Nariadenie vlády č. 77/1979 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa zvyšujú prídavky na deti a výchovné

Čiastka 16/1979
Platnosť od 19.07.1979 do31.12.2003
Účinnosť od 01.08.1979 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.

OBSAH

77

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 18. júla 1979,

ktorým sa zvyšujú prídavky na deti a výchovné

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 35 zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia, § 142a zákona č. 103/1964 Zb. o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa v znení neskorších predpisov a § 168 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení:


§ 1

Prídavky na deti patriace podľa predpisov o nemocenskom poistení1) a podľa predpisov o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa2) sú mesačne

na jedno dieťa140 Kčs
na dve deti530 Kčs
na tri deti1030 Kčs
na štyri deti1480 Kčs

a zvyšujú sa na každé ďalšie dieťa o 290 Kčs mesačne.

§ 2

Výchovné patriace podľa predpisov o sociálnom zabezpečení3) je mesačne

  na jedno dieťa Kčsna dve deti Kčsna tri deti Kčs na štyri detiKčs
k dôchodku invalidnému 1905301030 1480
inému 1405301030 1480

a zvyšuje sa na každé ďalšie dieťa o 290 Kčs mesačne.


§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augustom 1979.


Dr. Štrougal v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 24 zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia v znení zákona č. 99/1972 Zb., § 6 ods. 2 písm. d) zákona č. 88/1952 Zb. o materiálnom zabezpečení príslušníkov ozbrojených síl, a § 33 zákona č. 88/1968 Zb.

2) § 34 ods. 1 zákona č. 103/1964 Zb. o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa v znení neskorších predpisov (úplné znenie zákona č. 51/1976 Zb.).

3) § 46 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení.