Vyhláška č. 5/1979 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o civilnej leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky

Čiastka 1/1979
Platnosť od 23.01.1979 do21.10.1999
Účinnosť od 07.02.1979 do21.10.1999
Zrušený 39/2000 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 19 dňom 14. júla 1978.

5

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 11. decembra 1978

o Dohode o civilnej leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky

Dňa 24. januára 1978 bola v Prahe podpísaná Dohoda o civilnej leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 19 dňom 14. júla 1978.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA
o civilnej leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Vietnamskej socialistickej republiky, vedené prianím uzavrieť dohodu umožňujúcu rozvoj civilnej leteckej dopravy medzi oboma krajinami, sa dohodli takto:

Článok 1

Na účely tejto Dohody a jej Prílohy:

1. Výraz „letecký úrad“ znamená, pokiaľ ide o Československú socialistickú republiku, Federálne ministerstvo dopravy, a pokiaľ ide o Vietnamskú socialistickú republiku, Generálne riaditeľstvo civilného letectva, alebo v oboch prípadoch akúkoľvek inú osobu alebo orgán poverené vykonávaním úloh v súčasnosti vykonávaných hore uvedenými leteckými úradmi.

2. Výraz „letecký podnik“ znamená každý podnik leteckej dopravy, ktorý ponúka alebo vykonáva medzinárodnú leteckú službu.

3. Výraz „určený letecký podnik“ znamená letecký podnik, ktorý jedna zmluvná strana určila písomným oznámením druhej zmluvnej strane v súlade s článkom 9 tejto Dohody, aby vykonával dohodnuté služby na tratiach ustanovených podľa článku 2 ods. 1 tejto Dohody.

4. Výraz „územie štátu“ znamená pozemné oblasti (kontinentálne alebo ostrovné) a priľahlé teritoriálne vody patriace pod zvrchovanosť daného štátu.

5. Výraz „letecká služba“ znamená každú pravidelnú leteckú službu zabezpečovanú lietadlom pre verejnú dopravu cestujúcich, pošty a tovaru.

6. Výraz „medzinárodná letecká služba“ znamená leteckú službu, ktorá prechádza vzdušným priestorom nad územím dvoch alebo viacerých štátov.

7. Výraz „pristátie na neobchodné účely“ znamená pristátie, ktorého účelom nie je odvážanie alebo privážanie cestujúcich, tovaru alebo pošty.

8. Výraz „Príloha“ znamená Prílohu tejto Dohody a jej dodatky vypracované podľa ustanovenia článku 16 tejto Dohody. Príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť Dohody.

Článok 2

1. Každá zmluvná strana poskytne druhej zmluvnej strane práva ustanovené v tejto Dohode, aby umožnila zriadiť a vykonávať medzinárodné letecké služby na tratiach určených v príslušnej časti Prílohy (ďalej nazývané „dohodnuté služby“ a „určené trate“).

2. Určený letecký podnik každej zmluvnej strany bude pri prevádzke dohodnutej služby na určenej trati používať tieto práva:

a) lietať bez pristátia cez územie druhej zvrchovanej strany v letovej ceste určenej druhou zmluvnou stranou;

b) pristávať na uvedenom území na neobchodné účely na letiskách určených druhou zmluvnou stranou;

c) pristávať na uvedenom území v bode určenom pre túto trať v prílohe tejto Dohody s cieľom privážať a odvážať cestujúcich, tovar a poštu v medzinárodnej preprave v súlade s ustanoveniami tejto Prílohy.

3. Ustanovenia odseku 2 tohto článku nesplnomocňujú určený letecký podnik jednej zmluvnej strany na nakladanie cestujúcich, tovaru alebo pošty na území druhej zmluvnej strany na prepravu do iného bodu na území tejto zmluvnej strany za odplatu alebo nájomné.

Článok 3

1. Každá zmluvná strana má právo určiť písomným oznámením druhej zmluvnej strane letecký podnik na vykonávanie dohodnutých služieb na určených tratiach.

