Vyhláška č. 55/1979 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Českej socialistickej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 49/1964 Zb. o poistných podmienkach pro poistenie osôb

Čiastka 10/1979
Platnosť od 05.06.1979

55

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Českej socialistickej republiky

z 30. marca 1979,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 49/1964 Zb. o poistných podmienkach pre poistenie osôb

Ministerstvo financií Českej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 508 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. s platnosťou pre poistenie v Českej štátnej poisťovni:


Čl. I

Vyhláška č. 49/1964 Sb. o poistných podmienkach pre poistenie osôb sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 12 ods. 1 sa slová „za prvé dva roky“ nahrádzajú slovami „za prvý rok“.

2. V § 13 ods. 1 sa slová „za prvé dva roky“ nahrádzajú slovami „za prvý rok“.

3. V § 13 ods. 2 sa suma „500.- Kčs“ nahrádza sumou „2500 Kčs“ a suma „50,- Kčs“ sa nahrádza sumou „250 Kčs“.

4. § 23 znie:

„23

“Poisťovňa nie je povinná plniť

a) za vznik a zhoršenie prietrží (hernií), nádorov každého druhu a pôvodu, za vznik a zhoršenie aseptických zápalov šľachových pošiev, svalových úponov, kĺbových vačkov a epikondylitíd,

b) za infekčné choroby, aj keď boli prenesené zranením, a za pracovné úrazy a choroby z povolania, pokiaľ nemajú povahu úrazu podľa tejto vyhlášky,

c) za následky diagnostických, liečebných a preventívnych zákrokov, ktoré neboli vykonané za účelom liečenia následkov úrazu,

d) za zhoršenie choroby v dôsledku úrazu; pri náhlych platničkových chrbticových syndrómov, pri náhlych cievnych príhodách a pri amóciách sietnice je však poisťovňa povinná plniť, ak bol úraz ich výlučnou alebo zrejme prevažujúcou príčinou.„.

5. § 26 ods. 1 znie:

Ҥ 26

(1) Poistnou udalosťou v úrazovom poistení je pôsobenie skutočností uvedených v § 22 (úraz), ktoré vyvolalo telesné poškodenie poisteného alebo jeho smrť. Z tej istej poistnej udalosti je poisťovňa povinná poskytnúť podľa podmienok uvedených v § 27 až 29 tejto vyhlášky plnenie za čas nevyhnutného liečenia telesného poškodenia spôsobeného úrazom, za trvalé následky úrazu a za smrť spôsobenú úrazom. Či sa poistenie vzťahuje na všetky druhy plnenia alebo len na niektoré z nich, je rozhodujúci obsah zmluvy.„

6. V § 27 ods. 3 sa ustanovenie písm. b) vypúšťa a doterajšie ustanovenie písm. c) sa označuje ako ustanovenie písm. b).

7. Príloha vyhlášky č. 49/1964 Zb. sa nahrádza prílohou, ktorá tvorí súčasť tejto vyhlášky.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1979.


Minister:

Tlapák v. r.


Príloha vyhlášky č. 55/1979 Zb.

ZÁSADY A TABUĽKY

pre hodnotenie telesných poškodení v úrazovom poistení dojednávanom s Českou štátnou poisťovňou

Zásady pre hodnotenie

1. Výšku plnenia určuje poisťovňa na základe správy lekára, ktorý poisteného ošetroval. Opiera sa pritom o stanovisko lekára, ktorý pre ňu vykonáva odbornú poradenskú činnosť. Správu ošetrujúceho lekára si môže poisťovňa dopĺňať výpisom zo zdravotných záznamov o poistenom, ktorý si s jeho súhlasom vyžiada od zdravotníckeho zariadenia, alebo kontrolnou zdravotnou prehliadkou poisteného u posudkového lekára poisťovne.

2. Plnenie za priemerný čas nevyhnutného liečenia telesného poškodenia spôsobeného úrazom (§ 27 ods. 1 vyhlášky) určuje sa podľa tabuľky A, a to vo výške toľko percent z poistnej sumy, koľko percent táto tabuľka uvádza pre jednotlivé telesné poškodenia. Plnenie uvedené v tabuľke A vo výške 2,5 % je len za telesné poškodenie takého rozsahu, pre ktoré lekár určil priemerný čas nevyhnutného liečenia dlhší ako dva týždne.

3. Aj tabuľka A ustanovuje percentné rozpätie, určí sa výška plnenia podľa prepočítacej tabuľky uvedenej v bode 5 tak, aby v rámci daného rozpätia zodpovedalo plnenie povahe a rozsahu telesného poškodenia, ktoré bolo poistenému úrazom spôsobené. Do času nevyhnutného liečenia sa pritom nezapočítava čas, v ktorom sa poistený podroboval občasným zdravotným kontrolám.

5. Času nevyhnutného liečenia zodpovedajú percentá plnenia takto:

Čas nevyhnutného liečenia sa zaokrúhľuje na plné týždne, a to tak, že posledný začatý týždeň sa počíta ako plný týždeň.

6. Ak bolo poistenému spôsobené jediným úrazom niekoľko telesných poškodení rôznych druhov, plní poisťovňa len za čas nevyhnutného liečenia toho poškodenia, ktoré je hodnotené najvyšším percentom.

7. Ak v čase nevyhnutného liečenia dôjde k ďalšiemu úrazu poisteného, plní poisťovňa za následky nového úrazu nezávisle od plnenia za následky predchádzajúceho úrazu.

8. Za infrakcie, fisúry, odlomenie hrán kostí a malých úlomkov s úponom väzu alebo svalu, subperiostálne zlomeniny a odlúčenie epifýz (epifyzeolýzy) poisťovňa plní v rozsahu uvedenom v oceňovacej tabuľke A pre neúplné zlomeniny; pokiaľ neúplná zlomenina nie je v tejto tabuľke uvedená, hodnotí sa jednou polovicou plnenia za zlomeninu. Fisúry lebečných kostí sa však považujú za úplné zlomeniny.

9. Pri mnohopočetných zlomeninách tej istej končatiny sa hodnotí čas nevyhnutného liečenia tak, že sa plnenie za zlomeninu najvyššie ohodnotenú podľa tabuľky A zvýši o polovicu.

10. Poisťovňa plní za čas nevyhnutného liečenia vytknutia kĺbu končatín len vtedy, ak vytknutie liečil lekár repozíciou (napravením).

11. Plnenie za trvalé následky úrazu (§ 28 vyhlášky) sa určuje podľa tabuľky B, a to vo výške toľko percent poistnej sumy, koľko percent táto tabuľka uvádza pre jednotlivé telesné poškodenia. Ak tabuľka B ustanovuje percentné rozpätie, určí sa výška plnenia tak, aby v rámci daného rozpätia zodpovedalo plnenie povahe a rozsahu telesného poškodenia, ktoré bolo poistenému úrazom spôsobené.

12. Ak jediný úraz spôsobil poškodenému niekoľko trvalých následkov rôzneho druhu, hodnotia sa celkové trvalé následky súčtom percent pre jednotlivé následky. Ak sa však jednotlivé následky týkajú toho istého údu, orgánu alebo ich častí, hodnotia sa ako celok, a to najviac percentom ustanoveným v oceňovacej tabuľke pre anatomickú alebo funkčnú stratu príslušného údu, orgánu alebo ich častí.

13. Ak sa trvalé následky týkajú časti tela alebo orgánu, ktoré boli poškodené už pred úrazom, zníži poisťovňa svoje plnenie za trvalé následky úrazu o sumu zodpovedajúce percentu plnenia za predchádzajúce poškodenie, určenému taktiež podľa oceňovacej tabuľky B.

TABUĽKA A

Plnenie za priemerný čas nevyhnutného liečenia

HLAVA

001 Skalpácia hlavy s kožným defektom čiastočná 5 %

002 Sklapácia hlavy s kožným defektom úplná 14 %

003 Pomliaždenie hlavy bez otrasu mozgu 2,5 %

004 Pomliaždenie tváre 2,5 %

005 Podvrtnutie čeľustného kĺbu 2,5 %

006 Vytknutie sánky (jednostranné i obojstranné) 2,5 %

007 Zlomenina lebečnej spodiny 30 % - 42 %

008 Zlomenina lebečnej klenby bez vtlačenia úlomkov 9 %

009 Zlomenina lebečnej klenby s vtlačením úlomkov 18 %

010 Zlomenina čelovej kosti bez vtlačenia úlomkov 7 %

011 Zlomenina čelovej kosti s vtlačením úlomkov 14 %

012 Zlomenina temennej kosti bez vtlačenia úlomkov 7 %

013 Zlomenina temennej kosti s vtlačením úlomkov 14 %

014 Zlomenina záhlavnej kosti bez vtlačenia úlomkov 7 %

015 Zlomenina záhlavnej kosti s vtlačením úlomkov 14 %

016 Zlomenina spánkovej kosti bez vtlačenia úlomkov 7 %

017 Zlomenina spánkovej kosti s vtlačením úlomkov 14 %

018 Zlomenina okraja očnice 10 %

019 Zlomenina nosových kostí bez posunutia úlomkov alebo s posunutím úlomkov 2,5 %

020 Zlomenina nosových kostí s vtlačením úlomkov 4 %

021 Zlomenina nosovej priehradky 2,5 %

022 Zlomenina jarmovej kosti 10 %

023 Zlomenina sánky bez posunutia úlomkov 8 %

024 Zlomenina sánky s posunutím úlomkov 14 %

025 Zlomenina čeľuste bez posunutia úlomkov 12 %

026 Zlomenina čeľuste bez posunutia úlomkov 22 %

027 Zlomenina ložiskového výbežku čeľuste alebo sánky podľa jej rozsahu a posunutia úlomkov do 8 %

028 Združené zlomeniny Le Fort I. 14 %

029 Združené zlomeniny Le Fort II. 22 %

030 Združené zlomeniny Le Fort III. 42 %

OKO

031 Tržná alebo rezná rana viečka chirurgicky ošetrená 2,5 %

032 Tržná alebo rezná rana viečka prerušujúca slzné cesty do 5 %

033 Zápal slzníka preukázane po zranení liečený konzervatívne 4 %

034 Zápal slzníka preukázane po zranení liečený operačne 7 %

035 Poleptanie (popálenie) spojovky prvého stupňa 0 %

036 Poleptanie (popálenie) spojovky druhého stupňa 2,5 %

037 Poleptanie (popálenie) spojovky tretieho stupňa 2,5 % - 7 %

038 Perforujúce poranenie (hornej, dolnej) klenby spojovky s krvácaním (bez poranenia bielka) 0 %

039 Hlboká rana rohovky bez prederavenia a bez komplikácií 4 %

040 Hlboká rana rohovky bez prederavenia komplikovaná poúrazovým sivým zákalom 8 %

041 Hlboká rana rohovky bez prederavenia komplikovaná vnútroočným zápalom 9 %

042 Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená konzervatívne, bez komplikácií 5 %

043 Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená konzervatívne, komplikovaná poúrazovým sivým zákalom 8 %

044 Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená konzervatívne, komplikovaná vnútroočným zápalom 10 %

045 Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená konzervatívne, komplikovaná vnútroočným cudzím telieskom nemagnetickým 10 %

046 Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená chirurgicky, bez komplikácií 8 %

047 Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená chirurgicky, komplikovaná vypadnutím dúhovky alebo vklinením dúhovky 14 %

048 Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená chirurgicky, komplikovaná poúrazovým sivým zákalom 10 %

049 Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená chirurgicky, komplikovaná vnútroočným zápalom 14 %

050 Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená chirurgicky, komplikovaná cudzím telieskom vnútroočným nemagnetickým 14 %

051 Rana rohovky alebo bielka s prederavením liečená chirurgicky, komplikovaná cudzím telieskom vnútroočným magnetickým 10 %

