Nariadenie vlády č. 115/1979 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Čiastka 23/1979
Platnosť od 08.11.1979
Účinnosť od 01.09.1980

OBSAH

115

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej socialistickej republiky

z 3. októbra 1979

o Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 32 ods. 2 zákona č. 19/1966 Zb. o vysokých školách:


§ 1

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave sa rozdeľuje na Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a na Matematicko-fyzikálnu fakultu Univerzity Komenského v Bratislave.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembrom 1980.


Prof. JUDr. Colotka v. r.