Vyhláška č. 119/1979 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Mali

Čiastka 23/1979
Platnosť od 08.11.1979
Účinnosť od 23.11.1979
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku X dňom 6. júna 1978.

119

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 27. júla 1979

o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Mali


Dňa 25. septembra 1974 bola v Bamaku podpísaná Obchodná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Mali. Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku X dňom 6. júna 1978.

Český preklad textu Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník:

Ing. Knížka v. r.

OBCHODNÁ DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Mali

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Republiky Mali, vedené prianím podporiť hospodársku spoluprácu a rozvíjať obchodné styky medzi oboma krajinami na základe zásad rovnosti a vzájomných výhod, dohodli sa takto:

Článok I

Obe zmluvné strany, aby podporili a uľahčili obchodné styky medzi oboma krajinami, si navzájom poskytnú zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod vo všetkom, čo sa týka obchodu medzi oboma krajinami.

Toto zaobchádzanie sa nevzťahuje:

a) na výhody, ktoré jedna zo zmluvných strán poskytuje alebo v budúcnosti poskytne susedným krajinám v záujme uľahčenia pohraničného styku;

b) na výhody vyplývajúce z colnej únie alebo mnohostranného preferenčného dojednania v obchodnej alebo hospodárskej oblasti, ktoré boli alebo budú dohodnuté jednou zo zmluvných strán.

Článok II

S cieľom uľahčiť rozvoj vzájomnej obchodnej výmeny je tovar oboch krajín, o ktorý majú zmluvné strany osobitný záujem, uvedený na listinách „A“ a „B“ pripojených k tejto dohode. Listiny majú indikatívny charakter.

Článok III

Príslušné úrady oboch zmluvných strán budú v prípade potreby bez prieťahov vydávať povolenia nevyhnutné na vývoz a dovoz tovaru vymieňaného v rámci tejto dohody.

Článok IV

Platby za tovar a služby uskutočňované v rámci tejto dohody sa budú vykonávať podľa Protokolu o úprave platieb medzi oboma krajinami podpísaného v Bamaku 25. septembra 1974.

Článok V

Dovozy a vývozy tovaru podľa tejto dohody sa budú uskutočňovať podľa podmienok kontraktov uzavieraných medzi československými organizáciami zahraničného obchodu ako nezávislými právnickými osobami alebo inými nezávislými československými právnickými osobami oprávnenými podľa československých predpisov vykonávať zahraničný obchod na jednej strane a malijskými fyzickými alebo právnickými osobami na druhej strane.

Článok VI

Obe zmluvné strany povolia dovoz a vývoz ďalej uvedených predmetov bez cla, bez daní a iných dávok rovnakej povahy, ako:

a) vzoriek a propagačného materiálu, ktoré budú potrebné na získavanie objednávok a na propagáciu a nebudú určené na predaj;

b) predmetov a tovaru určených pre veľtrhy a stále alebo dočasné výstavy za podmienky, že sa vyvezú späť;

c) označených obalov dovezených na naplnenie, ako aj obalov, ktoré obsahujú dovážané predmety a musia sa vrátiť do skončenia dohodnutého obdobia;

d) drobného náradia určeného na montážne práce, na zariaďovanie veľtrhov a výstav.

Článok VII

S cieľom podporiť rozvoj obchodných stykov medzi oboma krajinami poskytne každá zo zmluvných strán vo svojej krajine druhej zmluvnej strane výhody nevyhnutné na účasť na veľtrhoch a na organizáciu obchodných výstav.

Článok VIII

Zriaďuje sa zmiešaná komisia zložená zo zástupcov oboch vlád, ktorá bude poverená dohľadom nad riadnym vykonávaním tejto dohody.

Táto komisia sa zíde na žiadosť jednej alebo druhej zmluvnej strany.

Na dátume a mieste schôdzky sa dohodnú obe strany.

Komisia bude môcť upravovať listiny tovaru pripojené k tejto dohode a bude predkladať obom vládam návrhy opatrení na zlepšenie hospodárskych a obchodných stykov medzi oboma krajinami.

Článok IX

Dohoda o výmene tovaru a platbách medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Mali podpísaná v Prahe 15. novembra 1960 stráca platnosť dňom, keď nadobudne platnosť táto dohoda.

Článok X

Táto dohoda sa predloží na schválenie príslušným úradom v súlade s ústavnými predpismi platnými v každej z oboch krajín. Nadobudne platnosť dňom výmeny schvaľovacích dokumentov.

Článok XI

Táto dohoda sa uzaviera na tri roky. Bude sa mlčky predlžovať z roka na rok pre nové obdobie jedného roka, pokiaľ ju jedna alebo druhá zmluvná strana nevypovie tri mesiace pred skončením príslušného roka.

Pri skončení platnosti tejto dohody budú jej ustanovenia platiť aj naďalej pre všetky kontrakty uzavreté v čase jej platnosti a nevyplnené ku dňu skončenia jej platnosti.

Spísané v Bamaku 25. septembra 1974 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach vo francúzskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Československej

socialistickej republiky:

Vladimír Loskot v. r.

Za vládu

Republiky Mali:

Assim Diawara v. r.

LISTINA „A“

československé vývozy do Republiky Mali

1. Dieselové motory, dieselové agregáty a súčiastky

2. Dieselové motory, dieselové agregáty a súčiastky 20-45 CV

3. Stavebné stroje na verejné práce a stavby ciest a budov

4. Banské zariadenia

5. Rôzne priemyselné stroje a prístroje s príslušenstvom a súčiastkami (zdviháky, kladkostroje, závitové zdviháky, vozíky, výťahy atď.)

