Vyhláška č. 75/1979 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o kultúrnej a vedeckej spolupráci

Čiastka 15/1979
Platnosť od 17.07.1979
Účinnosť od 01.08.1979

75

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 28. apríla 1979

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o kultúrnej a vedeckej spolupráci


Dňa 19. apríla 1979 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o kultúrnej a vedeckej spolupráci. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 25 dňom podpisu.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník:

Ing. Knížka v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o kultúrnej a vedeckej spolupráci

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Nemeckej demokratickej republiky, vychádzajúc z ideologickej jednoty, zomknutosti a bratskej spolupráce medzi Komunistickou stranou Československa a Jednotnou socialistickou stranou Nemecka a z úzkeho zväzku medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou, spočívajúcich na marxizme-leninizme a socialistickom internacionalizme,

vedené Zmluvou o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou z 3. októbra 1977,

rozhodnuté upevňovať trvalé a nerozborné priateľstvo medzi oboma štátmi a ich národmi, široko a všestranne rozvíjať a prehlbovať spoluprácu v oblasti vedy, kultúry a umenia,

usilujúc sa prispievať kultúrnou a vedeckou spoluprácou k zbližovaniu oboch štátov a ich národov, k zvyšovaniu kultúrnej úrovne občanov oboch štátov a k ďalšiemu utváraniu rozvinutej socialistickej spoločnosti v oboch štátoch,

prikladajúc veľký význam ďalšiemu rozvoju ideologickej spolupráce a boju proti buržoáznej ideológii na základe marxizmu-leninizmu,

rozhodnuté účinne prispievať rozvíjaním a prehlbovaním mnohostrannej a dvojstrannej spolupráce v oblasti vedy, kultúry a umenia k upevňovaniu trvalého a nerozborného priateľstva štátov socialistického spoločenstva a ich národov,

opierajúc sa o pozitívne výsledky a bohaté skúsenosti z doterajšej spolupráce na základe Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o kultúrnej spolupráci zo 6. októbra 1964 a využívajúc v čo najväčšej miere vedecké, kultúrne a umelecké hodnoty a úspechy Zväzu sovietskych socialistických republík a ostatných štátov socialistického spoločenstva,

rozhodnuté prispievať svojou kultúrnou a vedeckou spoluprácou k upevneniu mieru, posilneniu bezpečnosti a k prehlbovaniu procesu uvoľňovania medzinárodného napätia, k posilňovaniu mierovej spolupráce štátov na európskom kontinente v súlade so Záverečným aktom Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe, ako aj v celom svete a rozvíjať pre tento cieľ rovnoprávnu a plodnú spoluprácu medzi štátmi s rozdielnym spoločenským zriadením a ich národmi,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú plánovite rozvíjať a prehlbovať všestrannú účinnú spoluprácu a výmenu skúseností v oblasti vedy, školstva, kultúry a umenia, hromadných oznamovacích prostriedkov, zdravotníctva, cestovného ruchu, telesnej výchovy a športu. Za tým účelom budú podporovať cieľavedomú spoluprácu medzi štátnymi orgánmi a inštitúciami, spoločenskými organizáciami, rozvoj tvorivých vzťahov medzi vedcami a pracovníkmi v oblasti kultúry a umenia, ako aj styky medzi pracujúcimi a všetkými občanmi oboch štátov.

Článok 2

Zmluvné strany budú zameriavať kultúrnu a vedeckú spoluprácu na propagovanie marxisticko-leninského svetového názoru, mierumilovnej zahraničnej politiky štátov socialistického spoločenstva, ich skúseností a vymožeností, na upevňovanie a prehlbovanie spolupráce medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou v politickej, hospodárskej, vedeckej a kultúrnej oblasti a v iných oblastiach, ako aj na starostlivosť o revolučné tradície, rozvíjanie socialistickej kultúry a socialistického spôsobu života s cieľom ďalej zbližovať občanov oboch štátov a lepšie uspokojovať ich rastúce kultúrne potreby pri výstavbe rozvinutej socialistickej spoločnosti.

Článok 3

Zmluvné strany budú podporovať výchovu občanov v duchu priateľstva medzi národmi, proletárskeho internacionalizmu, socialistického vlastenectva a socialistického spôsobu života.

Budú podporovať najmä také zámery a metódy spolupráce, ktoré budú združovať pracujúcich a hlavne mládež oboch štátov pri spoločnej práci, štúdiu a pri aktívnom využívaní voľného času.

Budú orientovať významné kultúrne akcie najmä na oblasti s vysokou koncentráciou priemyslu.

Budú navzájom spolupracovať pri uskutočňovaní kultúrnych akcií pri príležitosti osláv štátnych sviatkov a významných jubileí a výročí.