2. Po tom, čo druhá zmluvná strana dostane písomné oznámenie, udelí bez meškania, s výhradou ustanovení odsekov 3 a 4 tohto článku, určenému leteckému podniku príslušné prevádzkové oprávnenia.

3. Letecký úrad jednej zmluvnej strany môže požadovať od leteckého podniku určeného druhou zmluvnou stranou, aby preukázal svoju spôsobilosť dodržiavať podmienky ustanovené zákonmi a predpismi, ktoré tento úrad obvykle a primerane uplatňuje pri vykonávaní medzinárodných obchodných leteckých služieb.

4. Každá zmluvná strana bude mať právo odmietnuť udelenie prevádzkových oprávnení spomínaných v odseku 2 tohto článku alebo uložiť určenému leteckému podniku druhej zmluvnej strany pri využívaní práv ustanovených článkom 2 tejto Dohody také podmienky, ktoré považuje za nevyhnutné, v každom prípade, keď nie je presvedčená o tom, že podstatná časť vlastníctva a skutočná kontrola určeného leteckého podniku náleží tejto druhej zmluvnej strane alebo jej štátnym príslušníkom.

5. Hneď, ako bol letecký podnik takto určený a získal oprávnenie, môže kedykoľvek začať vykonávať dohodnuté služby za predpokladu, že letecký úrad druhej zmluvnej strany schválil letový prevádzkový program služieb a že pre také služby budú v platnosti tarify ustanovené v súlade s ustanoveniami článku 12 tejto Dohody.

Článok 4

1. Každá zmluvná strana bude mať právo zrušiť prevádzkové oprávnenie alebo dočasne zastaviť vykonávanie práv ustanovených v článku 2 tejto Dohody leteckému podniku určenému druhou zmluvnou stranou alebo uložiť na využívanie týchto práv také podmienky, ktoré považuje za nevyhnutné

a) v prípade, že sa letecký podnik nebude spravovať zákonmi a predpismi strany, ktorá tieto práva poskytuje;

b) v prípade, že táto zmluvná strana nie je presvedčená, že podstatná časť vlastníctva a skutočná kontrola leteckého podniku patrí zmluvnej strane, ktorá určila tento letecký podnik, alebo jej štátnym príslušníkom;

c) v prípade, že letecký podnik nepostupuje pri vykonávaní leteckých služieb podľa podmienok ustanovených v tejto Dohode.

2. Ak okamžité zrušenie prevádzkových oprávnení, zastavenie výkonu práv alebo uloženie podmienok z dôvodov uvádzaných v odseku 1 tohto článku nebude nevyhnutné na zabránenie ďalšiemu porušovaniu zákonov a predpisov, uplatní sa toto právo až po porade s druhou zmluvnou stranou.

Článok 5

1. Zákony a ďalšie právne predpisy každej zmluvnej strany, ktoré upravujú vstup lietadiel vykonávajúcich medzinárodné lietanie na jej území a výstup z neho alebo ktoré sa vzťahujú na prevádzku a lietanie týchto lietadiel na jej území, sú záväzné aj pre lietadla leteckého podniku určeného druhou zmluvnou stranou.

2. Zákony a ďalšie právne predpisy jednej zmluvnej strany, ktoré upravujú vstup na jej územie, pobyt na ňom, tranzit a výstup z neho pre cestujúcich, členov leteckých posádok, tovar a poštu, ako sú predpisy o vstupe, výstupe, vysťahovalectve, prisťahovalectve, cestovných dokladoch, colné predpisy, predpisy o karanténe a devízové predpisy, sa vzťahujú na cestujúcich, letecké posádky, tovar a poštu, ktoré prepravujú lietadlá určeného leteckého podniku druhej zmluvnej strany, ak sa nachádzajú na spomenutom území.

Článok 6

1. Lietadlá určeného leteckého podniku jednej zmluvnej strany musia byť pri lete nad územím druhej zmluvnej strany označené značkou štátnej príslušnosti a registračnou značkou.

