Vyhláška č. 96/1979 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o poskytovaní štipendií a hmotného zabezpečenia žiakom gymnázií, odborných škôl, stredných odborných škôl, konzervatórií a stredných odborných škôl pre pracujúcich

(v znení č. 87/1982 Zb., 88/1984 Zb.)

Čiastka 19/1979
Platnosť od 24.08.1979 do28.02.1987
Účinnosť od 01.09.1984 do28.02.1987
Zrušený 4/1987 Zb.
Redakčná poznámka

§ 10 až 13 sa nepoužijú pre žiakov gymnázií a stredných odborných škôl, ale platia iba pre žiakov cyklického štúdia na stredných školách pre pracujúcich s účinnosťou od 1. septembra 1984 na základe predpisu č. 88/1984 Zb.

96

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky

z 27. júla 1979

o poskytovaní štipendií a hmotného zabezpečenia žiakom gymnázií, odborných škôl, stredných odborných škôl, konzervatórií a stredných odborných škôl pre pracujúcich

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a po prerokovaní so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovujú podľa § 40 ods. 3 písm. b) zákona č. 63/1978 Zb. o opatreniach v sústave základných a stredných škôl a podľa § 25 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 79/1978 Zb. o štátnej správe v školstve:


DRUHÁ ČASŤ

ŠTIPENDIUM A HMOTNÉ ZABEZPEČENIE Z PROSTRIEDKOV ŠTÁTNYCH HOSPODÁRSKYCH ORGANIZÁCIÍ, DRUŽSTEVNÝCH A SPOLOČENSKÝCH ORGANIZÁCIÍ

§ 10

Podmienky pre poskytovanie štipendia a hmotného zabezpečenia

(1) Žiakom denného štúdia na stredných odborných školách a žiakom cyklického štúdia10) na stredných školách pre pracujúcich môžu poskytovať štátne hospodárske organizácie, družstevné a spoločenské organizácie v záujme získania kvalifikovaných pracovníkov a v súlade so štátnym plánom rozvoja národného hospodárstva zo svojich prostriedkov štipendium a hmotné zabezpečenie.

(2) Štipendium a hmotné zabezpečenie sa môže poskytnúť, ak žiak a organizácie uvedené v odseku 1 uzavrú písomnú dohodu, v ktorej sa žiak zaviaže, že po skončení štúdia na strednej škole bude pracovať v organizácii po čas 3 až 5 rokov a že štipendium alebo jeho zodpovedajúcu časť vráti, ak dohodu nedodrží. Ak ide o neplnoletého žiaka strednej školy pre pracujúcich, je organizácia povinná vyžiadať si k uzavretiu dohody vyjadrenie zákonného zástupcu žiaka. Ak ide o neplnoletého žiaka strednej odbornej školy, dohoda musí byť podpísaná aj zákonným zástupcom žiaka.

(3) Dohodu podľa odseku 2 môže žiak uzavrieť po skončení povinnej školskej dochádzky.

(4) Žiak a jeho zákonní zástupcovia sú povinní neodkladne predložiť odpis dohody na vedomie riaditeľstvu školy, na ktorej žiak študuje.

(5) Štátne hospodárske organizácie, družstevné a spoločenské organizácie spravidla vypíšu na štipendiá konkurz a upovedomia o ňom príslušnú školu.

(6) Pri opakovaní ročníka môže sa štipendium a hmotné zabezpečenie poskytnúť, ak k opakovaniu došlo z rodinných, zdravotných alebo iných vážnych dôvodov.

§ 11

Výška štipendia

(1) Žiakom denného štúdia na stredných odborných školách sa štipendium poskytuje za každý mesiac školského roku v rozsahu 400 až 600 Kčs mesačne; pri určení výšky štipendia sa prihliada na význam študijného odboru, predchádzajúce študijné výsledky a účasť žiaka na spoločensky užitočnej práci. Štipendium je určené predovšetkým pre žiakov posledných dvoch ročníkov štúdia.

(2) Žiakom cyklického štúdia na stredných školách pre pracujúcich sa štipendium poskytuje po celú dobu vyučovania, ak v tomto čase nemajú príjem z pracovného (členského) pomeru, s prihliadnutím na dosiahnutú kvalifikáciu a priznanú osobnú triedu v doterajšom pracovnom pomere takto:

a) pracujúcim nastupujúcim do stredných škôl pre pracujúcich do troch rokov po skončení učebného pomeru v rozpätí 300 až 600 Kčs mesačne;

b) pracujúcim nastupujúcim do stredných škôl pre pracujúcich s praxou nad tri roky, pokiaľ nedovŕšili 25 rokov veku, v rozpätí 500 až 800 Kčs mesačne;

c) pracujúcim nastupujúcim do stredných škôl pre pracujúcich vo veku nad 25 rokov v rozpätí 700 až 1000 Kčs mesačne.

(3) Ak sa žiaci cyklického štúdia na stredných školách pre pracujúcich zúčastnia na vyučovaní, ktoré trvá iba časť kalendárneho mesiaca a v ostatnom čase vykonávajú prácu, poskytuje sa im pomerná časť mesačného štipendia.

