Vyhláška č. 136/1979 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky poľnohospodárskych výrobkov dodávaných nákupnými organizáciami na spracovanie alebo na predaj

Čiastka 26/1979
Platnosť od 10.12.1979 do29.09.1988
Účinnosť od 01.01.1980 do29.09.1988
Zrušený 155/1988 Zb.

136

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy

zo 6. novembra 1979,

ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky poľnohospodárskych výrobkov dodávaných nákupnými organizáciami na spracovanie alebo na predaj

Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 392 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka v znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb. a doplnenom zákonom č. 144/1975 Zb. (ďalej len „zákon“):


PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet a rozsah úpravy

(1) Táto vyhláška upravuje dodávky obilnín, strukovín, olejnín, skorých a neskorých konzumných zemiakov, prázdnych makovíc, sena, slamy, tuzemskej potnej ovčej vlny, sladkovodných trhových rýb, zveriny a jatočných králikov (ďalej len „výrobky“), ktoré dodávajú nákupné organizácie1) ďalším organizáciám na spracovanie alebo na predaj.

(2) Vyhláška sa nevzťahuje na dodávky výrobkov pre vývoz a z dovozu.

§ 2

Hospodárske zmluvy

(1) Zmluva o príprave dodávok sa uzaviera spravidla na päť rokov.

(2) Organizácie sú povinné spresniť už uzavretú zmluvu o príprave dodávok podľa zápisnice o výsledkoch prerokovania dodávateľsko-odberateľských vzťahov.2)

(3) Pokiaľ nie je v druhej časti tejto vyhlášky ustanovené inak, predkladá odberateľ dodávateľovi návrh zmluvy o dodávke výrobkoch vo dvoch vyhotoveniach najneskoršie 45 dní pred začiatkom roka v rozdelení na jednotlivé štvrťroky.

(4) Dodávateľ je povinný vyjadriť sa k návrhu zmluvy do 10 dní po uplynutí lehoty na jeho predloženie a pri oneskorene predloženom návrhu do 10 dní od jeho doručenia.

§ 3

Akosť

Odberateľ je povinný v mimoriadnych prípadoch odobrať výrobky, aj keď nezodpovedajú technickým normám, ak ich môže použiť na priamu spotrebu alebo na spracovanie; podmienky odberu sa určia v zmluve. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na dodávky konzumných zemiakov obchodným organizáciám.

§ 4

Množstvo

Pri dodávkach rastlinných výrobkov sa dodávateľ s odberateľom podľa potreby dohodnú o spôsobe, prípadne mieste zisťovania hmotnosti dodávky záväznej pre obe zmluvné strany.

§ 5

Obaly

(1) Pri dodávkach výrobkov uskutočňovaných v obaloch odberateľa je odberateľ povinný zaslať dodávateľovi zodpovedajúce obaly neznečistené a nepoškodené najneskoršie 15 dní pred začiatkom dodacej lehoty a súčasne ho upovedomiť o odoslaní zásielky, pokiaľ v druhej časti tejto vyhlášky nie je ustanovené inak.

(2) Voľne ložené zásielky vybaví dodávateľ podľa potreby zahrádzkami. Odberateľ je povinný zahrádzky dodávateľovi vyplatene vrátiť do 10 dní odo dňa prevzatia vagóna na vykládku. Táto lehota sa dodrží, ak zahrádzky boli preukázateľne nahlásené na podaj verejnému dopravcovi najneskoršie posledný deň tejto lehoty; dátum nahlásenia na podaj uvedie odberateľ v prepravnom doklade.

§ 6

Preprava

(1) Pokiaľ sa organizácie nedohodnú inak, zabezpečuje prepravu výrobkov dodávateľ, ktorý určuje aj spôsob dopravy.

(2) V prípade, že odberateľ zabezpečuje po dohode s dodávateľom prepravu výrobkov vlastnými cestnými dopravnými prostriedkami, je dodávateľ povinný uhradiť mu náklady prepravy vo výške podľa tarify nákladnej automobilovej dopravy pre vnútroštátnu prepravu.

(3) Prepravné dispozície je odberateľ povinný doručiť dodávateľovi v dvoch vyhotoveniach najneskoršie 9. dňa mesiaca predchádzajúceho mesiacu dodávky, ak v druhej časti tejto vyhlášky nie je ustanovené inak.