052 Rana prenikajúca do očnice bez komplikácií 4 %

053 Rana prenikajúca do očnice komplikovaná cudzím telieskom nemagnetickým v očnici 10 %

054 Rana prenikajúca do očnice komplikovaná cudzím telieskom magnetickým v očnici 6 %

055 Pomliaždenie oka s krvácaním do prednej komory bez komplikácií do 7 %

056 Pomliaždenie oka s krvácaním do prednej komory komplikované druhotným zvýšením vnútroočného tlaku, vyžadujúce chirurgické ošetrenie do 13 %

057 Pomliaždenie oka s natrhnutím dúhovky bez komplikácií 5 %

058 Pomliaždenie oka s natrhnutím dúhovky komplikované zápalom dúhovky do 10 %

059 Pomliaždenie oka s natrhnutím dúhovky komplikované poúrazovým sivým zákalom do 9 %

060 Čiastočné vykĺbenie šošovky bez komplikácií 5 %

061 Čiastočné vykĺbenie šošovky komplikované druhotným zvýšením vnútroočného tlaku, vyžadujúce chirurgické ošetrenie 10 %

062 Vykĺbenie šošovky bez komplikácií do 15 %

063 Vykĺbenie šošovky komplikované druhotným zvýšením vnútroočného tlaku, vyžadujúce chirurgické ošetrenie do 20 %

064 Krvácanie do sklovca a sietnice bez komplikácií do 22 %

065 Krvácanie do sklovca a sietnice komplikované druhotným zvýšením vnútroočného tlaku, vyžadujúce chirurgické ošetrenie do 27 %

066 Otras sietnice 2,5 %

067 Poúrazový vred rohovky do 9 %

068 Popálenie alebo poleptanie epitelu rohovky 2,5 %

069 Popálenie alebo poleptanie rohovkového parenchýmu do 40 %

070 Povrchová odrenina rohovky 0 %

071 Odlúpenie sietnice ako priamy následok poranenia oka zisteného lekárom do 42 %

072 Úrazové postihnutie zrakového nervu a chiazmy do 20 %

073 Zlomenie steny prínosovej dutiny s podkožným emfyzémom 5 %

074 Zlomenie nosových kostičiek prerušujúce slzné cesty, liečené konzervatívne 4 %

075 Zlomenie nosových kostičiek prerušujúce slzné cesty, liečené operačne 7 %

076 Poranenie oka vyžadujúce bezprostredné vyňatie oka 7 %

077 Poranenie okohybného aparátu s diplopiou do 10 %

UCHO

078 Rana ušnice s druhotnou aseptickou perichondritídou 7 %

079 Pomliaždenie ušnice s rozsiahlym krvým výronom 2,5 %

080 Prederavenie bubienka bez zlomeniny lebečných kostí a bez druhotnej infekcie 2,5 %

081 Otras labyrintu 7 %

ZUBY

082 Strata alebo nevyhnutná extrakcia jedného až šiestich zubov následkom pôsobenia vonkajšieho násilia (nie zahryznutia) do 6 %

083 Strata alebo nevyhnutná extrakcia siedmich alebo viacerých zubov následkom pôsobenia vonkajšieho násilia (nie zahryznutia) do 12 %

Ako strata zuba sa hodnotí aj odlomenie korunky alebo jej časti s ohrozením vitality drene, vyžadujúce liečenie.

084 Za vyrazenie alebo poškodenie umelých zubov a zubov dočasných (mliečnych) poisťovňa neposkytuje plnenie -

085 Uvoľnenie závesného väzového aparátu jedného i viacerých zubov (subluxácia, luxácia, reimplantácia) s nevyhnutnou fixačnou dlahou do 6 %

086 Zlomenie jedného alebo viacerých zubných koreňov s nevyhnutnou fixačnou dlahou do 10 %

KRK

087 Poleptanie, prederavenie alebo roztrhnutie pažeráka 7 % - 22 %

088 Perforujúce poranenie hrtana alebo priedušnice 22 %

089 Zlomenina jazylky alebo štátnej chrupavky 22 %

090 Poškodenie hlasiviek následkom nadýchania sa dráždivých pár alebo následkom úderu 2,5 %

HRUDNÍK

091 Roztrhnutie pľúc 14 %

092 Úrazové poškodenie srdca klinicky preukázané do 100 %

093 Roztrhnutie bránice 22 %

094 Pomliaždenie hrudníkovej steny ťažšieho stupňa do 4 %

095 Zlomeniny hrudnej kosti bez posunutia úlomkov 5 %

096 Zlomeniny hrudnej kosti s posunutím úlomkov 9 %

097 Zlomenina jedného rebra klinicky preukázaná 5 %

098 Zlomeniny dvoch až piatich rebier klinicky preukázané do 8 %

099 Zlomeniny viacerých ako piatich rebier klinicky preukázaného 14 %

100 Vyrazená zlomenina dvoch až štyroch rebier do 9 %

101 Vyrazená zlomenina viacerých ako štyroch rebier do 18 %

102 Vyrazená zlomenina hrudnej kosti 18 %

103 Poúrazový zápal pohrudnice podľa primeraného času nevyhnutného liečenia (§ 27 ods. 2 vyhlášky)

104 Poúrazový pneumotorax uzavretý 14 %

105 Poúrazový mediastinálny a podkožný emfyzém 18 %

106 Poúrazový pneumotorax otvorený alebo ventilový 18 %

107 Poúrazové krvácanie do hrudníka liečené konzervatívne 9 %

108 Poúrazové krvácanie do hrudníka liečené operačne 18 %

BRUCHO

109 Pomliaždeniny brušnej steny ťažšieho stupňa 2,5 %

110 Rana prenikajúca do brušnej dutiny (bez poranenia vnútrobrušných orgánov) 5 %

111 Roztrhnutie pečene 22 %

112 Roztrhnutie sleziny 14 %

113 Roztrhnutie (rozmliaždenie) podžalúdkovej žľazy 22 %

114 Úrazové prederavenie žalúdka 14 %

115 Úrazové prederavenie dvanástnika 16 %

116 Roztrhnutie alebo pretrhnutie tenkého čreva bez resekcie 8 %

117 Roztrhnutie alebo pretrhnutie tenkého čreva s resekciou 14 %

118 Roztrhnutie alebo pretrhnutie hrubého čreva bez resekcie 10 %

119 Roztrhnutie alebo pretrhnutie hrubého čreva s resekciou 16 %

120 Roztrhnutie okružia (mezentéria) bez resekcie 8 %

121 Roztrhnutie okružia (mezentéria) s resekciou čreva 14 %

122 Ak pri poranení podľa bodu 111 až 121 dôjde k rozstupu alebo hnisaniu operačnej rany, hodnotí sa podľa primeraného času nevyhnutného liečenia (§ 27 ods. 2 vyhlášky)

Stehová fistula sa za hnisanie rany nepovažuje

UROGENITÁLNE ÚSTROJE

123 Pomliaždenie obličky (s hematúriou) 5 %

124 Pomliaždenie mužského pohlavného údu ťažšieho stupňa 5 %

125 Pomliaždenie semenníka a mieška ťažšieho stupňa 5 %

126 Pomliaždenie semenníka a mieška ťažšieho stupňa s poúrazovým zápalom semenníka a nadsemenníka do 9 %

127 Roztrhnutie alebo rozdrvenie obličky s nevyhnutnou operáciou 14 %

128 Roztrhnutie močového mechúra 14 %

129 Roztrhnutie močovej rúry 14 %

CHRBTOVÁ KOSŤ

130 Pomliaždenie ťažšieho stupňa krajiny krčnej chrbtice 4 %

131 Pomliaždenie ťažšieho stupňa krajiny hrudníkovej chrbtice 4 %

132 Pomliaždenie ťažšieho stupňa krajiny driekovej chrbtice 4 %

133 Pomliaždenie ťažšieho stupňa krajiny krížovej kosti a kostrča 4 %

134 Podvrtnutie krčnej chrbtice 5 %

135 Podvrtnutie hrudníkovej chrbtice 5 %

136 Podvrtnutie driekovej chrbtice 5 %

137 Vytknutie atlantookcipitálne bez poškodenia miechy alebo jej koreňov 42 %

138 Vytknutie krčnej chrbtice bez poškodenia miechy alebo jej koreňov 42 %

139 Vytknutie hrudníkovej chrbtice bez poškodenia miechy alebo jej koreňov 42 %

140 Vytknutie driekovej chrbtice bez poškodenia miechy alebo jej koreňov 42 %

141 Vytknutie kostrča bez poškodenia miechy alebo jej koreňov 7 %

142 Subluxácia krčnej chrbtice (posun stavcov preukázaný rtg) 30 %

143 Zlomenina tŕňovitého výbežku 5 %

144 Zlomenina jedného bočného výbežku 7 %

145 Zlomenina viacerých bočných výbežkov 10 %

146 Zlomenina kĺbového výbežku 8 %

147 Zlomenina oblúka 14 %

148 Zlomenina zuba čapovca (dens epistrophei) 42 %

149 Kompresívne zlomeniny tiel stavcov krčných, hrudníkových alebo driekových so znížením prednej časti tela najviac o jednu tretinu do 30 %

150 Kompresívne zlomeniny tiel stavcov krčných, hrudníkových alebo driekových so znížením prednej časti tela o viac ako o jednu tretinu do 60 %

151 Roztrieštené zlomeniny tiel stavcov krčných, hrudníkových alebo driekových 60 %

152 Za zlomeninu tela každého ďalšieho stavca pri poraneniach podľa bodu 149 alebo 150 sa zvyšuje hranica ocenenia o jednu štvrtinu, pri poranení podľa bodu 151 sa zvyšuje ocenenie o jednu štvrtinu.

153 Úrazové poškodenie medzistavcovej platničky pri súčasnej zlomenine tela stavca 42 %

154 Poranenie medzistavcovej platničky bez súčasnej zlomeniny stavca 4 %

PANVA

155 Pomliaždenie panvy 2,5 %

156 Podvrtnutie v krížovobedrovom kĺbe 5 %

157 Vytknutie krížovobedrová 42 %

158 Odtrhnutie predného horného alebo dolného bedrového tŕňa 7 %

159 Odtrhnutie hrboľa sedacej kosti 7 %

160 Jednostranná zlomenina lonovej alebo sedacej kosti bez posunutia 9 %

161 Jednostranná zlomenina lonovej alebo sedacej kosti s posunutím 22 %

162 Zlomenina krídla bedrovej kosti bez posunutia 9 %

163 Zlomenina krídla bedrovej kosti s posunutím 22 %

164 Zlomenina krížovej kosti 9 %

165 Zlomenina kostrča 7 %

166 Zlomenina okraja acetabula 10 %

167 Obojstranná zlomenina lonových kostí alebo jednostranná s rozstupom lonovej spony 42 %

168 Zlomenina lonovej a bedrovej kosti 42 %

169 Zlomenina lonovej kosti s krížovobedrovou luxáciou 42 %

170 Rozstup lonovej spony 42 %

171 Zlomenina acetabula s centrálnou luxáciou stehnovej kosti 42 %

HORNÁ KONČATINA

Pomliaždenie ťažšieho stupňa

172 ramena 2,5 %

173 predlaktia 2,5 %

174 ruky 2,5 %

175 jedného a viacerých prstov ruky s nevyhnutnou pevnou fixáciou 2,5 %

176 kĺbu hornej končatiny 2,5 %

177 ramenného kĺbu s následnou periartritídou ako priamym následkom úrazu do 9 %

Poranenie svalov a šliach

178 Neúplné prerušenie šliach vystieračov alebo ohýbačov na prste alebo na ruke, ak ide o jeden prst 4 %

179 Neúplné prerušenie šliach vystieračov alebo ohýbačov na prste alebo na ruke, ak ide o niekoľko prstov do 10 %

180 Úplné prerušenie šliach ohýbačov na prstoch alebo na ruke, ak ide o jeden prst 14 %