2. Lietadlá určených leteckých podnikov vykonávajúce dohodnuté služby na určených tratiach musia mať osvedčenie o zápise do leteckého registra, osvedčenie o letovej spôsobilosti, povolenia na prevádzku rádiovej stanice, palubný denník, prepravné doklady potrebné na medzinárodné lety a iné doklady, ktoré môžu požadovať úrady v mieste pristátia na území každej zmluvnej strany.

3. S výnimkou osobitnej dohody musia byť členovia posádky štátnymi príslušníkmi jednej alebo druhej zmluvnej strany. Musia mať letecké legitimácie, diplomy a platné pasy.

4. Doklady vydané alebo vyhlásené za platné jednou zmluvnou stranou uzná za platné aj druhá zmluvná strana.

Článok 7

1. Lietadlá používané na vykonávanie medzinárodných leteckých služieb určeným leteckým podnikom každej zmluvnej strany, ako aj ich obvyklé vybavenie, náhradné dielce, zásoby pohonných hmôt a mazacích olejov a zásoby na palube (včítane potravy, nápojov a tabaku) sa oslobodia od všetkých colných, inšpekčných a iných poplatkov alebo dávok pri prílete na územie druhej zmluvnej strany za predpokladu, že také vybavenie a zásoby zostanú na palube lietadla až dovtedy, kým sa znova nevyvezú.

2. S výnimkou poplatkov zodpovedajúcich vykonaným službám sa od tých istých dávok a poplatkov oslobodia:

a) zásoby lietadla prijaté na palubu na území každej zo zmluvných strán v rámci limitov určených úradmi tejto zmluvnej strany a určené výhradne na použitie na palube lietadla vykonávajúceho medzinárodné letecké služby druhej zmluvnej strany;

b) náhradné dielce dovezené na územie každej zo zmluvných strán na údržbu a opravy lietadla používaného pri medzinárodných leteckých službách určeným leteckým podnikom druhej zmluvnej strany;

c) pohonné hmoty a mazacie oleje potrebné na zásobovanie lietadla vykonávajúceho medzinárodné letecké služby určeného leteckého podniku druhej zmluvnej strany, aj keď sa použijú alebo spotrebujú na časti cesty, ktorá vedie nad územím zmluvnej strany, na ktorom sa vzali na palubu.

Zásoby a materiály uvedené v odsekoch a), b), c) musia byť pod colným dohľadom a kontrolou dovtedy, kým sa nepoužijú alebo znovu nevyvezú.

3. Obvyklé vybavenie lietadla, ako aj materiál a zásoby ponechávané na palube lietadla jednej zmluvnej strany, môžu sa vyložiť na území druhej zmluvnej strany iba so súhlasom colných úradov tejto zmluvnej strany. V takom prípade sa musia pod kontrolou colnice uložiť až dovtedy, kým sa znovu nevyvezú alebo sa s nimi v súlade s colnými predpismi nenaloží inak.

Článok 8

Ak nebudú poplatky a iné dávky za používanie letísk a iných zariadení ustanovené mnohostrannými zmluvami, ktorých účastníkmi sú zmluvné strany, budú sa také poplatky a dávky vyberať podľa sadzieb ustanovených príslušnými orgánmi každej zmluvnej strany.

Článok 9

Cestujúci v priamom tranzite cez územie zmluvnej strany, ktorí neopustia časť letiska určenú na taký účel, sa podrobia zjednodušenej kontrole s výnimkou prípadu bezpečnostných opatrení. Batožiny a tovar v priamom tranzite budú oslobodené od colných poplatkov a iných dávok.

Článok 10

1. Každá zmluvná strana poskytne na základe reciprocity určenému leteckému podniku druhej zmluvnej strany na svojom území oslobodenie od všetkých daní zo ziskov alebo príjmov plynúcich z vykonávania dohodnutých leteckých služieb.

