137

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy

z 9. novembra 1979,

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o poľnohospodárskom družstevníctve o dovolenke a hmotnej zodpovednosti členov jednotných roľníckych družstiev

Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy ustanovuje po dohode s Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky a Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky podľa § 57 ods. 2 písm. a) a § 73 ods. 5 zákona č. 122/1975 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve:


§ 1

Úvodné ustanovenia

Táto vyhláška

a) upravuje

1. bližšie podmienky poskytovania ďalšej dovolenky členom jednotného roľníckeho družstva (ďalej len „družstvo“),1)

2. spôsob výpočtu náhrady odmeny za prácu za dovolenku členom družstva, ktorí majú pracovný čas nerovnomerne rozvrhnutý v období celého kalendárneho roka,

b) určuje funkcie v družstve, na výkon ktorých je nevyhnutné uzavretie písomnej dohody o hmotnej zodpovednosti.

§ 2

Ďalšia dovolenka

Nárok na poskytnutie ďalšej dovolenky majú:

a) členovia družstva, ktorých práca podstatne závisí od poveternostných vplyvov,

b) členovia družstva, ktorí majú pracovný čas nerovnomerne rozvrhnutý v období celého kalendárneho roka, a to buď

1. z hľadiska dĺžky smien i z hľadiska počtu pracovných dní v týždni alebo

2. z hľadiska dĺžky smien, ak je rozdiel v dĺžke smien v období s vyššou a nižšou potrebou práce (§ 3) najmenej dve hodiny.

§ 3

Obdobie s nižšou potrebou práce

(1) Pre členov družstva, ktorých práca podstatne závisí od poveternostných vplyvov, je obdobím s nižšou potrebou práce čas od 1. decembra do 31. marca nasledujúceho roka.

(2) Obdobie uvedené v odseku 1 sa môže uznesením členskej schôdze (zboru zástupcov) podľa prevádzkových podmienok a potrieb družstva skrátiť.

(3) Pre členov družstva, ktorí majú pracovný čas nerovnomerne rozvrhnutý v období celého kalendárneho roka, je obdobím s nižšou potrebou práce čas od 1. decembra do 31. marca nasledujúceho roka, pokiaľ členská schôdza (zbor zástupcov) z dôležitých dôvodov neurčí iné obdobie.

§ 4

Určenie výšky náhrady odmeny za prácu za dovolenku

Náhrada odmeny za prácu za dovolenku členom družstva, ktorí majú pracovný čas nerovnomerne rozvrhnutý v období celého kalendárneho roka, sa určí podľa počtu smien pripadajúcich na obdobie, v ktorom člen družstva dovolenku čerpá. Za tieto dni mu patrí priemerná odmena za prácu.

§ 5

Funkcie, na výkon ktorých je nevyhnutné uzavretie písomnej dohody o hmotnej zodpovednosti

(1) Uzavretie písomnej dohody o hmotnej zodpovednosti za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty, ktoré je člen družstva povinný vyúčtovať, je nevyhnutné na výkon týchto funkcií:

a) pokladníka a iných funkcií, s ktorými je spojené vykonávanie pokladničných operácií s finančnými prostriedkami alebo ceninami,

b) skladníka a iných funkcií, do pracovnej náplne ktorých patrí preberanie, skladovanie, ošetrovanie, správa a výdaj surovín, materiálov, polotovaru a iných látok či prostriedkov,

c) vedúceho predajne, jeho zástupcu a ostatných pracovníkov predajne, do pracovnej náplne ktorých patrí nakladanie s finančnými prostriedkami, ceninami a tovarom a

d) expedienta a ostatných pracovníkov expedície a rozvozu tovaru.

(2) Ďalšie funkcie, na výkon ktorých je nevyhnutné uzavretie písomnej dohody o hmotnej zodpovednosti, určí so zreteľom na druh práce, pracovnú náplň a miestne podmienky členská schôdza (zbor zástupcov).

(3) Funkcie, na výkon ktorých je nevyhnutné uzavretie písomnej dohody o hmotnej zodpovednosti, musia byť uvedené v pracovnom poriadku družstva.

§ 6

Družstvo je povinné vytvárať svojim členom také podmienky, aby mohli riadne plniť svoje povinnosti vyplývajúce z dohody o hmotnej zodpovednosti.


Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 7

Družstvo je povinné zabezpečiť do 29. februára 1980, aby funkcie uvedené v § 5 ods. 1 a 2 tejto vyhlášky vykonávali iba členovia družstva, s ktorými bola uzavretá písomná dohoda o hmotnej zodpovednosti.

§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1980.


Minister:

Nágr v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 37 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 138/1975 Zb., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 122/1975 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.