroch

07-6 Krajčírka so zameraním na
07-61-2 odevnú konfekciu a bielizeň
07-62-2 technickú konfekciu
07-63-2 textilné hračky
07-81-2 Prámikár, Prámikárka
07-83-2 Strojová vyšívačka
08-3 Spracovateľ prírodných pletív, Spracovateľka prírodných pletív so zameraním na
08-31-2 výrobu košíkov a nábytku
08-32-2 pletenú galantériu
08-86-2 Zvrškár, Zvrškárka
09-5 Sklenár, Sklenárka so zameraním na
09-51-2 zasklievanie a rámovanie
45-77-2 Hydinár, Hydinárka

trvá jeden a pol roka, v ostatných učebných odboroch dva roky.

IV. Sústava skupín učebných odborov, učebných odborov a zameraní učebných odborov na stredných odborných učilištiach, ktorých denné štúdium trvá 2 roky a 4 mesiace

KódSKUPINA UČEBNÝCH ODBOROV
Učebný odbor
Zameranie učebného odboru na:
Učebný odbor určený pre
chlapcov - CH
dievčatá - D
Učebný odbor zavedený:Kód študijného odboru na strednej škole pre pracujúcich
01NASTAVOVANIE, RIADENIE A OBSLUHA VÝROBNÝCH STROJOV A ZARIADENÍnie je zavedený
01-55-2Hlbinné dobývanieCH1. 9. 1980
01-56-2Povrchové dobývanieCH1. 9. 1980
02, 03HUTNÍCTVO, STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACUJÚCA VÝROBAnie je zavedený
02-61-2Hutnícka výrobaCH, D1. 9. 1980
03-81-2Prevádzka energetických výrobníCH1.9.1980
03-82-2Stavba rozvodných zariadeníCH1. 9. 1980
03-84-2Obsluha stavebných strojovCH1. 9. 1981
03-85-2Strojárska výroba so zameraním na:1. 9. 1980
01 obrábanie kovovCH, D
02 výrobu strojov a zariadeníCH, D
03 povrchovú úpravuCH, D
04 zlievárneCH
04ELEKTROTECHNIKA, DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIEnie je zavedený
04-87-2Spojová prevádzkaCH, D1. 9. 1981
04-88-2Elektrotechnická výrobaCH, D1. 9. 1981
04-89-2Spojové montáže a opravyCH, D1. 9. 1981
04-91-2Doprava so zameraním na:
01 dopravu a prepravuCH
02 oznamovacie a zabezpečovacie zariadeniaCH
05TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOVnie je zavedený
05-83-2Výroba optikyCH, D1. 9. 1981
05-84-2Keramická výrobaCH, D1. 9. 1981
05-85-2Sklárska výroba so zameraním na:
01 hutnícku výrobu sklaCH, D
02 zošľachťovanie sklaCH, D
03 bižutériu a ozdobné predmetyCH, D
05-89-2Výroba stavebných látokCH, D1. 9. 1980
05, 28, 29, 34OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA, POTRAVINÁRSTVO A POLYGRAFIA
06-82-2Polygrafická výroba so zameraním na:
01 tlačiarneCH, D
02 reprografiuCH, D
03 knihárneCH, D
06-83-2Gumárska a plastikárska výrobaCH, D1. 9. 1980
28-85-2Chemická výroba so zameraním na:
01 všeobecnú chémiuCH, D
02 spracovanie ropyCH
03 chemická vláknaCH, D
06-89-2Vodné hospodárstvoCH1. 9. 1981
06-97-2Potravinárska výroba so zameraním na:
01 pivovaryCH, D
02 konzervárne a liehovaryCH, D
03 výrobu mäsaCH, D
04 cukrovinkyCH, D
05 pekárneCH, D
06 mliekárneCH, D
28-92-2Spracovanie papieraCH, D1. 9. 1981
29-76-2Spracovanie tabakuCH, D1. 9. 1981
34-94-2Výroba gramofónových platní a magnetofónových kazietCH, D1. 9. 1981
07TEXTIL A ODEVNÍCTVOnie je zavedený
07-85-2Výroba konfekcieCH, D1. 9. 1980
07-88-2Textilná výroba so zameraním na:1. 9. 1980
01 pradiarneCH, D
02 tkáčovneCH, D
03 pletiarneCH, D
04 úpravovneCH, D
08, 33SPRACOVANIE DREVA, VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV, SPRACOVANIE KOŽE A VÝROBA OBUVInie je zavedený
08-87-2Spracovanie dreva so zameraním na:1. 9. 1980
01 drevársku a stolársku výrobuCH
02 výrobu konštrukčných dosiek a preglejokCH, D
03 čalúnnickú výrobuCH, D
08-88-2Košikárska výrobaCH, D
08-89-2Kožiarska výroba so zameraním na:1. 9. 1981
01 obuvCH, D
02 koženú galantériuCH, D
03 kožušnícku konfekciuCH, D
33-94-2Výroba hudobných nástrojovCH, D1. 9. 1981
09STAVEBNÍCTVO A ZAMEMERAČSTVOnie je zavedený
09-82-2Stavebná výrobaCH1. 9. 1979
45POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVOnie je zavedený
45-72-2Poľnohospodárska výrobaCH, D1. 9. 1980
45-79-2Lesná výrobaCH, D1. 9. 1981
55ZDRAVOTNÍCTVOnie je zavedený
55-71-2Zdravotnícka výroba so zameraním na:1. 9. 1981
01 okuliarovú optikuCH, D
02 farmaceutickú výrobuCH, D
55-93-2Prevádzka zdravotníckych zariadeníCH, D1. 9. 1981
64EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
64-57-2Technické služby so zameraním na:1. 9. 1981
01 autoservisCH, D
02 práčovne a čistiarneCH, D
03 fotografiuCH, D
64-58-2Služby v kúpeľných a rekreačných zariadeniach so zameraním na:1. 9. 1981
01 kúpeľné zariadeniaCH, D
02 rekreačné zariadeniaCH, D
64-59-2Obchodná prevádzka so zameraním na:
01 obchodCH, D
02 propagáciuCH, D
03 spoločné stravovanieCH, D
85UMENIE, ÚŽITKOVÉ UMENIE A RUČNÁ UMELECKOREMESELNÁ VÝROBAnie je zavedený
85-81-2Scénická výrobaCH, D1. 9. 1981