181 Úplné prerušenie šliach ohýbačov na prstoch alebo na ruke, ak ide o niekoľko prstov do 30 %

182 Úplní prerušenie šliach vystieračov na prstoch alebo na ruke, ak ide o jeden prst 7 %

183 Úplné prerušenie šliach vystieračov na prstoch alebo na ruke, ak ide o niekoľko prstov 14 %

184 Úplné prerušenie šliach vystieračov na prstoch alebo na ruke odtrhnutie dorzálnej aponeurózy prsta 7 %

185 Úplné prerušenie jednej alebo dvoch šliach ohýbačov alebo vystieračov prsta a ruky v zápästí 14 %

186 Úplné prerušenie viacerých šliach ohýbačov alebo vystieračov prsta a ruky v zápästí do 30 %

187 Natrhnutie nadhrebeňového svalu 6 %

188 Úplné pretrhnutie nadhrebeňového svalu liečené konzervatívne 10 %

189 Úplné pretrhnutie nadhrebeňóvého svalu liečené operačne 14 %

190 Pretrhnutie (odtrhnutie) šľachy dlhej hlavy dvojhlavého ramenného svalu liečené konzervatívne 6 %

191 Pretrhnutie (odtrhnutie) šľachy dlhej hlavy dvojhlavého ramenného svalu liečené operačne 10 %

192 Natrhnutie iného svalu do 5 %

193 Prietrž svalová preukázane úrazového pôvodu bez operácie 8 %

194 Prietrž svalová preukázane úrazového pôvodu s operáciou 10 %

Podvrtnutie

195 skĺbenia medzi kľúčnou kosťou a lopatkou 2,5 %

196 skĺbenia medzi kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou 2,5 %

197 ramenného kĺbu 4 %

198 lakťového kĺbu 4 %

199 zápästia 4 %

200 základných alebo medzičlánkových kĺbov prstov ruky s pevnou fixáciou jedného alebo dvoch prstov 2,5 %

201 základných alebo medzičlánkových kĺbov prstov ruky s pevnou fixáciou troch alebo viacerých prstov 4 %

Vytknutie

202 kĺbu medzi kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou liečené konzervatívne 4 %

203 kĺbu medzi kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou liečené operačne 9 %

204 kĺbu medzi kľúčnou kosťou a lopatkou liečené konzervatívne 4 %

205 kĺbu medzi kľúčnou kosťou a lopatkou liečené operačne 14 %

206 ramennej kosti (ramena) liečené konzervatívne 7 %

207 ramennej kosti (ramena) liečené operačne 14 %

208 predlaktia (lakťa) liečené konzervatívne 7 %

209 predlaktia (lakťa) liečené operačne 14 %

210 zápästia (kosti mesiačikovitej a luxácia perilunárna) liečené konzervatívne 10 %

211 zápästia (kosti mesiačikovitej a luxácia perilunárna) liečené operačne 22 %

212 jednej záprstnej kosti 5 %

213 niekoľkých záprstných kostí 8 %

214 základných alebo druhých a tretích článkov prsta na jednom prste 7 %

215 základných alebo druhých a tretích článkov prsta na niekoľkých prstoch 10 %

Zlomeniny

216 Zlomenina tela lopatky 8 %

217 Zlomenina krčka lopatky 8 %

218 Zlomenina nadpliecka lopatky 7 %

219 Zlomenina zobáka lopatky 6 %

220 Zlomenina kľúčnej kosti neúplná 2,5 %

221 Zlomenina kľúčnej kosti úplná, bez posunutia úlomkov 5 %

222 Zlomenina kľúčnej kosti úplná, s posunutím úlomkov 7 %

223 Zlomenina kľúčnej kosti operovaná 8 %

224 Zlomenina horného konca ramennej kosti - väčšieho hrbčeka bez posunutia 5 %

225 Zlomenina horného konca ramennej kosti - väčšieho hrbčeka s posunutím 8 %

226 Zlomenina horného konca ramennej kosti - roztrieštená zlomenina hlavy 14 %

227 Zlomenina horného konca ramennej kosti - krčka, bez posunutia 8 %

228 Zlomenina horného konca ramennej kosti - krčka, zaklinená 9 %

229 Zlomenina horného konca ramennej kosti - krčka, s posunutím úlomkov 14 %

230 Zlomenina horného konca ramennej kosti - krčka, luxačná alebo operačná 22 %

231 Zlomenina tela ramennej kosti neúplná 9 %

232 Zlomenina tela ramennej kosti úplná, bez posunutia úlomkov 9 %

233 Zlomenina tela ramennej kosti úplná, s posunutím úlomkov 22 %

234 Zlomenina tela ramennej kosti otvorená alebo operovaná 30 %

235 Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi neúplná 8 %

236 Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi úplná, bez posunutia úlomkov 9 %

237 Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi úplná, s posunutím úlomkov 14 %

238 Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi otvorená alebo operovaná 22 %

239 Vnútrokĺbová zlomenina dolného konca ramennej kosti (zlomenina trans- a interkondylická, zlomenina hlavičky alebo kladky ramennej kosti) bez posunutia úlomkov 10 %

240 Vnútrokĺbová zlomenina dolného konca ramennej kosti (zlomenina trans- a interkondylická, zlomenina hlavičky alebo kladky ramennej kosti) s posunutím úlomkov 14 %

241 Vnútrokĺbová zlomenina dolného konca ramennej kosti (zlomenina trans- a interkondylická, zlomenina hlavičky alebo kladky ramennej kosti) otvorená alebo operovaná 22 %

242 Zlomenina mediálneho epikondylu ramennej kosti bez posunutia úlomkov 6 %

243 Zlomenina mediálneho epikondylu ramennej kosti s posunutím úlomkov do výšky kĺbovej štrbiny 10 %

244 Zlomenina mediálneho epikondylu ramennej kosti s posunutím úlomkov do kĺbu 22 %

245 Zlomenina laterálneho epikondylu ramennej kosti bez posunutia úlomkov 6 %

246 Zlomenina vonkajšieho epikondylu ramennej kosti s posunutím úlomkov alebo operovaná 22 %

247 Zlomenina háka lakťovej kosti liečená konzervatívne 6 %

248 Zlomenina háka lakťovej kosti liečená operačne 10 %

249 Zlomenina zobáčika lakťovej kosti 8 %

250 Zlomenina hlavičky vretennej kosti liečená konzervatívne 8 %

251 Zlomenina hlavičky vretennej kosti liečená operačne 12 %

252 Zlomenina tela lakťovej kosti neúplná 8 %

253 Zlomenina tela lakťovej kosti úplná, bez posunutia úlomkov 10 %

254 Zlomenina tela lakťovej kosti úplná, s posunutím úlomkov 14 %

255 Zlomenina tela lakťovej kosti otvorená alebo operovaná 20 %

256 Zlomenina tela vretennej kosti neúplná 8 %

257 Zlomenina tela vretennej kosti úplná, bez posunutia úlomkov 10 %

258 Zlomenina tela vretennej kosti úplná, s posunutím úlomkov 14 %

259 Zlomenina tela vretennej kosti otvorená alebo operovaná 20 %

260 Zlomenina oboch kostí predlaktia neúplná 10 %

261 Zlomenina oboch kostí predlaktia úplná, bez posunutia úlomkov 14 %

262 Zlomenina oboch kostí predlaktia úplná, s posunutím úlomkov 30 %

263 Zlomenina oboch kostí predlaktia otvorená alebo operovaná 42 %

264 Monteggiova luxačná zlomenina predlaktia liečená konzervatívne 30 %

265 Monteggiova luxačná zlomenina predlaktia liečená operačne 42 %

266 Zlomenina dolného konca vretennej kosti neúplná 6 %

267 Zlomenina dolného konca vretennej kosti úplná, bez posunutia úlomkov 10 %

268 Zlomenina dolného konca vretennej kosti úplná, s posunutím úlomkov 14 %

269 Zlomenina dolného konca vretennej kosti otvorená alebo operovaná 18 %

270 Zlomenina dolného konca vretennej kosti (epifyzeolýza) 6 %

271 Zlomenina dolného konca vretennej kosti (epifyzeolýza) s posunutím úlomkov 14 %

272 Zlomenina násadcovitého výbežku lakťovej kosti 5 %

273 Zlomenina násadcovitého výbežku vretennej kosti bez posunutia úlomkov 10 %

274 Zlomenina násadcovitého výbežku vretennej kosti s posunutím úlomkov 14 %

275 Zlomenina člnkovitej kosti neúplná 14 %

276 Zlomenina člnkovitej kosti úplná 22 %

277 Zlomenina člnkovitej kosti komplikovaná nekrózou 42 %

278 Zlomenina inej zápästnej kosti neúplná 4 %

279 Zlomenina inej zápästnej kosti úplná 8 %

280 Zlomenina niekoľkých zápästných kostí 22 %

281 Luxačná zlomenina bázy prvej záprstnej kosti (Bennettova) liečená konzervatívne 10 %

282 Luxačná zlomenina bázy prvej záprstnej kosti (Bennettova) liečená operačne 14 %

283 Zlomenina jednej záprstnej kosti neúplná 4 %

284 Zlomenina jednej záprstnej kosti úplná, bez posunutia úlomkov 6 %

285 Zlomenina jednej záprstnej kosti úplná, s posunutím úlomkov 8 %

286 Zlomenina jednej záprstnej kosti otvorená alebo operovaná 10 %

287 Zlomenina viacerých záprstných kostí bez posunutia úlomkov 7 %

288 Zlomenina viacerých záprstných kostí s posunutím úlomkov 10 %

289 Zlomenina viacerých záprstných kostí liečená operačne alebo otvorená 14 %

290 Zlomenina jedného článku jedného prsta neúplná alebo úplná, bez posunutia úlomkov 4 %

291 Zlomenina jedného článku jedného prsta (nechtovej drsnatiny) 4 %

292 Zlomenina jedného článku jedného prsta s posunutím úlomkov 7 %

293 Zlomenina jedného článku jedného prsta otvorená alebo operovaná 8 %

294 Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta neúplné alebo úplné, bez posunutia úlomkov 7 %

295 Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta s posunutím úlomkov 12 %

296 Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta otvorené alebo operované 14 %

297 Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov neúplné alebo úplné, bez posunutia úlomkov 8 %

298 Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov s posunutím úlomkov 14 %

299 Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov otvorené alebo operované 18 %

Amputácie

300 Exartikulácia v ramennom kĺbe 50 %

301 Amputácia ramena 42 %

302 Amputácia oboch predlaktí 42 %

303 Amputácia jedného predlaktia 30 %

304 Amputácia oboch rúk 33 %

305 Amputácia ruky 22 %

306 Amputácia všetkých prstov alebo ich častí 22 %

307 Amputácia štyroch prstov alebo ich častí 18 %

308 Amputácia troch prstov alebo ich častí 14 %

309 Amputácia dvoch prstov alebo ich častí 10 %

310 Amputácia jedného prsta alebo jeho časti 8 %

DOLNÁ KONČATINA

Pomliaždenie ťažšieho stupňa

311 bedrového kĺbu 4 %

312 kolenného kĺbu 4 %

313 členkového kĺbu 4 %

314 stehna 2,5 %

315 predkolenia 2,5 %

316 nohy 2,5 %

317 jedného alebo viacerých prstov nohy s náplasťovou imobilizáciou alebo pokojovou liečbou 2,5 %

Poranenie svalov a šliach

318 Natrhnutie väčšieho svalu 5 %

319 Prietž svalová preukázane úrazového pôvodu bez operácie 8 %

320 Prietž svalová preukázane úrazového pôvodu s operáciou 10 %

321 Pretrhnutie väčšieho svalu alebo šľachy liečené konzervatívne 8 %

322 Pretrhnutie väčšieho svalu alebo šľachy liečené operačne 10 %

323 Preťatie väčšieho svalu alebo šľachy liečené konzervatívne 8 %

234 Preťatie väčšieho svalu alebo šľachy liečené operačne 10 %

325 Natrhnutie Achillovej šľachy 10 %

326 Pretrhnutie Achillovej šľachy 20 %

Podvrtnutie

327 bedrového kĺbu do 7 %

328 kolenného kĺbu do 7 %

329 členkového kĺbu do 5 %

330 Chopartovho kĺbu do 5 %

331 Lisfrancovho kĺbu do 5 %

332 základného alebo medzičlánkového kĺbu palca nohy s náplasťovou imobilizáciou alebo pokojovou liečbou 2,5 %