2. Finančné vyrovnanie pohľadávok a záväzkov, ktoré vzniknú v súvislosti s vykonávaním tejto Dohody, sa bude uskutočňovať v súlade s platobnými dohodami uzavretými medzi zmluvnými stranami.

3. Každá zmluvná strana sa zaväzuje, že príjme príslušné opatrenia na uľahčenie prevodu prebytkov príjmov nad výdavkami, ktoré dosiahol na jej území určený letecký podnik druhej zmluvnej strany, a to podľa oficiálneho kurzu banky platného v deň prevodu a v súlade s platnými devízovými predpismi.

Článok 11

1. Kapacita služieb vykonávaných určenými leteckými podnikmi na určených tratiach sa určí v závislosti od predpokladaného dopytu a dohodne sa medzi leteckými úradmi oboch zmluvných strán.

2. Pri vykonávaní dohodnutých leteckých služieb budú letecké podniky každej zmluvnej strany brať do úvahy záujmy určeného leteckého podniku druhej zmluvnej strany, aby nedošlo k nevhodnému ovplyvňovaniu služieb, ktoré tento letecký podnik zabezpečuje na celkom alebo čiastočne zhodnej trati.

3. Letecké úrady oboch zmluvných strán si navzájom poskytnú na požiadanie také štatistické údaje, ktoré sa môžu rozumne požadovať pre posúdenie kapacity ponúkanej na určených tratiach.

Článok 12

1. Tarify platné pre dohodnuté služby sa určia v súlade s mnohostrannými dohodami o tarifách, ktorými sú obe zmluvné strany viazané.

2. Ak takých dohôd niet, dojednajú tarify určené letecké podniky. Takto dojednané tarify podliehajú schváleniu leteckých úradov zmluvných strán.

3. Ak sa dohoda o tarifách nemôže dosiahnuť podľa postupu uvedeného v odsekoch 1 a 2 tohto článku, dojednajú tarify letecké úrady zmluvných strán.

Článok 13

Určený letecký podnik každej zmluvnej strany je oprávnený udržiavať na území druhej zmluvnej strany svoje zastúpenie s obchodným, administratívnym a technickým personálom, ktorého počty schvália letecké úrady oboch zmluvných strán. Vedúci zastúpenia, personál a miestni zamestnanci musia mať štátnu príslušnosť jednej alebo druhej zmluvnej strany. Sú povinní dodržiavať zákony a predpisy miestnych úradov.

Článok 14

1. V prípade núdzového pristátia alebo nehody lietadla jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany poskytne táto zmluvná strana každú pomoc a vyšetrí okolnosti nehody.

2. Zmluvná strana, v krajine ktorej bolo lietadlo zapísané do leteckého registra, a určený letecký podnik tejto zmluvnej strany môžu vyslať pozorovateľov, aby sa zúčastnili na vyšetrovaní. Pozorovatelia musia mať štátnu príslušnosť príslušnej zmluvnej strany.

3. Výdavky na pomoc spomenutú v odseku 1 tohto článku uhradí zmluvná strana, v krajine ktorej bolo lietadlo zapísané do leteckého registra.

4. Určený letecký podnik jednej zmluvnej strany nesie zodpovednosť za škody spôsobené lietadlami používanými pri vykonávaní dohodnutých služieb osobám a na majetku na území druhej zmluvnej strany.

Článok 15

V duchu tesnej spolupráce budú letecké úrady oboch zmluvných strán robiť podľa potreby konzultácie týkajúce sa výkladu a uspokojivého vykonávania ustanovení tejto Dohody a jej Prílohy.

Článok 16

1. Ak jedna zmluvná strana bude považovať za žiadúce zmeniť alebo upraviť ktorékoľvek ustanovenie tejto Dohody, môže požiadať o rokovanie druhú zmluvnú stranu. Také rokovanie, ktoré bude možno uskutočniť medzi leteckými úradmi, a to buď priamym rokovaním, alebo písomne, sa musí realizovať do šesťdesiatich (60) dní odo dňa podania žiadosti.

