24

VYHLÁŠKA

Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu

z 22. januára 1979,

ktorou sa určujú vyhradené zdvíhacie zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti

Slovenský úrad bezpečnosti práce podľa § 5 ods. 1 písm. d) a f) zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce (ďalej len „zákon“) a Slovenský banský úrad podľa § 57 ods. 1 písm. d) zákona č. 41/1957 Zb. o využití nerastného bohatstva (banský zákon) a podľa § 10 písm. a) a c) zákona Slovenskej národnej rady č. 42/1972 Zb. o organizácii a o rozšírení dozoru štátnej banskej správy po dohode s príslušnými orgánmi a organizáciami ustanovujú:


§ 1

Rozsah platnosti

(1) Vyhláška je záväzná pre organizácie, na ktoré sa vzťahuje pôsobnosť orgánov štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce,1) pre organizácie, ktoré vykonávajú činnosť podliehajúcu hlavného dozoru orgánov štátnej banskej správy,2) a pre právnické a fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť podľa osobitných predpisov4) (ďalej len „organizácia“).

(2) Vyhláška sa nevzťahuje na technické zariadenia podliehajúce dozoru orgánov uvedených v § 3 ods. 2 písm. b) zákona.

§ 2

Vyhradené zdvíhacie zariadenia

(1) Vyhradenými zdvíhacími zariadeniami podľa § 4 písm. d) až g) zákona (ďalej len „zariadenia“) sú tieto zariadenia s motorickým pohonom:

a) zdvíhadlá a pojazdné zdvíhadlá s nosnosťou nad 5000 kg (kladkostroje, mačky a pod.),

b) žeriavy s nosnosťou nad 5000 kg,

c) pohyblivé pracovné plošiny s výškou zdvihu nad 3 m,

d) stavebné výťahy s výškou zdvihu nad 3 m, ktorými sa dopravujú aj osoby,

e) výťahy, ktoré sú trvalou súčasťou stavieb, majúce nosnosť nad 100 kg s výškou zdvihu nad 2 m,

f) regálové zakladače so zvisle pohyblivými stanovišťami obsluhy.

(2) Za zariadenia podľa tejto vyhlášky sa nepovažujú:

a) vrátky

b) zdvižné vozíky,

c) stabilné konštrukcie, na ktorých sú umiestnené zdvíhadlá, pojazdné zdvíhadlá a žeriavy,

d) zdvíhacie zariadenia konštruované a zostavené výlučne na montážne účely (montážne stožiare, ramená, nástavby a pod.)

e) závesné dopravníky,

f) nakladače,

g) zdvihové čelá nákladných automobilov,

h) mechanické rampy,

i) plošiny na zdvíhanie automobilov,

j) výsuvné rebríky,

k) prostriedky na viazanie, zavesenie a uchopenie bremien, ktoré nie sú trvalkou súčasťou zariadenia,

l) pomocné (jednoúčelové) manipulačné zariadenia, ktoré sú súčasťou technologických liniek strojov.

§ 3

Oprávnenie organizácií

(1) Organizácie môžu vyrábať, montovať, vykonávať generálne opravy a rekonštruovať zariadenia alebo dodávateľským spôsobom vykonávať ich opravy revízie a revízne skúšky len na základe oprávnenia (ďalej len „oprávnená organizácia“). Pri zariadení uvedenom v § 2 ods. 1 písm. e) na vykonávanie opráv musí mať oprávnenie aj organizácia, ktorá má toto zariadenie v prevádzke, ak opravy vykonáva sama.

(2) Oprávnenie vydáva inšpektorát bezpečnosti práce, prípadne obvodný banský úrad (ďalej len „orgán dozoru“), v obvode ktorého má organizácia sídlo, príp. miesto bydliska, a to na základe písomnej žiadosti organizácie.

(3) Organizácia v žiadosti uvedie:

a) presný názov a adresu,

b) názov a adresu závodu (prevádzkárne) pre ktorý žiada oprávnenie, pokiaľ nie je v sídle organizácie,

c) označenie druhu žiadaného oprávnenia a jeho rozsahu,

d) zabezpečenie výkonu činnosti, na ktorú požaduje oprávnenie po stránke technického vybavenia a odbornej kvalifikácie pracovníkov.

(4) Ak orgán dozoru zistí nedodržiavanie podmienok alebo porušovanie predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení pri činnosti podľa oprávnenia, rozsah oprávnenia obmedzí alebo ho organizácii odoberie.

§ 4

Individuálne vyskúšanie

(1) Každé novozmontované zariadenie musí výrobca, prípadne montážna organizácia podrobiť montážnej skúške, východiskovej revízii elektrického zariadenia a vyhotoviť preň knihu zdvíhacieho zariadenia, pasport alebo podobný doklad. Organizácia vyhotoví o individuálnom vyskúšaní zápisnicu.

(2) Výrobná alebo montážna organizácia je povinná písomne oznámiť orgánu dozoru príslušnému podľa umiestnenia zariadenia aspoň 15 dní vopred miesto a čas individuálneho vyskúšania.

a) prvého kusu zariadení uvedených v § 2 ods. 1 vyrábaných v rovnakom vyhotovení, ktoré uviedla do prevádzkyschopného stavu vo výrobnej organizácii,

b) zariadení uvedených v § 2 ods. 1 písm. b), e) a f), ktoré uviedla do prevádzkyschopného stavu v odberateľskej organizácii.