333 jedného alebo viacerých prstov nohy s náplasťovou imobilizáciou alebo pokojovou liečbou 2,5 %

334 všetkých prstov nohy s náplasťovou imobilizáciou alebo pokojovou liečbou 4 %

Poranenie kĺbových väzov

335 Natrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho pobočného kolenného väzu 7 %

336 Natrhnutie skríženého kolenného väzu 9 %

337 Pretrhnutie alebo úplné odtrhnutie pobočného kolenného väzu 14 %

338 Pretrhnutie alebo úplné odtrhnutie skríženého kolenného väzu 22 %

339 Natrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho pobočného väzu členkového kĺbu (deltového alebo kalkaneofibulárneho) 5 %

340 Pretrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho pobočného väzu členkového kĺbu 8 %

341 Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného menisku liečené konzervatívne do 7 %

342 Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného menisku liečené operačne do 14 %

Vytknutie

343 stehnovej kosti (v bedrovom kĺbe) liečené konzervatívne 10 %

344 stehnovej kosti (v bedrovom kĺbe) otvorené alebo liečené operačne 18 %

345 kolenného jabĺčka liečené konzervatívne 7 %

346 kolenného jabĺčka otvorené alebo liečené operačne 10 %

347 predkolenia liečené konzervatívne 22 %

348 predkolenie otvorené alebo liečené operačne 26 %

349 členkovej kosti liečené konzervatívne 10 %

350 členkovej kosti otvorené alebo liečené operačne 14 %

351 pod členkovou kosťou liečené konzervatívne 10 %

352 pod členkovou kosťou otvorené alebo liečené operačne 14 %

353 kosti člnkovitej, kockovitej alebo kostí klinových liečené konzervatívne 10 %

354 kosti člnkovitej, kockovitej alebo kostí klinových otvorené alebo liečené operačne 14 %

355 predpriehlavkových kostí (jednej alebo viacerých) liečené konzervatívne 8 %

356 predpriehlavkových kostí (jednej alebo viacerých) otvorené alebo liečené operačne 10 %

357 základných kĺbov palca alebo viacerých prstov nohy 4 %

358 základných kĺbov jedného prsta nohy okrem palca 2,5 %

359 medzičlánkových kĺbov palca alebo viacerých prstov nohy 4 %

360 medzičlánkových kĺbov jedného prsta nohy okrem palca 2,5 %

Zlomeniny

361 Zlomenina krčka stehnovej kosti zaklinená 22 %

362 Zlomenina krčka stehnovej kosti nezaklinená liečená konzervatívne 62 %

363 Zlomenina krčka stehnovej kosti nezaklinená liečená operačne 42 %

364 Zlomenina krčka stehnovej kosti komplikovaná nekrózou hlavy alebo liečená endoprotézou 100 %

365 Traumatická epifyzeolýza hlavy stehnovej kosti s nepatrným posunutím úlomkov 22 %

366 Traumatická epifyzeolýza hlavy stehnovej kosti s výrazným posunutím úlomkov 42 %

367 Traumatická epifyzeolýza hlavy stehnovej kosti s nekrózou 100 %

368 Zlomenina veľkého chochola 14 %

369 Zlomenina malého chochola 10 %

370 Zlomenina pertrochanterická neúplná alebo úplná, bez posunutia 22 %

371 Zlomenina pertrochanterická úplná, s posunutím liečená konzervatívne 30 %

372 Zlomenina pertrochanterická liečená operačne 42 %

373 Zlomenina subtrochanterická neúplná 30 %

374 Zlomenina subtrochanterická úplná, bez posunutia úlomkov 42 %

375 Zlomenina subtrochanterická úplná, s posunutím úlomkov liečená konzervatívne 50 %

376 Zlomenina subtrochanterická úplná, s posunutím úlomkov liečená operačne 42 %

377 Zlomenina subtrochanterická otvorená 62 %

378 Zlomenina tela stehnovej kosti neúplná 30 %

379 Zlomenina tela stehnovej kosti úplná, bez posunutia úlomkov 42 %

380 Zlomenina tela stehnovej kosti úplná, s posunutím úlomkov liečená konzervatívne 50 %

381 Zlomenina tela stehnovej kosti úplná, s posunutím úlomkov liečená operačne 42 %

382 Zlomenina tela stehnovej kosti otvorená 62 %

383 Zlomenina stehnovej kosti nad kondylmi neúplná 30 %

384 Zlomenina stehnovej kosti nad kondylmi úplná, bez posunutia úlomkov 42 %

385 Zlomenina stehnovej kosti nad kondylmi úplná, s posunutím úlomkov liečená konzervatívne 50 %

386 Zlomenina stehnovej kosti nad kondylmi otvorená alebo liečená operačne 62 %

387 Traumatická epifyzeolýza distálneho konca stehnovej kosti s posunutím úlomkov 50 %

388 Odlomenie kondylu stehnovej kosti liečené konzervatívne 14 %

389 Odlomenie kondylu stehnovej kosti liečené operačne 22 %

390 Vnútrokĺbová zlomenina stehnovej kosti (zlomenina kondylu alebo interkondylická) bez posunutia úlomkov 30 %

391 Vnútrokĺbová zlomenina stehnovej kosti (zlomenina kondylu alebo interkondylická) s posunutím liečená konzervatívne 42 %

392 Vnútrokĺbová zlomenina stehnovej kosti (zlomenina kondylu alebo interkondylická) otvorená alebo liečená operačne 62 %

393 Zlomenina jabĺčka bez posunutia úlomkov 12 %

394 Zlomenina jabĺčka s posunutím úlomkov liečená konzervatívne 18 %

395 Zlomenina jabĺčka otvorená alebo liečená operačne 22 %

396 Zlomenina nedzihlavicovej vyvýšeniny píšťaly liečená konzervatívne 22 %

397 Zlomenina nedzihlavicovej vyvýšeniny píšťaly liečená operačne 30 %

398 Vnútrokĺbové zlomeniny horného konca píšťaly, jedného kondylu bez posunutia úlomkov 22 %

399 Vnútrokĺbové zlomeniny horného konca píšťaly, jedného kondylu s posunutím úlomkov 30 %

400 Vnútrokĺbové zlomeniny horného konca píšťaly, oboch kondylov bez posunutia úlomkov 30 %

401 Vnútrokĺbové zlomeniny horného konca píšťaly, oboch kondylov s posunutím úlomkov alebo s epifyzeolýzou 42 %

402 Odlomenie drsnatiny píšťaly liečené konzervatívne 10 %

403 Odlomenie drsnatiny píšťaly liečené operačne 14 %

404 Zlomenina ihlice (bez postihnutia členkového kĺbu) neúplná 4 %

405 Zlomenina ihlice (bez postihnutia členkového kĺbu) úplná 8 %

406 Zlomenina píšťaly alebo oboch kostí predkolenia neúplná 22 %

407 Zlomenina píšťaly alebo oboch kostí predkolenia úplná, bez posunutia úlomkov 30 %

408 Zlomenina píšťaly alebo oboch kostí predkolenia úplná, s posunutím úlomkov 42 %

409 Zlomenina píšťaly alebo oboch kostí predkolenia otvorená alebo operovaná 62 %

410 Zlomenina vonkajšieho členka neúplná 6 %

411 Zlomenina vonkajšieho členka úplná, bez posunutia úlomkov 8 %

412 Zlomenina vonkajšieho členka úplná, s posunutím úlomkov 10 %

413 Zlomenina vonkajšieho členka operovaná alebo otvorená 14 %

414 Zlomenina vonkajšieho členka so subluxáciou členkovej kosti zvonka liečená konzervatívne 22 %

415 Zlomenina vonkajšieho členka so subluxáciou členkovej kosti zvonku liečená operačne 30 %

416 Zlomenina vnútorného členka neúplná 8 %

417 Zlomenina vnútorného členka úplná, bez posunutia úlomkov 10 %

418 Zlomenina vnútorného členka úplná, s posunutím úlomkov liečená konzervatívne 14 %

419 Zlomenina vnútorného členka úplná, s posunutím úlomkov otvorená alebo liečená operačne 18 %

420 Zlomenina vnútorného členka so subluxáciou členkovej kosti liečená konzervatívne 22 %

421 Zlomenina vnútorného členka so subluxáciou členkovej kosti liečená operačne 30 %

422 Zlomenina oboch členkov neúplná 10 %

423 Zlomenina oboch členkov úplná, bez posunutia úlomkov 14 %

424 Zlomenina oboch členkov úplná, s posunutím úlomkov liečená konzervatívne 22 %

425 Zlomenina oboch členkov úplná, s posunutím úlomkov otvorená alebo liečená operačne 30 %

426 Zlomenina oboch členkov so subluxáciou členkovej kosti liečená konzervatívne 22 %

427 Zlomenina oboch členkov so subluxáciou členkovej kosti liečená operačne 30 %

428 Zlomenina jedného alebo oboch členkov s odlomením zadnej hrany píšťaly bez posunutia úlomkov 18 %

429 Zlomenina jedného alebo oboch členkov s odlomením zadnej hrany píšťaly s posunutím úlomkov liečená konzervatívne 26 %

430 Zlomenina jedného alebo oboch členkov s odlomením zadnej hrany píšťaly s posunutím úlomkov liečená operačne 34 %

431 Zlomenina trimaleolárna bez posunutia úlomkov 18 %

432 Zlomenina trimaleolárna s posunutím úlomkov liečená konzervatívne 20 %

433 Zlomenina trimaleolárna s posunutím úlomkov liečená operačne 34 %

434 Odlomenie zadnej hrany píšťaly neúplné 8 %

435 Odlomenie zadnej hrany píšťaly úplné, bez posunutia úlomkov 10 %

436 Odlomenie zadnej hrany píšťaly úplné, s posunutím úlomkov liečené konzervatívne 14 %

437 Odlomenie zadnej hrany píšťaly úplné, s posunutím úlomkov liečené operačne 18 %

438 Suprameleolárne zlomenina ihlice so subluxáciou členkovej kosti zvonka, prípadne so zlomeninou vnútorného členka, liečená konzervatívne 30 %

439 Suprameleolárne zlomenina ihlice so subluxáciou členkovej kosti zvonka, prípadne so zlomeninou vnútorného členka, liečená operačne 36 %

440 Suprameleolárne zlomenina ihlice so subluxáciou členkovej kosti zvonka, prípadne so zlomeninou vnútorného členka s odlomením ešte zadnej hrany píšťaly, liečená konzervatívne 36 %

441 Suprameleolárne zlomenina ihlice so subluxáciou členkovej kosti zvonka, prípadne so zlomeninou vnútorného členka s odlomením ešte zadnej hrany píšťaly, liečená operačne 42 %

