Nariadenie vlády č. 163/1979 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 135/1975 Zb. o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom v znení nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 71/1978 Zb.

Čiastka 30/1979
Platnosť od 29.12.1979 do31.12.1983
Účinnosť od 01.01.1980 do31.12.1983
Zrušený 142/1983 Zb.

163

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

zo 14. decembra 1979,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 135/1975 Zb. o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom v znení nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 71/1978 Zb.

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 169 písm. a) a c) zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 150/1979 Zb. (ďalej len „zákon“):


Čl. I

Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 135/1975 Zb. o výnimočnom poskytovaní dôchodku pracujúcim dôchodcom v znení nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 71/1978 (úplné znenie č. 100/1978 Zb.) sa mení a dopĺňa takto:

1. Do nadpisu nad § 1 sa za slovo „starobný“ vkladajú slová „a vdovský“.

2. V § 1 sa doterajšie znenie označuje ako odsek 1 a pripájajú sa nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

(2) Požívateľke vdovského dôchodku z dôchodkového zabezpečenia (poistenia), ktorej sa súčasne vypláca starobný dôchodok alebo ktorá dovŕšila vek 57 rokov a vdovský dôchodok poberá samostatne alebo v súbehu s akýmkoľvek iným dôchodkom z dôchodkového zabezpečenia (poistenia), sa vdovský dôchodok pri zamestnaní nekráti, ak jej hrubý zárobok nie je vyšší jako 800 Kčs mesačne.

(3) Hrubým zárobkom podľa odsekov 1 a 2 sa rozumie zárobok,7) z ktorého sa zisťuje priemerný mesačný zárobok,8) ale bez príspevku plateného jednotným roľníckym družstvom na čiastočnú úhradu nákladov sociálneho zabezpečenia.“.

3. V § 2 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Požívateľke vdovského dôchodku z dôchodkového zabezpečenia (poistenia), ktorej sa súčasne vypláca starobný dôchodok alebo ktorá dovŕšila vek 57 rokov a vdovský dôchodok poberá samostatne alebo v súbehu s akýmkoľvek iným dôchodkom z dôchodkového zabezpečenia (poistenia), sa vdovský dôchodok pri zamestnaní poskytuje za podmienok ustanovených v odseku 1.“.

V doterajšom odseku 2 sa za slová „Ustanovenie odseku 1" vkladajú slová „a 2" a odsek sa označuje ako odsek 3.

4. Za § 2 sa vkladá nový § 3, ktorý znie:

"§ 3

Pracujúcemu, ktorý bol po vzniku nároku na starobný dôchodok ďalej nepretržite zamestnaný, nepoberal starobný dôchodok ani jeho časť a spĺňa podmienky pre výplatu tohoto dôchodku pri zamestnaní podľa § 1 alebo 2, sa zisťuje priemerný mesačný zárobok na vymeranie starobného dôchodku z úhrnu hrubých zárobkov za posledných 10 (5) kalendárnych rokov pred rokom, do ktorého spadá deň, od ktorého sa priznáva starobný dôchodok, pokiaľ je tento výpočet výhodnejší ako výpočet podľa § 14 ods. 2 zákona. Ustanovenia § 14 ods. 3 poslednej vety a ods. 4 a 5 zákona platia aj tu.".

Doterajšie § 3 a 4 sa označujú ako § 4 a 5.

5. § 6 znie:

§ 6

(1) Požívateľom starobného dôchodku a požívateľkám vdovského dôchodku, ktorí vykonávajú práce podľa dohody o pracovnej činnosti,9) sa poskytujú tieto dôchodky len za podmienok a vo výške ustanovených v § 1, 2 a 5. Ustanovenie § 5 o výplate sirotského dôchodku v nezmenenej výške platí obdobne. Ak v dohode o pracovnej činnosti uzavretej na výkon práce podľa § 5 nebol dohodnutý počet pracovných dní (§ 5 ods. 1) alebo počet pracovných hodín (§ 5 ods. 2), počíta sa jeden kalendárny týždeň doby, na ktorú bola dohoda o pracovnej činnosti uzavretá, za päť pracovných dní.

(2) Požívateľom starobného dôchodku a požívateľkám vdovského dôchodku, ktorí poskytujú služby alebo opravy na základe povolenia národného výboru,10) sa poskytujú tieto dôchodky len za podmienok a vo výške ustanovených v § 1 a 2.".

6.V § 8 ods. 2 druhej vete sa za bodkočiarkou slová § 4" nahrádzajú slovami § 5".

7. V § 9 sa slová až 4" nahrádzajú slovami až 5".


Čl. II

(1) Pracujúcim požívateľkám vdovského dôchodku, ktoré sú zamestnané za podmienok ustanovených v § 1, 2 a 6, bude sa na žiadosť poskytovať vdovský dôchodok v plnej výške, prípadne do sumy 1100 Kčs mesačne od splátky dôchodku nasledujúcej po dni začiatku účinnosti tohto nariadenia.

(2) Požívateľovi starobného dôchodku, ktorému bol priznaný tento dôchodok v čase od 1. januára 1976 do dňa účinnosti tohto nariadenia, sa na žiadosť novo vypočíta starobný dôchodok z priemerného mesačného zárobku podľa § 3, pokiaľ je tento výpočet výhodnejší jako výpočet podľa § 14 ods. 2 zákona. Starobný dôchodok sa upraví najskoršie od splátky dôchodku nasledujúcej po dni začiatku účinnosti tohto nariadenia.

Čl. III

Predseda vlády Československej socialistickej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásil úplné znenie nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 135/1975 Zb. o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom, ako vyplýva z predpisov ho meniacich a doplňujúcich.

Čl. IV

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1980.


Dr. Štrougal v. r.

Poznámky pod čiarou

7) § 14 vyhlášky č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, v znení neskorších predpisov.

8) § 14 zákona č. 121/1975 Zb.

9) § 232 ods. 2 Zákonníka práce (úplné znenie č. 55/1975 Zb.); pri prácach vykonávaných podľa dohody o vykonaní práce podľa § 232 ods. 3 tohto zákonníka sa poskytuje starobný dôchodok v nezmenenej výške.

10) Zásady č. 20/1965 Zb. pre poskytovanie niektorých služieb a opráv občanmi na základe povolenia národného výboru uznesením vlády z 3. marca 1965.