Vyhláška č. 84/1979 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v roku 1980

Čiastka 17/1979
Platnosť od 13.08.1979 do31.12.1980
Účinnosť od 13.08.1979 do31.12.1980

84

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

z 29. júna 1979

o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v roku 1980

Vláda Československej socialistickej republiky po prerokovaní s Ústrednou radou odborov ustanovila uznesením z 1. februára 1979 podľa § 83 ods. 3 a § 94 Zákonníka práce:


Úprava pracovného času

(1) Pracovný čas ustanovený podľa vyhlášky č. 63/1968 Zb. o zásadách pre skracovanie týždenného pracovného času a pre zavádzanie prevádzkových a pracovných režimov s päťdenným pracovným týždňom alebo podľa ďalších predpisov vydaných ústrednými orgánmi na skrátenie týždenného pracovného času sa v roku 1980 upravuje tak, že pracovnými dňami (ďalšími pracovnými smenami) sú aj soboty pripadajúce na 22. marca, 12. apríla, 20. septembra a 11. októbra. Organizácie so sezónnou potrebou práce môžu po dohode s príslušným odborovým orgánom podľa pokynov príslušného ústredného orgánu určiť namiesto uvedených dní štyri pracovné soboty v iných termínoch vhodných pre splnenie hospodárskych úloh, ak sa zabezpečí doprava pracujúcich do zamestnania a späť.

(2) Dĺžka ďalších pracovných smien v dňoch uvedených v predchádzajúcom odseku sa rovná dĺžke smeny určenej v organizácii na piatok predchádzajúci tejto smene.

(3) Ak podľa rozvrhu pracovných smien pripadne pracovníkovi jeho pravidelná pracovná smena na niektorý z pracovných dní uvedených v odseku 1, určí organizácia po prerokovaní so závodným výborom základnej organizácie Revolučného odborového hnutia (ďalej len „závodný výbor“) tomuto pracovníkovi ďalšiu pracovnú smenu na iný vhodný deň v tom istom alebo nasledujúcom mesiaci.

(4) Organizácie môžu so súhlasom závodného výboru a štátne orgány po prerokovaní s ním presunúť na pracoviskách s pretržitou prevádzkou druhé a tretie smeny pripadajúce na dni uvedené v odseku 1 na iné vhodné dni v tom istom alebo nasledujúcom mesiaci.

(5) Úprava pracovného času uvedená v odseku 1 sa vzťahuje aj na pracovníkov, ktorí majú s organizáciou dohodnutý kratší pracovný čas (§ 86 a § 156 ods. 2 Zákonníka práce), s výnimkou pracovníkov, ktorým sa pracovný čas skrátil na základe lekárskeho posudku na určitý počet hodín týždenne a ktorí by účasťou na ďalšej pracovnej smene tento kratší pracovný čas prekročili.

(6) Pracovný čas sa neupravuje mladistvým pracovníkom mladším ako 16 rokov, pracovníkom na pracoviskách s nepretržitou prevádzkou, pracovníkom s pracovným časom trvale rozvrhnutým na 6 dní v týždni a pracovníkom v prevádzkach, v ktorých sa pracovný čas skrátil zo zdravotných dôvodov. Ak by však na pracovníka s pracovným časom trvale rozvrhnutým na 6 dní v týždni pripadla podľa rozvrhu pracovných smien jeho pravidelná pracovná smena na niektorý z pracovných dní uvedených v odseku 1, upravuje sa mu pracovný čas v tento deň tak, aby sa rovnal dĺžke smeny určenej v organizácii na piatok predchádzajúci tejto smene; táto úprava sa neurobí, ak jeho pravidelná pracovná smena pripadajúca na tento deň je dlhšia.

(7) Ak by pracovník v dôsledku úpravy pracovného času podľa odseku 1 nemal v týždni ani jeden deň nepretržitého odpočinku, presunie mu organizácia po prerokovaní so závodným výborom jednu pracovnú smenu z tohto týždňa na niektorý deň jeho nepretržitého odpočinku v inom týždni toho istého alebo nasledujúceho mesiaca.

(8) Ak ďalšia pracovná smena pripadne podľa odsekov 1, 3, 4 alebo 7 pracovníkovi do dovolenky, ktorú čerpá súvisle v dĺžke najmenej jedného kalendárneho týždňa, nemá tento deň vplyv na počet pracovných dní, ktoré pracovník vyčerpá ako dovolenku. Náhradu mzdy za dovolenku na zotavenie dostane tento pracovník za toľko pracovných dní dovolenky, koľko mu ich odpadlo podľa rozvrhu smien rozšíreného o ďalšiu pracovnú smenu.

Presun pracovného voľna a pracovného času a úprava niektorých pracovných a prevádzkových režimov

(9) V roku 1980 sa presúva pracovné voľno z nedele 4. mája na piatok 2. mája a pracovný čas z piatku 2. mája na nedeľu 4. mája.

(10) Presun pracovného voľna a pracovného času sa nevzťahuje na pracovníkov na pracoviskách s nepretržitou prevádzkou.

(11) Pracovný čas pracovníkov obchodu a služieb so stykom so zákazníkmi, pracovníkov zásobujúcich predajne, pracovníkov spojov a verejnej dopravy určí organizácia v súlade so všeobecnými pokynmi na úpravu prevádzkových režimov. Tieto pokyny vydajú príslušné ústredné orgány s ohľadom na potreby obyvateľstva a socialistických organizácií, ak vznikne súvislé trojdenné, prípadne štvordenné pracovné voľno.

Odmieňanie práce

(12) Za prácu v ďalších pracovných smenách (odseky 1, 3, 4 a 7) patrí pracovníkovi mzda vo výške ustanovenej mzdovými predpismi. Pracovníkovi odmieňanému mesačnou mzdou sa v súvislosti s odpracovaním ďalších pracovných smien jeho základná mzda nezvyšuje.

(13) Práca v ďalších pracovných smenách nie je prácou nad čas, a preto za ňu pracovníkovi nepatrí príplatok za prácu nad čas ani náhradné voľno podľa § 116 Zákonníka práce.

(14) Za prácu vykonanú v dňoch uvedených v odseku 1 nepatrí pracovníkovi mzdové zvýhodnenie za prácu cez soboty a nedele,1) a to ani vtedy, keď nejde o prácu v ďalších pracovných smenách.

(15) Ak sa pracovníkovi určí ďalšia pracovná smena na inú sobotu alebo nedeľu v súvislosti s ustanovením odsekov 3 alebo 7, patrí mu za prácu v týchto dňoch mzdové zvýhodnenie za prácu cez soboty a nedele.1)

(16) Za prácu v nedeľu 4. mája nepatrí mzdové zvýhodnenie za prácu cez soboty a nedele, aj keď ide o pracovníkov na pracoviskách s nepretržitou prevádzkou. Pre odmieňanie práce nad čas sa tento deň nepovažuje za deň nepretržitého odpočinku v týždni.

(17) Pracovníkovi, ktorému patrí mzdové zvýhodnenie za prácu cez soboty a nedele, patrí toto zvýhodnenie za prácu vykonanú v piatok 2. mája.


Záverečné ustanovenie

(18) Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Námestník ministra:

Ing. Tomášek v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška č. 200/1968 Zb. o mzdovom zvýhodnení práce cez soboty a nedele; mzdové predpisy vydané ústrednými orgánmi na vykonanie zásad racionalizácie mzdových sústav podľa uznesenia vlády ČSSR z 3. mája 1973 č. 128.