Vyhláška č. 38/1979 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Angolskej ľudovej republiky

Čiastka 5/1979
Platnosť od 29.03.1979
Účinnosť od 13.04.1979
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 10 dňom podpisu.

38

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 16. februára 1979

o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Angolskej ľudovej republiky


Dňa 30. augusta 1978 bola v Luande podpísaná Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Angolskej ľudovej republiky. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 10 dňom podpisu.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník:

Ing. Knížka v. r.

DOHODA

o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Angolskej ľudovej republiky

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Angolskej ľudovej republiky,

vedené prianím

ďalej rozširovať a upevňovať styky medzi oboma krajinami založené na vzájomnom priateľstve a porozumení a

rozvíjať spoluprácu v oblasti kultúry, školstva, vedy, zdravotníctva, masových oznamovacích prostriedkov, telesnej výchovy a športu,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú podporovať kultúrne styky medzi oboma krajinami a prispievať k vzájomnému poznávaniu kultúrneho bohatstva národov oboch krajín a pokroku dosiahnutého v oblasti kultúry, školstva, vedy, umenia a v ďalších oblastiach uvedených v tejto Dohode.

Článok 2

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu a výmenu skúseností medzi kultúrnymi, školskými, vedeckými, zdravotníckymi, umeleckými a literárnymi inštitúciami a organizáciami, ako aj spoločenskými organizáciami oboch krajín.

Článok 3

Zmluvné strany budú v dohodnutých oblastiach podporovať výmenu predstaviteľov kultúry a umenia a umeleckých a folkloristických súborov.

Článok 4

Zmluvné strany budú podporovať výmenu hudobných, divadelných a filmových diel, usporadúvanie prednášok a výstav a vydávanie prekladov vedeckej a umeleckej literatúry druhej krajiny.

Článok 5

Zmluvné strany budú podporovať vzájomné vysielanie vedcov, profesorov a študentov a budú poskytovať štipendiá občanom druhej krajiny na štúdium, na študijné pobyty a stáže.

Článok 6

Zmluvné strany sa budú navzájom pozývať na konferencie, kongresy, výstavy, festivaly, kultúrne oslavy a udalosti medzinárodného charakteru, ktoré sa budú konať v druhej krajine.

Článok 7

Zmluvné strany budú podporovať vzájomnú spoluprácu v oblasti rozhlasu, televízie, filmu, ako aj spoluprácu medzi tlačovými agentúrami oboch krajín.

Článok 8

Zmluvné strany budú za účelom vykonávania tejto Dohody dojednávať vykonávacie plány na dohodnuté časové obdobie, v ktorých budú uvedené jednotlivé akcie včítane finančných podmienok.

Článok 9

Táto Dohoda sa môže zmeniť alebo doplniť vzájomnou dohodou zmluvných strán.

Článok 10

Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom podpisu a zostane v platnosti dva roky, o ktoré sa bude jej platnosť vždy automaticky predlžovať, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie najmenej tri mesiace pred uplynutím prebiehajúceho obdobia platnosti.

Na dôkaz toho podpísaní splnomocnenci, ktorí boli riadne splnomocnení svojimi vládami, túto Dohodu podpísali a opatrili ju pečaťami.

Dané v Luande 30. augusta 1978 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom a portugalskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Bohuslav Chňoupek v. r.

Za vládu

Angolskej ľudovej republiky:

Paulo T. Yorge v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.