Vyhláška č. 156/1979 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva kultúry a informácií č. 25/1967 Zb. o úprave autorských odmien za vydanie slovesných diel

Čiastka 28/1979
Platnosť od 22.12.1979 do31.05.1992
Účinnosť od 01.01.1980 do31.05.1992
Zrušený 277/1992 Zb.

156

VYHLÁŠKA

Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky

z 30. novembra 1979,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva kultúry a informácií č. 25/1967 Zb. o úprave autorských odmien za vydanie slovesných diel

Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje po prerokovaní so zúčastnenými ústrednými orgánmi štátnej správy a s ideovými organizáciami tvorivých pracovníkov podľa § 13 ods. 2 zákona č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon):


Článok I

Vyhláška ministerstva kultúry a informácií č. 25/1967 Zb. o úprave autorských odmien za vydanie slovesných diel sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 ods. 3 písm. d) znie:

d) ktoré tvoria súčasť diel drobnej grafiky (maľovaniek, vystrihovačiek, odtlačkov, nálepiek a pod.), leporel, pohľadníc, plagátov a letákov, divadelných a iných programov, katalógov výstav a pod.,“.

2. § 3 ods. 4 znie:

(4) Za vydanie diela československého občana maďarskej, nemeckej, poľskej a ukrajinskej (rusínskej) národnosti v jeho materinskom jazyku alebo za vydanie prekladu diela československého občana z českého alebo slovenského jazyka do niektorého jazyka uvedených národností určí sa odmena podľa normy ustanovenej v sadzobníku pre vydanie diela v jazyku slovenskom.“.

3. V § 6 ods. 1 sa nahrádza text v zátvorke takto:

„[I. časť sadzobníka, s výnimkou položky 1 b)]“.

4. V § 6 ods. 3 sa text v zátvorke mení takto:

„[II. časť oddiel B sadzobníka, s výnimkou položky 1 b)]“.

5. § 8 ods. 1 druhá veta znie:

„Ak však takto bolo spracované voľné dielo, nesmie odmena presiahnuť pri dielach uvedených v I. časti sadzobníka 50% a v II. časti sadzobníka 75% z odmeny vypočítanej z hornej hranice príslušnej sadzby.“.

6. § 10 ods. 4 písm. a) znie:

a) pri dielach uvedených v I. časti sadzobníka začínajúc odmenou za tretiu normu, pri českých dielach vydaných v slovenskom preklade a pri slovenských dielach vydaných v českom preklade však začínajúc odmenou za druhú normu; tretia norma sa použije aj pri vydaniach prekladov českých alebo slovenských diel do niektorého z jazykov národností uvedených v § 3 ods. 4,“.


Článok II

Sadzobník odmien, ktorý tvorí prílohu vyhlášky č. 25/1967 Zb. sa nahrádza novým sadzobníkom, ktorý tvorí prílohu tejto vyhlášky.

Článok III

Odmeny dojednané v nakladateľských zmluvách pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky zostávajú nedotknuté na jedno vydanie diela po 1. januári 1980.

Článok IV

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1980.


Minister:

Válek v. r.


Príloha vyhlášky č. 156/1979 Zb.

Sadzobník odmien

Časť I

Pôvodná krásna próza, pôvodná poézia a preklady poézie

PoložkaDruh slovesného dielaNorma pri vydávaní diela v jazykuZákladná sadzba za autorský hárok alebo verš pri 1. norme v KčsSadzba za autorský hárok alebo verš pri ďalšej norme v percentách zo základnej sadzby za normu
slovenskomčeskom a inom ako slovenskom2.,3.,4.,5.a každú ďalšiu
1.Pôvodná krásna próza
a) umelecká próza závažného významu1)2 5005 000600-200080706050
b) ostatná umelecká próza10 00020 000600-150080706050
c) literatúra faktu a umelecko-náučná próza5 00010 000600-150080706050
2.Pôvodná poézia2)1 5003 0006-1680706050
3.Pôvodná poézia pre deti1 5003 0006-1680706050
4.Preklady poézie2 5003)5 0003)4-134)80706050
1) Podľa tejto položky sadzobníka budú stanovené odmeny za diela závažného ideovo-umeleckého a spoločenského významu.
2) Za nové diela pôvodnej poézie môže byť norma vo výnimočných prípadoch znížená o 50 %.
3) Za nové preklady poézie, ktoré významne obohacujú národnú kultúru, môže byť norma vo výnimočných prípadoch znížená o 20 %.
4) Vrátane odmeny za doslovný preklad.