Článok 4

Zmluvné strany budú podporovať účinný rozvoj spolupráce a priamych stykov medzi vysokými školami, akadémiami vied a inými vedeckými inštitúciami v záujme ďalšieho plánovitého prepájania vedeckého a výskumného potenciálu v oblasti spoločenských, prírodných a technických vied, urýchľovania vedecko-technického pokroku a prehlbovania socialistickej ekonomickej integrácie.

Za tým účelom budú podporovať najmä:

- spoločné spracúvanie aktuálnych otázok spoločenských vied, predovšetkým otázok teórie a praxe socialistickej výstavby v Československej socialistickej republike a v Nemeckej demokratickej republike, zdokonaľovanie ideologickej práce a upevňovanie pozícií socializmu v zápase s nepriateľskou ideológiou,

- dohodnuté výskumy v rámci deľby práce a spoločné výskumy,

- spájanie výskumných kolektívov a vedcov,

- účinné využívanie existujúcich výskumných kapacít a najúčelnejšie využitie unikátnych zariadení,

- spoločné využívanie poznatkov, skúseností a výsledkov dosiahnutých pri riešení vedeckých a vedecko-technických úloh,

- optimálne využívanie dosiahnutých vedeckých výsledkov,

- spoločné opatrenia na zvyšovanie kvalifikácie vedcov a mladých pracovníkov v oblasti vedy,

- rozvoj všetkých foriem mnohostrannej spolupráce vo vybraných odboroch,

- koordináciu, spoločné plánovanie a vypracúvanie dlhodobých programov a prognózovanie výskumu vo vybraných odboroch,

- kooperáciu a špecializáciu v oblasti spoločnej činnosti, najmä na úseku vynálezov, zlepšovacích návrhov a licencií, výmeny prístrojov a materiálov, projektovanie výskumných zariadení, vedecko-technických informácií a informácií z oblasti riadenia.

Článok 5

Zmluvné strany budú podporovať výučbu a šírenie českého, slovenského a nemeckého jazyka na prehlbovanie priateľstva a spolupráce.

Budú podporovať výučbu týchto jazykov v školách, ústavoch a iných vzdelávacích zariadeniach a rozvíjať výmenu učiteľov, vedcov, prekladateľov, nakladateľských lektorov, ďalších pracovníkov pôsobiacich v oblasti jazykov a študentov.

Budú podporovať spoločný vývoj učebných pomôcok, usporadúvanie jazykových kurzov a seminárov, všestranné poznávanie druhého štátu, spoločný výskum bohemistiky, slovakistiky a germanistiky, ako aj vydávanie vedeckých prác v tejto oblasti.

Článok 6

Zmluvné strany budú podporovať všestrannú spoluprácu a výmenu skúseností v oblasti vysokého, odborného, stredného, učňovského a všeobecnovzdelávacieho školstva.

Budú napomáhať najmä:

- spoluprácu a výmenu skúseností v otázkach obsahu výchovy a vzdelávania s dôrazom na komunistickú výchovu mladej generácie, zvyšovanie efektívnosti výchovnej a pedagogickej činnosti na rôznych stupňoch vzdelania, v otázkach štruktúry a zdokonaľovania materiálno-technickej základne vzdelania,

- vypracúvanie, zavádzanie a zdokonaľovanie nových učebných plánov, programov a metód a učebných pomôcok včítane učebníc,

- priamu spoluprácu medzi štátnymi orgánmi rôznych stupňov v oblasti školstva, medzi vysokými, odbornými, strednými, učňovskými a všeobecnovzdelávacími školami, medzi inými pedagogickými zariadeniami, ako aj pedagogickými výskumnými ústavmi,

- výchovu a ďalšie vzdelávanie učiteľov, vysokoškolských učiteľov, ako aj učiteľov pre teoretickú výučbu, majstrov a pedagogického personálu v oblasti učňovského školstva,

- výmenu učiteľov na pedagogickú činnosť a na ďalšie vzdelávanie, výmenu študentov, učňov, skupín žiakov a mládeže na prax, letné tábory, exkurzie a na iné formy spoločnej práce a využívanie voľného času.

Zmluvné strany budú pritom venovať osobitnú pozornosť

- zdokonaľovaniu spolupráce medzi partnerskými vysokými školami oboch štátov, pokiaľ ide o spoločné rozpracovanie tém výskumu a zapájania študentov,

- zdokonaľovaniu polytechnickej výchovy a vzdelávania,

- ďalšiemu rozvoju poradenskej služby pre voľbu povolania, včítane jej teoretických a metodických základov.

