Nariadenie vlády č. 1/1979 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa na rok 1979 a 1980 ustanovuje suma rozhodná pre uplatnenie dane z prekročenia miezd a odmien v jednotných roľníckych družstvách

Čiastka 1/1979
Platnosť od 23.01.1979 do31.12.1980
Účinnosť od 23.01.1979 do31.12.1980

OBSAH

1

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 11. januára 1979,

ktorým sa na rok 1979 a 1980 ustanovuje suma rozhodná pre uplatnenie dane z prekročenia miezd a odmien v jednotných roľníckych družstvách

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 55 ods. 1 písm. a) zákona č. 103/1974 Zb. o poľnohospodárskej dani:


§ 1

Sumou rozhodnou pre uplatnenie dane z prekročenia miezd a odmien v jednotných roľníckych družstvách je na rok 1979 suma 23 900 Kčs a na rok 1980 suma 24 700 Kčs.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Dr. Štrougal v. r.