Vyhláška č. 167/1979 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 95/1979 Zb. o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch

Čiastka 30/1979
Platnosť od 29.12.1979 do28.02.1987
Účinnosť od 01.01.1980 do28.02.1987
Zrušený 4/1987 Zb.

OBSAH

167

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky

z 20. decembra 1979,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 95/1979 Zb. o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky ustanovujú po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a Slovenskou odborovou radou podľa § 230 ods. 2 a 3 Zákonníka práce a podľa § 40 ods. 3 písm. a) zákona č. 63/1978 Zb. o opatreniach v sústave základných a stredných škôl:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 95/1979 Zb. o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 2 písm. a) sa za prvou vetou pripojujú tieto slová: „a v organizáciách výrobnej hospodárskej jednotky Rudné bane a magnezitové závody“.

2. V § 7 ods. 6 sa za slová: „Organizácie riadené Federálnym ministerstvom palív a energetiky“ vkladajú slová: „a organizácie výrobnej hospodárskej jednotky Rudné bane a magnezitové závody“.

3. V prílohe č. 1 časť a) vrátane nadpisu znie:

a) Učebné odbory národohospodársky najdôležitejšie v organizáciách riadených Federálnym ministerstvom palív a energetiky a v organizáciách výrobnej hospodárskej jednotky Rudné bane a magnezitové závody

1. banské učebné odbory, v ktorých sa uskutočňuje praktická príprava (odborný výcvik) v podzemí

učebné odbory novokoncipované10)

01-11-4 baník mechanizátor

03-15-2 mechanik-opravár s odborným zameraním na banské stroje a zariadenia

04-42-4 banský elektromontér

04-62-2 elektromechanik s odborným zameraním na banské stroje a zariadenia učebné odbory podľa doterajších predpisov11)

21-61-2 baník v uhoľných baniach

21-62-2 baník v rudných baniach

21-63-2 baník mechanizovaných pracovísk

21-65-2 strojník komplexne mechanizovaných porubov a predkov

21-66-2 strojník dopravných zariadení

21-67-2 banský zámočník

21-68-2 banský elektromontér

2. ďalšie učebné odbory v odvetví baníctva a energetiky

učebné odbory novokoncipované10)

01-12-4 mechanik banských strojov a veľkostrojov

03-13-2 mechanik-opravár s odborným zameraním na stroje a zariadenia v odvetví energetiky a v lomových prevádzkach

04-61-2 elektromechanik s odborným zameraním na stroje a zariadenia v odvetví energetiky a v lomových prevádzkach

04-63-2 elektromechanik s odborným zameraním na rozvodné zariadenia

učebné odbory podľa doterajších predpisov11)

21-69-2 vŕtač (v odvetví palív, plynárenstva, rudného a nerudného baníctva a uránovom priemysle)

24-09-2 potrubár (v odvetví plynárenstva)

24-24-2 prevádzkový zámočník (v odvetví energetiky, rudného a nerudného baníctva a v lomových prevádzkach)

26-81-2 elektromontér rozvodných zariadení

26-82-2 prevádzkový elektromontér

26-83-2 elektromechanik“.

4. V prílohe č. 1 v časti c) sa vypúšťajú tieto učebné odbory:

„03-15-2 mechanik-opravár s odborným zameraním na banské stroje a zariadenia

04-62-2 elektromechanik s odborným zameraním na banské stroje a zariadenia

21-62-2 baník pre rudné bane

21-63-2 baník mechanizovaných pracovísk

21-65-2 strojník komplexne mechanizovaných porubov a predkov

21-67-2 banský zámočník“.

5. Poznámka č. 11 pod čiarou sa vypúšťa a poznámka č. 12 sa označuje ako poznámka č. 11.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1980.


Námestníčka

ministra školstva SSR:

PhDr. Vlačihová CSc. v. r.

Minister

práce a sociálnych vecí SSR:

Krocsány v. r.

Poznámky pod čiarou

10) Novokoncipované učebné odbory sú určené vyhláškou MŠ SSR č. 90/1978 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 11/1971 Zb. o učebných odboroch a o organizácii výchovy učňov. Uvádzajú sa len tie učebné odbory, ktoré sa zavádzajú do 1. 9. 1980. O zvýhodnených učebných odboroch zavádzaných od 1. 9. 1981 sa rozhodne v súlade s plánmi kvalifikovaných pracovníkov na obdobie 7. päťročného plánu.

11) Učebné odbory určené vyhláškou MŠ SSR č. 11/1971 Zb. o učebných odboroch a o organizácii výchovy učňov v znení vyhlášky č. 88/1971 Zb., vyhlášky č. 82/1972 Zb. a vyhlášky č. 90/1978 Zb.