442 Roztrieštená, vnútrokĺbová zlomenina distálnej epifýzy píšťaly 42 %

443 Zlomenina pätovej kosti bez postihnutia tela pätovej kosti 9 %

444 Zlomenina tela pätovej kosti bez porušenia statiky (Böhlerovho uhla) 22 %

445 Zlomenina tela pätovej kosti s porušením statiky (Böhlerovho uhla) 42 %

446 Zlomenina členkovej kosti bez posunutia úlomkov 22 %

447 Zlomenina členkovej kosti s posunutím úlomkov 42 %

448 Zlomenina členkovej kosti komplikovaná nekózou 100 %

449 Zlomenina zadného výbežku členkovej kosti 5 %

450 Zlomenina kockovitej kosti bez posunutia 10 %

451 Zlomenina kockovitej kosti s posunutím 14 %

452 Zlomenina člnkovitej kosti bez posunutia 10 %

453 Zlomenina člnkovitej kosti luxačná 30 %

454 Zlomenina člnkovitej kosti komplikovaná nekózou 100 %

455 Zlomenina jednej klinovej kosti bez posunutia 10 %

456 Zlomenina jednej klinovej kosti s posunutím 14 %

457 Zlomenina viacerých klinových kostí bez posunutia 14 %

458 Zlomenina viacerých klinových kostí s posunutím 22 %

459 Odlomenie bázy piatej predpriehlavkovej kostičky 10 %

460 Zlomenina predpriehlavkových kostí palca alebo malíčka bez posunutia 7 %

461 Zlomenina predpriehlavkových kostí palca alebo malíčka s posunutím 10 %

462 Zlomenina predpriehlavkových kostí iného prsta ako palca alebo malíčka bez posunutia 5 %

463 Zlomenina predpriehlavkových kostí iného prsta ako palca alebo malíčka s posunutím 8 %

464 Zlomenina predpriehlavkových kostí viacerých prstov bez posunutia 8 %

465 Zlomenina predpriehlavkových kostí viacerých prstov s posunutím 10 %

466 Pri operovaných alebo otvorených zlomeninách uvedených pod bodmi 460 až 465 sa plnenie zvyšuje o jednu tretinu

467 Odlomenie časti článku palca 2,5 %

468 Úplná zlomenina článku palca bez posunutia úlomkov 5 %

469 Úplná zlomenina článku palca s posunutím úlomkov 7 %

470 Roztrieštená zlomenina nechtovej drsnatiny palca 5 %

471 Pri operovaných alebo otvorených zlomeninách uvedených pod bodmi 467 až 470 sa plnenie zvyšuje o jednu tretinu

472 Zlomenina jedného článku iného prsta ako palca neúplná 2,5 %

473 Zlomenina jedného článku iného prsta ako palca úplná 4 %

474 Zlomenina jedného článku iného prsta ako palca otvorená alebo operovaná 5 %

475 Zlomeniny článkov viacerých prstov alebo viacerých článkov jedného prsta 7 %

476 Zlomeniny článkov viacerých prstov alebo viacerých článkov jedného prsta otvorené alebo operované 10 %

Amputácie

477 Exartikulácia bedrového kĺbu alebo amputácia stehna 100 %

478 Amputácia oboch predkolení 92 %

479 Amputácia predkolenia 62 %

480 Amputácia oboch nôh 62 %

481 Amputácia nohy 42 %

482 Amputácia palca nohy alebo jeho časti 8 %

483 Amputácia jednotlivých prstov nohy (s výnimkou palca) alebo ich častí za každý prst 4 %

PORANENIE NERVOVEJ SÚSTAVY

484 Otras mozgu ľahkého stupňa (prvého) 4 %

485 Otras mozgu stredného stupňa (druhého) 9 %

486 Otras mozgu ťažkého stupňa (tretieho) 22 %

Diagnóza otrasu mozgu (body 484 až 486) a vyjadrenie stupňa musí overiť neurologické alebo chirurgické pracovisko, kde bol zranený ošetrený alebo konziliárne vyšetrený. Pri stredných a ťažkých otrasoch mozgu je hospitalizácia podmienkou.

487 Pomliaždenie mozgu 16 % - 42 %

488 Rozdrvenie mozgového tkaniva 50 % - 100 %

489 Krvácanie do mozgu 16 % - 100 %

490 Krvácanie vnútrolebečné a do chrbticového kanála 16 % - 100 %

491 Otras miechy 14 %

492 Pomliaždenie miechy 30 % - 42 %

493 Krvácanie do miechy 42 % - 100 %

494 Rozdrvenie miechy 100 %

495 Pomliaždenie periférneho nervu s krátkodobou obrnou 5 %

496 Poranenie periférneho nervu s prerušením vodivých vlákiem do 30 %

497 Prerušenie periférneho nervu do 70 %

OSTATNÉ DRUHY PORANENIA

Rany

498 Rana chirurgicky ošetrená do 4 %

(Chirurgických ošetrením rany je revízia rany, excízia okrajov a steh. Plnenie sa poskytuje len za rany takto ošetrené; výnimku možno pripustiť tam, kde charakter rany alebo dlhší čas, ktorý od poranenia uplynul, nepripúšťa primárne chirurgické ošetrenie.)

Ak dôjde k miestnemu hnisaniu po vniknutí choroboplodných zárodkov do otvorenej rany spôsobenej úrazom alebo k nákaze tetanom pri úraze, poisťovňa plní za celkový primeraný čas nevyhnutného liečenia poranenia včítane hnisania rany alebo včítane nákazy tetanom, ak je tento čas dlhší ako 2 týždne.

Rana na očnom viečku sa hodnotí podľa bodu 031 alebo 032.

499 Plošná abrázia mäkkých častí prstov s plochou väčšou ako 1 cm2 alebo strhnutie nechtu do 4 %

500 Cudzie teliesko chirurgicky odstránené 2,5 %

501 Cudzie teliesko alebo telieska (napr. broky) chirurgicky neodstránené do 4 %

502 Rana, ktorá svojou povahou nevyžaduje chirurgické ošetrenie 0 %

Celkové účinky zasiahnutia elektrickým prúdom

(Hodnotia sa len hospitalizované prípady)

503 Poranenie elektrickým prúdom podľa celkového postihnutia, ľahké 2,5 %

504 Poranenie elektrickým prúdom podľa celkového postihnutia, stredné 5 %

505 Poranenie elektrickým prúdom podľa celkového postihnutia, ťažké 7 %

Úžeh a úpal

Celkové príznaky pri úžehu a úpale (s výnimkou priamych účinkov slnečného žiarenia na kožu) len pri hospitalizovaných prípadoch.

506 Ľahké prípady 2,5 %

507 Stredné prípady 5 %

508 Ťažké prípady 7 %

Popálenie, poleptanie alebo omrzliny

(s výnimkou účinku slnečného žiarenia na kožu)

509 prvého stupňa 0 %

510 druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 5 cm2 0 %

511 druhého stupňa (povrchového) v rozsahu od 6 cm2 do 10cm2 2,5 %

512 druhého stupňa (povrchového) v rozsahu od 11 cm2 do 5 % povrchu tela 5 %

513 druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 15 % povrchu tela 6 %

514 druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 20 % povrchu tela do 8 %

515 druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 30 % povrchu tela do 14 %

516 druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 40 % povrchu tela do 26 %

517 druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 50 % povrchu tela do 42 %

518 druhého stupňa (povrchového) väčšieho rozsahu než 50 % povrchu tela podľa primeraného času liečenia (§ 27 ods. 2 vyhlášky)

519 tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu od 3 cm2 do 5 cm2 2,5 %

520 tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu od 6 cm2 do 10 cm2 do 7 %

521 tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu do 5 % povrchu tela do 12 %

522 tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu do 10 % povrchu tela do 18 %

523 tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu do 15 % povrchu tela do 26 %

524 tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu do 20 % povrchu tela do 34 %

525 tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu do 30 % povrchu tela do 42 %

526 tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu do 40 % povrchu tela do 68 %

527 tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu väčšom než 40 % povrchu tela podľa primeraného času nevyhnutného liečenia (§ 27 ods. 2 vyhlášky) do 100 %

Za každú druhú a ďalšiu transplantáciu sa zvyšuje horná hranica plnenia v bodoch 519 až 527 o jeden týždeň.

Otravy plynmi a parami, celkové účinky žiarenia a chemických jedov

(zodpovedajúce zneniu § 22 ods. 1 vyhlášky)

528 ľahké prípady 2,5 %

529 stredne ťažké a ťažké (len ak boli hospitalizované) sa odškodňujú percentom, ktoré zodpovedá času o jednu polovicu dlhšiemu, než bol čas skutočnej hospitalizácie

530 Za následky opakovaných pôsobení poisťovňa neposkytuje plnenie -

Uštipnutie hadom

531 Uštipnutie hadom 2,5 %

Šok

(len pri hospitalizovaných prípadoch)

532 ľahký 2,5 %

533 stredný 5 %

534 ťažký 7 %

TABUĽKA B

Plnenie za trvalé následky úrazu

ÚRAZY HLAVY A ZMYSLOVÝCH ORGÁNOV

001 Úplný defekt v lebečnej klenbe v rozsahu do 2 cm2 do 5 %

002 Úplný defekt v lebečnej klenbe v rozsahu do 10 cm2 do 15 %

003 Úplný defekt v lebečnej klenbe v rozsahu nad 10 cm2 do 25 %

004 Ľahké objektívne príznaky alebo lekárskym pozorovaním zistené subjektívne ťažkosti bez objektívneho nálezu po ťažkých zraneniach hlavy podľa stupňa 5 % - 20 %

005 Vážne mozgové poruchy a duševné poruchy po ťažkom poranené hlavy podľa stupňa 20 % - 100 %

006 Subjektívne ťažkosti po ťažkých zraneniach iných častí tela bez objektívneho nálezu zistené lekárskym pozorovaním do 15 %

007 Traumatická porucha tvárového nervu ľahkého stupňa do 10 %

008 Traumatická porucha tvárového nervu ťažkého stupňa do 15 %

009 Traumatické poškodenie trojklaného nervu podľa stupňa 5 % - 15 %

010 Poškodenie tváre sprevádzané funkčnými poruchami alebo vzbudzujúce súcit alebo ošklivosť, ľahkého stupňa do 10 %

011 Poškodenie tváre sprevádzané funkčnými poruchami alebo vzbudzujúce súcit alebo ošklivosť, stredného stupňa do 20 %

012 Poškodenie tváre sprevádzané funkčnými poruchami alebo vzbudzujúce súcit alebo ošklivosť, ťažšieho stupňa do 35 %

013 Moková fistula po poranení lebečnej spodiny (likvororea) 15 %

Poškodenie nosa alebo čuchu

014 Strata hrotu nosa 10 %

015 Strata celého nosa bez zúženia 15 %

016 Strata celého nosa so zúžením 25 %

017 Deformácia nosa s funkčne významnou poruchou priechodnosti do 10 %

018 Chronický atrofický zápal nosovej sliznice po poleptaní alebo popálení do 10 %

019 Perforácia nosovej priehradky 5 %

020 Chronický hnisavý poúrazový zápal vedľajších nosových dutín do 10 %

021 Strata čuchu a chuti podľa rozsahu do 10 %

Strata oči alebo zraku

Pri plnej strate zraku nemožno hodnotenie celkových trvalých následkov robiť na jednom oku viac než 25 %, na druhom oku viac než 75 % a na oboch očiach viac než 100 %

Trvalé poškodenia uvedené v bodoch 023, 031až 034, 036, 039 a 040 sa však hodnotia aj nad túto hranicu.

022 Následky očných zranení, ktoré mali za následok zníženie zrakovej ostrosti, sa hodnotia podľa pomocnej tabuľky č. 1

023 Za anatomickú stratu alebo atrofiu oka sa pripočítava k zistenej hodnote trvalej zrakovej menejcennosti 5 %

024 Strata šošovky na jednom oku (včítane poruchy akomodácie) pri znášanlivosti kontaktnej šošovky aspoň 4 hodiny denne 15 %

025 Strata šošovky na jednom oku (včítane poruchy akomodácie) pri znášanlivosti kontaktnej šošovky menej než 4 hodiny denne 18 %

026 Strata šošovky na jednom oku (včítane poruchy akomodácie) pri úplnej neznášanlivosti kontaktnej šošovky 25 %

027 Strata šošovky oboch očí (včítane poruchy akomodácie), ak zraková ostrosť s afaktickou korekciou nie je horšia než 6/12 15 %

Ak je horšia, určí sa percento podľa pomocnej tabuľky č. 1 a pripočítava sa 10 % na ťažkosti z nosenia afaktickej korekcie.