Článok 7

Zmluvné strany budú podporovať ďalšiu všestrannú spoluprácu v oblasti kultúry a umenia za účelom vzájomného obohacovania socialistickej kultúry v Československej socialistickej republike a v Nemeckej demokratickej republike a zvyšovanie jej politickej a ideologickej účinnosti. Budú napomáhať najmä:

- rozvoj a prehlbovanie priamych stykov medzi príslušnými orgánmi v oblasti kultúry, medzi kultúrnymi inštitúciami a organizáciami, tvorivými zväzmi, ako aj prehlbovanie tvorivej spolupráce medzi predstaviteľmi kultúry a umenia,

- všetky účelné formy spolupráce v kultúrnej oblasti, včítane organizovania festivalov umenia, dní kultúry a podobných podujatí, stretnutí a diskusií o aktuálnych ideových a tvorivých problémoch,

- spoluprácu pri príprave a zvyšovaní kvalifikácie tvorivých pracovníkov,

- predvádzanie a propagáciu hudobných diel, divadelných hier, filmov a usporadúvanie umeleckých výstav,

- vzájomné vysielanie umeleckých súborov i jednotlivých umelcov,

- prehlbovanie spolupráce a výmeny skúseností z uskutočňovania socialistickej kultúrnej politiky, riadenia, plánovania a vedecko-technického rozvoja v oblasti socialistickej kultúry a propagáciu úspechov socialistickej kultúry v oboch štátoch,

- systematické sprístupňovanie a uchovávanie kultúrnych a umeleckých hodnôt druhého štátu a ich uvádzanie do kultúrneho života,

- spoluprácu a výmenu skúseností v oblasti kultúrno-výchovnej a umeleckej činnosti obyvateľstva.

Článok 8

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu nakladateľstiev a knižného obchodu s cieľom prispievať k účinnému propagovaniu socializmu v Československej socialistickej republike a v Nemeckej demokratickej republike a k šíreniu marxisticko-leninských ideí.

Budú podporovať najmä:

- dvojstrannú spoluprácu a súčinnosť príslušných orgánov knižnej kultúry a knižného obchodu,

- vydávanie prekladov významných publikácií z oblasti politickej a spoločenskovednej literatúry, krásnej literatúry, literatúry pre deti a mládež, vedeckej a populárno-náučnej literatúry a inej odbornej literatúry,

- vydávanie spoločných prác o aktuálnych problémoch súčasnosti,

- vydávanie prác venovaných dejinám, kultúre a životu druhého štátu,

- rozširovanie a propagovanie literatúry druhého štátu, včítane usporadúvania výstav,

- spoluprácu medzi partnerskými nakladateľstvami,

- spoluprácu na úseku knižného obchodu.

Článok 9

Zmluvné strany budú v rámci tejto Dohody napomáhať rozširovanie a prehlbovanie spolupráce medzi archívmi.

Článok 10

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi komerčnými organizáciami v ich činnosti v oblastiach upravených touto Dohodou.

Článok 11

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi tlačovými orgánmi, rozhlasom a televíziou, medzi redakciami, tlačovými agentúrami a zväzmi novinárov na propagáciu vymožeností a úspechov socializmu a na popularizáciu revolučných tradícií, života, kultúry, jazykov a socialistického spôsobu života národov oboch štátov.

Za tým účelom budú podporovať spoluprácu týchto organizácií pri tvorbe programov, spravodajstva o druhom štáte, rozhlasového a televízneho vysielania a filmov zameraných na podporu rozvoja materiálnych a duchovných zdrojov socialistických štátov a na zbližovanie ich národov.

Článok 12

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi orgánmi kinematografií oboch štátov s cieľom zvyšovať ideologickú a umeleckú účinnosť socialistického filmového umenia a propagovať marxisticko-leninský svetový názor. Na koordináciu postupu budú sa uzavierať priame dohody o spolupráci medzi Československým filmom a Hlavnou správou kinematografie Ministerstva kultúry Nemeckej demokratickej republiky.

Spolupráca bude zahŕňať najmä:

- usporadúvanie slávnostných filmových predstavení pri príležitosti štátnych sviatkov a iných významných udalostí, recipročnú účasť na medzinárodných filmových festivaloch,

- spoluprácu filmových štúdií v oblasti filmovej tvorby a výroby, včítane koprodukcií a poskytovania služieb,

- výmenu skúseností v oblasti riadenia a výchovy kádrov, ekonomiky, techniky a distribúcie,

- výmenu informácií o zahraničných nekomerčných a komerčných filmových stykoch,

- spoluprácu filmových ústavov a archívov.

Článok 13

Zmluvné strany budú všestranne podporovať v súlade s cieľmi tejto Dohody činnosť kultúrnych a informačných stredísk na základe osobitnej dohody. Budú podporovať súčinnosť štátnych orgánov podieľajúcich sa na kultúrnej a vedeckej spolupráci s kultúrnymi a informačnými strediskami.