ODDIEL F

Nomenklatúra skupín študijných odborov, študijných odborov a zameranie študijných odborov na gymnáziách, stredných odborných školách, konzervatóriách a odborných školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť

KódSKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV
Študijný odbor
Zameranie študijného odboru
19PRÍRODOVEDNÝ
19-01-5Gymnázium - prírodovedný odbor
31TEXTIL A ODEVNÍCTVO
31-25-6Výroba odevov a bielizne
63EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
63-01-6Všeobecná ekonomika
79HUMANITNÝ
79-01-5Gymnázium - humanitný odbor
82UMENIE, ÚŽITKOVÉ UMENIE A RUČNÁ UMELECKOREMESELNÁ VÝROBA
82-28-7,6Spev
82-29-7,6Hudba
02Hra na klávesových nástrojoch
03Hra na sláčikových nástrojoch
04Hra na dychových nástrojoch
09Hra na ostatných nástrojoch

Odbory poskytujúce stredné vzdelanie bez maturity

63EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
63-32-3Hospodárska administratíva
82UMENIE, ÚŽITKOVÉ UMENIE A RUČNÁ UMELECKOREMESELNÁ VÝROBA
82-47-3Ladič klavírov

Príloha č. 2 vyhlášky č. 103/1979 Zb.

Sústava skupín učebných odborov a učebných odborov na stredných odborných učilištiach