028 Traumatická porucha okohybných nervov alebo porucha rovnováhy okohybných svalov podľa stupňa do 25 %

029 Koncentrické obmedzenie zorného poľa následkom úrazu sa hodnotí podľa pomocnej tabuľky č. 2

030 Ostatné obmedzenia zorného poľa sa hodnotia podľa pomocnej tabuľky č. 3

031 Porušenie priechodnosti slzných ciest na jednom oku 5 %

032 Porušenie priechodnosti slzných ciest na oboch očiach 10 %

033 Chybné postavenie rias operačne nekorigovateľné na jednom oku 5 %

034 Chybné postavenie rias operačne nekorigovateľné na oboch očiach 10 %

035 Rozšírenie a ochrnutie zrenice (vidiaceho oka) podľa stupňa 2 % - 5 %

036 Deformácia vonkajšieho segmentu a jeho okolia vzbudzujúca súcit alebo ošklivosť, tiež ptóza horného viečka, pokiaľ nekryje zrenicu (nezávisle od poruchy vizu) pre každé oko 5 %

037 Traumatická porucha akomodácie jednostranná 5 % - 8 %

038 Traumatická porucha akomodácie obojstranná 3 % - 5 %

039 Lagoftalmus posttraumatický operačne nekorigovateľný, jednostranný 5 % - 10 %

040 Lagoftalmus posttraumatický operačne nekorigovateľný, obojstranný 10 % - 15 %

Pri hodnotení podľa bodov 039 a 040 nemožno súčasne hodnotiť podľa bodu 036.

041 Ptóza horného viečka (vidiaceho oka) operačne nekorigovateľná, pokiaľ kryje zrenicu, jednostranná 5 % - 25 %

042 Ptóza horného viečka (vidiaceho oka) operačne nekorigovateľná, pokiaľ kryje zrenicu, obojstranná 30 % - 60 %

Poškodenie uší alebo porucha sluchu

043 Strata jednej ušnice 10 %

044 Strata oboch ušníc 15 %

045 Trvalá poúrazová perforácia bubienka bez zjavnej sekundárnej infekcie 5 %

046 Chronický hnisavý zápal stredného ucha preukázaný ako následok úrazu 10 % - 20 %

047 Deformácia ušnice sa hodnotí podľa bodov 010 až 012

048 Nahluchlosť jednostranná ľahkého stupňa 0 %

049 Nahluchlosť jednostranná stredného stupňa do 5 %

050 Nahluchlosť jednostranná ťažkého stupňa do 12 %

051 Nahluchlosť obojstranná ľahkého stupňa do 10 %

052 Nahluchlosť obojstranná stredného stupňa do 20 %

053 Nahluchlosť obojstranná ťažkého stupňa do 35 %

054 Strata sluchu jedného ucha 15 %

055 Strata sluchu druhého ucha 25 %

056 Hluchota obojstranná ako následok jediného úrazu 40 %

057 Porucha labyrintu jednostranná podľa stupňa 10 % - 20 %

058 Porucha labyrintu obojstranná podľa stupňa 30 % - 50 %

Poškodenie chrupu

Strata zubov alebo ich častí, len ak nastala pôsobením vonkajšieho násilia.

059 Za stratu jedného zuba 1 %

060 Za stratu každého ďalšieho zuba 1 %

061 Za stratu časti zuba, ak má za následok stratu vitality zuba 0,5 %

062 Za deformitu frontálnych zubov následkom preukázaného úrazu dočasných (mliečnych) zubov 5 %

063 Za stratu, odlomenie a poškodenie umelých zubných náhrad a dočasných (mliečnych) zubov 0 %

Poškodenie jazyka

064 Stavy po poranení jazyka s defektom tkaniva alebo jazvovitými deformáciami, len pokiaľ sa už nehodnotia podľa bodov 068 - 071 15 %

ÚRAZY KRKU

065 Zúženie hrtana alebo priedušnice ľahkého stupňa do 15 %

066 Zúženie hrtana alebo priedušnice stredného stupňa do 30 %

067 Zúženie hrtana alebo priedušnice ťažkého stupňa do 65 %

Podľa bodu 067 nemožno súčasne oceňovať pri hodnotení podľa bodov 068 až 072.

068 Čiastočná strata hlasu 10 % - 20 %

069 Strata hlasu (afónia) 25 %

070 Strata reči následkom poškodenia rečových ústrojov 30 %

071 Sťaženie reči následkom poškodenia rečových ústrojov 10 % - 20 %

Pri hodnotení podľa bodov 068 až 071 nemožno súčasne oceňovať podľa bodu 067 alebo 072.

072 Stav po tracheotómii s trvale zavedenou kanylou 50 %

Pri hodnotení podľa bodu 072 nemožno súčasne oceňovať podľa bodu 067 alebo bodov 068 až 071.

ÚRAZY HRUDNÍKA, PĽÚC, SRDCA ALEBO PAŽERÁKA

073 Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty pľúc a hrudníkovej steny klinicky overené, ľahkého stupňa do 10 %

074 Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty pľúc a hrudníkovej steny klinicky overené, stredného stupňa do 20 %

075 Obmedzenie hybnosti hrudníka a zrasty pľúc a hrudníkovej steny klinicky overené, ťažkého stupňa do 30 %

076 Iné následky poranenia pľúc podľa stupňa porušenia funkcie a rozsahu jednostranné 15 % - 40 %

077 Iné následky poranenia pľúc podľa stupňa porušenia funkcie a rozsahu, obojstranné 25 % - 100 %

078 Poruchy srdcové a cievne (iba po priamom poranení) klinicky overené podľa stupňa porušenia funkcie 10 % - 100 %

079 Fistula pažeráka 30 %

080 Poúrazové zúženie pažeráka ľahkého stupňa do 10 %

081 Poúrazové zúženie pažeráka stredného stupňa 11 % - 30 %

082 Poúrazové zúženie pažeráka ťažkého stupňa 31 % - 60 %

ÚRAZY BRUCHA A TRÁVIACICH ORGÁNOV

083 Poškodenie brušnej steny sprevádzané porušením brušného lisu 10 % - 25 %

084 Porušenie funkcie tráviacich orgánov podľa stupňa poruchy výživy 25 % - 100 %

085 Strata sleziny 15 %

086 Sterkorálne fistula podľa sídla a rozsahu reakcie v okolí 30 % - 60 %

087 Nedovieravosť análnych zvieračov čiastočná do 20 %

088 Nedovieravosť análnych zvieračov úplná 60 %

089 Poúrazové zúženie konečníka alebo análneho kanálika, ľahkého stupňa do 10 %

090 Poúrazové zúženie konečníka alebo análneho kanálika, stredného stupňa do 20 %

091 Poúrazové zúženie konečníka alebo análneho kanálika, ťažkého stupňa do 50 %

ÚRAZY MOČOVÝCH A POHLAVNÝCH ORGÁNOV

092 Strata jednej obličky 25 %

093 Poúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest včítane druhotnej infekcie, ľahkého stupňa do 10 %

094 Poúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest včítane druhotnej infekcie, stredného stupňa do 20 %

095 Poúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest včítane druhotnej infekcie, ťažkého stupňa do 50 %

096 Fistula močového mechúra alebo močovej rúry 50 %

Nemožno súčasne hodnotiť podľa bodov 093 až 095.

097 Chronický zápal močových ciest a druhotné ochorenie obličiek 15 % - 50 %

098 Hydrokéla 5 %

099 Strata jedného semenníka (pri kryptorchyzme hodnotiť ako stratu oboch semenníkov) 10 %

100 Strata oboch semenníkov alebo strata potencie do 45 rokov 35 %

101 Strata oboch semenníkov alebo strata potencie od 45 do 60 rokov 20 %

102 Strata oboch semenníkov alebo strata potencie nad 60 rokov 10 %

103 Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity do 45 rokov do 40 %

104 Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity do 60 rokov do 20 %

105 Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity nad 60 rokov do 10 %

Ak sa hodnotí podľa bodov 103 až 105, nemožno súčasne hodnotiť stratu potencie podľa bodov 100 až 102.

106 Poúrazové deformácie ženských pohlavných orgánov 10 % - 50 %

ÚRAZY CHRBTOVEJ KOSTI A MIECHY

107 Obmedzenie hybnosti chrbtovej kosti ľahkého stupňa do 10 %

108 Obmedzenie hybnosti chrbtovej kosti stredného stupňa do 25 %

109 Obmedzenie hybnosti chrbtovej kosti ťažkého stupňa do 55 %

110 Poúrazové poškodenie chrbtovej kosti, miechy, miechových plien a koreňov s trvalými objektívnymi príznakmi porušenej funkcie ľahkého stupňa 10 % - 25 %

111 Poúrazové poškodenie chrbtovej kosti, miechy, miechových plien a koreňov s trvalými objektívnymi príznakmi porušenej funkcie stredného stupňa 26 % - 40 %

112 Poúrazové poškodenie chrbtovej kosti, miechy, miechových plien a koreňov s trvalými objektívnymi príznakmi porušenej funkcie ťažkého stupňa 41 % - 100 %

113 Poúrazové poškodenie chrbtovej kosti, miechy, miechových plien a koreňov bez objektívnych príznakov, ale s trvalými subjektívnymi ťažkosťami preukázanými lekárskym pozorovaním, ľahkého stupňa do 10 %

114 Poúrazové poškodenie chrbtovej kosti, miechy, miechových plien a koreňov bez objektívnych príznakov, ale s trvalými subjektívnymi ťažkosťami preukázanými lekárskym pozorovaním, stredného a ťažkého stupňa do 25 %

ÚRAZY PANVY

115 Porušenie súvislosti panvového pletenca s poruchou statiky chrbtovej kosti a funkcie dolných končatín u žien do 45 rokov 30 % - 65 %

116 Porušenie súvislosti panvového pletenca s poruchou statiky chrbtovej kosti a funkcie dolných končatín u žien nad 45 rokov 15 % - 50 %

117 Porušenie súvislosti panvového pletenca s poruchou statiky chrbtovej kosti a funkcie dolných končatín u mužov 15 % - 50 %

ÚRAZY HORNÝCH KONČATÍN

Uvedené hodnoty sa vzťahujú na pravákov. Pre ľavákov platí hodnotenie opačné.

118 Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti medzi lakťovým a ramenným kĺbom, vpravo 60 %

119 Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti medzi lakťovým a ramenným kĺbom, vľavo 50 %

120 Úplná meravosť ramenného kĺbu v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia, addukcia alebo postavenia im blízke), vpravo 35 %

121 Úplná meravosť ramenného kĺbu v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia, addukcia alebo postavenia im blízke), vľavo 30 %

122 Úplná meravosť ramena v priaznivom postavení alebo v postavení jemu blízkom (odtiahnutie 50 až 70, predpaženie 40 až 45 a vnútorná rotácia 20), vpravo 30 %

123 Úplná meravosť ramena v priaznivom postavení alebo v postavení jemu blízkom (odtiahnutie 50 až 70, predpaženie 40 až 45 a vnútorná rotácia 20), vľavo 25 %

124 Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého stupňa (vzpaženie predpažením, predpaženie neúplné nad 135), vpravo 5 %

125 Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého stupňa (vzpaženie predpažením, predpaženie neúplné nad 135), vľavo 4 %

126 Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu stredného stupňa (vzpaženie predpažením do 135), vpravo 10 %

127 Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu stredného stupňa (vzpaženie predpažením do 135), vľavo 8 %

128 Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa (vzpaženie predpažením do 95), vpravo 18 %

129 Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa (vzpaženie predpažením do 95), vľavo 15 %

130 Pri obmedzení pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého, stredného alebo ťažkého stupňa sa pri súčasnom obmedzení rotačných pohybov hodnotenie podľa bodov 124 až 129 zvyšuje o jednu tretinu

131 Pakĺb ramennej kosti, vpravo 40 %

132 Pakĺb ramennej kosti, vľavo 33,5 %

133 Chronický zápal kostnej drene len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu, vpravo 30 %

134 Chronický zápal kostnej drene len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu, vľavo 25 %

135 Habituálne vykĺbenie ramena, vpravo 20 %

136 Habituálne vykĺbenie ramena vľavo 18,5 %

Plnenie podľa bodov 135 a 136 vylučuje nároky na plnenie za čas nevyhnutného liečenia ďalších vytknutí podľa tabuľky A bod 206 a 207.