§ 7

Preverovanie plnenia a reklamácie

(1) Ak odberateľ zistí vady množstva alebo akosti a ak zástupca dodávateľa nie je prítomný, je povinný o nich bez zbytočného odkladu telegraficky alebo telefonicky upovedomiť dodávateľa a súčasne ho vyzvať, aby sa zúčastnil na spísaní zápisnice a prípadnom odobratí vzoriek. Ak sa dodávateľ k výzve odberateľa bez zbytočného odkladu nevysloví, prizve odberateľ na dokončenie preverovania plnenia orgán spoločenskej kontroly alebo inú nestrannú osobu. Organizácie sa môžu dohodnúť na tom, koho budú zhodne považovať za nestrannú osobu.

(2) Pri rastlinných výrobkoch, pri ktorých technická norma ustanovuje odber vzoriek, je odberateľ povinný, ak zistí vady akosti, odobrať tri vzorky spôsobom ustanoveným v príslušnej technickej norme. Tieto vzorky sa zapečatia a opatria podpismi osôb, ktoré sa zúčastnili na ich odbere. Odberateľ si ponechá dve vzorky, tretiu zašle dodávateľovi súčasne s reklamáciou bez zbytočného odkladu, najneskoršie do 15 dní od prevzatia dodávky. Ak medzi organizáciami nedôjde k dohode o vybavení reklamácie, bez meškania zašle odberateľ jednu vzorku podľa príslušnosti Štátnej inšpekcii akosti poľnohospodárskych výrobkov, Praha, alebo Štátnej inšpekcii akosti poľnohospodárskych výrobkov, Bratislava.

(3) Pri skorých a neskorých konzumných zemiakoch a pri živočíšnych výrobkoch je odberateľ povinný, ak zistí vady akosti, zabezpečiť odber vzoriek a posúdenie akosti spôsobom ustanoveným v príslušnej technickej norme.

(4) Výsledok rozboru alebo posúdenie akosti vykonané podľa odsekov 2 a 3 sú záväzné pre obe organizácie. Náklady posudku uhrádza organizácia, v neprospech ktorej výsledok vyznel.

§ 8

Záručná doba

Záručná doba, pokiaľ nie je upravená v druhej časti tejto vyhlášky, je 6 mesiacov od splnenia dodávky.

§ 9

Majetkové sankcie

(1) Pri dodávkach výrobkov platia majetkové sankcie ustanovené v § 204 až 208 zákona. Penále, ktoré v jednotlivom prípade nepresahuje sumu 1000 Kčs, sa nemusí účtovať ani vymáhať.

(2) Ak odberateľ v určenej lehote zahrádzky nevráti, je povinný zaplatiť dodávateľovi majetkovú sankciu vo výške 20 Kčs za kus a deň.

DRUHÁ ČASŤ

OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE NIEKTORÉ DRUHY VÝROBKOV

Prvý oddiel

Rastlinné výrobky

Obilniny a strukoviny na mlynské spracovanie

§ 10

(1) Odberateľ predkladá návrh zmluvy o dodávke výrobkov najneskoršie 45 dní pred začiatkom štvrťroka, v ktorom sa má dodávka uskutočniť.

(2) Na určenie predmetu a času plnenia (§ 153 ods. 1 zákona) musí odberateľ v návrhu zmluvy o dodávke výrobkov uviesť aj požadovanú akosť, mesačné množstvo podľa jednotlivých druhov výrobkov a rozdelenie dodávok na mlynské prevádzkárne.

(3) Na spoločných rokovaniach zástupcov dodávateľov a odberateľov, ktoré sa konajú najneskoršie do 12. dňa mesiaca predchádzajúceho dodávke, sa dohodne

a) akostná skladba výrobkov na základe vzoriek alebo osvedčení o akosti predložených dodávateľom, včítane prípadnej odchýlky od obsahu lepku v pšenici a obsahu maltózy v raži,

b) určenie skladov dodávateľa, z ktorých sa budú dodávky plniť, a prevádzkárne odberateľa (príjemcu dodávok),

c) časový harmonogram dodávok (prísunový plán), pri mlynoch s obmedzenou skladovacou kapacitou dekádny, týždenný, prípadne denný,

d) spôsob prepravy a prepravné dispozície,

e) čas príjmu a výdaja výrobkov, ak sa prepravujú cestným dopravným prostriedkom,

f) primeraná rezervná zásoba výrobkov v najbližších skladoch dodávateľa.

(4) Zápisnica z rokovania podpísaná zástupcom dodávateľa a odberateľa je dodatkom zmluvy o dodávke výrobkov.

§ 11

Ak dodávateľ na základe dohody s odberateľom expeduje čiastkovými dodávkami v jednom dni ucelenú partiu, osvedčuje akosť rozborom vzorky odobratej z celej partie. V tomto prípade odberateľ preveruje akosť zo zloženej vzorky získanej podľa príslušnej technickej normy z jednotlivých dodávok.

