Vyhláška č. 3/1979 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 150. výročiu narodenia Jána Bottu

Čiastka 1/1979
Platnosť od 23.01.1979 do29.09.2000
Účinnosť od 24.01.1979 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

3

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 2. januára 1979

o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 150. výročiu narodenia Jána Bottu

Federálne ministerstvo financií vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme a na základe § 2 ods. 2 vládneho nariadenia č. 35/1954 Zb. o pamätných minciach:


§ 1

(1) Pri príležitosti 150. výročia narodenia slovenského básnika Jána Bottu sa vydávajú pamätné strieborné stokorunáky.

(2) Pamätné strieborné stokorunáky sa razia zo zliatiny so 700 dielmi striebra a 300 dielmi medi. Hmotnosť stokorunáka je 15 g. Pri razbe je povolená odchýlka hore i dole v hmotnosti 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000. Priemer stokorunáka je 33 mm, na jeho hrane je opakujúci sa vlys hviezdičky a troch krúžkov.

(3) Na líci pamätného strieborného stokorunáka je štátny znak Československej socialistickej republiky a pod ním v piatich riadkoch názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“ a označenie hodnoty „100 Kčs“.

(4) Na rube pamätného strieborného stokorunáka je portrét Jána Bottu v ľavom trojštvrťovom profile, faksimile jeho podpisu „Ján Botto“ je umiestnené v pravej spodnej časti portrétu. Pri okraji mince vľavo od portrétu je letopočet „1829“, pod portrétom letopočet „1979“. Autorom návrhu pamätného strieborného stokorunáka je akademický sochár Jiří Harcuba, ktorého značka „H“ je umiestnená vpravo pri okraji mince pod končekmi vlasov.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 24. januárom 1979.


Minister:

Ing. Lér CSc. v. r.