KódSKUPINA UČEBNÝCH ODBOROV
Učebný odborUrčený pre:
chlapcov = CH
dievčatá = D
Dĺžka učebného pomeru pre mládež, ktoráŠkolský rok, v ktorom sa budú učni naposledky prijímať
ukončila povinná školskú dochádzku (rokov)dosiahla úplné stredné vzdelanie na gymnáziu (rokov)
21BANÍCTVO A BANSKÁ GEOLÓGIA
21-61-2Baník pre uhoľné baneCH311980/81
21-62-2Baník pre rudné baneCH311980/81
21-63-2Baník mechanizovaných pracovískCH311980/81
21-64-2KoksárCH311980/81
21-65-2Strojník komplexne mechanizovaných porubov a predkovCH31,51980/81
21-66-2Strojník dopravných zariadeníCH31,51980/81
21-67-2Banský zámočníkCH31,51979/80
21-68-2Banský elektromontérCH31,51977/78
21-69-2VŕtačCH311980/81
22HUTNÍCTVO
22-51-2Hutník pri vysokej peciCH31,51980/81
22-52-2Hutník-oceliarCH31,51980/81
22-61-2Hutník neželezných kovovCH31,51980/81
22-71-2Valcovač rúrCH31,51980/81
22-72-2Valcovač profilovCH31,51980/81
22-73-2Valcovač plechovCH31,51980/81
22-81-2Ťahač drôtov
Ťahačka drôtov
CH, D211980/81
22-82-2Pletiar lánCH211980/81
22-83-2Reťaziar
Reťaziarka
CH, D211980/81
22-91-2Skúšač kovov
Skúšačka kovov
CH, D-1,51980/81
22-92-2Laborant pre huty
Laborantka pre huty
CH, D-1,51980/81
22-93-2Laborant pre rudné bane
Laborantka pre rudné bane
CH, D-1,51980/81
24STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA
24-01-2ZlievačCH31,51980/81
24-02-2JadrárkaD211980/81
24-03-2DrevomodelárCH31,51979/80
24-04-2KovomodelárCH31,51979/80
24-05-2KováčCH31,51979/80
24-06-2KaličCH31,51979/80
24-07-2Odlievač kovov pod tlakomCH31,51980/81
24-08-2KotlárCH31,51980/81
24-09-2PotrubárCH31,51980/81
24-20-2Montér výťahovCH31,51979/80
24-21-2Montér oceľových konštrukciíCH31,51980/81
24-22-2Strojný zámočník
Strojná zámočníčka
CH, D31,51980/81
24-23-2Nástrojár
Nástrojárka
CH, D31,51977/78
24-24-2Prevádzkový zámočníkCH31,51979/80
24-25-2Chladiarsky mechanik
Chladiarska mechanička
CH, D31,51979/80
24-27-2Zámočník koľajových vozidielCH31,51979/80
24-28-2Lodný mechanikCH31,51980/81
24-29-2Stavebný zámočníkCH31,51980/81
24-31-2Váhár
Váhárka
CH, D31,51979/80
24-32-2Puškár
Puškárka
CH, D31,51979/80
24-35-2KlampiarCH31,51977/78
24-37-2Karosár
Karosárka
CH, D31,51977/78
24-38-2Zámočník drakovCH31,51977/78
24-41-2Sústružník kovov
Sústružníčka kovov
CH, D31,51977/78
24-42-2Frézar
Frézarka
CH, D31,51977/78
24-43-2Brusič kovov
Brusička kovov
CH, D31,51977/78
24-44-2HorizontkárCH31,51977/78
24-45-2Ostrič nástrojovCH211977/78
24-46-2Obrábačka kovovD211980/81
24-51-2Automechanik
Automechanička
CH, D31,51979/80
24-52-2Mechanik motorových rušňov a motorových vozňovCH31,51979/80
24-53-2Letecký mechanikCH321979/80
24-54-2Chirurgický mechanik
Chirurgická mechanička
CH, D31,51977/78
24-55-2Ortopedický mechanik
Ortopedická mechanička
CH, D31,51977/78
24-56-2Mechanik vákuových zariadení
Mechanička vákuových zariadení
CH, D31,51979/80
24-57-2Mechanik odevných strojov
Mechanička odevných strojov
CH, D31,51979/80
24-61-2Mechanik optických prístrojov
Mechanička optických prístrojov
CH, D31,51978/79
24-62-2Mechanik organizačných a výpočtových strojov
Mechanička organizačných a výpočtových strojov
CH, D31,51979/80
24-63-2Hodinár
Hodinárka
CH, D31,51977/78
24-64-2 Mechanik
Mechanička
CH, D31,51980/81
24-71-2GalvanizérCH31,51979/80
24-72-2Smaltér
Smaltérka
CH, D211980/81
24-73-2Kábelár
Kábelárka
CH, D31,51980/81