Časť II

Oddiel A - Pôvodné vedecké a odborné diela vrátane učebníc

PoložkaDruh slovesného dielaZákladná sadzba za autorský hárok pri 1. vydaní v KčsSadzba za autorský hárok pri ďalšom nezmenenom vydaní v percentách zo základnej sadzby, a to za vydanie
2.,3.,4.,5.a každé ďalšie
1.Vedecké diela základného významu zo všetkých vedných odborov1)1800-300090807070
2.Ostatné vedecké a kritické diela, vysokoškolské učebnice, náučné slovníky, encyklopedické a populárno-vedecké diela 1000-250080706050
3.Odborné diela, príručky, samostatné vedecké a odborné bibliografie, jazykové slovníky a populárno-náučné diela600-200070505050
4.Učebnice a knižné učebné pomôcky pre materské, základné a stredné školy600-200060606060
5.Učebné texty pre vysoké školy (skriptá), učebné pomôcky pre všetky druhy škôl a vzdelávacích zariadení, s výnimkou knižných učebných pomôcok pre materské, základné a stredné školy, a ostatné bibliografie200-800505050
1) Podľa tejto položky sadzobníka sa výnimočne môže dohodnúť aj odmena za vysokoškolské učebnice, ktoré jej svojím charakterom zodpovedajú.

Oddiel B - Preklady krásnej prózy, vedeckej a odbornej literatúry

PoložkaDruh slovesného dielaZákladná sadzba za autorský hárok pri 1. vydaní v KčsSadzba za autorský hárok pri ďalšom nezmenenom vydaní v percentách zo základnej sadzby, a to za vydanie
2.,3.,4.,5.a každé ďalšie
1.Preklady krásnej prózy
a) umelecké próza závažného významu350-12001)80706050
b) ostatná umelecká próza350-100080706050
2.Preklady vedeckej, politickej a spoločenskovednej literatúry základného významu350-120080706050
3.Preklady odbornej literatúry, učebníc a ostatnej literatúry280-80070605050
1) Pri odmenách za predklady, ktoré sú umelecky alebo jazykovo obzvlášť náročné, je možné zvýšiť hornú hranicu sadzby až o 25 %.

Oddiel C - Doplnky diel a usporiadanie súborných diel

PoložkaDruh slovesného dielaZákladná sadzba za autorský hárok pri 1. vydaní v KčsSadzba za autorský hárok pri ďalšom nezmenenom vydaní v percentách zo základnej sadzby, a to za vydanie
2.,3.,4.,5.a každé ďalšie
1.Doplnky diela:
a) kritická štúdia, predhovor alebo doslov650-20001)70605050
b) literárne či bibliografické doplnky, resumé, vecné vysvetlivky alebo poznámky600-150025252525
c) bibliografické doplnky200-100025252525
d) register20-2002)25252525
2.Zostavenie a usporiadanie
a) krásnej prózy, poézie, vedeckých diel a politických diel základného významu a školských učebníc80-80025252525
b) z ostatných diel a prameňov vôbec80-35025252525
c) textologická úprava starších diel80-50025252525
1) Pri rozsahu kritickej štúdie, predhovoru alebo doslovu menšom ako jeden autorský hárok možno so zreteľom na hodnotu a spoločenský význam diel a so zreteľom na náročnosť jeho vytvorenia odmenu zvýšiť až do výšky zodpovedajúcej odmene za celý autorský hárok.
2) Za autorský hárok spracovaného textu; ak však vytvorí register autor diela, ku ktorému register patrí, odmenuje sa ako neoddeliteľná súčasť diela.