113

ZÁKON

z 25. októbra 1979,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon o poľnohospodárskej dani

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 103/1974 Zb. o poľnohospodárskej dani v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 74/1977 Zb.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa vypúšťa ustanovenie písmena c).

2. § 5 ods. 2 písm. a) znie:

a) pozemky patriace k rodinným domčekom, ako aj záhrady členov jednotných roľníckych družstiev, ktoré súvisia s pozemkom, na ktorom je obytná budova alebo sú v zastavenej časti obce3a), ak ich súhrnná výmera okrem zastavanej plochy je najviac 800 m2;

3. V § 5 ods. 2 sa vypúšťa ustanovenie písmena c).

4. § 8 písm. b) znie:

b) štátne majetky, štátne hospodárske organizácie vojenských lesov a majetkov, štátne hospodárske organizácie výskumnej a vývojovej základne poľnohospodárskej výroby a poľnohospodárskych služieb a ďalšie štátne hospodárske organizácie odvetvia poľnohospodárstva a výživy určené Federálnym ministerstvom financií po dohode s príslušným ministerstvom financií republiky;".

5. V § 12 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová:

„pridelených do fondu výstavby".

6. § 12 ods. 2 písm. b) znie:

b) prirážky k úplate za vypúšťanie vôd.".

7. V § 13 ods. 1 sa vypúšťa ustanovenie písmena b).

8. § 14 včítane nadpisu znie:

㤠14

Sadzba dane

(1) Sadzba dane, s výnimkou podľa odseku 4, zo základu dane je

pri rentabilite %%
do 50
nad 5 do 150 + 2,- à
nad 15 do 2020,- + 1,9 à
nad 20 do 2529,5 + 1,5 à
nad 25 do 3037,- + 1,2 à
nad 30 do 3543,- + 0,9 à
nad 35 do 4047,5 + 0,7 à
nad 40 do 4851,- + 0,5 à
nad 4855,-.

(2) Rentabilita sa vypočítava s presnosťou na stotiny ako pomer bilančného zisku zníženého o zaplatenú daň z pozemkov a zvýšeného o pripočítateľnú položku podľa § 12 ods. 1 písm. a) k celkovým nákladom zníženým o pripočítateľnú položku podľa § 12 ods. 1 písm. a) a zvýšeným o hodnotu nakúpených zvierat.

(3) Činiteľ „a“ sa rovná percentu rentability presahujúcemu spodnú hranicu príslušného pásma dane s presnosťou na stotiny.

(4) Sadzba dane organizácií poľnohospodárskeho zásobovania a nákupu, strojových a traktorových staníc, opravární poľnohospodárskych strojov, generálnych riaditeľstiev, združení štátnych hospodárskych organizácií a daňovníkov v likvidácii je 50 % zo základu dane; po skončení likvidácie 50 % z prípadného likvidačného zvyšku.„.

9. § 15 a 16 včítane nadpisu sa vypúšťajú.

10. Tretia časť sa vypúšťa.

11. § 27 včítane nadpisu znie:

㤠27

Daňovníci

Príspevok na sociálne zabezpečenie (ďalej len „príspevok“) odvádzajú organizácie poľnohospodárskeho zásobovania a nákupu, štátne hospodárske organizácie vojenských lesov a majetkov, generálne riaditeľstvá a združenia štátnych hospodárskych organizácií, pokiaľ aspoň polovica podriadených, prípadne združených organizácií má povinnosť odvádzať príspevok podľa tohto zákona. Federálne ministerstvo financií môže po dohode s príslušným ministerstvom financií republiky určiť, ktoré ďalšie organizácie určené v § 8 za daňovníkov dane zo zisku odvádzajú príspevok.".

12. § 28 ods. 1 znie:

(1) Základom príspevku je objem mzdových prostriedkov zúčtovaný v bežnom roku na výplatu, znížený o odmeny uvedené v odseku 3.".

13. V § 28 sa vypúšťa odsek 2.

14. § 29 včítane nadpisu znie:

㤠29

Sadzba príspevku

Sadzba príspevku je 10 % zo základu.".

15. § 31 písm. b) znie:

b) pracovníci a členovia socialistických poľnohospodárskych organizácií, štátnych organizácií, ktoré plnia vedeckovýskumné úlohy a úlohy výučby pre odvetvia poľnohospodárstva, vojenských lesov a majetkov, štátnych organizácií lesného a vodného hospodárstva, školských letných podnikov vysokých škôl a štátnych hospodárstiev lesníckych škôl a učilíšť z príjmov z poľnohospodárskej výroby na pozemkoch, ktoré im tieto organizácie prenechali na dočasné užívanie; oslobodenie sa však nevzťahuje na príjmy z pestovania zvláštnych kultúr a zo špecializovanej živočíšnej výroby;".

16. V § 40 ods. 2, v § 41 ods. 4 a v § 48 ods. 4 sa vypúšťajú slová:

„daň z prekročenia miezd a odmien".

17. V § 45 ods. 2 písm. e) sa vypúšťajú slová: „včítane zvýšenia za nepoľnohospodársku činnosť".

18. § 46 sa vypúšťa.