24-74-2Nožiar
Nožiarka
CH, D31,51980/81
24-82-2KovotlačiteľCH31,51977/78
24-83-2Pasiar
Pasiarka
CH, D31,51978/79
24-84-2Pasiar bižutérie
Pasiarka bižutérie
CH, D211978/79
24-85-2Rytec kovov
Rytkyňa kovov
CH, D321978/79
24-86-2Zlatník a klenotník
Zlatníčka a klenotníčka
CH, D31,51979/80
26ELEKTROTECHNIKA
26-81-2Elektromontér rozvodných zariadeníCH31,51977/78
26-82-2Prevádzkový elektromontér
Prevádzková elektromontérka
CH, D31,51977/78
26-83-2Elektromechanik
Elektromechanička
CH, D31,51977/78
26-85-2Montér spojových zariadení
Montérka spojových zariadení
CH, D321977/78
26-86-2Mechanik elektronických zariadení
Mechanička elektronických zariadení
CH, D321978/79
26-87-2Elektromechanik oznamovacích a zabezpečovacích zariadení
Elektromechanička oznamovacích a zabezpečovacích zariadení
CH, D321980/81
26-88-2Spojový montérCH321977/78
26-89-2Spojový mechanik
Spojová mechanička
CH, D321977/78
26-90-2Mechanik diaľkových spojov
Mechanička diaľkových spojov
CH, D321976/77
26-92-2Mechanik meracích a regulačných prístrojov
Mechanička meracích a regulačných prístrojov
CH, D321977/78
26-96-2Mechanička elektrotechnickej výrobyD211980/81
27TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
27-41-2Strojník na výrobu stavebných látokCH311980/81
27-42-2Formovač žiaruvzdornej keramikyCH211977/78
27-43-2Formovač chemickej kameniny
Formovačka chemickej kameniny
CH, D31,51977/78
27-44-2Keramik brúsnych prostriedkov
Keramička brúsnych prostriedkov
CH, D211977/78
27-45-2Elektrokeramik
Elektrokeramička
CH, D31,51977/78
27-46-2Výrobca stavebnej keramiky
Výrobkyňa stavebnej keramiky
CH, D211977/78
27-51-2Modelár keramiky
Modelárka keramiky
CH, D31,51977/78
27-54-2Vylievač zdravotníckej keramikyCH31,51977/78
27-55-2Keramik
Keramička
CH, D31,51977/78
27-58-2Maliar keramiky
Maliarka keramiky
CH, D31,51978/79
27-71-2Fúkač dutého sklaCH31,51977/78
27-72-2Fúkač technického skla
Fúkačka technického skla
CH, D31,51977/78
27-75-2Stláčač sklaCH211978/79
27-76-2Lisovač sklaCH211977/78
27-77-2Strojník sklárskych automatovCH31,51980/81
27-78-2Strojník plochého sklaCH31,51980/81
27-79-2Sklár-vláknár
Sklárka-vláknárka
CH, D211980/81
27-80-2Zošľachťovač plochého skla
Zošľachťovačka plochého skla
CH, D211980/81
27-83-2Brusič skla
Brusička skla
CH, D211977/78
27-84-2Hĺbkový brusič
Hĺbková brusička
CH, D31,51977/78
27-85-2Rytec skla
Rytkyňa skla
CH, D31,51977/78
27-86-2Maliar skla
Maliarka skla
CH, D31,51978/79
27-87-2Výrobca sklenej bižutérie
Výrobkyňa sklenej bižutérie
CH, D211978/79
27-91-2Optik
Optička
CH, D31,51978/79
27-92-2Mechanik okuliarovej optiky
Mechanička okuliarovej optiky
CH, D211980/81
27-93-2Mechanik optiky
Mechanička optiky
CH, D31,51978/79
27-94-2Brusič technického a šperkového kameňa
Brusička technického a šperkového kameňa
CH, D31,51979/80
27-98-2Výrobca gombíkov
Výrobkyňa gombíkov
CH, D31,51978/79
28OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA
28-61-2Prevádzkový chemik
Prevádzková chemička
CH, D31,51977/78
28-62-2 Prevádzkový chemik ropár
Prevádzková chemička ropárka
CH, D31,51977/78
28-63-2Prevádzkový chemik palivár
Prevádzková chemička palivárka
CH, D31,51977/78
28-64-2Prevádzkový chemik vláknár
Prevádzková chemička vláknárka
CH, D31,51977/78
28-65-2Prevádzkový chemik náterových látok
Prevádzková chemička náterových látok
CH, D31,51977/78
