Vyhláška č. 13/1979 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kubánskej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu

Čiastka 2/1979
Platnosť od 20.02.1979
Účinnosť od 07.03.1979
Redakčná poznámka

Dohoda na základe svojho článku 10 nadobudla platnosť 23. augustom 1978.

13

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 6. decembra 1978

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kubánskej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu


Dňa 12. decembra 1977 bola v Havane podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kubánskej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu. Dohoda na základe svojho článku 10 nadobudla platnosť 23. augustom 1978.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

o spolupráci v oblasti cestovného ruchu

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Kubánskej republiky

vedené prianím rozvíjať a ďalej posilňovať priateľské vzťahy medzi národmi oboch štátov na základe princípov proletárskeho internacionalizmu a socialistickej ekonomickej integrácie členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci,

v snahe zabezpečiť čo najlepšie podmienky pre podporu vzájomného cestovného ruchu, ktoré by umožnili hlbšie poznanie úspechov oboch štátov v budovaní socializmu,

s cieľom ďalej rozvíjať vzájomný cestovný ruch a spoluprácu v tejto oblasti,

rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu.

Za tým účelom zmluvné strany za svojich splnomocnencov vymenovali:

vláda Československej socialistickej republiky:

Ing. Františka Žurka,

vláda Kubánskej republiky:

Lic. Joaguína Góngoru Suaua,

ktorí sa po výmene svojich plnomocenstiev, ktoré zistili v dobrej a náležitej forme, dohodli takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú všestranne rozvíjať a rozširovať spoluprácu v oblasti cestovného ruchu medzi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou na vzájomne vyrovnanom základe, so snahou o prehĺbenie vzájomného poznania úspechov dosiahnutých v oblasti hospodárstva, sociálneho, kultúrneho a vedeckého rozvoja, ako aj historických pamiatok, prírodných krás, turistických zaujímavostí a revolučných tradícií oboch krajín.

Článok 2

Zmluvné strany budú spolupracovať pri rozvoji cestovného ruchu na základe rovnosti práv a vzájomnej výhodnosti a budú uľahčovať turistické skupinové a individuálne cesty organizované prostredníctvom cestovných kancelárií a spoločenských organizácií, cesty pri príležitosti kultúrnych a športových udalostí, výstav, veľtrhov a medzinárodných stretnutí, cestovanie mládeže a špecializované tematické zájazdy.

Článok 3

Zmluvné strany budú napomáhať ďalší rozvoj leteckých spojov medzi oboma krajinami a uľahčovať prechod hraníc.

Zmluvné strany sa dohodli, že budú zabezpečovať leteckú prepravu turistov medzi oboma krajinami vlastnými lietadlami. V prípade potreby jednej strany sa vyžiada od druhej strany potrebná dopravná kapacita. Ak strany nebudú disponovať dostatočnou kapacitou na dopravu turistov svojimi vlastnými prostriedkami, môžu v tom prípade požiadať o pomoc dopravcov iných krajín s cieľom zabezpečiť rozvoj cestovného ruchu.

Článok 4

Zmluvné strany urobia prostredníctvom príslušných orgánov a organizácií cestovného ruchu opatrenia, aby sa vhodným propagačným, informačným a náborovým pôsobením, pokiaľ možno v jazyku druhej krajiny, zlepšovala informovanosť občanov oboch štátov o možnostiach cestovania na územie druhého štátu.

Článok 5

Zmluvné strany budú podporovať výmenu skúseností, informácií a dokumentácie cestovného ruchu, najmä v oblasti činnosti príslušných orgánov a organizácií, výstavby turistických zariadení a odbornej výchovy kádrov, ako aj v spolupráci vedeckovýskumných ústavov a v ostatných otázkach cestovného ruchu.

Zmluvné strany budú rozvíjať a podporovať výmenu odborníkov z rôznych oblastí cestovného ruchu.

Článok 6

Štipendijné pobyty na úseku odborného školstva sa budú uskutočňovať prostredníctvom príslušných orgánov oboch strán v rámci Dohody o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou.

Vedeckotechnická spolupráca v oblasti cestovného ruchu vyplývajúca z tejto Dohody sa bude uskutočňovať podľa Všeobecných podmienok vedeckotechnickej spolupráce platných medzi oboma krajinami.

Článok 7

Platby vyplývajúce z plnenia tejto Dohody sa budú uskutočňovať podľa platobnej dohody medzi zmluvnými stranami a iných zmluvných dokumentov upravujúcich tieto otázky.

Článok 8

Zmluvné strany budú ďalej rozširovať spoluprácu orgánov cestovného ruchu oboch štátov v príslušných medzinárodných organizáciách a napomáhať uskutočňovanie výmeny skúseností z činnosti v tejto oblasti.

Zmluvné strany budú napomáhať spoluprácu orgánov a organizácií cestovného ruchu pri zlepšovaní informovanosti, pri podpore záujmov a nábore turistov z tretích krajín prostredníctvom príslušných cestovných kancelárií.

Článok 9

Príslušné orgány zmluvných strán budú uzavierať protokoly na určité časové obdobia na vykonávanie tejto Dohody. Okrem toho, kedykoľvek to budú považovať za nevyhnutné, budú hodnotiť jej plnenie a priebeh vzájomného cestovného ruchu.

Článok 10

Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa právnych predpisov každej zo zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o jej schválení. Jej ustanovenia sa však budú používať predbežne odo dňa podpisu.

Táto Dohoda sa uzaviera na päť rokov a bude sa považovať za predĺženú vždy o ďalší rok, ak ju žiadna zo zmluvných strán písomne nevypovie najneskoršie šesť mesiacov pred uplynutím príslušného obdobia platnosti.

Dané v Havane 12. decembra 1977 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a španielskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. František Žurek v. r.

Za vládu

Kubánskej republiky:

Lic. Joaguín Góngora Suau v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.