Vyhláška č. 70/1979 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 100/1975 Zb. o pravidlách cestnej premávky

Čiastka 14/1979
Platnosť od 16.07.1979 do31.12.1989
Účinnosť od 01.08.1979 do31.12.1989
Zrušený 99/1989 Zb.

OBSAH

70

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva vnútra

zo 6. júla 1979,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 100/1975 Zb. o pravidlách cestnej premávky

Federálne ministerstvo vnútra ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 16 ods. 1 písm. a) vládneho nariadenia č. 54/1953 Zb. o premávke na cestách v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 13/1956 Zb.:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 100/1975 Zb. o pravidlách cestnej premávky v znení vyhlášky č. 136/1978 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 12 ods. 1 znie:

(1) Rýchlosť jazdy je vodič povinný prispôsobiť najmä svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam a iným okolnostiam, ktoré môže predvídať; smie ísť len takou rýchlosťou, aby bol schopný zastaviť vozidlo na vzdialenosť, na ktorú má rozhľad. Pritom smie ísť vodič

a) motocyklu rýchlosťou najviac 80 km za hodinu,

b) osobného a osobného dodávkového automobilu rýchlosťou najviac

- na diaľnici 110 km za hodinu,

- na ostatných cestách 90 km za hodinu,

c) nákladného alebo špeciálneho automobilu s celkovou hmotnosťou

- do 6000 kg rýchlosťou najviac 80 km za hodinu,

- nad 6000 kg rýchlosťou najviac 70 km za hodinu,

d) autobusu

- diaľkovej pravidelnej verejnej dopravy osôb rýchlosťou najviac 90 km za hodinu,

- verejnej a závodnej prepravy osôb rýchlosťou najviac 70 km za hodinu.

Ustanovenie predchádzajúcej vety sa vzťahuje aj na jazdu v obci v čase od 23. do 5. hodiny.“.

2. § 12 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Najvyššie rýchlosti ustanovené v odseku 1 sa nevzťahujú na vodičov vozidiel ozbrojených síl, ozbrojených zborov a na vodičov skúšobných vozidiel výskumno-vývojových pracovísk, pokiaľ sú tieto vozidlá opatrené osobitnou poznávacou značkou.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augustom 1979.


Námestník ministra:

plk. Dr. Kováč v. r.