137 Nenapravené sternoklavikulárne vykĺbenie okrem prípadnej poruchy funkcie, vpravo 3 %

138 Nenapravené sternoklavikulárne vykĺbenie okrem prípadnej poruchy funkcie, vľavo 2,5 %

139 Nenapravené akromioklavikulárne vykĺbenie okrem prípadnej poruchy funkcie ramenného kĺbu, vpravo 6 %

140 Nenapravené akromioklavikulárne vykĺbenie okrem prípadnej poruchy funkcie ramenného kĺbu, vľavo 5 %

141 Trvalé následky po pretrhnutí nadhrebeňového svalu sa hodnotia podľa straty funkcie ramenného kĺbu

142 Trvalé následky po pretrhnutí dlhej hlavy dvojhlavého svalu pri neporušenej funkcii ramenného a lakťového kĺbu, vpravo 3 %

143 Trvalé následky po pretrhnutí dlhej hlavy dvojhlavého svalu pri neporušenej funkcii ramenného a lakťového kĺbu, vľavo 2,5 %

Poškodenie oblasti lakťového kĺbu a predlaktia

144 Úplná meravosť lakťového kĺbu v nepriaznivom postavení (úplné vystretie alebo úplné ohnutie a postavenia im blízke), vpravo 30 %

145 Úplná meravosť lakťového kĺbu v nepriaznivom postavení (úplné vystretie alebo úplné ohnutie a postavenia im blízke), vľavo 25 %

146 Úplná meravosť lakťového kĺbu v priaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (ohnutie v uhle 90 až 95), vpravo 20 %

147 Úplná meravosť lakťového kĺbu v priaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (ohnutie v uhle 90 až 95), vľavo 16,5 %

148 Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu ľahkého stupňa, vpravo do 6 %

149 Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu ľahkého stupňa, vľavo do 5 %

150 Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu stredného stupňa, vpravo do 12 %

151 Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu stredného stupňa, vľavo do 10 %

152 Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu ťažkého stupňa, vpravo do 18 %

153 Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu ťažkého stupňa, vľavo do 15 %

154 Úplná meravosť radioulnárnych kĺbov (s nemožnosťou privrátenia alebo odvrátenia predlaktia) v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (v maximálnej pronácii alebo supinácii - v krajnom odvrátení alebo privrátení), vpravo 20 %

155 Úplná meravosť radioulnárnych kĺbov (s nemožnosťou privrátenia alebo odvrátenia predlaktia) v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (v maximálnej pronácii alebo supinácii - v krajnom odvrátení alebo privrátení), vľavo 16,5 %

156 Úplná meravosť radioulnárnych kĺbov v priaznivom postavení (stredné postavenie alebo ľahká pronácia), vpravo do 20 %

157 Úplná meravosť radioulnárnych kĺbov v priaznivom postavení (stredné postavenie alebo ľahká pronácia), vľavo do 16 %

158 Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia ľahkého stupňa, vpravo do 5 %

159 Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia ľahkého stupňa, vľavo do 4 %

160 Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia stredného stupňa, vpravo do 10 %

161 Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia stredného stupňa, vľavo do 8 %

162 Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia ťažkého stupňa, vpravo do 20 %

163 Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia ťažkého stupňa, vľavo do 16 %

164 Pakĺb oboch kostí predlaktia, vpravo 40 %

165 Pakĺb oboch kostí predlaktia, vľavo 35 %

166 Pakĺb vretennej kosti, vpravo 30 %

167 Pakĺb vretennej kosti, vľavo 25 %

168 Pakĺb lakťovej kosti, vpravo 20 %

169 Pakĺb lakťovej kosti, vľavo 15 %

170 Chronický zápal kostnej drene kostí predlaktia len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečbe následkov úrazov, vpravo 27,5 %

171 Chronický zápal kostnej drene kostí predlaktia len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečbe následkov úrazov, vľavo 22,5 %

172 Kývavý lakťový kĺb, vpravo 30 %

173 Kývavý lakťový kĺb, vľavo 25 %

174 Strata predlaktia pri zachovanom lakťovom kĺbe, vpravo 55 %

175 Strata predlaktia pri zachovanom lakťovom kĺbe, vľavo 45 %

Strata alebo poškodenie ruky

176 Strata ruky v zápästí, vpravo 50 %

177 Strata ruky v zápästí, vľavo 42 %

178 Strata všetkých prstov ruky, prípadne včítane záprstných kostí, vpravo 50 %

179 Strata všetkých prstov ruky, prípadne včítane záprstných kostí, vľavo 42 %

180 Strata prstov ruky okrem palca, prípadne včítane záprstných kostí, vpravo 45 %

181 Strata prstov ruky okrem palca, prípadne včítane záprstných kostí, vľavo 37,5 %

182 Úplná meravosť zápästia v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (úplne spakručné alebo dlaňové ohnutie ruky), vpravo 30 %

183 Úplná meravosť zápästia v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (úplne spakručné alebo dlaňové ohnutie ruky), vľavo 25 %

184 Úplná meravosť zápästia v priaznivom postavení (spakručné ohnutie 20 až 40), vpravo 20 %

185 Úplná meravosť zápästia v priaznivom postavení (spakručné ohnutie 20 až 40), vľavo 17 %

186 Pakĺb člnkovitej kosti, vpravo 15 %

187 Pakĺb člnkovitej kosti, vľavo 12,5 %

188 Obmedzenie pohyblivosti zápästia ľahkého stupňa, vpravo do 6 %

189 Obmedzenie pohyblivosti zápästia ľahkého stupňa, vľavo do 5 %

190 Obmedzenie pohyblivosti zápästia stredného stupňa, vpravo do 12 %

191 Obmedzenie pohyblivosti zápästia stredného stupňa, vľavo do 10 %

192 Obmedzenie pohyblivosti zápästia ťažkého stupňa, vpravo do 20 %

193 Obmedzenie pohyblivosti zápästia ťažkého stupňa, vľavo do 17 %

Poškodenie palca

194 Strata koncového článku palca, vpravo 9 %

195 Strata koncového článku palca, vľavo 7,5 %

196 Strata palca so záprstnou kosťou, vpravo 25 %

197 Strata palca so záprstnou kosťou, vľavo 21 %

198 Strata oboch článkov palca, vpravo 18 %

199 Strata oboch článkov palca, vľavo 15 %

200 Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení (krajné ohnutie), vpravo 8 %

201 Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení (krajné ohnutie), vľavo 7 %

202 Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení (v hyperextenzii), vpravo 7 %

203 Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení (v hyperextenzii), vľavo 6 %

204 Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení (ľahké poohnutie), vpravo 6 %

205 Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca v nepriaznivom postavení (ľahké poohnutie), vľavo 5 %

206 Úplná meravosť základného kĺbu palca, vpravo 6 %

207 Úplná meravosť základného kĺbu palca, vľavo 5 %

208 Úplná meravosť karpometakarpálného kĺbu palca v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia a addukcia), vpravo 9 %

209 Úplná meravosť karpometakarpálného kĺbu palca v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia a addukcia), vľavo 7,5 %

210 Úplná meravosť karpometakarpálného kĺbu palca v priaznivom postavení (ľahká opozícia), vpravo 6 %

211 Úplná meravosť karpometakarpálného kĺbu palca v priaznivom postavení (ľahká opozícia), vľavo 5 %

212 Trvalé následky po zle zahojenej Benettovej zlomenine s trvajúcou subluxáciou, okrem plnenia za poruchu funkcie, vpravo 3 %

213 Trvalé následky po zle zahojenej Benettovej zlomenine s trvajúcou subluxáciou, okrem plnenia za poruchu funkcie, vľavo 2,5 %

214 Úplná meravosť všetkých kĺbov palca v nepriaznivom postavení, vpravo 25 %

215 Úplná meravosť všetkých kĺbov palca v nepriaznivom postavení, vľavo 21 %

216 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu ľahkého stupňa, vpravo do 2 %

217 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu ľahkého stupňa, vľavo do 1,5 %

218 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu stredného stupňa, vpravo do 4 %

219 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu stredného stupňa, vľavo do 3 %

220 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu ťažkého stupňa, vpravo do 6 %

221 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu ťažkého stupňa, vľavo do 5 %

222 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu ľahkého stupňa, vpravo do 2 %

223 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu ľahkého stupňa. vľavo do 1,5 %

224 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu stredného stupňa, vpravo do 4 %

225 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu stredného stupňa, vľavo do 3 %

226 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu ťažkého stupňa, vpravo do 6 %

227 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu ťažkého stupňa, vľavo do 5 %

228 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpalného kĺbu ľahkého stupňa, vpravo do 3 %

229 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpalného kĺbu ľahkého stupňa, vľavo do 2,5 %

230 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpalného kĺbu stredného stupňa, vpravo do 6 %

231 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpalného kĺbu stredného stupňa, vľavo do 5 %

232 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpalného kĺbu ťažkého stupňa, vpravo do 9 %

233 Porucha uchopovacej funkcie palca pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpalného kĺbu ťažkého stupňa, vľavo do 7,5 %

Poškodenie ukazováka

234 Strata koncového článku ukazováka, vpravo 4 %

235 Strata koncového článku ukazováka, vľavo 3,5 %

236 Strata dvoch článkov ukazováka, vpravo 8 %

237 Strata dvoch článkov ukazováka, vľavo 6,5 %

238 Strata všetkých troch článkov ukazováka, vpravo 12 %

239 Strata všetkých troch článkov ukazováka, vľavo 10 %

240 Strata ukazováka so záprstnou kosťou, vpravo 15 %

241 Strata ukazováka so záprstnou kosťou, vľavo 12,5 %

242 Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom vystretí, vpravo 12 %

243 Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom vystretí, vľavo 10 %

244 Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom ohnutí, vpravo 15 %

245 Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom ohnutí, vľavo 12,5 %

246 Porucha uchopovacej funkcie ukazováka; do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vpravo 4 %

247 Porucha uchopovacej funkcie ukazováka; do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vľavo 3,5 %

248 Porucha uchopovacej funkcie ukazováka; do úplného zovretia do dlane chýbajú 3 až 4 cm, vpravo 12 %

249 Porucha uchopovacej funkcie ukazováka; do úplného zovretia do dlane chýbajú 3 až 4 cm, vľavo 10 %

250 Porucha uchopovacej funkcie ukazováka; do úplného zovretia do dlane chýba viac ako 4 cm, vpravo 15 %

251 Porucha uchopovacej funkcie ukazováka; do úplného zovretia do dlane chýba viac ako 4 cm, vľavo 12,5 %

252 Nemožnosť úplného vystretia niektorého z medzičlánkových kĺbov ukazováka pri neporušenej uchopovacej funkcii, vpravo 1,5 %

253 Nemožnosť úplného vystretia niektorého z medzičlánkových kĺbov ukazováka pri neporušenej uchopovacej funkcii, vľavo 1 %

254 Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu ukazováka s poruchou abdukcie, vpravo 2,5 %

255 Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu ukazováka s poruchou abdukcie, vľavo 2 %