§ 12

Mak pre obchodné organizácie

Záručná doba maku dodávaného obchodným organizáciám je 4 mesiace od splnenia dodávky.

Sladovnícky jačmeň

§ 13

Súčasťou zmluvy o príprave dodávok sladovníckeho jačmeňa musí byť okrem náležitostí ustanovených v § 116 ods. 1 zákona aj obsah dohody nadriadených orgánov dodávateľa a odberateľa o ročnom objeme dodávok sladovníckeho jačmeňa a dohody o ročnom objeme dodávok výberového jačmeňa na výrobu sladu určeného na vývoz.

§ 14

(1) Na spoločných rokovaniach zástupcov dodávateľov a odberateľov a ich nadriadených orgánov (jačmenárska komisia), ktoré sa konajú najneskoršie 35 dní pred začiatkom štvrťroka, v ktorom sa majú dodávky uskutočniť,

a) spresňuje sa rozsah dodávok medzi jednotlivými odberateľmi a dodávateľmi na štvrťrok a mesiace,

b) určuje sa akostná skladba týchto dodávok včítane osobitne dohodnutej akosti jačmeňa na výrobu sladu určeného na vývoz,

c) určia sa sklady dodávateľa, z ktorých sa budú dodávky plniť, a prevádzkárne odberateľa (príjemcu dodávok) včítane spôsobu prepravy.

(2) Zápisnica z rokovania je záväzným podkladom pre uzavretie zmluvy o dodávke.

§ 15

(1) Odberateľ predkladá dodávateľovi na základe zápisnice z rokovania (§ 14 ods. 2) návrh zmluvy o dodávke sladovníckeho jačmeňa na príslušný štvrťrok s rozdelením na mesiace, a to najneskoršie 15 dní pred začiatkom štvrťroka, v ktorom sa má dodávka uskutočniť.

(2) Na určenie predmetu a času plnenia (§ 153 ods. 1 zákona) musí odberateľ v návrhu zmluvy o dodávke výrobkov uviesť aj požadovanú akosť, balenie a určenie denných nakladacích kapacít príjemcov.

§ 16

Dodávky jačmeňa na výrobu sladu určeného na vývoz sa uskutočňujú v akosti osobitne dohodnutej medzi dodávateľom a odberateľom na základe vzoriek.

§ 17

Pokiaľ odberateľ neuviedol prepravnú dispozíciu priamo v zmluve, je povinný predložiť ju dodávateľovi najneskoršie do 10. dňa mesiaca predchádzajúceho mesiacu, v ktorom sa má dodávka uskutočniť.

§ 18

(1) Sladovnícky jačmeň sa dodáva voľne ložený alebo v dohodnutom balení.

(2) Pri dodávkach uskutočňovaných v obaloch dodávateľa je odberateľ povinný vrátiť dodávateľovi obaly neznečistené a nepoškodené najneskoršie do 15 dní po uskutočnení dodávky a dodávateľa vopred upovedomiť o ich odoslaní.

Olejniny pre tukový priemysel

§ 19

Návrh zmluvy o dodávke predkladá odberateľ dodávateľovi 45 dní pred začiatkom štvrťroka, v ktorom sa má uskutočniť prvá dodávka bežného roka.

§ 20

Dodacia lehota sa určí s presnosťou na štvrťrok.

§ 21

(1) Na spoločnej porade zvolanej nadriadenými orgánmi ešte pred predložením návrhu zmluvy podľa § 19 sa dodávateľ s odberateľom dohodne na dekádnom pláne nakládky a na jeho základe potom na dennom pláne nakládky dodávok včítane spôsobu prepravy, ktorý nahrádza prepravnú dispozíciu.

(2) Množstvo, ktoré nebolo dodané podľa denného plánu nakládky, môže dodávateľ plniť dodatočne iba v lehote vopred dojednanej s odberateľom.

§ 22

(1) Dodávateľ zabezpečí prítomnosť svojho povereného zástupcu pri preverovaní plnenia dodávok olejnín u odberateľa v treťom štvrťroku; v ostatných štvrťrokoch, len pokiaľ sa na tom dohodnú.

(2) Zástupca dodávateľa

a) overuje svojím podpisom na váhovom lístku správnosť váženia vagónových zásielok u odberateľa,

b) overuje, či odberateľ vykonáva odber vzoriek podľa príslušnej technickej normy,

c) odsúhlasuje svojím podpisom správnosť rozborov vzoriek v laboratóriu odberateľa,

d) preberá od odberateľa kópiu výsledku odsúhlaseného rozboru a podáva dodávateľovi celkovú informáciu.

