Vyhláška č. 51/1979 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Cyperskou republikou

Čiastka 9/1979
Platnosť od 21.05.1979 do12.12.1993
Účinnosť od 04.01.1979 do12.12.1993
Zrušený 32/1994 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom 4. januára 1979.

51

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 21. februára 1979

o Obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Cyperskou republikou

Dňa 30. júna 1978 bola v Nikózii podpísaná Obchodná dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Cyperskou republikou. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 10 dňom 4. januára 1979. Český preklad textu dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník:

Ing. Knížka v. r.

OBCHODNÁ DOHODA
medzi Československou socialistickou republikou a Cyperskou republikou

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Cyperskej republiky,

berúc na vedomie úspešný rozvoj obchodných vzťahov medzi oboma krajinami,

uznávajúc, že dlhodobé obchodné vzťahy sú v záujme oboch krajín a

prajúc si podporovať a rozvíjať obchodné a hospodárske vzťahy medzi oboma krajinami a podporovať a ďalej zvyšovať obrat vzájomného obchodu na základe rovnosti a vzájomných výhod a

berúc do úvahy závery a odporúčania Záverečného aktu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe podpísaného v Helsinkách prvého augusta 1975,

dohodli sa dojednať túto dohodu:

Článok 1

Vlády oboch krajín urobia všetky možné opatrenia, aby podporili trvalý rozvoj obchodných vzťahov medzi oboma krajinami tak v tovare, ktorý sa už tradične vymieňal, ako aj v inom tovare. Obe vlády sú rozhodnuté zabezpečiť podmienky priaznivé pre taký rozvoj.

Článok 2

Výmena tovaru medzi oboma krajinami sa bude uskutočňovať podľa pravidiel GATT a tejto dohody, ako aj vnútorných zákonov a nariadení uplatňovaných v súlade s týmito dohodami.

Článok 3

Žiadna zo zmluvných strán nebude ukladať obmedzenia alebo zákazy dovozu akéhokoľvek výrobku z územia druhej zmluvnej strany alebo na vývoz akéhokoľvek výrobku určeného pre územie druhej zmluvnej strany, ledaže sa také zákazy a obmedzenia uplatnia voči všetkým tretím krajinám.

Článok 4

Obchodné lode oboch krajín s nákladom alebo bez neho budú počas kotvenia alebo opúšťania prístavov druhej krajiny požívať zaobchádzanie podľa najvyšších výhod poskytovaných podľa vnútorných zákonov a nariadení lodiam plávajúcim pod vlajkou ktorejkoľvek tretej krajiny. Tieto zásady sa však nebudú vzťahovať na lode na pobrežnú plavbu.

Článok 5

Dodávky tovaru podľa tejto dohody sa budú uskutočňovať na základe kontraktov dojednaných medzi československými organizáciami ako nezávislými právnickými osobami oprávnenými podľa československých zákonov vykonávať zahraničnoobchodnú činnosť na jednej strane a cyperskými fyzickými a právnickými osobami na druhej strane.

Článok 6

Tovar dovezený každou krajinou podľa tejto dohody sa nebude reexportovať do tretej krajiny bez predchádzajúceho súhlasu príslušného vývozcu.

Článok 7

S cieľom rozšíriť obchod medzi oboma krajinami budú obe zmluvné strany umožňovať účasť svojich organizácií a podnikov na veľtrhoch a obchodných výstavách, ktoré sa uskutočnia na ich príslušnom území.

Predmety určené na také veľtrhy a výstavy a aj drobné náradie a nástroje používané pri montáži budú oslobodené od colných poplatkov podľa príslušných zákonov, nebudú však predané bez predchádzajúceho povolenia príslušných úradov dovážajúcej krajiny a bez zaplatenia zodpovedajúcich colných poplatkov.

Vzorky, ktoré nemajú komerčnú hodnotu, katalógy, cenníky a materiály, ktoré nemajú komerčnú hodnotu a sú určené na obchodnú a turistickú propagáciu, budú podľa príslušných zákonov tiež oslobodené od colných poplatkov.

Článok 8

Všetky platby medzi Československou socialistickou republikou a Cyperskou republikou sa budú začínajúc 1. septembrom 1978 vykonávať vo voľne zameniteľných menách.

Článok 9

Zástupci oboch vlád sa budú schádzať ročne, ak sa nedohodne inak, alternatívne v Československej socialistickej republike a v Cyperskej republike.

Na týchto schôdzkach obe strany zhodnotia uplatňovanie tejto dohody, preskúmajú problémy, ktoré môžu vzniknúť pri výmene tovaru a služieb medzi nimi a zvážia cesty a prostriedky pre ďalší rozvoj obchodných vzťahov medzi oboma krajinami.

