Vyhláška č. 85/1979 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Veľkovojvodstva Luxemburského

Čiastka 17/1979
Platnosť od 13.08.1979
Účinnosť od 28.08.1979
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 4 dňom 28. apríla 1978.

85

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 5. mája 1979

o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Veľkovojvodstva Luxemburského


Dňa 17. júna 1976 bola v Luxembourgu podpísaná Kultúrna dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Veľkovojvodstva Luxemburského. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 4 dňom 28. apríla 1978.

České znenie dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

Ing. Knížka v. r.

KULTÚRNA DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Veľkovojvodstva Luxemburského

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Veľkovojvodstva Luxemburského,

vedené prianím rozvíjať spoluprácu a výmeny medzi oboma krajinami v oblasti kultúry,

presvedčené, že takáto spolupráca a takéto výmeny budú prispievať k lepšiemu porozumeniu a k ďalšiemu rozvoju vzťahov medzi ich národmi,

berúc do úvahy spoločné historické tradície oboch krajín,

rozhodli sa uzavrieť túto dohodu:

Článok 1

Zmluvné strany sa vynasnažia rozvíjať spoluprácu v oblasti kultúry, školstva, umenia, vedy, telesnej výchovy a športu, v týchto oblastiach uľahčovať výmeny a styky osôb a podporovať výmenu materiálov a dokumentácie.

Článok 2

Zmluvné strany prijmú na základe spoločnej dohody príslušné opatrenia na uskutočnenie cieľov uvedených v článku 1.

Kvalifikovaní zástupcovia vymenovaní oboma zmluvnými stranami sa budú schádzať za tým účelom v zmiešanej komisii podľa potreby, ale aspoň raz za tri roky, striedavo v jednej alebo druhej krajine, aby v spoločnej dohode vypracovali programy spolupráce podľa článku 3 a určili podmienky ich uskutočňovania a financovania. Uskutočňovanie týchto programov zveria príslušné miesta každej krajiny kompetentným orgánom, kultúrnym organizáciám a službám.

Článok 3

Programy spolupráce sa budú týkať najmä:

a) výmen v oblasti školstva, ktoré sa budú prípadne uľahčovať poskytovaním štipendií alebo iných úľav;

b) výmen výskumných pracovníkov, lektorov a technikov z oblasti vedy a techniky v spoločnom záujme oboch krajín, ako aj vzájomných návštev expertov;

c) opatrení, ktoré vedcom a výskumným pracovníkom uľahčia prístup do knižníc, archívov, múzeí a ďalších kultúrnych a vedeckých inštitúcií;

d) výmen a študijných pobytov v oblasti umenia a kultúry, najmä pokiaľ ide o usporadúvanie divadelných predstavení, prednášok, koncertov a výstav;

e) výmen športovcov, odborníkov z oblasti telesnej výchovy a športových družstiev;

f) výmen v oblasti činnosti mládeže;

g) výmen kníh, časopisov, periodík, filmov, audiovizuálneho materiálu a ďalších publikácií kultúrnej, výchovnej, umeleckej a vedeckej povahy;

h) účasti na kongresoch, konferenciách a ďalších kultúrnych a vedeckých podujatiach medzinárodného charakteru usporadúvaných v oboch krajinách.

Článok 4

Táto dohoda bude schválená podľa ústavných predpisov každej strany. Nadobudne platnosť dňom, keď si obe zmluvné strany oznámia, že tieto predpisy boli splnené.

Táto dohoda je uzavretá na päť rokov.

Po uplynutí tohto času sa bude dohoda mlčky predlžovať na neurčitý čas, v priebehu ktorého ju bude môcť jedna zo zmluvných strán kedykoľvek vypovedať. V prípade vypovedania sa platnosť dohody skončí šesť mesiacov po tom, čo oznámenie o tom dostane druhá strana.

Dané v Luxembourgu 17. júna 1976 vo dvoch vyhotoveniach, v českom a francúzskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Bohuslav Chňoupek v. r.

Za vládu

Veľkovojvodstva Luxemburského:

Gaston Thorn v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.