(3) Odberateľ je povinný odobrať z každej dodávky tri vzorky spôsobom ustanoveným v príslušnej technickej norme. Z jednej vzorky urobí vo svojom laboratóriu rozbor a dve zvyšujúce uloží pre prípad reklamácie. V prípade neprítomnosti zástupcu dodávateľa pri odbere vzoriek je pre zistenie akosti dodávky záväzná vzorka odobratá odberateľom. Po odbere vzoriek je odberateľ oprávnený dodávku vyložiť.

(4) Pri dodávkach olejnín cestným dopravným prostriedkom sa vzorka odoberá z každého dopravného prostriedku osobitne; akosť dodávky sa zisťuje rozborom zo zloženej vzorky, ktorá sa tvorí zo vzoriek odobratých z dodávok z toho istého miesta nakládky v jednom dni.

(5) Výsledok rozboru vzorky odsúhlasený zástupcom dodávateľa a odberateľom je podkladom zúčtovania dodávky.

(6) Ak zástupca dodávateľa výsledok rozboru vzoriek vykonaného v laboratóriu odberateľa neodsúhlasí, zašle odberateľ jednu zapečatenú vzorku podľa príslušnosti Štátnej inšpekcii akosti poľnohospodárskych výrobkov, Praha, alebo Štátnej inšpekcii akosti poľnohospodárskych výrobkov, Bratislava, najneskoršie do 7 dní od vykonania rozboru.

(7) V tej istej lehote zašle odberateľ dodávateľovi výsledok vlastného rozboru vzorky, ktorá je súčasne reklamáciou vád akosti.

Skoré a neskoré konzumné zemiaky

§ 23

(1) Odberateľ predkladá návrh zmluvy o dodávke

a) skorých zemiakov najneskoršie do 31. marca roka zberu,

b) neskorých zemiakov najneskoršie do 15. mája roka zberu.

(2) Dodacia lehota sa určí v zmluve s presnosťou na mesiac. Pri skorých zemiakoch sa odberateľ dohodne s dodávateľom na časovom rozložení dodávok podľa jednotlivých týždňov pri uzavieraní zmluvy, pri neskorých zemiakoch najneskoršie do 15. augusta roka zberu. Táto dohoda je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

§ 24

Dodávateľ s odberateľom sa môžu v zmluve dohodnúť, že odberateľ prevezme na plnenie zmluvy o dodávke neskorých zemiakov aj zemiaky nakúpené dodávateľom a skladované vo vlastných skladoch poľnohospodárskej organizácie.3)

§ 25

Dodané množstvo neskorých zemiakov sa môže odchyľovať od množstva dojednaného na jednotlivý týždeň o ±10 %. Rozdiel musí dodávateľ vyrovnať v nasledujúcom týždni, pokiaľ nedôjde k inej dohode.

§ 26

(1) Minimálne expedičné množstvo pri dodávkach skorých a neskorých zemiakov po železnici je jedna vozňová jednotka, ale najmenej 10 ton.

(2) Najneskoršie v lehote na doručenie prepravných dispozícií sú dodávateľ s odberateľom povinní dohodnúť sa na maximálnej dennej dodávke pre jednotlivé železničné stanice určenia alebo preberacie sklady odberateľa pri dodávke cestným dopravným prostriedkom.

§ 27

(1) Vady skorých zemiakov je odberateľ povinný oznámiť dodávateľovi hneď po ich zistení, najneskoršie do 2 dní po prevzatí dodávky a reklamáciu dodávateľovi písomne potvrdiť najneskoršie do 15 dní od prevzatia.

(2) Vady neskorých zemiakov, ktoré sa zistili preverovaním plnenia pri prevzatí dodávky, je odberateľ povinný písomne reklamovať najneskoršie do 15 dní od prevzatia; vady akosti, ktoré odberateľ zistí po prevzatí dodávky, sa musia reklamovať najneskoršie do 2 mesiacov.

(3) Záručná doba skorých zemiakov je 15 dní a neskorých zemiakov 2 mesiace od splnenia dodávky.

§ 28

Pri doprave skorých zemiakov po železnici je dovolený úbytok na hmotnosti počas prepravy 2 %, ak doprava trvá dlhšie ako 2 dni, a 3 %, ak trvá dlhšie ako 4 dni.