Článok 10

Táto dohoda nahradí Obchodnú a platobnú dohodu dojednanú medzi oboma krajinami 6. júna 1973.

Táto dohoda nadobudne platnosť dňom výmeny nót potvrdzujúcich jej schválenie v súlade s právnymi predpismi oboch krajín a zostane v platnosti do 31. augusta 1983. Bude sa však zatiaľ uplatňovať odo dňa podpisu.

Platnosť tejto dohody sa potom bude automaticky predlžovať vždy na ďalšie obdobie jedného roka, pokiaľ ktorákoľvek zo zmluvných strán písomným oznámením daným najmenej 6 mesiacov pred skončením jej platnosti neskončí vykonávanie tejto dohody alebo nenavrhne dojednanie novej dohody.

Vyhotovené v Nikózii 30. júna 1978 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Československej

socialistickej republiky:

Ing. Jaroslav Jakubec v. r.

Za vládu

Cyperskej republiky:

Andrej Papageorghiou v. r.

Predseda vládnej delegácie

Československej socialistickej republiky

Nikózia, 30. júna 1978

Pán predseda,

pri rokovaní o uzavretí Obchodnej dohody medzi Československou socialistickou republikou a Cyperskou republikou sa dosiahlo nasledujúce dojednanie:

„Obe strany majú záujem, aby zmenou platobného styku na styk vo voľne zameniteľných menách nepoklesla medzi oboma krajinami výmena tovaru a aby sa naopak naďalej rozvíjala na základe vzájomnej výhodnosti.

Cyperská strana vyjadrila želanie, aby príslušné československé organizácie pre zahraničný obchod nakúpili v Cyperskej republike v roku 1979 tovar v hodnote nie nižšej, ako boli priemerné ročné nákupy v rokoch 1973-1977, pričom by sa osobitná pozornosť venovala tradičnému tovaru, ako je oblečenie, topánky, víno, citrusové plody, šťavy a segmenty.

Československá strana, súc zakladajúcim členom GATT, majúc na zreteli svoje medzinárodné záväzky, ako aj vnútorné zákony a nariadenia týkajúce sa zahraničného obchodu, podnikne všetko, čo bude možné, aby splnila cyperské želanie vyjadrené v predchádzajúcom odseku. Preto bude povzbudzovať príslušné československé organizácie zahraničného obchodu, aby vo svojich obchodných konaniach postupovali súhlasne.

Cyperská strana sama podnikne všetky potrebné kroky na podporu uvedeného úsilia zabezpečiť, aby sa ponuky a dodávky uskutočňovali za súťažeschopných kvalitatívnych, cenových a iných dodacích podmienok.

Na druhej strane je želaním československej strany dodať Cyperskej republike ďalšie výrobky, hlavne stroje, investičné celky a zariadenia. Cyperská strana vyhlasuje svoju ochotu povzbudzovať cyperských dovozcov, aby zvyšovali svoje nákupy v Československej socialistickej republike.“.

Prijmite prosím, pán predseda, ubezpečenie o mojej hlbokej úcte.

Predsedovi vládnej delegácie

Cyperskej republiky

Predseda vládnej delegácie

Cyperskej republiky

Nikózia, 30. júna 1978

Pán predseda,

pri rokovaní o uzavretí Obchodnej dohody medzi Cyperskou republikou a Československou socialistickou republikou sa dosiahlo nasledujúce dojednanie:

„Obe strany majú záujem, aby zmenou platobného styku na styk vo voľne zameniteľných menách nepoklesla medzi oboma krajinami výmena tovaru a aby sa naopak naďalej rozvíjala na základe vzájomnej výhodnosti.

Cyperská strana vyjadrila želanie, aby príslušné československé organizácie pre zahraničný obchod nakúpili v Cyperskej republike v roku 1979 tovar v hodnote nie nižšej, ako boli priemerné ročné nákupy v rokoch 1973-1977, pričom by sa osobitná pozornosť venovala tradičnému tovaru, ako je oblečenie, topánky, víno, citrusové plody, šťavy a segmenty.

Československá strana, súc zakladajúcim členom GATT, majúc na zreteli svoje medzinárodné záväzky, ako aj vnútorné zákony a nariadenia týkajúce sa zahraničného obchodu, podnikne všetko, čo bude možné, aby splnila cyperské želanie vyjadrené v predchádzajúcom odseku. Preto bude povzbudzovať príslušné československé organizácie zahraničného obchodu, aby vo svojich obchodných konaniach postupovali súhlasne.

Cyperská strana sama podnikne všetky potrebné kroky na podporu uvedeného úsilia zabezpečiť, aby sa ponuky a dodávky uskutočňovali za súťažeschopných kvalitatívnych, cenových a iných dodacích podmienok.