28-66-2Plastikár
Plastikárka
CH, D311977/78
28-67-2Strojník papiernickej výrobyCH31,51980/81
28-68-2Prevádzkový chemik gumár
Prevádzková chemička gumárka
CH, D31,51977/78
28-69-2VulkanizérCH311977/78
28-70-2Prevádzkový chemik fotografických materiálov
Prevádzková chemička fotografických materiálov
CH, D311977/78
28-71-2Chemická laborantkaD311977/78
28-72-2Lisovač plastických látok
Lisovačka plastických látok
CH, D211977/78
28-81-2Farmaceutický chemik
Farmaceutická chemička
CH, D31,51979/80
28-86-2Úpravárka chemických vlákienD211977/78
28-91-2Spracovateľ papiera
Spracovateľka papiera
CH, D211980/81
28-96-2Preparátor
Preparátorka
CH, D-21976/77
29POTRAVINÁRSTVO
29-61-2MlynárCH31,51978/79
29-62-2Pekár
Pekárka
CH, D311978/79
29-63-2Pečivár
Pečivárka
CH, D211980/81
29-64-2Cukrár
Cukrárka
CH, D31,51978/79
29-65-2Cukrovinkár
Cukrovinkárka
CH, D211980/81
29-66-2Mliekár
Mliekárka
CH, D31,51979/80
29-67-2Chemik tukov
Chemička tukov
CH, D31,51977/78
29-68-2Mäsiar a údenárCH31,51979/80
29-69-2ÚdenárkaCH31,51979/80
29-70-2Konzervár
Konzervárka
CH, D31,51979/80
29-71-2SladovníkCH31,51979/80
29-72-2Priemyselný hydinár
Priemyselná hydinárka
CH, D211977/78
29-74-2Chemik kvasných procesov
Chemička kvasných procesov
CH, D31,51979/80
29-81-2Priemyselný krmovinár
Priemyselná krmovinárka
CH, D311980/81
31TEXTIL A ODEVNÍCTVO
31-42-2Trepáč
Trepáčka
CH, D211978/79
31-43-2Pradiar
Pradiarka
CH, D211978/79
31-45-2Technický plstiar
Technická plstiarka
CH, D211979/80
31-46-2Tkáč
Tkáčka
CH, D211978/79
31-50-2Prámikár
Prámikárka
CH, D211978/79
31-51-2Pletiar
Pletiarka
CH, D211979/80
31-53-2Úpravárka a retiazkovačka pančúchD211980/81
31-56-2Strojová čipkárkaD211979/80
31-57-2Tkáč čipiek
Tkáčka čipiek
CH, D31,51978/79
31-59-2Nastavovač textilných strojovCH31,51976/77
31-60-2Nastavovač pletiarskych strojov
Nastavovačka pletiarskych strojov
CH, D31,51976/77
31-62-2Farbiar
Farbiarka
CH, D31,51977/78
31-63-2Úpravár textílií
Úpravárka textílií
CH, D211977/78
31-65-2Tlačiar tkanín
Tlačiarka tkanín
CH, D321977/78
31-67-2Strojový tlačiar tkanín a pletenín
Strojová tlačiarka tkanín a pletenín
CH, D321977/78
31-68-2Rytec tlačiacich a raziacich valcov
Rytkyňa tlačiacich a raziacich valcov
CH, D321978/79
31-73-2Chemik práčovní a čistiarní
Chemička práčovní a čistiarní
CH, D31,51977/87
31-77-2Strojová vyšívačkaD211979/80
31-80-2Klobučnícky plstiar
Klobučnícka plstiarka
CH, D211979/80
31-81-2Klobučník
Klobučníčka
CH, D211979/80
31-82-2Priemyselná modistkaD211979/80
31-83-2Dámsky krajčír
Dámska krajčírka
CH, D321979/80
31-84-2 Pánsky krajčír
Pánska krajčírka
CH, D321979/80
31-85-2KrajčírkaD211978/79
31-86-2Výrobkyňa baretov a fezovD211979/80
31-87-2ModistkaD31,51979/80
31-91-2Výrobkyňa umelých kvetínD211978/79
31-92-2Výrobkyňa textilných hračiekD211978/79
32SPRACOVANIE KOŽE A VÝROBA OBUVI
32-41-2GarbiarCH31,51977/78
32-42-2Vyrábač kožušínCH31,51977/78
32-51-2Kožušník
Kožušníčka
CH, D31,51978/79
32-52-2Šička kožuchovD211978/79
32-53-2RukavičkárCH31,51977/78
32-54-2Šička rukavícD211977/78
32-55-2Remenár
Remenárka
CH, D31,51979/80
32-56-2Sedlár-manžetár
Sedlárka-manžetárka
CH, D31,51979/80
32-57-2Bandážista
Bandážistka
CH, D31,51977/78
32-70-2Úpravárka usníD211977/78
32-71-2Vysekávač usní
Vyskávačka usní
CH, D311979/80
32-72-2Zvrškár
Zvrškárka
CH, D211979/80