Poškodenie prostredníka, prstenníka a malíčka

256 Strata celého prsta s príslušnou záprstnou kosťou, vpravo 9 %

257 Strata celého prsta s príslušnou záprstnou kosťou, vľavo 7,5 %

258 Strata všetkých troch článkov prsta alebo dvoch článkov s meravosťou základného kĺbu, vpravo 8 %

259 Strata všetkých troch článkov prsta alebo dvoch článkov s meravosťou základného kĺbu, vľavo 6 %

260 Strata koncového článku jedného z týchto prstov, vpravo 3 %

261 Strata koncového článku jedného z týchto prstov, vľavo 2,5 %

262 Úplná meravosť všetkých troch kĺbov jedného z týchto prstov v krajnom vystretí alebo ohnutí (v postavení brániacom funkcii susedných prstov), vpravo 9 %

263 Úplná meravosť všetkých troch kĺbov jedného z týchto prstov v krajnom vystretí alebo ohnutí (v postavení brániacom funkcii susedných prstov), vľavo 7,5 %

264 Porucha uchopovacej funkcie prsta; do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vpravo 2 %

265 Porucha uchopovacej funkcie prsta; do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vľavo 1,5 %

266 Porucha uchopovacej funkcie prsta; do úplného zovretia do dlane chýbajú 3 až 4 cm, vpravo 6 %

267 Porucha uchopovacej funkcie prsta; do úplného zovretia do dlane chýbajú 3 až 4 cm, vľavo 5 %

268 Porucha uchopovacej funkcie prsta; do úplného zovretia do dlane chýba viac ako 4 cm, vpravo 8 %

269 Porucha uchopovacej funkcie prsta; do úplného zovretia do dlane chýba viac ako 4 cm, vľavo 6 %

270 Nemožnosť úplného vystretia jedného z medzičlánkových kĺbov pri neporušenej uchopovacej funkcii prsta, vpravo 1 %

271 Nemožnosť úplného vystretia jedného z medzičlánkových kĺbov pri neporušenej uchopovacej funkcii prsta, vľavo 0,5 %

272 Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu prsta s poruchou abdukcie, vpravo 1,5 %

273 Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu prsta s poruchou abdukcie, vľavo 1 %

Traumatické poruchy nervov hornej končatiny

V hodnotení sú už zahrnuté prípadné poruchy vazomotorické a trofické.

274 Traumatická porucha axilárneho nervu, vpravo do 30 %

275 Traumatická porucha axilárneho nervu, vľavo do 25 %

276 Traumatická porucha kmeňa vretenného nervu s postihnutím všetkých intervalových svalov, vpravo 45 %

277 Traumatická porucha kmeňa vretenného nervu s postihnutím všetkých intervalových svalov, vľavo 37,5 %

278 Traumatická porucha kmeňa vretenného nervu zo zachovaním funkcie trojhlavého svalu, vpravo 35 %

279 Traumatická porucha kmeňa vretenného nervu zo zachovaním funkcie trojhlavého svalu, vľavo 27,5 %

280 Traumatická porucha svalovokožného nervu, vpravo do 30 %

281 Traumatická porucha svalovokožného nervu, vľavo do 20 %

282 Traumatická porucha kmeňa lakťového nervu s postihnutím všetkých intervalových svalov, vpravo 40 %

283 Traumatická porucha kmeňa lakťového nervu s postihnutím všetkých intervalových svalov, vľavo 33 %

284 Traumatická porucha distálnej časti lakťového nervu so zachovaním funkcie ulnárneho ohýbača zápästia a časti hlbokého ohýbača prstov, vpravo 30 %

285 Traumatická porucha distálnej časti lakťového nervu so zachovaním funkcie ulnárneho ohýbača zápästia a časti hlbokého ohýbača prstov, vľavo 25 %

286 Traumatická porucha kmeňa stredového nervu s postihnutím všetkých intervalových svalov, vpravo do 30 %

287 Traumatická porucha kmeňa stredového nervu s postihnutím všetkých intervalových svalov, vľavo do 25 %

288 Traumatická porucha distálnej časti stredového nervu s postihnutím hlavne tenarového svalstva, vpravo do 15 %

289 Traumatická porucha distálnej časti stredového nervu s postihnutím hlavne tenarového svalstva, vľavo do 12,5 %

290 Traumatická porucha všetkých troch nervov (prípadne aj celej ramennej spleti), vpravo do 60 %

291 Traumatická porucha všetkých troch nervov (prípadne aj celej ramennej spleti), vľavo do 50 %

ÚRAZY DOLNÝCH KONČATÍN

292 Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo v oblasti medzi bedrovým a kolenným kĺbom 50 %

293 Pakĺb stehnovej kosti v krčku alebo nekróza hlavice 40 %

294 Pakĺb stehnovej kosti - endoprotéza (okrem hodnotenia obmedzenia pohyblivosti kĺbu) 15 %

295 Chronický zápal kostnej drene stehnovej kosti len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu 20 %

296 Skrátenie jednej dolnej končatiny do 2 cm 0 %

297 Skrátenie jednej dolnej končatiny do 4 cm 5 %

298 Skrátenie jednej dolnej končatiny do 6 cm do 15 %

299 Skrátenie jednej dolnej končatiny nad 6 cm do 25 %

300 Poúrazové deformity stehnovej kosti (zlomeniny zahojené osovou alebo rotačnou úchylkou), za každých 5 úchylky 5 %

Úchylky nad 45 sa hodnotia ako strata končatiny pri hodnotení osovej úchylky nemožno súčasne započítavať relatívne skrátenie končatiny.

301 Úplná meravosť bedrového kĺbu v nepriaznivom postavení (úplné pritiahnutie alebo odtiahnutie, vystretie alebo ohnutie a postavenia týmto blízke) 40 %

302 Úplná meravosť bedrového kĺbu v nepriaznivom postavení (ľahké odtiahnutie a základné postavenie alebo nepatrné ohnutie) 30 %

303 Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu ľahkého stupňa do 10 %

304 Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu stredného stupňa do 20 %

305 Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu ťažkého stupňa do 30 %

Poškodenie kolena

306 Úplná meravosť kolena v nepriaznivom postavení (úplné vystretie alebo ohnutie nad uhol 20) 30 %

307 Úplná meravosť kolena v nepriaznivom postavení (ohnutie nad 30) 45 %

308 Úplná meravosť kolena v nepriaznivom postavení do 30 %

309 Endoprotéza v oblasti kolenného kĺbu (okrem hodnotenia obmedzenia pohyblivosti kĺbu) 15 %

310 Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu ľahkého stupňa do 10 %

311 Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu stredného stupňa do 15 %

312 Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu ťažkého stupňa do 25 %

313 Kývavosť kolenného kĺbu, ak nie je nutný ortopedický podporný prístroj do 20 %

314 Kývavosť kolenného kĺbu, ak je nutný ortopedický podporný prístroj 30 %

315 Trvalé následky po poranení mäkkého kolena s príznakmi poškodenia menisku ľahkého a stredného stupňa (bez preukázaných bolkád) do 10 %

316 Trvalé následky po poranení mäkkého kolena s príznakmi poškodenia menisku ťažkého stupňa (s preukázanými opakovanými blokádami) do 25 %

317 Trvalé následky po operačnom vyňatí jedného menisku (pri úplnom rozsahu pohybov a dobrej stabilite kĺbu; inak podľa poruchy funkcie) 5 %

318 Trvalé následky po operačnom vyňatí oboch meniskov (pri úplnom rozsahu pohybov a dobrej stabilite kĺbu; inak podľa poruchy funkcie) 10 %

Poškodenie predkolenia

319 Strata dolnej končatina v predkolení so zachovaným kolenom 45 %

320 Strata dolnej končatiny v predkolení s meravým kolenným kĺbom 50 %

321 Pakĺb píšťaly alebo oboch kostí predkolenia 45 %

322 Chronický zápal kostnej drene kostí predkolenia len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu 22,5 %

323 Poúrazové deformity predkolenia vzniknuté zahojením zlomeniny v osovej alebo rotačnej úchylke (úchylky musia byť preukázané na rtg); za každých 5 5 %

Úchylky nad 45 stupňov sa hodnotia ako strata predkolenia. Pri hodnotení osovej úchylky nemožno súčasne započítať relatívne skrátenie končatiny.

Poškodenie v oblasti členkového kĺbu

324 Strata nohy v členkovom kĺbe alebo pod ním 40 %

325 Strata chodidla v Chopartovom kĺbe s artrodézou členka 30 %

326 Strata chodidla v Chopartovom kĺbe s kýpťom v plantárnej flexii 40 %

327 Strata chodidla v Lisfrancovom kĺbe alebo pod ním 25 %

328 Úplná meravosť členkového kĺbu v nepriaznivom postavení (dorzálna flexia alebo väčšie stupne plantárnej flexie) 30 %

329 Úplná meravosť členkového kĺbu v pravouhlom postavení 25 %

330 Úplná meravosť členkového kĺbu v priaznivom postavení (ohnutie do stupaje okolo 5) 20 %

331 Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu ľahkého stupňa do 6 %

332 Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu stredného stupňa do 12 %

333 Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu ťažkého stupňa do 20 %

334 Úplná strata pronácie a supinácie nohy 15 %

335 Obmedzenie pronácie a supinácie nohy do 12 %

336 Kývavosť členkového kĺbu do 20 %

337 Plochá, vbočená alebo vybočená noha následkom úrazu a iné poúrazové deformity v oblasti členka a nohy do 25 %

338 Chronický zápal kostnej drene v oblasti priehlavku a predpriehlavku a pätovej kosti len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu 15 %

Poškodenie v oblasti nohy

339 Strata všetkých prstov nohy 15 %

340 Strata oboch článkov palca nohy 10 %

341 Strata oboch článkov palca nohy so záprstnou kosťou alebo s jej časťou 15 %

342 Strata koncového palca nohy 3 %

343 Strata iného prsta nohy (včítane malíčka); za každý prst 2 %

344 Strata malíčka nohy so záprstnou kosťou alebo s jej časťou 10 %

345 Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca nohy 3 %

346 Úplná meravosť základného kĺbu palca nohy 7 %

347 Úplná meravosť oboch kĺbov palca nohy 10 %

348 Obmedzenie pohyblivosti medzičlánkového kĺbu palca nohy do 3 %

349 Obmedzenie pohyblivosti základného kĺbu palca nohy do 7 %

350 Porucha funkcie ktoréhokoľvek iného prsta nohy než palca; za každý prst 1 %

351 Poúrazové obehové a trofické poruchy na jednej dolnej končatine do 15 %

352 Poúrazové obehové a trofické poruchy na oboch dolných končatinách do 30 %

353 Poúrazové atrofie svalstva dolných končatín pri neobmedzenom rozsahu pohybov v kĺbe, na stehne do 5 %

354 Poúrazové atrofie svalstva dolných končatín pri neobmedzenom rozsahu pohybov v kĺbe, na predkolení do 3 %

Traumatické poruchy nervov dolnej končatiny

V hodnotení sú už zahrnuté prípadné poruchy vazomotorické a trofické.

355 Traumatická porucha sedacieho nervu 50 %

356 Traumatická porucha stehnového nervu do 30 %

357 Traumatická porucha zapchávajúceho nervu (n. obturatorius) do 20 %

358 Traumatická porucha kmeňa píšťalového nervu s postihnutím všetkých inervových svalov 35 %

359 Traumatická porucha distálnej časti píšťalového nervu s postihnutím funkcie prstov 5 %

360 Traumatická porucha kmeňa ihlicového nervu s postihnutím všetkých inervových svalov 30 %

361 Traumatická porucha hlbokej vetvy ihlicového nervu 20 %

362 Traumatická porucha povrchovej vetvy ihlicového nervu 10 %

RÔZNE

363 Rozsiahle plošné jazvy (bez prihliadnutia na poruchu funkcie kĺbu) od 1 % do 15 % telesného povrchu do 10 %

364 Rozsiahle plošné jazvy (bez prihliadnutia na poruchu funkcie kĺbu) nad 15 % telesného povrchu do 40 %

POMOCNÉ TABULKY pre hodnotenie trvalého poškodenia zraku

Príloha 01