Na druhej strane je želaním československej strany dodať Cyperskej republike ďalšie výrobky, hlavne stroje, investičné celky a zariadenia. Cyperská strana vyhlasuje svoju ochotu povzbudzovať cyperských dovozcov, aby zvyšovali svoje nákupy v Československej socialistickej republike.“.

Prijmite prosím, pán predseda, ubezpečenie o mojej hlbokej úcte.

Predsedovi vládnej delegácie Československej socialistickej republiky

Predseda vládnej delegácie Československej socialistickej republiky

Nikózia, 30. júna 1978

Pán predseda,

počas rokovania, ktoré viedlo k podpisu Obchodnej dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Cyperskej republiky v nadväznosti na skončenie Dlhodobej obchodnej a platobnej dohody zo 6. júna 1973, sa dohodlo nasledovné:

1. V prípade, že 1. septembra 1978 sa vykáže dlžnícke saldo ktorejkoľvek strany na clearingovom účte, bude dlžnícka strana mať právo vyrovnať tento dlh v období 12 mesiacov veriteľskej strane dodávkami tovaru.

2. Ak dlh nebude vyrovnaný v uvedenom období 12 mesiacov, ako sa uvádza v odseku 1, obe strany sa poradia, aké opatrenia podniknú na vyrovnanie zostávajúceho salda, najradšej ďalšími dodávkami tovaru.

3. Československá obchodná banka a Centrálna cyperská banka Nicosia sa dohodnú na technickom postupe uzavretia clearingových účtov.

Prijmite prosím, pán predseda, ubezpečenie o mojej hlbokej úcte.

Predsedovi vládnej delegácie Cyperskej republiky

Predseda vládnej delegácie Cyperskej republiky

Nikózia, 30. júna 1978

Pán predseda,

počas rokovania, ktoré viedlo k podpisu Obchodnej dohody medzi vládou Cyperskej republiky a vládou Československej socialistickej republiky v nadväznosti na skončenie Dlhodobej obchodnej a platobnej dohody zo 6. júna 1973, sa dohodlo nasledovné:

1. V prípade, že 1. septembra 1978 sa vykáže dlžnícke saldo ktorejkoľvek strany na clearingovom účte, bude dlžnícka strana mať právo vyrovnať tento dlh v období 12 mesiacov veriteľskej strane dodávkami tovaru.

2. Ak dlh nebude vyrovnaný v uvedenom období 12 mesiacov, ako sa uvádza v odseku 1, obe strany sa poradia, aké opatrenia podniknú na vyrovnanie zostávajúceho salda, najradšej ďalšími dodávkami tovaru.

3. Centrálna cyperská banka Nicosia a Československá obchodná banka Praha sa dohodnú na technickom postupe uzavretia clearingových účtov.

Prijmite prosím, pán predseda, ubezpečenie o mojej hlbokej úcte.

Predsedovi vládnej delegácie Československej socialistickej republiky

Predsedovi vládnej delegácie Československej socialistickej republiky

Nikózia, 30. júna 1978

Pán predseda,

počas rokovania, ktoré viedlo k podpisu Obchodnej dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Cyperskej republiky, sa dohodlo nasledovné:

Platby spojené s vykonávaním Dohody o hospodárskej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Cyperskej republiky z 24. júna 1976 a Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Cyperskej republiky o dočasnom zamestnaní cyperských robotníkov v Československej socialistickej republike z 1. marca 1976 sa budú začínajúc 1. septembrom 1978 vykonávať vo voľne zameniteľných menách.

Prijmite prosím, pán predseda, ubezpečenie o mojej hlbokej úcte.

Predsedovi vládnej delegácie Cyperskej republiky

Predseda vládnej delegácie Cyperskej republiky

Nikózia, 30. júna 1978

Pán predseda,

počas rokovania, ktoré viedlo k podpisu Obchodnej dohody medzi vládou Cyperskej republiky a vládou Československej socialistickej republiky, sa dohodlo nasledovné:

Platby spojené s vykonávaním Dohody o hospodárskej spolupráci medzi vládou Cyperskej republiky a vládou Československej socialistickej republiky z 24. júna 1976 a Dohody medzi vládou Cyperskej republiky a vládou Československej socialistickej republiky o dočasnom zamestnaní cyperských robotníkov v Československej socialistickej republike z 1. marca 1976 sa budú začínajúc 1. septembrom 1978 vykonávať vo voľne zameniteľných menách.

Prijmite prosím, pán predseda, ubezpečenie o mojej hlbokej úcte.

Predsedovi vládnej delegácie Československej socialistickej republiky

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.