32-73-2Strojový obuvník
Strojová obuvníčka
CH, D211979/80
32-74-2Obuvník
Obuvníčka
CH, D31,51979/80
32-75-2Ortopedický obuvník
Ortopedická obuvníčka
CH, D31,51977/78
32-77-2Obuvnícky gumárCH211979/80
32-78-2Opravár obuvi
Opravárka obuvi
CH, D211979/80
32-81-2Modelár kopýtCH31,51979/80
33SPRACOVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV
33-51-2Výrobca drevárskych polotovarovCH211980/81
33-54-2Preglejkár
Preglejkárka
CH, D31,51980/81
33-55-2Stolár
Stolárka
CH, D31,51978/79
33-58-2Čalúnnik a dekoratér
Čalúnnička a dekoratérka
CH, D311979/80
33-59-2Debnár a obaliarCH311979/80
33-60-2KolárCH31,51980/81
33-61-2Košikár a pletiar nábytku
Košikárka a pletiarka nábytku
CH, D211978/79
33-62-2Kefár
Kefárka
CH, D211978/79
33-63-2Sústružník dreva a nekovových látok
Sústružníčka dreva a nekovových látok
CH, D211979/80
33-64-2Rámár
Rámárka
CH, D211979/80
33-65-2Tužkár
Tužkárka
CH, D211980/81
33-66-2Mechanik výroby konštrukčných dosák
Mechanička výroby konštrukčných dosák
CH, D31,51980/81
33-67-2Výrobca športových potrieb
Výrobkyňa športových potrieb
CH, D31,51979/80
33-71-2Priemyselný obrábač dreva
Priemyselná obrábačka dreva
CH, D211979/80
33-91-2Mechanik strunových hudobných nástrojov
Mechanička strunových hudobných nástrojov
CH, D321979/80
33-92-2Mechanik klávesových hudobných nástrojov
Mechanička klávesových hudobných nástrojov
CH, D321979/80
33-93-2Mechanik dychových hudobných nástrojov
Mechanička dychových hudobných nástrojov
CH, D321979/80
34POLYGRAFIA, SPRACOVANIE PAPIERA, FILM A FOTOGRAFIA
34-51-2Sadzač
Sadzačka
CH, D421978/79
34-52-2Tlačiar na kníhtlačiarskych strojochCH421978/79
34-56-2Tlačiar na ofsetových strojochCH421978/79
34-58-2Planograf
Planografka
CH, D211980/81
34-67-2StereotypérCH211979/80
34-68-2Pečiatkár
Pečiatkárka
CH, D31,51978/79
34-70-2Tlačiar na maloofsetových strojoch
Tlačiarka na maloofsetových strojoch
CH, D211978/79
34-71-2Reprodukčný grafik
Reprodukčná grafička
CH, D421978/79
34-81-2Knihár
Knihárka
CH, D321977/78
34-82-2Priemyselný knihár
Priemyselná knihárka
CH, D211977/78
34-86-2Mechanik polygrafických strojovCH321978/79
34-91-2Fotofraf
Fotografka
CH, D321978/79
34-92-2Filmový laborant
Filmová laborantka
CH, D31,51978/79
34-93-2Lisovačka gramofónových platníD211980/81
36STAVEBNÍCTVO A ZAMEMERAČSTVO
36-61-2MurárCH31,51978/79
36-53-2TesárCH31,51979/80
36-64-2ŽelezobetonárCH311979/80
36-69-2Stavebný montážnikCH31,51978/79
36-70-2Strojník prefabrikácie
Strojníčka prefabrikácie
CH, D31,51980/81
36-71-2Betonár stavebných dielcovCH311979/80
36-72-2KamenárCH31,51980/81
36-74-2DláždičCH211978/79
36-76-2IzolatérCH311980/81
36-77-2PokrývačCH311979/80
36-78-2InštalatérCH31,51978/79
36-79-2Sklenár
Sklenárka
CH, D211980/81
36-80-2PodlahárCH311979/80
36-81-2Maliar iziebCH321977/78
36-83-2Maliar a nateiračCH311977/78
36-85-2Lakovač
Lakovačka
CH, D31,51977/78
36-88-2KominárCH311980/81
36-91-2Geodetický merač
Geodetická meračka
CH, D311980/81
37DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE
37-61-2Železničiar vnútropodnikovej dopravyCH211979/80
37-62-2Železničiar
Železničiarka
CH, D31,51979/80
37-71-2CestárCH311980/81
37-81-2Traťový strojníkCH31,51980/81
37-91-2Spojový manipulant
Spojová manipulantka
CH, D211977/78
42POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
42-52-2Chovateľ hydiny
Chovateľka hydina