Článok 14

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied na základe osobitnej dohody.

Článok 15

Spolupráca v oblasti cestovného ruchu sa bude uskutočňovať podľa osobitnej dohody. Zmluvné strany sa budú usilovať o zvyšovanie vzdelávacej a výchovnej hodnoty všetkých foriem cestovného ruchu s cieľom, aby turisti hlbšie chápali historický prínos národov oboch štátov k výstavbe socializmu, bližšie sa oboznamovali s pokrokovými tradíciami a socialistickými vymoženosťami druhého štátu, aby sa tak upevňovalo priateľstvo medzi národmi oboch štátov.

Článok 16

Zmluvné strany budú podporovať všestranný rozvoj spolupráce v oblasti telovýchovy a športu na základe priamych dohôd medzi príslušnými organizáciami. Budú napomáhať najmä výmenu športových družstiev na priateľské zápasy, medzinárodné súťaže a turnaje, ako aj výmenu skúseností medzi funkcionármi a trénermi.

Článok 17

Zmluvné strany budú podporovať kultúrnu spoluprácu medzi odborovými organizáciami, organizáciami mládeže a detí, žien, spoločnosťami pre šírenie vedeckých vedomostí a inými spoločenskými organizáciami.

Budú podporovať úzku súčinnosť medzi štátnymi orgánmi a spoločenskými organizáciami s cieľom optimálne využívať kultúrne a vedecké styky na všestranné prehlbovanie priateľstva a zdokonaľovanie spolupráce na zbližovaní národov oboch štátov.

Článok 18

Zmluvné strany budú podporovať rozvoj spolupráce v oblasti kultúry a vedy v rámci dohodnutých družobných stykov medzi krajmi, okresmi a mestami, ktorá napomáha prehlbovanie procesu zbližovania národov oboch štátov i obohacovanie ich národných kultúr.

Článok 19

Zmluvné strany budú napomáhať zabezpečenie ochrany autorských práv, aby sa uľahčilo šírenie literárnych, vedeckých a umeleckých diel vytvorených ich občanmi.

Článok 20

Zmluvné strany sa budú navzájom informovať o zjazdoch, konferenciách, festivaloch, výstavách, súťažiach a iných podujatiach uskutočňovaných v každom z oboch štátov a týkajúcich sa oblastí spolupráce upravených touto Dohodou. Budú pozývať predstaviteľov vedy, školstva, kultúry, zdravotníctva a športu druhého štátu a podporovať ich účasť na týchto podujatiach.

Článok 21

Zmluvné strany budú podporovať ďalší rozvoj a zdokonaľovanie mnohostrannej spolupráce socialistických štátov vo všetkých oblastiach, ktoré zahŕňa táto Dohoda. Vo svojej dvojstrannej spolupráci budú dbať na záväzky, ktoré pre ne vyplývajú z mnohostranných dohôd a dojednaní.

Zmluvné strany sa budú navzájom informovať o svojich kultúrnych a vedeckých vzťahoch k tretím štátom, vo vzťahu k nim budú koordinovať svoj postup a spolupracovať v medzinárodných vedeckých a kultúrnych organizáciách a v rámci medzinárodných dohovorov z oblasti vedy a kultúry.

Článok 22

Pre oblasť vedecko-technickej spolupráce medzi zmluvnými stranami platia osobitné dohody.

Článok 23

Zmluvné strany budú na plnenie tejto Dohody dojednávať päťročné plány kultúrnej a vedeckej spolupráce.

Zástupcovia Federálneho ministerstva zahraničných vecí Československej socialistickej republiky a Ministerstva zahraničných vecí Nemeckej demokratickej republiky sa budú schádzať najmenej raz za dva roky na koordinovanie spolupráce a na kontrolu vykonávania tejto Dohody.

Článok 24

Spôsob financovania opatrení, ktoré vyplývajú z vykonávania tejto Dohody, sa určí v päťročných plánoch kultúrnej a vedeckej spolupráce.

Článok 25

Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom podpisu. Tým stratí platnosť Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o kultúrnej spolupráci zo 6. októbra 1964.

Článok 26

Táto Dohoda sa dojednáva na desať rokov, jej platnosť sa bude predlžovať vždy o ďalších päť rokov, pokiaľ ju žiadna zo zmluvných strán písomne nevypovie šesť mesiacov pred uplynutím príslušného obdobia platnosti.

Dané v Prahe 19. apríla 1979 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Bohuslav Chňoupek v. r.

Za vládu

Nemeckej demokratickej republiky:

Oskar Fischer v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.