19. V § 55 sa vypúšťa odsek 1.

20. § 56 ods. 2 písm. d) znie:

d) rozhodnúť o spôsobe zdanenia v sporných prípadoch a pri novovzniknutých organizáciách poľnohospodárskej výroby a poľnohospodárskych služieb a ďalej pri štátnych hospodárskych organizáciách v odvetví poľnohospodárstva a výživy, pri ktorých došlo k výraznej zmene ekonomických podmienok, rozhodnúť, o tom, či budú platiť daň zo zisku podľa § 14 ods. 1 alebo ods. 4;".

21. V § 57 sa vypúšťa v citácii § 15, § 16, § 19, § 22, § 23, § 26.

22. § 59 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Daňovníci uvedení v § 45 ods. 1, ktorí vykázali za rok 1979 rentabilitu podľa § 14 ods. 1 nižšiu ako 5,01 %, neplatia v roku 1980 preddavky na daň zo zisku a prípadnú daň vyrovnajú v lehote na podanie priznania.".

23. § 61 ods. 5 znie:

(5) Štátne hospodárske organizácie poľnohospodárskej výroby a poľnohospodárskych služieb, ktoré nemajú povinnosť platiť príspevok na sociálne zabezpečenie, jednotné roľnícke družstvá, spoločné poľnohospodárske podniky a melioračné družstvá sa oslobodzujú od platenia poistného nemocenského poistenia.16)".


Čl. II

Prílohy č. 1 a č. 2 zákona č. 103/1974 Zb. o poľnohospodárskej dani sa nahrádzajú novými prílohami č. 1 a č. 2 uvedenými v prílohe tohto zákona.

Čl. III

(1) Daň z pozemkov a daň z príjmov občanov z poľnohospodárskej výroby podľa tohto zákona sa vyrubí prvý raz za rok 1980 podľa stavu k 1. januáru 1980. Príjmy z pestovania zvláštnych kultúr a zo špecializovanej živočíšnej výroby sa zdania podľa výšky dosiahnutej v roku 1979.

(2) Daň zo zisku a príspevok podľa tohto zákona sa vyrubí raz za kalendárny rok 1980.

(3) Zrušujú sa:

čl. 4 ods. 2, čl. 6 bod 19 a 20, čl. 10 ods. 2, čl. 11, čl. 12, čl. 13 vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 106/1974 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o poľnohospodárskej dani.

(4) Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1980.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.


Príloha č. 1 zákona č. 113/1979 Zb.

Sadzobník dane z pozemmkov

TriedaSadzba dane na 1 ha poľnohospodárskej pôdy v KčsPrírodné stanovištia17)
11500ČMt 14, ČM 15
21300ČMt 9, ČM 1
31100ČMt 15
41000ČMt 1, ČM 2, HM 1
5900ČM 12
6800ČMt 2, ČM 2
7750ČMt 8, ČM 3
8700ČMt 3, ČMt 6, ČM 13
9650ČMt 4, ČMt 16, HMt 1
10600ČMt 12, ČM 4, ČM 5, HM 3
11550HM 5
12500ČM 6, ČM 7, ČM 14, ČMt 10, ČMt 17
13400ČMt 13, ČM 9, ČM 10, HM 4
14350ČM 8, HM 6, HM 8, HM 14
15300ČMt 7, HMt 7
16250ČMt 5, ČMt 11, HMt 2, HM 15, P 1
17150ČMt 23, ČM 11, HM 7, HM 10, P 2, P 3, P 9
18100HM 13, P 19
1950HM 9, HM 11
20-ČMt 18 až 22, HMt 3 až f, 8 až 13,
HM 12, 16 až 24, P 4 až 8, 10 až 18, 20 až 31, V 1 až 16
H 1 až 17

Príloha č. 2 zákona č. 113/1979 Zb.

Priemerné normy výnosnosti na 1 ha poľnohospodárskej pôdy

SkupinaPrírodné stanovištia18)Priemerná norma výnosnosti v Kčs
I.ČMt 1, 2, 9, 14, 15
ČM 1, 2, 12, 15
HM 1, 2
5000
II.ČMt 3 až 8, 10 až 13, 16, 17, 23
ČM 3 až 11, 13, 14
HMt 1, 2, 7
HM 3 až 11, 13, 14, 15
P 1 až 3, 9, 19
4000
III.ČMt 18 až 22
HMt 3 až 6, 8 až 13
HM 12, 16 až 24
P 4 až 8, 10 až 14, 16, 17, 18, 20 až 27
V 1 až 4, 7, 8, 10 až 13
H 1, 7 až 10
3000
IV.P 15, 28 až 31
V 5, 6, 9, 14 až 16
H 2 až 6, 11 až 17
2200

Poznámky pod čiarou

3a) § 36 ods. 2 písm. b) zákona č. 122/1975 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.

16) § 57 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov.

17) Jednotlivé prírodné stanovištia sú zaradené do týchto skupín:
I. černozemné veľmi teplé oblasti (ČMt 1 až 23)
II. černozemné oblasti (ČM 1 až 15)
III. hnedozemné teplé oblasti (HMt 1 až 13)
IV. hnedozemné oblasti (HM 1 až 24)
V. hnedých pôd pahorkatín (P 1 až 31)
VI. hnedých pôd vrchovín (V 1 až 16)
VII. hnedých a podzolovaných pôd horských oblastí (H 1 až 17)
Čísla v jednotlivých skupinách vyjadrujú rozdielne klimatické a terénne podmienky.

18) Označenie prírodných stanovíšť sa uvádza v prílohe č. 1.