CH, D211977/78
42-53-2Chovateľ koníCH211979/80
42-54-2Chovateľ koní - jazdec z povolaniaCH211979/80
42-55-2RybárCH211978/79
42-56-2 Včelár a ovocinár
Včelárka a ovocinárka
CH, D31,51977/78
42-57-2Záhradník
Záhradníčka
CH, D31,51977/78
42-58-2Poľnohospodár mechanizátor
Poľnohospodárka mechanizátorka
CH, D211979/80
42-71-2Opravár poľnohospodráskych strojov
Opravárka poľnohospodárskych strojov
CH, D31,51979/80
42-72-2Kováč a podkúvačCH31,51979/80
42-74-2Traktorista mechanizátorCH31,51980/81
42-74-2Pestovateľ mechanizátor
Pestovateľka mechanizátorka
CH, D111980/81
42-75-2Chovateľ hospodárskych zvierat
Chovateľka hospodárskych zvierat
CH, D31,51979/80
42-75-2Chovateľ mechanizátor
Chovateľka mechanizátorka
CH, D111979/80
42-81-2LesárCH211979/80
42-82-2Lesný mechanizátorCH211979/80
42-92-2Chovateľ cudzokrajných zvierat
Chovateľka cudzokrajných zvierat
CH, D211977/78
63EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
63-41-2Predavač rozličného tovaru
Predavačka rozličného tovaru
CH, D311980/81
63-42-2Predavač potravinárskeho tovaru
Predavačka potravinárskeho tovaru
CH, D311980/81
63-44-2Predavač priemyselného tovaru
Predavačka priemyselného tovaru
CH, D311980/81
63-51-2Predavač motorových vozidiel
Predavačka motorových vozidiel
CH, D311980/81
63-52-2Predavač elektrotechnického tovaru
Predavač elektrotechnického tovaru
CH, D311980/81
63-53-2Predavač drogériového tovaru
Predavačka drogériového tovaru
CH, D311980/81
63-55-2Kníhkupec
Kníhkupkyňa
CH, D311980/81
63-56-2Predavač a skladník poľnohospodárskych strojov
Predavačka a skladníčka poľnohospodárskych strojov
CH, D311980/81
63-61-2Aranžér
Aranžérka
CH, D31,51978/79
63-71-2Kuchár
Kuchárka
CH, D31,51978/79
63-72-2Čašník
Servírka
CH, D311978/79
63-73-2Kuchár a čašník
Kuchárka a servírka
CH, D31,51978/79
63-81-2Holič a kaderník
Holička a kaderníčka
CH, D311978/79
82UMENIE, ÚŽITKOVÉ UMENIE A RUČNÁ UMELECKOREMESELNÁ VÝROBA
82-51-2KovolejárCH321979/80
82-52-2Umelecký kováčCH321980/81
82-53-2Umelecký zámočníkCH321980/81
82-54-2Cizelér
Cizelérka
CH, D321979/80
82-55-2Umelecký pasiar
Umelecká pasiarka
CH, D321979/80
82-56-2Umelecký stolár
Umelecká stolárka
CH, D321978/79
82-57-2Umelecký čalúnnik a dekoratér
Umelecká čalúnnička a dekoratérka
CH, D321979/80
82-58-2Umelecká spracovateľ dreva
Umelecká spracovateľka dreva
CH, D321980/81
82-59-2Umelecký spracovateľ prírodných pletív
Umelecká spracovateľka prírodných pletív
CH, D321978/79
82-61-2Umelecký keramik
Umelecká keramička
CH, D321977/78
82-62-2Umelecký sklárCH321977/78
82-63-2Perletiar
Perletiarka
CH, D321980/81
82-66-2Sochár kameňaCH321980/81
82-71-2Ručný tkáč
Ručná tkáčka
CH, D321978/79
82-72-2Tkáč gobelínov
Tkáčka gobelínov
CH, D321978/79
82-75-2Ručná vyšívačkaD21,51979/80
82-76-2Ručná čipkárkaD21,51977/78
82-77-2Tlačiar textílií
Tlačiarka textílií
CH, D321977/78
82-81-2Umelecký maliar interiérovCH321977/78
82-82-2ŠtukatérCH321979/80
82-83-2Umelecký pozlacovač
Umelecká pozlacovačka
CH, D321979/80
82-84-2Umelecký sklárCH321980/81
82-85-2ZlatotepecCH21,51979/80
82-91-2Parochniar
Parochniarka
CH, D321979/80
82-92-2Obuvník scénickej a krojovej obuvi
Obuvníčka scénickej a krajovej obuvi
CH, D321979/80
82-93-2Krajčír scénických kostýmovCH, D321979/80
82-95-2Montér scénickej stavbyCH321979/80
82-96-2Scénický osvetľovačCH321977/78

