Vyhláška č. 86/1979 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Thajského kráľovstva

Čiastka 17/1979
Platnosť od 13.08.1979 do30.04.2004
Účinnosť od 28.08.1979 do30.04.2004
Zrušený 343/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku 10 dňom podpisu.

86

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 25. mája 1979

o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Thajského kráľovstva

Dňa 20. septembra 1978 bola v Prahe podpísaná Obchodná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Thajského kráľovstva. Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku 10 dňom podpisu. Český preklad textu Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník:

Ing. Knížka v. r.

OBCHODNÁ DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Thajského kráľovstva

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Thajského kráľovstva,

vedené prianím rozšíriť priamy obchod a rozvíjať hospodárske vzťahy medzi oboma krajinami na základe rovnosti a vzájomných výhod, dohodli sa:

Čl. 1

Zmluvné strany sa budú usilovať rozvíjať obchodné a hospodárske styky v rámci zákonov a predpisov platných v každej krajine.

Čl. 2

Zmluvné strany si navzájom poskytnú zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod vo veciach ciel, daní, poplatkov, ako aj všetkých pravidiel a formalít súvisiacich s dovozom a vývozom tovaru z jednej krajiny do druhej.

Čl. 3

Ustanovenie článku 2 sa nebude vzťahovať:

a) na výhody, ktoré jedna zo zmluvných strán poskytla alebo poskytne susedným krajinám na uľahčenie pohraničného styku;

b) na výhody vyplývajúce z colnej únie alebo oblasti voľného obchodu, ktorých je alebo sa stane členom ktorákoľvek zo strán, alebo z dohody smerujúcej k vytvoreniu colnej únie alebo oblasti voľného obchodu, ktorú uzavrie ktorákoľvek zo strán;

c) na výhody, ktoré ktorákoľvek strana poskytla alebo poskytne v rámci oblastnej hospodárskej integrácie alebo dohody k nej smerujúcej.

Čl. 4

Obchodné operácie v rámci tejto dohody budú uzavierať fyzické a/alebo právnické osoby, ktoré sú oprávnené vykonávať zahraničný obchod v každej krajine.

Čl. 5

Zmluvné strany budú napomáhať výmenu tovaru medzi oboma krajinami uvedeného ako príklad v pripojenej prílohe A (vývozy z Československa do Thajska) a v prílohe B (vývozy z Thajska do Československa), ktoré tvoria neoddeliteľnú časť tejto dohody.

Tieto prílohy sa môžu upraviť a doplniť vzájomnou dohodou zmluvných strán.

Čl. 6

Všetky platby medzi zmluvnými stranami, ktoré vyplynú z výmeny tovaru a služieb, rovnako ako ktorékoľvek iné platby, na ktorých sa obe strany dohodnú, sa budú vykonávať v US dolároch alebo ktorejkoľvek inej voľne zameniteľnej mene.

Čl. 7

Zmluvné strany budú v súlade s podmienkami dohodnutými príslušnými miestami oboch krajín uľahčovať vzájomnú účasť na veľtrhoch, ktoré budú usporiadané na území niektorej zmluvnej strany, a usporadúvanie obchodných výstav jednou zmluvnou stranou na území druhej zmluvnej strany.

Čl. 8

Zmluvné strany sa môžu navzájom radiť vo veciach vyplývajúcich z plnenia tejto dohody.

Čl. 9

Ustanovenia tejto dohody sa budú používať aj po skončení platnosti tejto dohody v súvislosti s kontraktmi, ktoré neboli splnené ku dňu skončenia platnosti dohody.

Čl. 10

Táto dohoda nadobudne platnosť dňom podpisu a zostane v platnosti jeden rok. Pokiaľ jedna z vlád neoznámi druhej vláde písomne svoj úmysel ukončiť platnosť dohody 90 dní pred uplynutím uvedeného jedného roka, platnosť sa automaticky predĺži o ďalší rok a potom vždy o ďalšie jednoročné obdobie za podmienky rovnakého postupu vo veci ukončenia platnosti.

Na žiadosť jednej z vlád môže byť táto dohoda vzájomnou dohodou zmenená.

Na dôkaz toho podpísaní, ktorí boli na to riadne splnomocnení svojimi vládami, túto dohodu podpísali a pripojili svoje pečate.

Spísaná vo dvoch vyhotoveniach v anglickom jazyku, pričom obe vyhotovenia majú rovnakú platnosť, v Prahe 20. septembra 1978.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Barčák v. r.

Za vládu

Thajského kráľovstva:

Upadit Pachariyangkum v. r.

Príloha Obchodnej dohody

LISTINA „A"

Tovar na vývoz z Československa do Thajska

1. Zariadenia pre hydroelektrárne, cementárne, továrne na keramický tovar, pneumatikárne, garbiarne, továrne na obuv, zariadenia pre výrobcov príborov a i.
2. Obrábacie stroje
3. Textilné stroje
4. Polygrafické stroje
5. Drevoobrábacie stroje
6. Šijacie stroje
7. Stavebné stroje
8. Poľnohospodárske stroje
9. Pumpy a zavlažovacie zariadenia
10. Dieselové motory a generátory
11. Kompresory
12. Motorové vozidlá
13. Motocykle
14. Traktory
15. Bicykle
16. Meracie zariadenia každého druhu
17. Elektromery a vodomery
18. Zariadenia a nástroje na lekárske účely
19. Písacie a kalkulačné stroje
20. Štatistické stroje
21. Laboratórne zariadenia
22. Nástroje na geometrické použitie
23. Optické nástroje
24. Železné a oceľové výrobky
25. Chemické výrobky
26. Farby a laky
27. Farmaceutické výrobky
28. Porcelán a keramika
29. Sanitárna keramika pre stavebníctvo
30. Zariadenia pre domácnosť
31. Sklenený tovar
32. Textil
33. Hudobné nástroje
34. Kancelárske potreby (tužky, perá atď.)
35. Kožené výrobky
36. Filmy, knihy a gramofónové platne
37. Obuv každého druhu
38. Nepravé šperky (bižutéria)
39. Papier, lepenka a výrobky z papiera
40. Nábytok
41. Chmeľ
42. Slad

Príloha Obchodnej dohody

LISTINA „B"

Tovar na vývoz z Thajska do Československa

1. Ryža a výrobky z ryže
2. Prírodný kaučuk
3. Cín
4. Antimón, volfrám, tungsten, mangán (rudy a koncentráty)
5. Fluorit
6. Kokosové vlákna
7. Ságová múka
8. Kukurica
9. Cirok
10. Semená a šelak
11. Juta
12. Hrubé vrecia a spracovaná juta
13. Tabak a výrobky z tabaku
14. Teakové a stavebné drevo
15. Bôby a hrášok
16. Olejnaté semená
17. Rastlinné oleje
18. Kože a kožky
19. Kože a kožené výrobky
20. Bavlna a bavlnená priadza
21. Kapokové vlákna
22. Iné primárne produkty
23. Nakladané ovocie a zelenina
24. Výrobky zo striebra
25. Umelecké predmety
26. Výrobky z bronzu
27. Textilné výrobky každého druhu
28. Tabuľové sklo
29. Ručné výrobky
30. Surový cukor
31. Dyhy a preglejka
32. Športové potreby (badmintonové rakety ap.)
33. Drahokamy a polodrahokamy
34. Výrobky z gumy (pneumatiky a duše)
35. Ostatné výrobky

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.