6. Obrábacie stroje

7. Ručné čerpadlá, odstredivky a motorové čerpadlá atď.

8. Kompletné investičné celky

9. Ťažké investičné zariadenia

10. Ťažké investičné železničné zariadenia

11. Ťažké elektrické zariadenia, signalizačné elektrické zariadenia, kondenzátory, vypínače a ochranné prístroje, reostaty, regulátory atď., žiarovky a žiarivky, drôty, káble a vodiče, uhlíky a izolátory

12. Poľnohospodárske stroje a náhradné dielce

13. Špeciálne vozidlá

14. Motocykle a bicykle s pomocným motorom včítane postranného vozíka

15. Dielce a komponenty motocyklov; súčiastky a príslušenstvo motocyklov a bicyklov

16. Pneumatiky a duše na bicykle a motocykle - nové

17. Pneumatiky na poľnohospodárske, banské a stavebné stroje

18. Dopravné pásy

19. Kožené transmisné remene (výrobky z koží na technické použitie)

20. Dopravné a transmisné gumené pásy

21. Výrobky z technickej gumy, gumené hadice, gumené koberce

22. Priemyselné reťaze

23. Hustilky

24. Autovýstroj, súčiastky, príslušenstvo a dielce (s výnimkou chladičov)

25. Úžitkové vozidlá do 3000 cm3 v montovanom stave

26. Traktory v montovanom stave

27. Osobné automobily a športové autá v montovanom stave

28. Železiarsky tovar včítane mlynčekov na mäso a vetruvzdorných lámp

29. Ručné náradie (okrem lopát, motýk a krompáčov), nožiarske výrobky, kovové príbory a prístroje pre domácnosť

30. Drobný kovový tovar

31. Bergmanove rúrky

32. Kuchynské elektrické a plynové zariadenia

33. Rôzne plynové alebo elektrické variče, tepelné radiátory a plynové variče pre camping atď.

34. Rôzny elektrický materiál včítane elektrozváračiek a elektromotorov

35. Smaltované výrobky (riad) a vane okrem výrobkov vyrábaných v Mali

36. Suché články

37. Presné náradie a nástroje a meracie prístroje

38. Prístroje na meranie množstva tekutiny

39. Inštalatérske zariadenia (pre umývadlá, bidety, sprchy, vane), výlevky, uzavieracie kohúty z bronzu alebo mosadze s vnútorným závitom do 20 mm

40. Kancelárske stroje

41. Šijacie stroje pre domácnosť

42. Rádioprijímače, príslušenstvo a súčiastky

43. Televízne prijímače v montovanom stave

44. Optické, fotografické, kino-foto prístroje, presné lekárske a chirurgické nástroje, dielce a súčiastky

45. Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku, dielce a súčiastky

46. Lekárske a vedecké prístroje

47. Textilné stroje a súčiastky

48. Obuvnícke a garbiarske stroje s príslušenstvom

49. Tlačiarske stroje a súčiastky

50. Telefónne aparáty, mikrofóny, zosilňovače a iné telekomunikačné prístroje a súčiastky

51. Hodinárske výrobky a súčiastky

52. Športové lietadlá, výcvikové a turistické motory, vrtule a náhradné dielce

53. Poľovnícke zbrane, príslušenstvo a munícia

54. Výbušniny a pyrotechnické výrobky

55. Rôzne hutnícke výrobky

56. Ložiská

57. Chemické výrobky a farbivá

58. Suroviny pre farmaceutický priemysel a farmaceutické výrobky

59. Rezivo

60. Osvetľovacie sklo a lustre

61. Poháre, čaše, výberové duté sklo

62. Bezfarebné okenné sklo

63. Liate sklo, sklenená mozaika, sklenené tehly

64. Keramické výrobky

65. Obkladačky a dlaždice

66. Zdravotnícka keramika

67. Rôzne brúsne výrobky

68. Športové a rybárske potreby

69. Kovové obuvnícke, krajčírske a remenárske potreby (pracky, zámky atď.)

70. Tovar pre camping a pláž

71. Tkaniny z bavlny alebo z umelej striže 55.09

72. Tkaniny z bavlny alebo z umelej potlačenej striže

73. Tkaniny z umelého textilného vlákna 51.04.61

74. Tkaniny zo syntetického textilného vlákna (Tergal)

75. Priadze a vlákna zo syntetického a umelého vlákna nekonečné a spradené

76. Syntetické priadze a vlákna nekonečné (nylon)

77. Rôzne príslušenstvá odevov z tkanín (vreckovky, výstuže, kravaty)

78. Viskózová striž

79. Plachtovina na technické účely

80. Nite z bavlny a umelého vlákna

81. Podlahová krytina (moquettes)

82. Velúr, aksamiet, zamat

83. Impregnované tkaniny

84. Náhrada kože

85. Umelá koža

86. Rotačný papier pre tlač

87. Listový papier a Bristol

88. Papier kraft na cementové vrecia

89. Iné papiere

90. Surový cukor

91. Cukrovinky

92. Chmeľ

93. Slad

94. Sadbové zemiaky

95. Konzumné zemiaky

96. Zemiakový škrob

97. Šunka a párky

98. Pivo

99. Syry

100. Kondenzované mlieko a sušené mlieko

101. Maslo

102. Umelé syntetické kamene

103. Bižutéria

104. Veľtržný kontingent

105. Rôzne

LISTINA „B“

malijské vývozy do Československej socialistickej republiky

1. Bavlnené vlákno

2. Bavlna

3. Podzemnica olejná

4. Pokrutiny

5. Arabská guma

6. Tabak

7. Ovocie a zelenina

8. Kamenná soľ

9. Ostatné produkty

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.