2. Zmeny Dohody takto dohodnuté nadobudnú platnosť, len čo budú potvrdené výmenou diplomatických nót.

3. Zmeny Prílohy tejto Dohody sa môžu predbežne robiť odo dňa dohodnutého leteckými úradmi zmluvných strán a nadobudnú platnosť po ich potvrdení výmenou diplomatických nót.

4. Ak obe zmluvné strany pristúpia na tú istú mnohostrannú zmluvu o medzinárodnej leteckej doprave, upraví sa táto Dohoda tak, aby nebola v rozpore s ustanoveniami tejto mnohostrannej zmluvy.

Článok 17

Akýkoľvek spor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto Dohody a jej Prílohy sa urovná priamym rokovaním medzi leteckými úradmi oboch zmluvných strán. Ak sa medzi leteckými úradmi dohoda nedosiahne, urovná sa spor diplomatickou cestou.

Článok 18

Táto Dohoda sa uzaviera na neurčitý čas. Každá zmluvná strana ju môže vypovedať diplomatickou cestou. Ak došlo k takej výpovedi, skončí sa platnosť tejto Dohody dvanásť (12) mesiacov odo dňa, čo došlo písomné oznámenie výpovede, ak ju zmluvné strany po vzájomnej dohode neodvolajú pred uplynutím tohto obdobia.

Článok 19

1. Každá zmluvná strana písomne oznámi druhej zmluvnej strane schválenie tejto Dohody podľa svojich vnútroštátnych predpisov. Dohoda nadobudne platnosť začínajúc dňom posledného z týchto oznámení.

2. Dohoda sa bude predbežne vykonávať odo dňa podpisu.

Dané v Prahe 24. januára 1978 vo dvoch vyhotoveniach, v českom, vietnamskom a francúzskom jazyku, pričom český a vietnamský text majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielneho výkladu tejto Dohody bude rozhodujúci jej francúzsky text.

Na dôkaz toho podpísaní splnomocnenci, súc riadne splnomocnení svojimi vládami, podpísali túto Dohodu.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

P. Kalický v. r.

Za vládu

Vietnamskej socialistickej republiky:

Phung The Tai v. r.

PRÍLOHA

Oddiel I. Vietnamske trate

Hanoi a/alebo Mesto Ho-Či-Mina - bod v Laose - bod v Thajsku alebo v Barme - bod v Indii - bod v Pakistane - dva body v Sovietskom zväze - Praha a/alebo Bratislava - štyri body za Československom, ktoré sa určia neskoršie.

Oddiel II. Československé trate

Praha a/alebo Bratislava - dva body v Sovietskom zväze alebo dva body medzi Československom a Indiou - Bombai alebo Dillí - Colombo - Rangún alebo Bangkok alebo Pnomphenh alebo Vientiane - Singapur alebo Kuala Lumpur - Hanoi a/alebo Mesto Ho-či-Mina - Singapur alebo Kuala Lumpur - Djakarta - Manila - Tokio.

Oddiel III. Všeobecné ustanovenia

1. Určené letecké podniky zmluvných strán prerokujú najneskoršie dva mesiace pred začiatkom vykonávania dohodnutých služieb medzi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou uzavretie dohôd, ktoré budú zamerané na uľahčenie vykonávania týchto služieb a odbavenie priamych prepráv medzi ich krajinami v spoločnom záujme určených leteckých podnikov zmluvných strán.

2. Výkon prepravných práv piatej slobody určeným leteckým podnikom jednej zmluvnej strany na úsekoch, kde určený letecký podnik druhej zmluvnej strany má prepravné práva tretej a štvrtej slobody, sa bude uskutočňovať v súlade s obchodnou dohodou dojednanou medzi určenými leteckými podnikmi oboch zmluvných strán, ktorá sa predloží na schválenie leteckým úradom zmluvných strán.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.