(3) Zariadenia uvedené v odseku 2 môže výrobná alebo montážna organizácia odovzdať odberateľovi len po úspešnom individuálnom vyskúšaní potvrdenom orgánom dozoru.

(4) Pri dovážaných zariadeniach zabezpečuje plnenie povinností podľa odsekov 2 a 3 odberateľská organizácia.

§ 5

Overovacie skúšky

(1) Prevádzateľská organizácia (ďalej len „prevádzateľ“) je povinná overiť overovacou skúškou bezpečnosť každého nového, generálnou opravou renovovaného alebo rekonštruovaného zariadenia pred jeho uvedením do prevádzky.

(2) Prevádzateľ je povinný písomne oznámiť orgánu dozoru príslušnému podľa umiestnenia zariadenia aspoň 15 dní vopred miesto a čas konania overovacej skúšky.

(3) Skúška sa vykoná v rozsahu určenom technickými normami, prípadne technickými podmienkami výrobcu podľa požiadaviek organizácie, ktorá vykonala rekonštrukciu alebo generálnu opravu zariadenia, prípadne podľa osobitných požiadaviek orgánu dozoru.

(4) Ak sa zúčastnené organizácie dohodnú, môže sa súčasne vykonať individuálne vyskúšanie a overovacia skúška.

(5) Organizácia vykonávajúca overovaciu skúšku vyhotoví o skúške zápisnicu.

(6) Pri zariadeniach odskúšaných podľa § 4 ods. 3, ak do začatia prevádzky neuplynuli viac ako 3 mesiace, stačí overiť splnenie podmienok na zaistenie bezpečnej prevádzky, určenych predpismi na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení alebo dokumentáciou zariadenia.

§ 6

Skúšky po opravách

Organizácia, ktorá vykoná opravu zariadenia, je povinná overiť jeho bezpečnosť overovacou skúškou v rozsahu vykonanej opravy a podľa ustanovení technických noriem.

§ 7

Revízie a revízne skúšky

Organizácia je povinná sústavne overovať revíziami a revíznymi skúškami ďalšiu prevádzkovú spôsobilosť zariadenia, rozsah a úplnosť dokumentácie. Tieto revízie a revízne skúšky sa vykonávajú v rozsahu a v lehotách predpísaných technickými normami, prípadne technickými podmienkami výrobnej organizácie.

§ 8

Revízny technik

(1) Revízie, revízne skúšky, skúšky vyrobených, zmontovaných, generálnou opravou renovovaných a rekonštruovaných zariadení smú vykonávať iba revízni technici.

(2) Revízny technik musí mať na vykonávanie činnosti podľa odseku 1 osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané orgánom dozoru na základe vykonanej skúšky.

(3) Uchádzači o osvedčenie revízneho technika musia mať skončené úplné stredné odborné strojnícke alebo elektrotechnické vzdelanie a najmenej päťročnú prax v odbore zdvíhacích zariadení.

(4) Ak má uchádzač vyššie odborné strojnícke alebo elektrotechnické vzdelanie, ako je predpísané v odseku 2, stačí dvojročná odborná prax.

(5) Orgán dozoru môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť organizácie povoliť výnimku z požadovaného odborného vzdelania.

§ 9

Kontrolné prehliadky a skúšky

(1) Na výkon štátneho odborného dozoru je prevádzateľ povinný pripraviť zariadenie na kontrolnú prehliadku alebo skúšku na dohodnutý deň a za podmienok určených orgánom dozoru.

(2) Technické úkony, potrebné na vykonanie kontrolnej prehliadky alebo skúšky riadi alebo vykonáva revízny technik alebo iný odborne spôsobilý pracovník prevádzateľa.


Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 10

(1) Prevádzatelia zariadení sú povinní do jedného roka odo dňa účinnosti vyhlášky písomne oznámiť orgánu dozoru do evidencie počet zariadení podľa členenia uvedeného v § 2 ods. 1 a spôsob zabezpečenia ich revízií a skúšok.

(2) Organizácie vykonávajúce činnosť uvedenú v § 3 doteraz bez oprávnenia sú povinné požiadať oň do šiestich mesiacov od účinnosti tejto vyhlášky.

(3) Oprávnenia vydané organizáciám a osvedčenia vydané pracovníkom pred účinnosťou tejto vyhlášky zostávajú v platnosti 3 roky od dňa nadobudnutia účinnosti vyhlášky.

§ 11

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1979.3)


Predseda Slovenského banského úradu

Ing. Baran CSc. v. r.

Riaditeľ Slovenského úradu bezpečnosti práce

Ing. Kováč v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 3 ods.1 zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odborovom dozore nad bezpečnosťou práce.

2) § 39 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe.

3) Týmto dňom strácajú účinnosť ustanovenia vyhlášky č. 133/1973 Zb. týkajúce sa vyhradených zdvíhacích zariadení, ktorá bola zrušená vyhláškou č. 22/1979 Zb.

4) Zákon č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach.
Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.
Zákon č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení zákona č. 112/1990 Zb.