Druhý oddiel

Živočíšne výrobky

Zverina

§ 29

(1) Odberateľ predkladá dodávateľovi návrh zmluvy o dodávke najneskoršie 30 dní pred začiatkom štvrťroka, v ktorom sa má dodávka uskutočniť.

(2) Dodávateľ sa s odberateľom v zmluve dohodnú na rozdelení dodávok na mesiace podľa jednotlivých druhov a množstva zveriny, minimálnom expedičnom množstve a mieste splnenia dodávky.

(3) Dodávateľ je povinný oznámiť odberateľovi 7 dní vopred deň uskutočnenia dodávky. Telefonické oznámenie treba dodatočne písomne potvrdiť.

§ 30

Ak odberateľ pri dodávke zistí vadu akosti, ktorá by mohla mať za následok nepožívateľnosť mäsa, je povinný prizvať na spísanie zápisnice o vadách aj príslušný orgán veterinárnej služby, ktorý túto skutočnosť overí. Veterinárne osvedčenie musí odberateľ priložiť k reklamácii.

§ 31

Záručná doba je

a) jeden deň od splnenia dodávky, pokiaľ ide o vady, ktoré sa zisťujú hneď pri prebierke,

b) pri ostatných vadách 3 dni od splnenia dodávky zveriny vychladnutej a vychladenej a 7 dní od splnenia dodávky zmrazenej zveriny.

Jatočné králiky

§ 32

(1) Dodávateľ s odberateľom sa v zmluve o dodávke dohodnú na rozdelení dodávok na mesiace, na minimálnom expedičnom množstve a mieste splnenia dodávky.

(2) Pre dodávky králikov platia obdobne ustanovenia § 29 ods. 3 a § 30.

§ 33

Záručná doba je

a) jeden deň od splnenia dodávky, ak ide o vady, ktoré sa zisťujú hneď pri prebierke dodávky,

b) pri ostatných vadách najneskoršie 3 dni od splnenia dodávky.

Tuzemská potná ovčia vlna

§ 34

(1) Odberateľ predkladá dodávateľovi návrh zmluvy o dodávke najneskoršie 25 dní pred začiatkom kalendárneho polroka.

(2) Dodacia lehota sa určí s presnosťou na polrok.

§ 35

Dodané množstvo potnej ovčej vlny sa môže odchyľovať najviac o ± 5 % od množstva určeného v zmluve.

§ 36

(1) Na základe dohody s odberateľom môže dodávateľ dodávku rozdeliť nielen podľa akostných tried, ale ešte na tzv. partie, pričom partia nemá obsahovať menej ako 4 žochy.

(2) Preverovanie plnenia sa vykonáva podľa akostného rozdelenia dodávky.

§ 37

(1) Potná ovčia vlna sa dodáva v obaloch - žochoch odberateľa.

(2) Dodávateľ odovzdáva odberateľovi prepravnú dispozíciu na zaslanie prázdnych žochov, ktorá musí popri adrese príjemcu a miesta (stanice) určenia obsahovať aj časový plán potreby žochov.

(3) Odberateľ je povinný odoslať žochy podľa údajov v prepravnej dispozícii najmenej 30 dní predo dňom potreby žochov uvedeným v časovom pláne.

§ 38

Záručná doba je 1 mesiac od splnenia dodávky.

Sladkovodné trhové ryby

§ 39

Plnenie sa preveruje hneď pri prevzatí dodávky.

§ 40

Pre dodávky rýb platí obdobne ustanovenie § 30.

§ 41

(1) Za akosť dodávky ručí dodávateľ do okamihu prevzatia odberateľom.

(2) Pri vadách akosti, ktoré majú za následok nepožívateľnosť mäsa, je záručná doba 24 hodín od splnenia dodávky.

§ 42

Minimálne expedičné množstvo rýb je 50 kg, pokiaľ sa dodávateľ s odberateľom nedohodnú inak.


TRETIA ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 43

Organizácie sa nemôžu v zmluve dohodnúť odchýlne od ustanovení tejto vyhlášky, pokiaľ to jej jednotlivé ustanovenia výslovne nepripúšťajú.

§ 44

Zrušuje sa vyhláška Ústrednej správy nákupu poľnohospodárskych výrobkov č. 123/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky poľnohospodárskych výrobkov.

§ 45

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1980.


Minister:

Nágr v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 5 ods. 1 vyhlášky č. 123/1976 Zb. o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov a potrieb v znení vyhlášky č. 83/1977 Zb.

2) Vyhláška č. 33/1975 Zb. o prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov v plánovacom procese.

3) § 31 ods. 1 písm. c), prípadne § 34 vyhlášky č. 123/1976 Zb.