§ 12

Hmotné zabezpečenie

(1) Stravovanie žiakov v školských a internátnych jedálňach, stravovanie a ubytovanie žiakov v domovoch mládeže, poskytovanie zľavy cestovného pri preprave verejnými hromadnými dopravnými prostriedkami upravujú osobitné predpisy.9)

(2) Hmotné zabezpečenie ďalej zahŕňa:

a) náhradu preukázaného cestovného za prepravu verejným hromadným dopravným prostriedkom pri nástupe do školy a pri ukončení školského roku, ako aj náhradu preukázaného cestovného na návštevu rodiny počas školského roku; ženatým žiakom sa uhrádza cestovné najviac raz za mesiac a slobodným žiakom raz za tri mesiace. Pri ceste vlakom sa uhrádza cestovné za druhú vozňovú triedu osobného vlaku a pri vzdialenostiach nad 100 km aj príplatok na rýchlik. Náhrada cestovného sa poskytuje len do výšky cestovného so zľavou poskytovanou podľa osobitných predpisov.9) Výdavky za miestne cestovné organizácia neuhrádza;

b) príspevok na manžela, ktorý nemôže byť zárobkovo činný, vo výške 500 Kčs mesačne; ak manžel poberá nemocenské, peňažnú pomoc v materstve, podporu pri ošetrovaní člena rodiny, invalidný alebo čiastočný invalidný dôchodok, zaopatrovací príspevok alebo štipendium, zníži sa príspevok o takto vyplácané sumy;

c) príspevok na každé nezaopatrené dieťa vo výške 100 Kčs mesačne, a to bez ujmy nároku na prídavky na deti; ak študujú obaja manželia, príspevok na nezaopatrené dieťa sa poskytne len jednému z nich;

d) jednorazovú sociálnu výpomoc do výšky 1000 Kčs za školský rok v prípadoch hodných osobitného zreteľa.

(3) Ak sa žiaci cyklického štúdia na stredných školách pre pracujúcich zúčastnia na vyučovaní, ktoré trvá iba časť kalendárneho mesiaca a v ostatnom čase vykonávajú prácu, poskytuje sa im pomerná časť príspevku podľa odseku 2 písm. b) a c).

(4) Žiakom cyklického štúdia na stredných školách pre pracujúcich poskytuje organizácia, s ktorou sú v pracovnom alebo obdobnom vzťahu, po dobu vyučovania pracovné voľno bez náhrady mzdy (odmeny).

§ 13

Zánik záväzku žiaka vrátiť štipendium alebo jeho časť

(1) Povinnosť na náhradu štipendia podľa dohody uzavretej žiakom strednej odbornej školy podľa § 10 ods. 2 zaniká, ak s ním organizácia odmietla uzavrieť pracovný pomer, alebo ak sa pracovný pomer skončil:

a) výpoveďou danou organizáciou, pokiaľ nejde o výpoveď pre obzvlášť hrubé porušenie pracovnej disciplíny alebo z dôvodov, pre ktoré možno okamžite zrušiť pracovný pomer,

b) výpoveďou danou pracovníkom, ak nemôže podľa lekárskeho posudku alebo rozhodnutia orgánu štátnej zdravotníckej správy vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak mu vznikol nárok na invalidný dôchodok, alebo ak organizácia porušuje podstatnú povinnosť, ktorú má voči nemu podľa pracovnej alebo kolektívnej zmluvy alebo právnych predpisov, alebo nemôže túto povinnosť plniť pre organizačné zmeny, alebo ak sa v posledných 12 mesiacoch nevyužíva jeho odborná kvalifikácia po dobu najmenej 6 mesiacov,

c) okamžitým zrušením pracovného pomeru pracovníkom.11)

(2) Ak žiak strednej odbornej školy nastúpi do inej socialistickej organizácie z dôvodu, že nasleduje svojho manžela do miesta jeho bydliska, alebo v naliehavom záujme spoločnosti, môže táto organizácia prevziať za žiaka povinnosť uhradiť úplne alebo čiastočne poskytnuté štipendium, ak s prevzatím tohto záväzku jej nadriadený orgán súhlasí; prevzatím záväzku novou organizáciou záväzok žiaka zaniká.

(3) Povinnosť vrátiť poskytnuté štipendium podľa dohody uzavretej žiakom strednej školy pre pracujúcich sa spravuje osobitnými predpismi.12)


TRETIA ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 17

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1979.


Prvý námestník ministra zdravotníctva SSR:

MUDr. Hatiar CSc. v. r.

Prvý námestník ministra školstva SSR:

Prof. PhDr. Kilár CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

9) Úprava Ministerstva školstva SSR z 23. apríla 1976 č. 900/1976-A/1 o školskom stravovaní (Zvesti MŠ a MK SSR, ročník 1976, zošit 5) v znení úpravy Ministerstva školstva SSR z 25. apríla 1978 č. 5700/1978-A/1, ktorou sa mení úprava o školskom stravovaní (Zvesti MŠ a MK SSR, ročník 1978, zošit 7), registrované v čiastke 13/1976 Zb.,
úprava Ministerstva školstva SSR z 30. júla 1979 č. 6954/1979-212 o domovoch mládeže (Zvesti MŠ a MK SSR, ročník 1979, zošit 9), registrovaná v čiastke 19/1979 Zb.,
Tarifa n. p. ČSAD pre pravidelnú autobusovú prepravu cestujúcich, batožín a autobusových zásielok (TOP),
Tarifa ČSD pre prepravu cestujúcich, batožín a spešnín (TR 10).

10) § 22 ods. 2 zákona č. 63/1978 Zb. o opatreniach v sústave základných a stredných škôl.

11) § 54 Zákonníka práce.

12) § 143 Zákonníka práce.