Poznámka:

Počet učňov na jedného majstra odbornej výchovy v učebných odboroch podľa tejto prílohy je určený vyhláškou MŠ SSR č. 11/1971 Zb. o učebných odboroch a o organizácii výchovy učňov v znení vyhlášok č. 88/1971 Zb., č. 82/1972 Zb. a č. 90/1978 Zb.

Poznámky pod čiarou

1) Študijné odbory, v ktorých krajské národné výbory zriaďujú prvé ročníky tohto štúdia, určí každoročne Ministerstvo školstva SSR, na zdravotníckych školách Ministerstvo zdravotníctva SSR po dohode s Ministerstvom práce a sociálnych vecí SSR na základe plánu potrieb kvalifikovaných pracovníkov schváleného vládou SSR.

2) § 8 ods. 1 zákona č. 63/1978 Zb. o opatreniach v sústave základných a stredných škôl.

3) Úprava Ministerstva školstva SSR zo 7. novembra 1977 č. 11 684/1977-II/2 o organizovaní kurzov pre pracujúcich na školách poskytujúcich úplné stredné vzdelanie (Zvesti MŠ a MK SSR 1978, zošit 1) registrovaná v čiastke 2/1978 Zb.
Úprava Ministerstva školstva SSR z 15. júna 1979 č. 2864/1979-212 o štúdiu jednotlivých predmetov na školách poskytujúcich stredné a vyššie vzdelanie vrátane stredných odborných učilíšť (Zvesti MŠ a MK SSR 1979, zošit 7) registrovaná v čiastke 17/1979 Zb.

4) § 10 úpravy Ministerstva školstva SSR zo 14. novembra 1972 č. 12 799/1972-II/3 pre maturitné skúšky na školách poskytujúcich úplné stredné vzdelanie v znení úpravy z 21. januára 1977 č. 391/1977-II/1 (Zvesti MŠ a MK SSR, ročník 1972, zošit 12 a ročník 1977, zošit registrovanej v čiastke 29/1972 Zb. a v čiastke 7/1977 Zb.

5) § 16 a 42 zákona č. 63/1978 Zb. o opatreniach v sústave základných a stredných škôl.

1) Číslo 5 v tretej časti kódu znamená úplné stredné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou na gymnáziách.

2) Študijné odbory 19-01-5 „Gymnázium - prírodovedný odbor" a 79-01-5 „Gymnázium - humanitný odbor" sú dobiehajúce. Od 1. septembra 1979 bude sa postupne zavádzať odbor 79-02-5 „Gymnázium" s uvedenými zameraniami študijného odboru.

1) Rozumie sa študijný odbor, ktorý obsahovo nadväzuje na učebný odbor.