Vyhláška č. 160/1979 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 110/1976 Zb. o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb jednotného roľníckeho družstva

Čiastka 29/1979
Platnosť od 27.12.1979 do31.03.1986
Účinnosť od 01.01.1980 do31.03.1986
Zrušený 24/1986 Zb.

OBSAH

160

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy

zo 7. decembra 1979,

ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 110/1976 Zb. o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb jednotného roľníckeho družstva

Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy ustanovuje po dohode s Federálnym ministerstvom financií, Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky a Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky podľa § 14 ods. 4 zákona č. 122/1975 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 110/1976 Zb. o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb jednotného roľníckeho družstva sa mení takto:

1. V § 3 ods. 2 prvá veta znie:

„Základný prídel fondu je 380 Kčs na osobu ročne.“.

2. § 3 ods. 3 znie:

(3) Doplnkový prídel fondu tvorí najviac 10 % zisku po úhrade daní a odvodov do štátneho rozpočtu, rozpočtu národných výborov a do štátnych fondov. Ak je takto určený prídel nižší, ako určuje plán, môže družstvo na úhradu pravidelných príspevkov k dôchodkom doplniť členom-dôchodcom družstva tento prídel z rezervného fondu.“.

3. V § 13 ods. 4 sa suma „80 Kčs“ nahrádza sumou „95 Kčs“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1980.


Minister:

Nágr v. r.