Vyhláška č. 145/1979 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o výbere prototypov strojov a zariadení na posudzovanie z hľadiska požiadaviek bezpečnosti práce a technických zariadení

Čiastka 27/1979
Platnosť od 19.12.1979 do31.03.1996
Účinnosť od 01.01.1980 do31.03.1996
Zrušený 74/1996 Z. z.

OBSAH

145

VYHLÁŠKA

Slovenského úradu bezpečnosti práce

zo 16. novembra 1979

o výbere prototypov strojov a zariadení na posudzovanie z hľadiska požiadaviek bezpečnosti práce a technických zariadení

Slovenský úrad bezpečnosti práce ustanovuje podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi:


§ 1

(1) Vyhláška sa vzťahuje na organizácie, ktoré vyrábajú prototypy strojov a zariadení (ďalej len „výrobca“).

(2) Za prototypy strojov a zariadení sa na účely tejto vyhlášky považujú prvé kusy

a) vyhradených tlakových zariadení1) vrátane vodoznakov a poistných ventilov kotlov,

b) vyhradených zdvíhacích zariadení,2)

c) pracovných strojov, ktoré spracúvajú rôzne látky, suroviny alebo polotovary tak, že ich obrábajú, upravujú, pretvárajú, spájajú, miesia, triedia, sušia alebo podrobujú iným procesom,

ktoré neboli dosiaľ vyrábané alebo boli už vyrábané, ale má na nich dôjsť ku konštrukčným zmenám ovplyvňujúcim bezpečnosť práce (ďalej len „prototypy“).

(3) Vyhláška sa nevzťahuje na prototypy, ktoré

a) podliehajú dozoru orgánov uvedených v § 3 ods. 2 zákona č. 174/1968 Zb.

b) podliehajú schvaľovaniu orgánov štátneho skúšobníctva,3)

c) sú zhotovené jednotlivo podľa požiadaviek odberateľa,

d) sú určené na experimentálne účely.

§ 2

(1) Výrobca je povinný písomne oznámiť inšpektorátu bezpečnosti práce príslušnému podľa miesta výroby (ďalej len „inšpektorát“), že zamýšľa začať výrobu prototypu s uvedením jeho stručnej technickej charakteristiky a termínu začatia výroby.

(2) Na žiadosť inšpektorátu je výrobca povinný

a) predložiť dokumentáciu prototypu v rozsahu určenom inšpektorátom,

b) predviesť prototyp v prevádzke v lehote určenej inšpektorátom.

§ 3

Inšpektorát oznámi výrobcovi výsledok svojho posúdenia najneskôr do 30 dní po splnení povinností uvedených v § 2; ak túto lehotu nemôže dodržať, upovedomí o tom výrobcu a určí konečný termín.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1980.


Riaditeľ:

Ing. Kováč v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 23/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené tlakové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti.

2) Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 24/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené zdvíhacie zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti.

3) Zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve.