Vyhláška č. 50/1979 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 30. výročiu IX. zjazdu Komunistickej strany Československa

Čiastka 8/1979
Platnosť od 05.05.1979 do29.09.2000
Účinnosť od 23.05.1979 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

OBSAH

50

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

zo 6. apríla 1979

o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 30. výročiu IX. zjazdu Komunistickej strany Československa

Federálne ministerstvo financií vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme a na základe § 2 ods. 2 vládneho nariadenia č. 35/1954 Zb. o pamätných minciach:


§ 1

(1) Pri príležitosti 30. výročia IX. zjazdu Komunistickej strany Československa sa vydávajú pamätné strieborné päťdesiatkorunáky.

(2) Pamätné strieborné päťdesiatkorunáky sa razia zo zliatiny so 700 dielmi striebra a 300 dielmi medi. Hmotnosť päťdesiatkorunáka je 13 g. Pri razbe je povolená odchýlka hore i dole v hmotnosti 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000. Priemer päťdesiatkorunáka je 31 mm, jeho hrana je vrúbkovaná.

§ 2

(1) Na líci pamätného strieborného päťdesiatkorunáka je na pozadí štylizovaných lipových lístkov štátny znak Československej socialistickej republiky, ktorého horná časť spočíva na troch stupňovitých kontúrach, ktoré sa prelínajú so štylizovanými lipovými lístkami. Pod štátnym znakom je v piatich riadkoch názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“ a označenie hodnoty „50 Kčs“.

(2) Na rube pamätného strieborného päťdesiatkorunáka je v hornej časti vľavo v stupňovitých plochách náznak päťramennej hviezdy a štylizované lipové lístky, vpravo pšeničný klas. Uprostred hornej časti mince sú umiestnené kosák, kladivo, fragment ozubeného kolesa a malá päťramenná hviezda. V dolnej časti je v štyroch riadkoch nápis „IX. SJEZD KOMUNISTICKÉ STRANY ČESKOSLOVENSKA 1949 • 1979“. Autorom návrhu mince je Vladimír Pavlica, ktorého iniciálky „VP“ sú pod letopočtami uprostred dole.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 23. májom 1979.


Minister:

Ing. Lér CSc. v. r.