Vyhláška č. 47/1979 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej a vedeckej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Hašimovského kráľovstva Jordánska

Čiastka 7/1979
Platnosť od 28.04.1979
Účinnosť od 13.05.1979
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 12 dňom 3. januára 1979.

47

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 16. februára 1979

o Dohode o kultúrnej a vedeckej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Hašimovského kráľovstva Jordánska


Dňa 3. mája 1978 bola v Ammáne podpísaná Dohoda o kultúrnej a vedeckej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Hašimovského kráľovstva Jordánska. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 12 dňom 3. januára 1979.

Český preklad textu Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník:

Ing. Knížka v. r.

DOHODA

o kultúrnej a vedeckej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Hašimovského kráľovstva Jordánska

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Hašimovského kráľovstva Jordánska,

prajúc si rozvíjať priateľské styky a spoluprácu medzi národmi oboch krajín v oblasti vedy, školstva, kultúry a informácií, zdravotníctva, umenia a športu,

berúc do úvahy, že uznanie zásad zvrchovanosti, národnej nezávislosti a rovných práv a výhod je v obojstrannom záujme ich krajín, rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu:

Článok 1

Zmluvné strany budú rozvíjať spoluprácu medzi vedeckými a výskumnými inštitúciami oboch krajín týmito formami:

a) výmenou vedeckých a výskumných pracovníkov,

b) výmenou vedeckých kníh, publikácií a iného informačného materiálu.

Článok 2

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblasti školstva tým, že budú:

a) podporovať spoluprácu medzi univerzitami a inými vysokými školami oboch krajín,

b) umožňovať vzájomné výmeny profesorov a učiteľov,

c) poskytovať štipendiá študentom a postgraduantom oboch krajín v súlade so svojimi možnosťami,

d) podporovať výmeny literatúry a informácií o hospodárstve, zemepise, dejinách a kultúre oboch krajín s cieľom zabezpečiť objektívne informácie o druhej krajine v učebniciach a v učebných osnovách,

e) podporovať výmeny učebníc, učebných pomôcok a informácií z oblasti školstva.

Článok 3

Zmluvné strany budú skúmať možnosti, ako zabezpečiť skončeným štúdiám, zloženým skúškam a získaným diplomom na území jednej zo zmluvných strán čiastočnú alebo úplnú platnosť aj na území druhej zmluvnej strany. Ak to budú považovať za nevyhnutné, uzavrú o tom osobitnú dohodu.

Článok 4

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblasti literatúry, divadla, hudby, výtvarného umenia a v ďalších oblastiach kultúry, a to týmito formami:

a) výmenou spisovateľov, umelcov, skladateľov a ďalších osobností kultúrneho života, aby sa mohli oboznámiť s úspechmi v druhej krajine,

b) výmenou umeleckých súborov na usporadúvanie koncertov a predstavení,

c) organizovaním umeleckých a propagačných výstav v druhej krajine,

d) prekladaním a vydávaním literárnych diel z druhej krajiny,

e) organizovaním kultúrnych akcií pri príležitosti štátneho sviatku druhej krajiny.

Článok 5

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi múzeami, knižnicami a inými kultúrnymi zariadeniami formou výmen kníh, publikácií a mikrofilmov.

Článok 6

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v odbore archeológie a ochrany pamiatok, a to najmä formou výmen archeologických expedícií a pracovníkov z odboru ochrany pamiatok, ako aj publikácií.

Článok 7

Zmluvné strany budú podporovať priamu spoluprácu medzi tlačovými agentúrami, rozhlasovými, filmovými a televíznymi organizáciami oboch krajín, ako aj návštevy novinárov, redaktorov a pracovníkov filmu.

Článok 8

Obe strany budú uľahčovať vzájomné pozývanie osôb na kongresy, konferencie, festivaly a iné akcie medzinárodného charakteru organizované druhou krajinou v oblasti školstva, kultúry a umenia.

Článok 9

Obe strany budú podporovať spoluprácu v oblasti športu a medzi mládežou oboch krajín.

Článok 10

Každá zo zmluvných strán zabezpečí v súlade s platnými právnymi predpismi osobám vyslaným druhou zmluvnou stranou potrebné podmienky pre ich činnosť na základe tejto Dohody.

Článok 11

S cieľom uľahčiť plnenie tejto Dohody budú zmluvné strany uzavierať programy spolupráce na určité časové obdobie, ktoré budú zahŕňať dohodnuté akcie, ako aj ich finančné podmienky.

Článok 12

Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa vnútroštátnych predpisov každej zo zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom, keď si obe zmluvné strany písomne oznámia toto schválenie.

Táto Dohoda bude platiť päť rokov a potom sa bude mlčky predlžovať vždy na ďalšie dva roky, pokiaľ ju jedna zo strán písomne nevypovie najmenej šesť mesiacov pred uplynutím príslušného obdobia platnosti.

Dané v Ammáne 3. mája 1978 vo dvoch vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Bohuslav Chňoupek v. r.

Za vládu

Hašimovského kráľovstva Jordánska:

Hasan Ibráhím v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.